Мцcа мaіа дёнь к7з, лёта t ржcтвA хрcт0ва ¤вf7i, t сотворeніz мjра ¤зфк7ѕ.

Недё­лz ѕ7 глa­са.

Пaмzть с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw.

Вечeрнее бGослужeніе

Послёдованіе мaлыz вечeрни

Начaло вечeрни.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Предначинaтельный pал0мъ.

Предстоsтель: Pа­л0мъ дв7ду, њ мірс­тёмъ бы­тіи2, Rг: Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа. ГDи б9е м0й, воз­ве­ли1­чил­сz є3си2 ѕэ­лw2: во и3с­по­вё­да­ніе и3 въ ве­ле­лё­по­ту њб­лeкл­сz є3си2: Њдэ­sй­сz свё­томъ ћкw ри1­зою, прос­ти­рa­zй нe­бо ћкw к0­жу: Пок­ры­вa­zй во­дa­ми пре­вhсп­рєн­нzz сво‰, по­ла­гa­zй џб­ла­ки на вос­хож­дe­ніе своE, хо­дsй на кри­л{ вёт­рє­ню: Тво­рsй ѓгGлы сво‰ дy­хи, и3 слу­ги6 сво‰ плa­мень џг­нен­ный: Њс­но­вa­zй зeм­лю на твeр­ди є3S: не прек­ло­ни1т­сz въ вёкъ вё­ка. Бeзд­на ћкw ри1­за њдэ­s­ніе є3S, на го­рaхъ стa­нутъ в0­ды: T зап­ре­щe­ніz тво­е­гw2 по­бёг­нутъ, t глa­са гр0­ма тво­е­гw2 ўбо­sт­сz. Вос­х0­дzтъ г0­ры, и3 низ­х0­дzтъ по­лS, въ мёс­то є4же њс­но­вaлъ є3си2 и5мъ. Пре­дёлъ по­ло­жи1лъ є3си2, є3гH­же не прeй­дутъ, ни­жE њб­ра­тsт­сz пок­рh­ти зeм­лю. По­сы­лa­zй и3с­т0ч­ни­ки въ дeб­рехъ, пос­ре­дЁ г0ръ пр0й­дутъ в0­ды. На­па­s­ютъ вс‰ ѕвё­ри сє1ль­ныz, °ждyтъ° nнaг­ри въ жaж­ду свою2. На тhхъ пти6­цы не­бє1с­ныz при­ви­тa­ютъ: t сре­ды2 кa­ме­ніz да­дsтъ глaсъ. На­па­s­zй г0­ры t пре­вhсп­рен­нихъ сво­и1хъ: t пло­дA дёлъ тво­и1хъ на­сh­тит­сz зем­лS. Про­зz­бa­zй тра­вY ско­тHмъ, и3 ѕлaкъ на слyж­бу че­ло­вё­кwмъ, и3з­вес­ти2 хлёбъ t зем­ли2: И# ві­но2 ве­се­ли1тъ сeрд­це че­ло­вё­ка, ўмaс­ти­ти ли­цE є3лe­емъ: и3 хлёбъ сeрд­це че­ло­вё­ка ўк­рэ­пи1тъ. На­сh­тzт­сz дре­вA пwль­скaz, кeд­ри лі­вaнс­тіи, и5х­же є3си2 на­са­ди1лъ: Тa­мw пти6­цы вог­нэз­дsт­сz, є3рw­дj­е­во жи­ли1­ще пред­во­ди1­тель­ству­етъ и4ми. Г0­ры вы­сH­кіz є3лe­нємъ, кa­мень при­бё­жи­ще зa­z­цємъ. Сот­во­ри1лъ є4сть лу­нY во вре­ме­нA: с0лн­це поз­нA зa­падъ св0й. По­ло­жи1лъ є3си2 тмY, и3 бhсть н0щь, въ нeй­же пр0й­дутъ вси2 ѕвё­ріе дуб­рaв­ніи, СкЂм­ни ры­кa­ю­щіи вос­хи1­ти­ти и3 взыс­кa­ти t бGа пи1­щу се­бЁ. Воз­сіS с0лн­це, и3 соб­рa­ша­сz, и3 въ л0­жахъ сво­и1хъ лs­гутъ. И#зh­детъ че­ло­вёкъ на дё­ло своE и3 на дё­ла­ніе своE до вe­че­ра. Ћкw воз­ве­ли1­чи­ша­сz дэ­лA тво‰, гDи: вс‰ пре­мdрос­тію сот­во­ри1лъ є3си2: и3с­п0л­ни­сz зем­лS твa­ри тво­еS. СіE м0­ре ве­ли1­кое и3 прост­рaн­ное: тa­мw гa­ди, и4х­же нёсть чис­лA, жи­вHт­наz м†­лаz съ ве­ли1­ки­ми: Тa­мw ко­раб­ли2 преп­лa­ва­ютъ, ѕмjй сeй, є3г0­же соз­дaлъ є3си2 ру­гa­ти­сz є3мY. Вс‰ къ те­бЁ чa­ютъ, дa­ти пи1­щу и5мъ во блa­го врe­мz. Дaв­шу те­бЁ и5мъ, со­бе­рyтъ: tвeрз­шу те­бЁ рy­ку, всs­чєс­каz и3с­п0л­нzт­сz блa­гос­ти: Tврaщ­шу же те­бЁ ли­цE, воз­мz­тyт­сz: tи1­ме­ши дyхъ и4хъ, и3 и3с­чeз­нутъ и3 въ пeрсть свою2 возв­ра­тsт­сz: П0с­ле­ши д¦а тво­е­го2, и3 со­зи1ж­дут­сz, и3 њб­но­ви1­ши ли­цE зем­ли2. Бy­ди слa­ва гDнz во вё­ки: воз­ве­се­ли1т­сz гDь њ дё­лэхъ сво­и1хъ: При­зи­рa­zй на зeм­лю и3 тво­рsй ю5 трzс­ти1­сz: при­ка­сa­zй­сz го­рaмъ, и3 ды­мsт­сz. Вос­пою2 гDеви въ жи­во­тЁ мо­eмъ, пою2 бGу мо­е­мY, д0н­де­же є4смь: Да ўс­ла­ди1т­сz є3мY бе­сё­да моS, ѓзъ же воз­ве­се­лю1­сz њ гDэ. Да и3с­чeз­нутъ грBш­ни­цы t зем­ли2, и3 без­за­кHн­ни­цы, ћко­же не бh­ти и5мъ. Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа.

Чтeцъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи воззвaхъ: и3 стіхи6ры.

Канонaрхъ: Глaсъ шес­тhй. ГDи, возз­вaхъ къ те­бЁ, ўс­лh­ши мS:

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: ГDи, возз­вaхъ къ те­бЁ, ўс­лh­ши мS: Ўслh­ши мS гDи. Вон­ми2 глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2, внег­дA возз­вa­ти ми2 къ те­бЁ. Ўслh­ши мS гDи.

Да и3сп­рa­вит­сz мо­ли1т­ва моS ћкw ка­ди1­ло пред8 то­б0ю: воз­дэ­s­ніе ру­кY мо­є­1ю, жeрт­ва ве­чeр­нzz. Ўслh­ши мS гDи.

Поло­жи2, гDи, хра­нe­ніе ўс­тHмъ мо­и6мъ и3 двeрь њг­раж­дe­ніz њ ўст­нaхъ мо­и1хъ.

Не ўк­ло­ни2 сeрд­це моE въ сло­ве­сA лу­кaвствіz, неп­ще­вa­ти ви­ны2 њ грэ­сёхъ:

Съ че­ло­вё­ки дё­ла­ю­щи­ми без­за­к0­ніе: и3 не соч­тy­сz со и3зб­рaн­ны­ми и4хъ.

Накa­жетъ мS првdникъ ми1­лос­тію и3 њб­ли­чи1тъ мS, є3лeй же грёш­на­гw да не на­мaс­титъ гла­вы2 мо­еS:

Ћкw є3щE и3 мо­ли1т­ва моS во бlго­во­лe­ні­ихъ и4хъ. По­жє1р­ты бh­ша при кa­ме­ни су­діи6 и4хъ:

Ўслh­шат­сz гла­г0­ли мои2, ћкw °воз­мо­г0­ша°. Ћкw т0л­ща зем­ли2 про­сё­де­сz на зем­ли2, рас­то­чи1­ша­сz кHс­ти и4хъ при ѓдэ.

Ћкw къ те­бЁ, гDи, гDи, џчи мои2: на тS ўпо­вaхъ, не tи­ми2 дy­шу мою2:

Сох­ра­ни1 мz t сё­ти, ю4же сос­тa­ви­ша ми2, и3 t соб­л†знъ дё­ла­ю­щихъ без­за­к0­ніе.

Падyтъ во мрe­жу свою2 грBш­ни­цы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0н­де­же прей­дY.

Глa­сомъ мо­и1мъ ко гDу возз­вaхъ, глa­сомъ мо­и1мъ ко гDу по­мо­ли1х­сz.

Про­лію2 пред8 ни1мъ мо­лe­ніе моE, пе­чaль мою2 пред8 ни1мъ воз­вэ­щY.

Внег­дA и3с­че­зa­ти t ме­нE дy­ху мо­е­мY, и3 ты2 поз­нaлъ є3си2 стє­зи2 мо‰:

На пу­ти2 сeмъ, по не­мy­же хож­дaхъ, скрh­ша сёть мнЁ.

Смат­рsхъ њдес­нyю и3 возг­лs­дахъ, и3 не бЁ знa­zй ме­нE:

Поги1­бе бёгство t ме­нE, и3 нёсть взыс­кa­zй дy­шу мою2.

Возз­вaхъ къ те­бЁ, гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўпо­вa­ніе моE, чaсть моS є3си2 на зем­ли2 жи­вhхъ.

Вон­ми2 мо­лe­нію мо­е­мY, ћкw сми­ри1х­сz ѕэ­лw2:

И#збa­ви мS t го­нs­щихъ мS, ћкw ўк­рэ­пи1­ша­сz пa­че ме­нE.

И#зве­ди2 и3з8 тем­ни1­цы дy­шу мою2, и3с­по­вё­да­ти­сz и4ме­ни тво­е­мY:

МенE ждyтъ првdни­цы, д0н­де­же воз­дa­си мнЁ.

И#з8 глу­би­ны2 возз­вaхъ къ те­бЁ, гDи: гDи, ўс­лh­ши глaсъ м0й.

Да бy­дутъ ќши твои2 внeм­лю­щэ глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2.

Ѓще без­за­кH­ніz нaз­ри­ши, гDи, гDи, кто2 пос­то­и1тъ; ћкw ў те­бє2 њчи­щe­ніе є4сть.

И$ме­не рa­ди тво­е­гw2 по­тер­пёхъ тS, гDи, по­тер­пЁ ду­шA моS въ сл0­во твоE: ўпо­вA ду­шA моS на гDа.

На д7: Стіхи1ры nсмоглaсника, воскрeсны:

Стjхъ: T стрa­жи ќт­рен­ніz до н0­щи, t стрa­жи ќт­рен­ніz да ўпо­вa­етъ ї}ль на гDа:

Побё­ду и3мёz хrтE, ю4же на ѓда, на кrтъ воз­шeлъ є3си2: да во ть­мЁ смeр­ти сэ­дs­щыz воскRси1­ши съ со­б0ю, и4же въ мeрт­выхъ сво­б0дь, и3с­то­чa­zй жи­в0тъ t сво­е­гw2 свё­та, все­си1ль­не сп7се, по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0­гое ў не­гw2 и3з­бав­лe­ніе: и3 т0й и3з­бa­витъ ї}лz t всёхъ без­за­к0­ній є3гw2.

Побё­ду и3мёz хrтE, ю4же на ѓда, на кrтъ воз­шeлъ є3си2: да во ть­мЁ смeр­ти сэ­дs­щыz воскRси1­ши съ со­б0ю, и4же въ мeрт­выхъ сво­б0дь, и3с­то­чa­zй жи­в0тъ t сво­е­гw2 свё­та, все­си1ль­не сп7се, по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Хва­ли1­те гDа, вси2 kзh­цы, пох­ва­ли1­те є3го2, вси2 лю1­діе:

Днeсь хrт0съ смeрть поп­рaвъ, ћко­же ре­чE, воскRсе, и3 рa­до­ва­ніе мj­ро­ви да­ро­вA, да вси2 взы­вa­ю­ще, пёснь тa­кw рцeмъ: и3с­т0ч­ни­че жи1з­ни, неп­рис­тyп­ный свё­те, все­си1ль­не сп7се, по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Ћкw ўт­вер­ди1­сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4с­ти­на гDнz пре­бы­вa­етъ во вёкъ.

ТебE гDи, сy­ща­гw по всeй твa­ри, грёш­ніи кa­мw бэ­жи1мъ; на нб7си2 сaмъ жи­вe­ши, во ѓдэ поп­рaлъ є3си2 смeрть, во глу­би­ны6 мwрс­кjz; тa­мw ру­кA твоS вLко. къ те­бЁ при­бэ­гa­емъ, те­бЁ при­пa­да­ю­ще м0­лим­сz: воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Догмaтікъ: Дос­т0й­но є4сть ћкw во­и1с­тин­ну, бlжи1­ти тS бцdу: въ твоe бо пре­чcтое вшeдъ чрe­во всёхъ со­дё­тель, пл0ть бhсть, не пре­ло­жи1в­сz є3с­тест­в0мъ, ни­жE меч­тaв­сz њ смот­рe­ніи: но восп­рі­s­тэй и3з8 те­бE сло­вeс­нw њду­шев­лeн­нэй пл0­ти со­е­ди­ни1в­сz, по v3пос­тa­си. tню1­ду­же бlго­чeст­нw, во nбо­и1хъ є3с­тест­вaхъ kв­лs­ю­щих­сz, рaзнство тво­ри1мъ. то­го2 мо­ли2 чcтнaz прес™az, низ­пос­лa­ти нaмъ ми1ръ и3 вe­лію млcть.

Предстоsтель: Свё­те ти1­хій с™hz слa­вы, безс­мeрт­на­гw, nц7A нбcна­гw, с™aгw бlжeн­на­гw, ї}се хrтE, при­шeд­ше на зa­падъ с0лн­ца, ви1­дэв­ше свётъ ве­чeр­ній, по­eмъ nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа. дос­т0­инъ є3си2 во вс‰ вре­ме­нA пётъ бh­ти глa­сы пре­по­д0б­ны­ми, сн7е б9ій, жи­в0тъ да­sй: тём­же мjръ тS слa­витъ.

Прокjменъ вечeрни.

Діaконъ, возглашaетъ: В0н­мемъ. Пре­мyд­рость. В0н­мемъ.

Про­кj­менъ, глaсъ чет­вeр­тый.

Тaже поeтъ: Глaсъ д7: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Ли1къ: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Діaконъ, поeтъ: Њбле­чe­сz гDь въ си1­лу и3 пре­по­s­са­сz.

Ли1къ: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Діaконъ, поeтъ: ГDь воцRи1­сz:

Џба ли6ка: Въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Вечeрнее славосл0віе.

Чтeцъ: Спо­д0­би гDи въ вe­черъ сeй без8 грэ­хA сох­ра­ни1­ти­сz нaмъ. бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но и3 прос­лaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS.

Бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи, на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ. бlгос­ло­вeнъ є3си2 вLко, вра­зу­ми1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ. бlгос­ло­вeнъ є3си2 с™hй, прос­вэ­ти1 мz њп­рав­дa­ніи тво­и1­ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ ру­кY тво­є­1ю не прeз­ри: те­бЁ по­до­бa­етъ хва­лA, те­бЁ по­до­бa­етъ пё­ніе, те­бЁ слa­ва по­до­бa­етъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у нh­нэ, и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Стіхи6ры на стіх0внэ.

Стіхи1ра nсмоглaсника, воскрeсна:

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Воскrніе твоE хrтE сп7се, ѓгGли по­ю1тъ на нб7сёхъ, и3 нaсъ на зем­ли2 спо­д0­би, чcтымъ сeрд­цемъ те­бE слa­ви­ти.

Тaже бцdы, под0бны:

Стjхъ: Помz­нY и4мz твоE во всs­комъ р0­дэ и3 р0­дэ.

Под0бенъ: Всю2 tложи1вше: Клsт­вою ћкw њбэ­щA тво­е­мY прa­oт­цу дрeв­ле бGъ пре­лёт­ный, въ пос­лBд­нzz лB­та со­вер­ши2, про­из­шeдъ пре­чcтаz t чрe­ва тво­е­гw2 б9eст­вен­на­гw: и4бо во­и1с­тин­ну воз­сіS и3з8 те­бE гDь, длa­нію со­дер­жaй кон­цы2, є3г0­же и3 мнЁ бlго­у­вёт­ли­ва сот­во­ри2 въ чaсъ сyд­ный дв7о мRjе, то­гw2 цrтвіz мS по­лу­чи1­ти, доб­ро­дё­те­лей воз­вы­шe­ні­емъ, и3 страс­тeй ўмерщвлe­ні­емъ.

Стjхъ: Слh­ши дщи2 и3 ви1ждь, и3 прик­ло­ни2 ќхо твоE.

ЎмA чис­то­т0ю и3сa­іа, дв7о, и3з­да­лe­ча про­ре­чE, ро­ди1­ти и3мy­щую соз­дa­те­лz всеS твa­ри, тS чcтнaz пре­чcтаz: тh бо kви1­ла­сz є3си2 є3ди1­на во вё­ки все­не­по­р0ч­наz. тём­же тS мо­лю2: њск­вер­нe­ную мою2 дy­шу њчи1с­ти, и3 свёт­лос­ти б9eст­вен­ныz џбщ­ни­ка мS по­ка­жи2, и3 б9eст­вен­на­гw сн7а тво­е­гw2 сто­s­ніz дес­нa­гw, є3г­дA сs­детъ, ћко­же пи1­са­но є4сть, су­ди1­ти мj­ру все­мY.

Стjхъ: ЛицY тво­е­мY по­м0­лzт­сz бо­гa­тіи лю1дс­тіи.

Смeр­ти раз­ру­шe­ніе ржcтв0мъ тво­и1мъ kви1­сz, тh бо nт­ро­ко­ви1­ца є3си2 жи­во­тA нет­лён­на­гw пре­бы­вa­ніе. тём­же тS мо­лю2: во гро­бёхъ ѓдо­выхъ страс­тeй мо­и1хъ сле­жa­ща ты2 воскRси2, и3 къ ве­сe­лію и3 њжив­лe­нію дв7о, ру­ко­во­ди2, ко бlжeн­но­му воз­да­s­нію, и3 не­ги1б­ле­мыz и3 б9eст­вен­ныz спо­д0­би рa­дос­ти, и3дё­же слa­дость прис­но­сyщ­наz, и3дё­же свётъ не­ве­чeр­ній.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Прі­и­ди1­те вси2 kзh­цы, во глa­сэ рa­до­ва­ніz прес™yю дв7у и3 бцdу восх­вa­лимъ, чlвё­чес­ка­гw су­щест­вA гор­ни1­ло, не­из­ре­чeн­ныхъ чу­дeсъ дё­ла­те­ли­ще, њ т0й бо бh­ша нH­ваz: без­на­чaль­ный на­чи­нa­ет­сz, сл0­во њде­бе­лэ­вa­етъ, бGъ че­ло­вёкъ бы­вa­етъ, да бGа че­ло­вё­ка со­дё­ла­етъ, не пре­мэ­нe­ні­емъ є3с­тeствъ, но со­е­ди­нe­ні­емъ по v3пос­тa­си: про­ис­х0­дитъ бо є3ди1нъ t двою2 соп­ро­ти1в­ныхъ, во дво­и1хъ со­вер­шeн­ныхъ є3с­тест­вaхъ не­раз­дёль­нэ поз­на­вa­е­мый, хо­тё­тель­нэ же и3 дё­тель­нэ по nбою2 су­щєст­вY: т0й­же по и3с­т0т­но­му вё­ру­емь бы­вaz, рa­ди сп7си1­тель­на­гw смот­рe­ніz хrт0съ бGъ нaшъ, мj­ру по­даS њчи­щe­ніе, ми1ръ и3 вe­лію млcть.

Нhнэ tпущaеши: и3 тропари2.

Предстоsтель: Нhнэ tпу­щa­е­ши ра­бA тво­е­го2, вLко, по гла­г0­лу тво­е­мY, съ ми1­ромъ: ћкw ви1­дэс­та џчи мои2 сп7сe­ніе твоE, є4же є3си2 ўго­т0­валъ пред8 ли­цeмъ всёхъ лю­дeй, свётъ во tкро­вe­ніе kзh­кwвъ, и3 слa­ву лю­дeй тво­и1хъ ї}лz.

Чтeцъ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ ѕ7, самопод0бенъ: ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Бла­гос­ло­вeн­ную на­ре­кjй твою2 м™рь, при­шeлъ є3си2 на стрaсть в0ль­нымъ хо­тё­ні­емъ, воз­сі­sвъ на кrтЁ, взыс­кa­ти хо­тS ґдa­ма, гlг0­лz ѓгGлwмъ: срa­дуй­те­сz мнЁ, ћкw њб­рё­те­сz по­ги1б­шаz дрaх­ма. Вс‰ мyд­рэ ўст­р0­и­вый, б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ.

Е#ктеніA сугyбаz.

Їерeй: Поми1­луй нaсъ б9е, по ве­ли1­цэй ми1­лос­ти тво­eй, м0­лимъ ти сz, ўс­лh­ши, и3 по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй: Е#щE м0­лим­сz њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ и3 всeй во хrтЁ брa­тіи нa­шей.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй: Е#щE м0­лим­сz за всю2 брa­тію и3 за вс‰ хріс­ті­a­ны.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Tпyстъ.

Діaконъ, возглашaетъ: Пре­мyд­рость.

Џба ли6ка: Бlгос­ло­ви2.

Їерeй, возглашaетъ: Сhй бlгос­ло­вeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Џба ли6ка: Ґми1нь.

Ўтвер­ди2 б9е, с™yю пра­вос­лaв­ную вё­ру, пра­вос­лaв­ныхъ хріс­ті­aнъ, во вёкъ вё­ка.

Їерeй, возглашaетъ: Прес™az бцdе, спа­си2 нaсъ.

Џба ли6ка: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

Їерeй, возглашaетъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вa­ніе нa­ше, слa­ва те­бЁ.

Џба ли6ка: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Бlгос­ло­ви2.

Їерeй: Tпyстъ: Воск­ре­сhй и3з8 мeрт­выхъ хrт0съ и4с­тин­ный бGъ нaшъ, мlтва­ми пре­чcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 всех­вaль­ныхъ ґпcлъ, и4же во свz­тhхъ nт­цA нa­ше­гw ні­ко­лaа, ґр­хі­е­пcкпа мЂръ лm­кjйс­кихъ, чу­дот­в0р­ца, с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw, с™hхъ првdныхъ бGоo­ц7ъ їw­а­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 всёхъ с™hхъ, по­ми1­лу­етъ и3 спа­сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ.

Ќтреннее бGослужeніе

Послёдованіе вели1цыz вечeрни

Чaсть №.

Начaло вечeрни.

И# вжи­гa­ют­сz свэ­щы2 пред8 ґна­л0­гі­емъ, и3 пред8 w4б­ра­зомъ сп7са хrтA въ тsб­лэ, и3 во nл­та­рЁ ў пrт0­ла.

И# tвер­зa­ет­сz за­вё­са.

Діaконъ, возглашaетъ: Бlгос­ло­ви2 вLко.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Предначинaтельный pал0мъ и3 моли6твы свэти6льничныz.

Предстоsтель: Pа­л0мъ дв7ду, њ мірс­тёмъ бы­тіи2, Rг: Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа. ГDи б9е м0й, воз­ве­ли1­чил­сz є3си2 ѕэ­лw2: во и3с­по­вё­да­ніе и3 въ ве­ле­лё­по­ту њб­лeкл­сz є3си2: Њдэ­sй­сz свё­томъ ћкw ри1­зою, прос­ти­рa­zй нe­бо ћкw к0­жу: Пок­ры­вa­zй во­дa­ми пре­вhсп­рєн­нzz сво‰, по­ла­гa­zй џб­ла­ки на вос­хож­дe­ніе своE, хо­дsй на кри­л{ вёт­рє­ню: Тво­рsй ѓгGлы сво‰ дy­хи, и3 слу­ги6 сво‰ плa­мень џг­нен­ный: Њс­но­вa­zй зeм­лю на твeр­ди є3S: не прек­ло­ни1т­сz въ вёкъ вё­ка. Бeзд­на ћкw ри1­за њдэ­s­ніе є3S, на го­рaхъ стa­нутъ в0­ды: T зап­ре­щe­ніz тво­е­гw2 по­бёг­нутъ, t глa­са гр0­ма тво­е­гw2 ўбо­sт­сz. Вос­х0­дzтъ г0­ры, и3 низ­х0­дzтъ по­лS, въ мёс­то є4же њс­но­вaлъ є3си2 и5мъ. Пре­дёлъ по­ло­жи1лъ є3си2, є3гH­же не прeй­дутъ, ни­жE њб­ра­тsт­сz пок­рh­ти зeм­лю. По­сы­лa­zй и3с­т0ч­ни­ки въ дeб­рехъ, пос­ре­дЁ г0ръ пр0й­дутъ в0­ды. На­па­s­ютъ вс‰ ѕвё­ри сє1ль­ныz, °ждyтъ° nнaг­ри въ жaж­ду свою2. На тhхъ пти6­цы не­бє1с­ныz при­ви­тa­ютъ: t сре­ды2 кa­ме­ніz да­дsтъ глaсъ. На­па­s­zй г0­ры t пре­вhсп­рен­нихъ сво­и1хъ: t пло­дA дёлъ тво­и1хъ на­сh­тит­сz зем­лS. Про­зz­бa­zй тра­вY ско­тHмъ, и3 ѕлaкъ на слyж­бу че­ло­вё­кwмъ, и3з­вес­ти2 хлёбъ t зем­ли2: И# ві­но2 ве­се­ли1тъ сeрд­це че­ло­вё­ка, ўмaс­ти­ти ли­цE є3лe­емъ: и3 хлёбъ сeрд­це че­ло­вё­ка ўк­рэ­пи1тъ. На­сh­тzт­сz дре­вA пwль­скaz, кeд­ри лі­вaнс­тіи, и5х­же є3си2 на­са­ди1лъ: Тa­мw пти6­цы вог­нэз­дsт­сz, є3рw­дj­е­во жи­ли1­ще пред­во­ди1­тель­ству­етъ и4ми. Г0­ры вы­сH­кіz є3лe­нємъ, кa­мень при­бё­жи­ще зa­z­цємъ. Сот­во­ри1лъ є4сть лу­нY во вре­ме­нA: с0лн­це поз­нA зa­падъ св0й. По­ло­жи1лъ є3си2 тмY, и3 бhсть н0щь, въ нeй­же пр0й­дутъ вси2 ѕвё­ріе дуб­рaв­ніи, СкЂм­ни ры­кa­ю­щіи вос­хи1­ти­ти и3 взыс­кa­ти t бGа пи1­щу се­бЁ. Воз­сіS с0лн­це, и3 соб­рa­ша­сz, и3 въ л0­жахъ сво­и1хъ лs­гутъ. И#зh­детъ че­ло­вёкъ на дё­ло своE и3 на дё­ла­ніе своE до вe­че­ра. Ћкw воз­ве­ли1­чи­ша­сz дэ­лA тво‰, гDи: вс‰ пре­мdрос­тію сот­во­ри1лъ є3си2: и3с­п0л­ни­сz зем­лS твa­ри тво­еS. СіE м0­ре ве­ли1­кое и3 прост­рaн­ное: тa­мw гa­ди, и4х­же нёсть чис­лA, жи­вHт­наz м†­лаz съ ве­ли1­ки­ми: Тa­мw ко­раб­ли2 преп­лa­ва­ютъ, ѕмjй сeй, є3г0­же соз­дaлъ є3си2 ру­гa­ти­сz є3мY. Вс‰ къ те­бЁ чa­ютъ, дa­ти пи1­щу и5мъ во блa­го врe­мz. Дaв­шу те­бЁ и5мъ, со­бе­рyтъ: tвeрз­шу те­бЁ рy­ку, всs­чєс­каz и3с­п0л­нzт­сz блa­гос­ти: Tврaщ­шу же те­бЁ ли­цE, воз­мz­тyт­сz: tи1­ме­ши дyхъ и4хъ, и3 и3с­чeз­нутъ и3 въ пeрсть свою2 возв­ра­тsт­сz: П0с­ле­ши д¦а тво­е­го2, и3 со­зи1ж­дут­сz, и3 њб­но­ви1­ши ли­цE зем­ли2. Бy­ди слa­ва гDнz во вё­ки: воз­ве­се­ли1т­сz гDь њ дё­лэхъ сво­и1хъ: При­зи­рa­zй на зeм­лю и3 тво­рsй ю5 трzс­ти1­сz: при­ка­сa­zй­сz го­рaмъ, и3 ды­мsт­сz. Вос­пою2 гDеви въ жи­во­тЁ мо­eмъ, пою2 бGу мо­е­мY, д0н­де­же є4смь: Да ўс­ла­ди1т­сz є3мY бе­сё­да моS, ѓзъ же воз­ве­се­лю1­сz њ гDэ. Да и3с­чeз­нутъ грBш­ни­цы t зем­ли2, и3 без­за­кHн­ни­цы, ћко­же не бh­ти и5мъ. Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа.

Чтeцъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

Їерeй, тaйнw: Мlтва №: ГDи щeд­рый, и3 млcти­вый, дол­го­тер­пэ­ли1­ве и3 мно­гомлcти­ве, вну­ши2 мlтву нa­шу, и3 вон­ми2 глa­су мо­лe­ніz нa­ше­гw: сот­во­ри2 съ нa­ми знa­ме­ніе во бlго, нас­тa­ви нaсъ на пyть тв0й, є4же хо­ди1­ти во и4с­ти­нэ тво­eй, воз­ве­се­ли2 серд­цA н†­ша, во є4же бо­s­ти­сz и4ме­не тво­е­гw2 с™aгw. за­нE вe­лій є3си2 ты2, и3 тво­рsй чу­де­сA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ, и3 нёсть по­д0­бенъ те­бЁ въ бо­зёхъ гDи: си1­ленъ въ ми1­лос­ти, и3 бlгъ въ крё­пос­ти, во є4же по­мо­гa­ти, и3 ўтэ­шa­ти, и3 спа­сa­ти вс‰ ўпо­вa­ю­щыz во и4мz с™0е твоE.

Ћкw по­до­бa­етъ те­бЁ всs­каz слa­ва, чeсть и3 пок­ло­нe­ніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва в7: ГDи, да не ћрос­тію тво­eю њб­ли­чи1­ши нaсъ, ни­жE гнё­вомъ тво­и1мъ на­кa­же­ши нaсъ: но сот­во­ри2 съ нa­ми по ми1­лос­ти тво­eй, вра­чY и3 и3с­цэ­ли1­те­лю дyшъ нa­шихъ. нас­тa­ви нaсъ ко прис­тa­ни­щу хо­тё­ніz тво­е­гw2, прос­вэ­ти2 џчи сер­дeцъ нa­шихъ въ поз­нa­ніе тво­еS и4с­ти­ны, и3 дa­руй нaмъ пр0­чее нас­то­s­ща­гw днE ми1р­ное и3 безг­рёш­ное, и3 всE врe­мz жи­во­тA нa­ше­гw мо­ли1т­ва­ми с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ.

Ћкw твоS дер­жa­ва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва G: ГDи б9е нaшъ, по­мz­ни2 нaсъ грёш­ныхъ и3 не­пот­рeб­ныхъ р†бъ тво­и1хъ, внег­дA при­зы­вa­ти нaмъ с™0е и4мz твоE, и3 не пос­ра­ми2 нaсъ t чa­z­ніz ми1­лос­ти тво­еS: но дa­руй нaмъ, гDи, вс‰ ±же ко спа­сe­нію про­шє1­ніz, и3 спо­д0­би нaсъ лю­би1­ти, и3 бо­s­ти­сz те­бE t все­гw2 сeрд­ца нa­ше­гw, и3 тво­ри1­ти во всёхъ в0­лю твою2.

Ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва д7: Нем0лч­ны­ми пёснь­ми и3 неп­рес­тaн­ны­ми сла­вос­лов­лeнь­ми t с™hхъ си1лъ вос­пэ­вa­е­мый, и3с­п0л­ни ўс­тA н†­ша хва­лe­ніz тво­е­гw2, є4же по­дa­ти ве­ли1­чест­віе и4ме­ни тво­е­мY с™0му: и3 дaждь нaмъ ўчaс­тіе и3 нас­лё­діе со всё­ми бо­s­щи­ми­сz те­бE и4с­ти­ною, и3 хра­нs­щи­ми зa­пw­вэ­ди тво‰, мо­ли1т­ва­ми с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ тво­и1хъ.

Ћкw по­до­бa­етъ те­бЁ всs­каz слa­ва, чeсть и3 пок­ло­нe­ніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва є7: ГDи, гDи, пре­чи1с­тою тво­eю длa­нію со­дер­жaй всs­чєс­каz, дол­го­тер­пsй на всёхъ нaсъ, и3 кa­zй­сz њ ѕл0­бахъ нa­шихъ, по­мz­ни2 щед­рH­ты тво‰, и3 ми1­лость твою2: по­сэ­ти1 ны тво­eю бlгос­тію и3 дaждь нaмъ и3з­бэ­жa­ти и3 пр0­чее нас­то­s­ща­гw днE, тво­eю бlго­дa­тію, t раз­ли1ч­ныхъ к0з­ней лу­кa­ва­гw, и3 не­на­вёт­ну жи1знь нa­шу соб­лю­ди2 бlго­дa­тію всес™aгw тво­е­гw2 д¦а.

Ми1лос­тію и3 чlвэ­ко­лю1­бі­емъ є3ди­но­р0д­на­гw тво­е­гw2 сн7а, съ ни1м­же бlгос­ло­вeнъ є3си2, со всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва ѕ7: Б9е ве­ли1­кій и3 ди1в­ный, не­ис­по­вэ­ди1­мою бlгос­тію и3 бо­гa­тымъ пр0­мыс­ломъ ўп­рав­лs­zй всs­чєс­каz, и3 мірс­к†z нaмъ бла­г†z да­ро­вa­вый, и3 по­ру­чи1­вый нaмъ њбэ­щaн­ное цrтво, њбэ­щaн­ны­ми бlги1­ми пу­те­сот­во­ри1­вый нaмъ и3 днE пре­шeд­шую чaсть t всs­ка­гw ўк­ло­ни1­ти­сz ѕлA: дa­руй нaмъ и3 пр0­чее не­по­р0ч­нw со­вер­ши1­ти, пред8 с™0ю слa­вою тво­eю, пё­ти тS є3ди1­на­го бlгa­го и3 чlвэ­ко­лю­би1­ва­го бGа нa­ше­го.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва з7: Б9е ве­ли1­кій и3 вhш­ній, є3ди1нъ и3мё­zй безс­мeр­тіе, во свё­тэ жи­вhй неп­рис­тyп­нэмъ, всю2 твaрь пре­мyд­рос­тію соз­дa­вый, раз­дэ­ли1­вый меж­дY свё­томъ и3 меж­дY тм0ю, и3 с0лн­це по­ло­жи1­вый во џб­ласть днE, лу­нy же и3 ѕвёз­ды во џб­ласть н0­щи, спо­д0­би­вый нaсъ грёш­ныхъ и3 въ нас­то­s­щій чaсъ пред­ва­ри1­ти ли­цE твоE и3с­по­вё­да­ні­емъ, и3 ве­чeр­нее те­бЁ сла­вос­л0­віе при­нес­ти2: сaмъ чlвэ­ко­лю1б­че, и3сп­рa­ви мо­ли1т­ву нa­шу ћкw ка­ди1­ло пред8 то­б0ю, и3 прі­и­ми2 ю5 въ во­ню2 бла­го­у­хa­ніz, по­дaждь же нaмъ нас­то­s­щій вe­черъ, и3 при­хо­дs­щую н0щь ми1р­ну: њб­ле­цh ны во nрy­жіе свё­та, и3з­бa­ви ны2 t стрa­ха нощ­нa­гw и3 всs­кіz вe­щи, во тмЁ пре­хо­дs­щіz, и3 дaждь с0нъ, є3г0­же во ўпо­ко­e­ніе нe­мо­щи нa­шей да­ро­вaлъ є3си2, всs­ка­гw меч­тa­ніz ді­a­во­лz tчуж­дeн­ный. є4й вLко, бlги1хъ по­дa­те­лю, да и3 на л0­жахъ нa­шихъ ўми­лs­ю­ще­сz, по­ми­нa­емъ въ но­щи2 и4мz твоE, и3 по­у­чe­ні­емъ тво­и1хъ зa­по­вэ­дей прос­вэ­щa­е­ми, въ рa­дос­ти ду­шeв­нэй вос­тa­немъ къ сла­вос­л0­вію тво­еS бlгос­ти, мо­лє1­ніz и3 мо­ли6т­вы тво­е­мY бла­го­ут­р0­бію при­но­сs­ще, њ сво­и1хъ сог­рэ­шe­ні­ихъ и3 всёхъ лю­дeй тво­и1хъ, ±же мо­ли1т­ва­ми с™hz бцdы, ми1­лос­тію по­сэ­ти2.

Ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Е#ктеніA ми1рнаz.

Діaконъ и3з­х0­дитъ сё­вер­ною стра­н0ю, ста­eтъ на nбhч­номъ мёс­тэ ґм­вH­на.

Діaконъ, глаг0летъ: Ми1ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ свhш­нэмъ ми1­рэ, и3 спа­сe­ніи дyшъ нa­шихъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ ми1­рэ все­гw2 мj­ра, бlгос­то­s­ніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 со­е­ди­нe­ніи всёхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ с™ёмъ хрa­мэ сeмъ, и3 съ вё­рою, бlго­го­вё­ні­емъ и3 стрa­хомъ б9іимъ вхо­дs­щихъ в0нь, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ, чест­нёмъ прес­вЂ­терствэ, во хrтЁ ді­a­конствэ, њ всeмъ при1ч­тэ и3 лю1­дехъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ бо­гох­ра­ни1­мэй стра­нЁ нa­шей, влас­тёхъ и3 в0­инствэ є3S, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ вё­си сeй, всs­комъ грa­дэ, стра­нЁ, и3 вё­рою жи­вy­щихъ въ ни1хъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ бlго­раст­во­рe­ніи воз­дy­хwвъ, њ и3з8­oби1­ліи пло­дHвъ зем­нhхъ, и3 врe­ме­нэхъ ми1р­ныхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ плa­ва­ю­щихъ, пу­те­шeст­ву­ю­щихъ, не­дy­гу­ю­щихъ, стрaж­ду­щихъ, плэ­нeн­ныхъ, и3 њ спа­сe­ніи и4хъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ и3з­бa­ви­ти­сz нaмъ t всs­кіz ск0р­би, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw по­до­бa­етъ те­бЁ всs­каz слa­ва, чeсть и3 пок­ло­нe­ніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Каfjсма №.
ҐнтіфHнъ №.

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на со­вётъ не­чес­ти1­выхъ: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# на пу­ти2 грёш­ныхъ не стA, и3 на сэ­дa­ли­щи гу­би1­те­лей не сё­де: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Но въ за­к0­нэ гDни в0­лz є3гw2, и3 въ за­к0­нэ є3гw2 по­у­чи1т­сz дeнь и3 н0щь. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# бy­детъ ћкw дрe­во на­саж­дe­ное при и3с­х0­ди­щихъ в0дъ, є4же пл0дъ св0й дaстъ во врe­мz своE, и3 ли1стъ є3гw2 не tпа­дeтъ: и3 вс‰, є3ли6­ка ѓще тво­ри1тъ, ўс­пё­етъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Не тa­кw не­чес­ти1­віи, не тa­кw: но ћкw прaхъ, є3г0­же воз­ме­тa­етъ вётръ t ли­цA зем­ли2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Сегw2 рa­ди не воск­рeс­нутъ не­чес­ти1­віи на сyдъ, ни­жE грBш­ни­цы въ со­вётъ првdныхъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть не­чес­ти1­выхъ по­ги1б­нетъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Вскyю ша­тa­ша­сz kзh­цы, и3 лю1­діе по­у­чи1­ша­сz тщє1т­нымъ; Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Предс­тa­ша цa­ріе зeмс­тіи, и3 кн‰­зи соб­рa­ша­сz вкy­пэ на гDа и3 на хrтA є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Рас­т0рг­немъ ќзы и4хъ и3 tвeр­жимъ t нaсъ и4го и4хъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Живhй на нб7сёхъ пос­мэ­eт­сz и5мъ, и3 гDь по­ру­гa­ет­сz и5мъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Тог­дA возг­ла­г0­летъ къ ни6мъ гнё­вомъ сво­и1мъ и3 ћрос­тію сво­eю смz­тeтъ |: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ѓзъ же пос­тaв­ленъ є4смь цRь t не­гw2 над8 сі­H­номъ, го­р0ю с™0ю є3гw2, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Воз­вэ­щa­zй по­ве­лё­ніе гDне. ГDь ре­чE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь ро­ди1хъ тS: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Про­си2 t ме­нE, и3 дaмъ ти2 kзh­ки дос­то­s­ніе твоE, и3 њдер­жa­ніе твоE кон­цы2 зем­ли2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ўпа­сe­ши | жез­л0мъ же­лёз­нымъ, ћкw со­сy­ды ску­дє1ль­ни­чи сок­ру­ши1­ши |. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# нh­нэ, цa­ріе, ра­зу­мёй­те, на­ка­жи1­те­сz вси2 су­дs­щіи зем­ли2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Раб0­тай­те гDеви со стрa­хомъ, и3 рa­дуй­те­сz є3мY со трe­пе­томъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Прі­и­ми1­те на­ка­зa­ніе, да не ког­дA прог­нё­ва­ет­сz гDь, и3 по­ги1б­не­те t пу­ти2 првdна­гw, є3г­дA воз­го­ри1т­сz вск0­рэ ћрость є3гw2: бlжe­ни вси2 на­дё­ю­щі­и­сz нaнь. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

ГDи, чт0 сz ўм­н0­жи­ша сту­жa­ю­щіи ми2; мн0­зи вос­та­ю1тъ на мS, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Мн0­зи гла­г0­лютъ ду­ши2 мо­eй: нёсть сп7сe­ніz є3мY въ бз7э є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Тh же, гDи, зас­тyп­никъ м0й є3си2, слa­ва моS, и3 воз­но­сsй гла­вY мою2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Глa­сомъ мо­и1мъ ко гDу возз­вaхъ, и3 ўс­лh­ша мS t го­ры2 с™hz сво­еS. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ѓзъ ўс­нyхъ, и3 спaхъ, вос­тaхъ, ћкw гDь зас­тy­питъ мS. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Не ўбо­ю1­сz t тє1мъ лю­дeй, w4к­рестъ на­пa­да­ю­щихъ на мS. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 по­ра­зи1лъ є3си2 вс‰ враж­дy­ю­щыz ми2 всyе, зy­бы грёш­ни­кwвъ сок­ру­ши1лъ є3си2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

ГDне є4сть сп7сe­ніе, и3 на лю1­дехъ тво­и1хъ бlгос­ло­вe­ніе твоE. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе): Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоS дер­жa­ва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

ҐнтіфHнъ в7.

Чтeцъ: Внег­дA приз­вa­ти ми2, ўс­лh­ша мS бGъ прaв­ды мо­еS: въ ск0р­би расп­рост­ра­ни1лъ мS є3си2: ўщeд­ри мS и3 ўс­лh­ши мо­ли1т­ву мою2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Сhно­ве че­ло­вё­чес­тіи, до­к0­лэ тzж­ко­сeр­діи; вскyю лю1­би­те су­е­тY и3 и4ще­те лжи2; Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# ўвё­ди­те, ћкw ўди­ви2 гDь прпdбна­го сво­е­го2. ГDь ўс­лh­шитъ мS, внег­дA возз­вa­ти ми2 къ не­мY. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Гнё­вай­те­сz, и3 не сог­рэ­шaй­те, ±же гла­г0­ле­те въ серд­цaхъ вa­шихъ, на л0­жахъ вa­шихъ ўми­ли1­те­сz: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Пож­ри1­те жeрт­ву прaв­ды и3 ўпо­вaй­те на гDа. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Мн0­зи гла­г0­лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знa­ме­на­сz на нaсъ свётъ ли­цA тво­е­гw2, гDи. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Дaлъ є3си2 ве­сe­ліе въ сeрд­цы мо­eмъ: t пло­дA пше­ни1­цы, ві­нA и3 є3лeа сво­е­гw2 ўм­н0­жи­ша­сz: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Въ ми1­рэ вкy­пэ ўс­нY и3 по­чjю, ћкw ты2, гDи, є3ди1­на­го на ўпо­вa­ніи все­ли1лъ мS є3си2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Гла­г0­лы мо‰ вну­ши2, гDи, ра­зу­мёй звa­ніе моE. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Вон­ми2 глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ те­бЁ по­мо­лю1­сz, гDи. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Заyт­ра ўс­лh­ши глaсъ м0й: за­yт­ра предс­тa­ну ти2, и3 ќз­ри­ши мS: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw бGъ не хо­тsй без­за­к0­ніz ты2 є3си2: не при­се­ли1т­сz къ те­бЁ лу­кaв­ну­zй, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

НижE пре­бy­дутъ без­за­кHн­ни­цы пред8 nчи1­ма тво­и1­ма: воз­не­на­ви1­дэлъ є3си2 вс‰ дё­ла­ю­щыz без­за­к0­ніе, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Погу­би1­ши вс‰ гла­г0­лю­щыz лжY: мy­жа кро­вeй и3 ль­сти1­ва гну­шa­ет­сz гDь. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ѓзъ же мн0­жест­вомъ млcти тво­еS вни1­ду въ д0мъ тв0й, пок­ло­ню1­сz ко хрa­му с™0му тво­е­мY, въ стрa­сэ тво­eмъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

ГDи, нас­тa­ви мS прaв­дою тво­eю, вр†гъ мо­и1хъ рa­ди и3сп­рa­ви пред8 то­б0ю пyть м0й. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw нёсть во ўс­тёхъ и4хъ и4с­ти­ны, сeрд­це и4хъ сy­ет­но, гр0бъ tвeрстъ гор­тaнь и4хъ, љзh­ки сво­и1­ми ль­щa­ху. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Суди2 и5мъ, б9е, да tпа­дyтъ t мhс­лей сво­и1хъ: по мн0­жест­ву не­чeс­тіz и4хъ и3з­ри1­ни |, ћкw пре­w­гор­чи1­ша тS, гDи. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# да воз­ве­се­лsт­сz вси2 ўпо­вa­ю­щіи на тS, во вёкъ воз­рa­ду­ют­сz, и3 все­ли1­ши­сz въ ни1хъ: и3 пох­вa­лzт­сz њ те­бЁ лю1­бz­щіи и4мz твоE. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw ты2 бlгос­ло­ви1­ши првdни­ка, гDи, ћкw nрy­жі­емъ бlго­во­лe­ніz вэн­чaлъ є3си2 нaсъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

ГDи, да не ћрос­тію тво­eю њб­ли­чи1­ши ме­нE, ни­жE гнё­вомъ тво­и1мъ на­кa­же­ши ме­нE. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Поми1­луй мS, гDи, ћкw нe­мо­щенъ є4смь: и3с­цэ­ли1 мz, гDи, ћкw смz­т0­ша­сz кHс­ти мо‰, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# ду­шA моS смz­тe­сz ѕэ­лw2: и3 ты2, гDи, до­к0­лэ; Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Њбра­ти1­сz, гDи, и3з­бa­ви дy­шу мою2, сп7си1 мz рa­ди млcти тво­еS: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw нёсть въ смeр­ти по­ми­нa­zй те­бE, во ѓдэ же кто2 и3с­по­вёст­сz те­бЁ; Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ўтру­ди1х­сz воз­ды­хa­ні­емъ мо­и1мъ, и3з­мhю на всs­ку н0щь л0­же моE, сле­зa­ми мо­и1­ми пос­тe­лю мою2 њмо­чY. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Смz­тe­сz t ћрос­ти џко моE, њбет­шaхъ во всёхъ вра­зёхъ мо­и1хъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Tсту­пи1­те t ме­нE, вси2 дё­ла­ю­щіи без­за­к0­ніе, ћкw ўс­лh­ша гDь глaсъ плa­ча мо­е­гw2, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ўслh­ша гDь мо­лe­ніе моE, гDь мо­ли1т­ву мою2 прі­sтъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Да пос­ты­дsт­сz и3 смz­тyт­сz вси2 вра­зи2 мои2, да возв­ра­тsт­сz и3 ўс­ты­дsт­сz ѕэ­лw2 вск0­рэ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе): Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

ҐнтіфHнъ G.

Чтeцъ: Внег­дA приз­вa­ти ми2, ўс­лh­ша мS бGъ прaв­ды мо­еS: въ ск0р­би расп­рост­ра­ни1лъ мS є3си2: ўщeд­ри мS и3 ўс­лh­ши мо­ли1т­ву мою2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Сhно­ве че­ло­вё­чес­тіи, до­к0­лэ тzж­ко­сeр­діи; вскyю лю1­би­те су­е­тY и3 и4ще­те лжи2; Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# ўвё­ди­те, ћкw ўди­ви2 гDь прпdбна­го сво­е­го2. ГDь ўс­лh­шитъ мS, внег­дA возз­вa­ти ми2 къ не­мY. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Гнё­вай­те­сz, и3 не сог­рэ­шaй­те, ±же гла­г0­ле­те въ серд­цaхъ вa­шихъ, на л0­жахъ вa­шихъ ўми­ли1­те­сz: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Пож­ри1­те жeрт­ву прaв­ды и3 ўпо­вaй­те на гDа. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Мн0­зи гла­г0­лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знa­ме­на­сz на нaсъ свётъ ли­цA тво­е­гw2, гDи. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Дaлъ є3си2 ве­сe­ліе въ сeрд­цы мо­eмъ: t пло­дA пше­ни1­цы, ві­нA и3 є3лeа сво­е­гw2 ўм­н0­жи­ша­сz: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Въ ми1­рэ вкy­пэ ўс­нY и3 по­чjю, ћкw ты2, гDи, є3ди1­на­го на ўпо­вa­ніи все­ли1лъ мS є3си2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Гла­г0­лы мо‰ вну­ши2, гDи, ра­зу­мёй звa­ніе моE. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Вон­ми2 глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ те­бЁ по­мо­лю1­сz, гDи. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Заyт­ра ўс­лh­ши глaсъ м0й: за­yт­ра предс­тa­ну ти2, и3 ќз­ри­ши мS: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw бGъ не хо­тsй без­за­к0­ніz ты2 є3си2: не при­се­ли1т­сz къ те­бЁ лу­кaв­ну­zй, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

НижE пре­бy­дутъ без­за­кHн­ни­цы пред8 nчи1­ма тво­и1­ма: воз­не­на­ви1­дэлъ є3си2 вс‰ дё­ла­ю­щыz без­за­к0­ніе, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Погу­би1­ши вс‰ гла­г0­лю­щыz лжY: мy­жа кро­вeй и3 ль­сти1­ва гну­шa­ет­сz гDь. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ѓзъ же мн0­жест­вомъ млcти тво­еS вни1­ду въ д0мъ тв0й, пок­ло­ню1­сz ко хрa­му с™0му тво­е­мY, въ стрa­сэ тво­eмъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

ГDи, нас­тa­ви мS прaв­дою тво­eю, вр†гъ мо­и1хъ рa­ди и3сп­рa­ви пред8 то­б0ю пyть м0й. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw нёсть во ўс­тёхъ и4хъ и4с­ти­ны, сeрд­це и4хъ сy­ет­но, гр0бъ tвeрстъ гор­тaнь и4хъ, љзh­ки сво­и1­ми ль­щa­ху. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Суди2 и5мъ, б9е, да tпа­дyтъ t мhс­лей сво­и1хъ: по мн0­жест­ву не­чeс­тіz и4хъ и3з­ри1­ни |, ћкw пре­w­гор­чи1­ша тS, гDи. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# да воз­ве­се­лsт­сz вси2 ўпо­вa­ю­щіи на тS, во вёкъ воз­рa­ду­ют­сz, и3 все­ли1­ши­сz въ ни1хъ: и3 пох­вa­лzт­сz њ те­бЁ лю1­бz­щіи и4мz твоE. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw ты2 бlгос­ло­ви1­ши првdни­ка, гDи, ћкw nрy­жі­емъ бlго­во­лe­ніz вэн­чaлъ є3си2 нaсъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

ГDи, да не ћрос­тію тво­eю њб­ли­чи1­ши ме­нE, ни­жE гнё­вомъ тво­и1мъ на­кa­же­ши ме­нE. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Поми1­луй мS, гDи, ћкw нe­мо­щенъ є4смь: и3с­цэ­ли1 мz, гDи, ћкw смz­т0­ша­сz кHс­ти мо‰, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# ду­шA моS смz­тe­сz ѕэ­лw2: и3 ты2, гDи, до­к0­лэ; Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Њбра­ти1­сz, гDи, и3з­бa­ви дy­шу мою2, сп7си1 мz рa­ди млcти тво­еS: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw нёсть въ смeр­ти по­ми­нa­zй те­бE, во ѓдэ же кто2 и3с­по­вёст­сz те­бЁ; Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ўтру­ди1х­сz воз­ды­хa­ні­емъ мо­и1мъ, и3з­мhю на всs­ку н0щь л0­же моE, сле­зa­ми мо­и1­ми пос­тe­лю мою2 њмо­чY. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Смz­тe­сz t ћрос­ти џко моE, њбет­шaхъ во всёхъ вра­зёхъ мо­и1хъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Tсту­пи1­те t ме­нE, вси2 дё­ла­ю­щіи без­за­к0­ніе, ћкw ўс­лh­ша гDь глaсъ плa­ча мо­е­гw2, Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ўслh­ша гDь мо­лe­ніе моE, гDь мо­ли1т­ву мою2 прі­sтъ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Да пос­ты­дsт­сz и3 смz­тyт­сz вси2 вра­зи2 мои2, да возв­ра­тsт­сz и3 ўс­ты­дsт­сz ѕэ­лw2 вск0­рэ. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе): Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, бGъ ми1­ло­ва­ти и спа­сa­ти, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

ГDи воззвaхъ: и3 стіхи6ры.

Канонaрхъ: Глaсъ шес­тhй. ГDи, возз­вaхъ къ те­бЁ, ўс­лh­ши мS:

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: ГDи, возз­вaхъ къ те­бЁ, ўс­лh­ши мS: Ўслh­ши мS гDи. Вон­ми2 глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2, внег­дA возз­вa­ти ми2 къ те­бЁ. Ўслh­ши мS гDи.

Да и3сп­рa­вит­сz мо­ли1т­ва моS ћкw ка­ди1­ло пред8 то­б0ю: воз­дэ­s­ніе ру­кY мо­є­1ю, жeрт­ва ве­чeр­нzz. Ўслh­ши мS гDи.

Поло­жи2, гDи, хра­нe­ніе ўс­тHмъ мо­и6мъ и3 двeрь њг­раж­дe­ніz њ ўст­нaхъ мо­и1хъ.

Не ўк­ло­ни2 сeрд­це моE въ сло­ве­сA лу­кaвствіz, неп­ще­вa­ти ви­ны2 њ грэ­сёхъ:

Съ че­ло­вё­ки дё­ла­ю­щи­ми без­за­к0­ніе: и3 не соч­тy­сz со и3зб­рaн­ны­ми и4хъ.

Накa­жетъ мS првdникъ ми1­лос­тію и3 њб­ли­чи1тъ мS, є3лeй же грёш­на­гw да не на­мaс­титъ гла­вы2 мо­еS:

Ћкw є3щE и3 мо­ли1т­ва моS во бlго­во­лe­ні­ихъ и4хъ. По­жє1р­ты бh­ша при кa­ме­ни су­діи6 и4хъ:

Ўслh­шат­сz гла­г0­ли мои2, ћкw °воз­мо­г0­ша°. Ћкw т0л­ща зем­ли2 про­сё­де­сz на зем­ли2, рас­то­чи1­ша­сz кHс­ти и4хъ при ѓдэ.

Ћкw къ те­бЁ, гDи, гDи, џчи мои2: на тS ўпо­вaхъ, не tи­ми2 дy­шу мою2:

Сох­ра­ни1 мz t сё­ти, ю4же сос­тa­ви­ша ми2, и3 t соб­л†знъ дё­ла­ю­щихъ без­за­к0­ніе.

Падyтъ во мрe­жу свою2 грBш­ни­цы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0н­де­же прей­дY.

Глa­сомъ мо­и1мъ ко гDу возз­вaхъ, глa­сомъ мо­и1мъ ко гDу по­мо­ли1х­сz.

Про­лію2 пред8 ни1мъ мо­лe­ніе моE, пе­чaль мою2 пред8 ни1мъ воз­вэ­щY.

Внег­дA и3с­че­зa­ти t ме­нE дy­ху мо­е­мY, и3 ты2 поз­нaлъ є3си2 стє­зи2 мо‰:

На пу­ти2 сeмъ, по не­мy­же хож­дaхъ, скрh­ша сёть мнЁ.

Смат­рsхъ њдес­нyю и3 возг­лs­дахъ, и3 не бЁ знa­zй ме­нE:

Поги1­бе бёгство t ме­нE, и3 нёсть взыс­кa­zй дy­шу мою2.

Возз­вaхъ къ те­бЁ, гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўпо­вa­ніе моE, чaсть моS є3си2 на зем­ли2 жи­вhхъ.

Вон­ми2 мо­лe­нію мо­е­мY, ћкw сми­ри1х­сz ѕэ­лw2:

И#збa­ви мS t го­нs­щихъ мS, ћкw ўк­рэ­пи1­ша­сz пa­че ме­нE.

На ‹: Стіхи1ры nсмоглaсника G, воскрeсны:

Стjхъ: И#зве­ди2 и3з8 тем­ни1­цы дy­шу мою2, и3с­по­вё­да­ти­сz и4ме­ни тво­е­мY:

Побё­ду и3мёz хrтE, ю4же на ѓда, на кrтъ воз­шeлъ є3си2: да во ть­мЁ смeр­ти сэ­дs­щыz воскRси1­ши съ со­б0ю, и4же въ мeрт­выхъ сво­б0дь, и3с­то­чa­zй жи­в0тъ t сво­е­гw2 свё­та, все­си1ль­не сп7се, по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: МенE ждyтъ првdни­цы, д0н­де­же воз­дa­си мнЁ.

Днeсь хrт0съ смeрть поп­рaвъ, ћко­же ре­чE, воскRсе, и3 рa­до­ва­ніе мj­ро­ви да­ро­вA, да вси2 взы­вa­ю­ще, пёснь тa­кw рцeмъ: и3с­т0ч­ни­че жи1з­ни, неп­рис­тyп­ный свё­те, все­си1ль­не сп7се, по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: И#з8 глу­би­ны2 возз­вaхъ къ те­бЁ, гDи: гDи, ўс­лh­ши глaсъ м0й.

ТебE гDи, сy­ща­гw по всeй твa­ри, грёш­ніи кa­мw бэ­жи1мъ; на нб7си2 сaмъ жи­вe­ши, во ѓдэ поп­рaлъ є3си2 смeрть, во глу­би­ны6 мwрс­кjz; тa­мw ру­кA твоS вLко. къ те­бЁ при­бэ­гa­емъ, те­бЁ при­пa­да­ю­ще м0­лим­сz: воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ по­ми1­луй нaсъ.

И$ны стіхи6ры nсмоглaсника д7, ґнат0ліевы:

Стjхъ: Да бy­дутъ ќши твои2 внeм­лю­щэ глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2.

Кrт0мъ тво­и1мъ хrтE хвa­лим­сz, и3 воскrніе твоE по­eмъ и3 слa­вимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ. рaз­вэ те­бE и3нa­гw не вё­мы.

Стjхъ: Ѓще без­за­кH­ніz нaз­ри­ши, гDи, гDи, кто2 пос­то­и1тъ; ћкw ў те­бє2 њчи­щe­ніе є4сть.

Вhну бlгос­ло­вs­ще гDа, по­eмъ воскrніе є3гw2: кrтъ бо пре­тер­пёвъ, смeр­тію смeрть по­гу­би2.

Стjхъ: И$ме­не рa­ди тво­е­гw2 по­тер­пёхъ тS, гDи, по­тер­пЁ ду­шA моS въ сл0­во твоE: ўпо­вA ду­шA моS на гDа.

Слa­ва си1­лэ тво­eй гDи, ћкw ўп­разд­ни1лъ є3си2 дер­жa­ву и3мy­ща­гw смeр­ти: њб­но­ви1лъ є3си2 нaсъ кrт0мъ тво­и1мъ, дa­руz нaмъ жи­в0тъ и3 нет­лё­ніе.

Стjхъ: T стрa­жи ќт­рен­ніz до н0­щи, t стрa­жи ќт­рен­ніz да ўпо­вa­етъ ї}ль на гDа:

Пог­ре­бe­ніе твоE гDи, ќзы ѓдw­вы сок­ру­ши1в­шее рас­тер­зA: є4же и3з8 мeрт­выхъ °воскrні­емъ° мjръ прос­вэ­ти2, гDи слa­ва те­бЁ.

Тaже минjи G, сщ7енном§ника fерап0нта:

Глaсъ №: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0­гое ў не­гw2 и3з­бав­лe­ніе: и3 т0й и3з­бa­витъ ї}лz t всёхъ без­за­к0­ній є3гw2.

Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы: БGомyд­ре бlжeн­не, fе­ра­п0н­те, њчерв­лeнь­ми тво­еS кр0­ве, сщ7eн­ную твою2 nдeж­ду ўк­ра­си1лъ є3си2: t си1­лы бо бла­го­чeст­нw въ си1­лу, и3 t слa­вы въ слa­ву б9eст­вен­ную рa­ду­z­сz пре­шeлъ є3си2, и3 нh­нэ мо­ли1­сz, да­ро­вa­ти ду­шaмъ нa­шымъ ми1ръ и3 вe­лію млcть.

Стjхъ: Хва­ли1­те гDа, вси2 kзh­цы, пох­ва­ли1­те є3го2, вси2 лю1­діе:

Жeрт­ву пeр­вэе бGу при­но­сS безк­р0в­ную, ћкw свz­щeн­никъ за­к0н­нэй­шій, бGог­ла­г0­ли­ве все­чeст­не, п0с­лэж­де ћкw всеп­л0­діе и3 прі­sт­ну жeрт­ву, те­бE са­мa­го кр0­вію, ћкw мy­че­никъ и4с­тин­нэй­шій, хrтY при­нeслъ є3си2, є3г0­же мо­ли2 њ по­ю1­щихъ тS.

Стjхъ: Ћкw ўт­вер­ди1­сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4с­ти­на гDнz пре­бы­вa­етъ во вёкъ.

М§нкъ вH­инства, хrтY џт­че, при­вeлъ є3си2 ўчє1­ніи тво­и1­ми и3 на­ка­з†­ніи, ўчS и3 на­ка­зyz, и3 ћвэ w4б­разъ бGомyд­ре, те­бE са­мa­го пред­ла­гaz. съ ни1­ми­же мо­ли1­сz, да­ро­вa­ти ду­шaмъ нa­шымъ ми1ръ и3 вe­лію млcть.

Діaконъ прі­eмъ ка­ди1ль­ни­цу, вла­гa­етъ въ ню2 fm­мі­aмъ.

Тaже глаг0летъ: Бlгос­ло­ви2, вла­дh­ко, ка­ди1­ло.

Тaже тaйнw: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Кади1­ло те­бЁ при­н0­симъ хrтE б9е нaшъ, въ во­ню2 бла­го­у­хa­ніz ду­х0в­на­гw, є4же прі­eмъ въ пренбcный тв0й жeрт­вен­никъ, воз­нис­пос­ли2 нaмъ бlго­дaть прес™aгw тво­е­гw2 д¦а (бlгос­лов­лs­етъ ка­ди1­ло).

Діaконъ ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу кру­г0мъ крес­то­ви1д­нw.

Тaже глаг0летъ: Pа­л0мъ н7: Поми1­луй мS б9е, по ве­ли1­цэй млcти тво­eй, и3 по мн0­жест­ву щед­р0тъ тво­и1хъ њчи1с­ти без­за­к0­ніе моE. На­и­пa­че њмhй мS t без­за­к0­ніz мо­е­гw2 и3 t грэ­хA мо­е­гw2 њчи1с­ти мS: Ћкw без­за­к0­ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1­но­му сог­рэ­ши1хъ и3 лу­кa­вое пред8 то­б0ю сот­во­ри1хъ: ћкw да њп­рав­ди1­ши­сz во сло­ве­сёхъ тво­и1хъ и3 по­бэ­ди1­ши, внег­дA су­ди1­ти ти2. Сe бо, въ без­за­к0­ні­ихъ за­чaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ ро­ди1 мz мa­ти моS. Сe бо, и4с­ти­ну воз­лю­би1лъ є3си2, без­вBст­наz и3 т†й­наz пре­мdрос­ти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њк­ро­пи1­ши мS v3с­сH­помъ, и3 њчи1­щу­сz: њмh­е­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэ­лю1­сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 ве­сe­ліе: воз­рa­ду­ют­сz кHс­ти сми­рє1н­ныz. Tвра­ти2 ли­цE твоE t грBхъ мо­и1хъ и3 вс‰ без­за­кH­ніz мо‰ њчи1с­ти. Сeрд­це чи1с­то со­зи1ж­ди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њб­но­ви2 во ўт­р0­бэ мо­eй. Не tвeр­жи ме­нE t ли­цA тво­е­гw2 и3 д¦а тво­е­гw2 с™aгw не tи­ми2 t ме­нE. Воз­дaждь ми2 рa­дость сп7сe­ніz тво­е­гw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўт­вер­ди1 мz. На­у­чY без­за­кHн­ныz пу­тє1мъ тво­и6мъ, и3 не­чес­ти1­віи къ те­бЁ њб­ра­тsт­сz. И#з­бa­ви мS t кро­вeй, б9е, б9е сп7сe­ніz мо­е­гw2: воз­рa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ тво­eй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўс­тA мо‰ воз­вэс­тsтъ хва­лY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­сож­жє1­ніz не бlго­во­ли1­ши. Жeрт­ва бGу дyхъ сок­ру­шeнъ: сeрд­це сок­ру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўни­чи­жи1тъ. Ўбlжи2, гDи, бlго­во­лe­ні­емъ тво­и1мъ сі­H­на, и3 да со­зи1ж­дут­сz стё­ны їе­rли6мс­кіz: Тог­дA бlго­во­ли1­ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шe­ніе и3 все­со­же­гa­є­маz: тог­дA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тель­цы2 (ка­ди1тъ свz­ти1­ли­ще, и3 хрaмъ вeсь, нас­то­s­те­лz и3 ли1­ки, и3 всю2 брa­тію).

И# вх0­дитъ пa­ки во с™hй nл­тaрь, и3 ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу пa­ки, и3 сщ7eн­ни­ка.

И# tла­гa­етъ ка­ди1ль­ни­цу на мёс­то своE.

Їерeй тво­ри1тъ пок­л0нъ предс­то­s­те­лю.

И# вх0­дитъ во с™hй nл­тaрь.

И# на­де­вa­етъ фе­лHнь.

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Догмaтікъ: Кто2 те­бє2 не ўб­ла­жи1тъ, прес™az дв7о, кт0 ли не вос­по­eтъ тво­е­гw2 пре­чcта­гw ржcтвA; без­лёт­нw бо t nц7A воз­сі­s­вый сн7ъ є3ди­но­р0д­ный: т0й­же t те­бє2 чcтыz пр0й­де, не­из­ре­чeн­нw воп­л0щ­сz: є3с­тест­в0мъ бGъ сhй, и3 є3с­тест­в0мъ бhвъ чlвёкъ нaсъ рa­ди, не во двою2 ли­ц{ раз­дэ­лs­е­мый, но во двою2 є3с­тєст­вY нес­ли1т­нw поз­на­вa­е­мый. то­го2 мо­ли2, чcтаz, всеб­ла­жeн­наz, по­ми1­ло­ва­ти­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

И# tвер­зa­ют­сz с™ы6z двє1­ри.

Свэщен0сецъ пред8­и1­детъ со свэ­щeю.

Сщ7еннослужи1тели и4дутъ t дес­нhz стра­ны2 со­за­ди2 прес­т0­ла, и3з­х0­дzтъ сё­вер­ною стра­н0ю.

Діaконъ дер­жи1тъ ка­ди1ль­ни­цу.

Їерeй и4детъ пр0стъ, њпу­щeнъ и3мez фе­лHнь.

И# ста­eтъ прs­мw с™hхъ две­рeй.

Діaконъ сто­и1тъ њдес­нyю сщ7eн­ни­ка мa­лw tк0с­вен­нw.

И# дер­жи1тъ nрaрь тре­ми2 пeрс­ты дес­нhz ру­ки2.

Тaже тaйнw, є3ли1кw т0кмw слhшати сщ7eннику: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй, тaйнw: Вeчеръ, и3 за­yт­ра, и3 по­лyд­не, хвa­лимъ, бlгос­ло­ви1мъ, бlго­да­ри1мъ и3 м0­лим­сz те­бЁ, вLко всёхъ: и3сп­рa­ви мо­ли1т­ву нa­шу ћкw ка­ди1­ло пред8 то­б0ю, и3 не ўк­ло­ни2 сер­дeцъ нa­шихъ въ сло­ве­сA и3ли2 въ по­мыш­лє1­ніz лу­кaвства: но и3з­бa­ви нaсъ t всёхъ ло­вs­щихъ дy­шы нa­шz, ћкw къ те­бЁ, гDи, гDи, џчи нa­ши, и3 на тS ўпо­вa­хомъ, не пос­ра­ми2 нaсъ б9е нaшъ.

Діaконъ: Бlгос­ло­ви2 вLко с™hй вх0дъ (по­ка­зy­етъ къ вос­т0­ку со nра­рeмъ).

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ вх0дъ с™hхъ тво­и1хъ гDи, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (бlгос­лов­лs­етъ вх0дъ).

Діaконъ tх0­дитъ и3 ка­ди1тъ с™yю їкH­ну, сy­щую на мёс­тэ предс­то­s­те­лz, и3 са­ма­го2 предс­то­s­те­лz.

И# сто­и1тъ на нeм­же мёс­тэ прeж­де сто­s­ше, њжи­дa­zй и3с­пол­нe­ніz сті­хA.

Вх0дъ съ кади1ломъ.

Діaконъ: Пре­мyд­рость, пр0с­ти (чер­ти1тъ кrтъ съ ка­ди1ль­ни­цею).

Предстоsтель: Свё­те ти1­хій с™hz слa­вы, безс­мeрт­на­гw, nц7A нбcна­гw, с™aгw бlжeн­на­гw, ї}се хrтE, при­шeд­ше на зa­падъ с0лн­ца, ви1­дэв­ше свётъ ве­чeр­ній, по­eмъ nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа. дос­т0­инъ є3си2 во вс‰ вре­ме­нA пётъ бh­ти глa­сы пре­по­д0б­ны­ми, сн7е б9ій, жи­в0тъ да­sй: тём­же мjръ тS слa­витъ.

Прокjменъ вечeрни.

Діaконъ, возглашaетъ: В0н­мемъ.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

Діaконъ, возглашaетъ: Пре­мyд­рость. В0н­мемъ.

Про­кj­менъ ве­ли1­кій, глaсъ шес­тhй.

Тaже поeтъ: Глaсъ ѕ7: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Ли1къ: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Діaконъ, поeтъ: Њбле­чe­сz гDь въ си1­лу, и3 пре­по­s­са­сz.

Ли1къ: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Діaконъ, поeтъ: И$бо ўт­вер­ди2 все­лeн­ную, ±же не под­ви1­жит­сz.

Ли1къ: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Діaконъ, поeтъ: Д0му тво­е­мY по­до­бa­етъ с™hнz гDи, въ дол­го­тY днjй.

Ли1къ: ГDь воцRи1­сz,* въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Діaконъ, поeтъ: ГDь воцRи1­сz:

Џба ли6ка: Въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Чaсть в7.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS ду­ши2, и3 t все­гw2 по­мыш­лe­ніz нa­ше­гw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: ГDи все­дер­жи1­те­лю, б9е nц7ъ нa­шихъ, м0­лимъ ти сz, ўс­лh­ши, и3 по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Поми1­луй нaсъ б9е, по ве­ли1­цэй ми1­лос­ти тво­eй, м0­лимъ ти сz, ўс­лh­ши, и3 по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ и3 всeй во хrтЁ брa­тіи нa­шей.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ бо­гох­ра­ни1­мэй стра­нЁ нa­шей, влас­тёхъ и3 в0­инствэ є3S, да ти1­хое и3 без­м0лв­ное жи­тіE по­жи­вeмъ во всs­комъ бlго­чeс­тіи и3 чcто­тЁ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ бlжeн­ныхъ и3 прис­но­пa­мzт­ныхъ соз­дa­те­лехъ с™aгw хрa­ма се­гw2 и3 њ всёхъ преж­де­по­чи1в­шихъ nц7ёхъ и3 брa­ті­zхъ, здЁ ле­жa­щихъ и3 пов­сю1­ду пра­вос­лaв­ныхъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ми1­лос­ти, жи1з­ни, ми1­рэ, здрa­віи, спа­сe­ніи, по­сэ­щe­ніи, про­щe­ніи и3 њс­тав­лe­ніи грэ­хHвъ ра­бHвъ б9іихъ, брa­тіи с™aгw хрa­ма се­гw2.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ пло­до­но­сs­щихъ и3 доб­ро­дё­ю­щихъ во с™ёмъ и3 все­чест­нёмъ хрa­мэ сeмъ, труж­дa­ю­щих­сz, по­ю1­щихъ и3 предс­то­s­щихъ лю1­дехъ, њжи­дa­ю­щихъ t те­бE ве­ли1­кіz и3 бо­гa­тыz млcти.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Вечeрнее славосл0віе.

Чтeцъ: Спо­д0­би гDи въ вe­черъ сeй без8 грэ­хA сох­ра­ни1­ти­сz нaмъ. бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но и3 прос­лaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS.

Бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи, на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ. бlгос­ло­вeнъ є3си2 вLко, вра­зу­ми1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ. бlгос­ло­вeнъ є3си2 с™hй, прос­вэ­ти1 мz њп­рав­дa­ніи тво­и1­ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ ру­кY тво­є­1ю не прeз­ри: те­бЁ по­до­бa­етъ хва­лA, те­бЁ по­до­бa­етъ пё­ніе, те­бЁ слa­ва по­до­бa­етъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у нh­нэ, и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Е#ктеніA проси1тельнаz.

Діaконъ: И#сп0л­нимъ мо­ли1т­ву нa­шу гDеви.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: ДнE все­гw2 со­вер­шeн­на, свs­та, ми1р­на и3 безг­рёш­на, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ЃгGла ми1р­на, вёр­на нас­тaв­ни­ка, хра­ни1­те­лz дyшъ и3 тэ­лeсъ нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Про­щe­ніz и3 њс­тав­лe­ніz грэ­хHвъ и3 прег­рэ­шe­ній нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Д0б­рыхъ и3 по­лeз­ныхъ ду­шaмъ нa­шымъ, и3 ми1­ра мj­ро­ви, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Пр0­чее врe­мz жи­во­тA нa­ше­гw въ ми1­рэ и3 по­ка­s­ніи скон­чa­ти, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Хrті­aнс­кіz кон­чи1­ны жи­во­тA нa­ше­гw, без­бо­лёз­не­ны, не­пос­тhд­ны, ми1р­ны и3 д0б­ра­гw tвё­та на стрaш­нэмъ су­ди1­щи хrт0­вэ пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, возглашaетъ: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

Діaконъ: Гла­вы6 нa­шz гDеви прик­л0­нимъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, тaйнw: ГDи б9е нaшъ, прик­ло­ни1­вый нб7сA и3 со­шe­дый на спа­сe­ніе р0­да че­ло­вё­чес­ка­гw, при1з­ри на ра­бы6 тво‰, и3 на дос­то­s­ніе твоE. те­бё бо стрaш­но­му и3 чlвэ­ко­лю1б­цу су­діи2, твои2 ра­би2 пок­ло­ни1­ша гла­вы6, сво‰ же по­ко­ри1­ша вы­6z, не t че­ло­вBкъ њжи­дa­ю­ще п0­мо­щи, но тво­еS про­сs­ще ми1­лос­ти, и3 тво­е­гw2 чa­ю­ще спа­сe­ніz: ±же сох­ра­ни2 на всs­кое врe­мz, и3 по нас­то­s­щемъ вe­че­рэ и3 въ при­хо­дs­щую н0щь, t всs­ка­гw вра­гA, t всs­ка­гw про­ти1в­на­гw дёйства ді­a­воль­ска­гw, и3 t по­мыш­лe­ній сy­ет­ныхъ, и3 вос­по­ми­нa­ній лу­кa­выхъ.

Їерeй, возглашaетъ: Бyди дер­жa­ва цrтвіz тво­е­гw2 бла­гос­ло­вe­на и3 преп­рос­лaв­ле­на, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Стіхи6ры на літjи.

Стіхи1ра хрaма, с™и1телz ніколaа:

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Бла­гjй рa­бе вёр­ный, дё­ла­те­лю ві­ног­рa­да хrт0­ва, ты2 и3 тz­го­тY днев­нyю по­нeслъ є3си2, ты2 и3 дaн­ный те­бЁ та­лaнтъ воз­рас­ти1лъ є3си2, и3 по те­бЁ при­шeд­шымъ не за­ви1­дэлъ є3си2. тём­же вра­тA нбcнаz tвер­з0­ша­сz те­бЁ, вни1­ти въ рa­дость гDа тво­е­гw2, и3 мо­ли2 њ нaсъ, с™е ні­к0­лае.

Тaже прес™hz бцdы:

Глaсъ G: Ви1дz­щи нe­мощь мою2 тэ­лeс­ную, и3 ду­шeв­ное стра­дa­ніе, и3 сер­дeч­ное њѕ­лоб­лe­ніе, по­сэ­щe­ніz спо­д0­би мS б9eст­вен­на­гw, все­не­по­р0ч­наz дв7о, сп7си1 мz, мо­лю1­сz, тeп­лы­ми тво­и1­ми мlтва­ми.

Всёхъ пре­и­д0хъ вLчце, сог­рэ­шeнь­ми: но мн0­жєст­ва си1хъ дв7о њчи1щ­ши, ми1­лос­тей по­лу­чи1­ти ми2 чcтаz, спо­д0­би, въ бy­ду­щемъ су­дЁ сн7а и3 бGа тво­е­гw2.

Мн0­жест­во сог­рэ­шe­ній мо­и1хъ, зо­вy­ща­гw њчи1с­ти чи1с­таz, и3 чyвствій мо­и1хъ не­ус­т†в­наz дви­жє1­ніz, мо­ли1т­вен­нымъ ме­чeмъ ссэ­цы2: ћкw да вё­рою и3 лю­б0­вію пою2 твоE без­сё­мен­ное ржcтво2.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Без8 сё­ме­не t бжcтвен­на­гw д¦а, в0­лею же џ§ею за­ча­лA є3си2 сн7а б9іz, t nц7A безъ мa­те­ре прeж­де вBкъ сy­ща, нaсъ же рa­ди, и3зъ те­бє2 безъ nт­цA бhв­ша, пл0­тію ро­ди­лA є3си2, и3 мLнца мле­к0мъ пи­тa­ла є3си2. Тём­же не прес­тaй мо­ли1­ти, и3з­бa­ви­ти­сz t бёдъ ду­шaмъ нa­шымъ.

Літjа.

Діaконъ: Спа­си2 б9е лю1­ди тво‰, и3 бла­гос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE: по­сэ­ти2 мjръ тв0й ми1­лос­тію и3 щед­р0­та­ми, воз­вh­си р0гъ хrті­aнъ пра­вос­лaв­ныхъ, и3 низ­пос­ли2 на ны2 ми1­лwс­ти тво‰ бw­гa­тыz, мо­ли1т­ва­ми всеп­ре­чcтыz вLчцы нa­шеz бцdы и3 прис­нодв7ы мRjи: си1­лою чcтнa­гw и3 жи­вот­во­рs­ща­гw кrтA (кrтное знa­ме­ніе): предс­тa­тель­ствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безп­л0т­ныхъ: чcтнa­гw, слaв­на­гw про­р0­ка, пред­тe­чи и3 кrти1­те­лz їw­aн­на: с™hхъ слaв­ныхъ и3 всех­вaль­ныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нa­шихъ, и3 все­лeнс­кихъ ве­ли1­кихъ ўчи1­те­лей и3 с™и1­те­лей, ва­сj­ліа ве­ли1­ка­гw, гри­г0­ріа бGос­л0­ва и3 їw­aн­на зла­то­yс­та­гw: и4же во с™hхъ nц7A нa­ше­гw ні­ко­лaа ґр­хі­е­пcкпа, мmр­лm­кjйс­ка­гw чу­дот­в0р­ца: и5же во с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ ме­f0­діа и3 кm­рjл­ла, ўчи1­те­лей сло­вeнс­кихъ: с™aгw рав­но­а­п0с­толь­на­гw ве­ли1­ка­гw кн7зz вла­ди1­мі­ра и3 ве­ли1­кіz кнz­ги1­ни џль­ги: и5же во с™hхъ nц7ъ нa­шихъ, с™и1­те­лz мі­ха­и1­ла, пeр­ва­гw мит­ро­по­лj­та кj­евс­ка­гw: пер­вос™и1­те­лей мос­к0вс­кихъ и3 всеS ру­си2, пет­рA, ґле­xjа, їH­ны, ма­кa­ріа, фі­лjп­па, јw­ва, є3р­мо­гe­на и3 тЂ­хw­на: мит­ро­по­лj­тwвъ мос­к0вс­кихъ фі­ла­рe­та, їн­но­кeн­тіа и3 ма­кa­ріа: прпdбна­гw nт­цA нa­ше­гw кор­ни1­ліа, чу­дот­в0р­ца ко­мeль­ска­гw, с™aгw м§ни­ка fа­ла­лeа: с™hхъ слaв­ныхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ мy­че­ни­кwвъ: но­вом§ни­кwвъ и3 и3с­по­вёд­ни­кwвъ рwс­сjйс­кихъ вла­ди1­мі­ра, мит­ро­по­лj­та кj­евс­ка­гw: ве­ні­а­мj­на мит­ро­по­лj­та пет­рог­рaдс­ка­гw: пет­рA, мит­ро­по­лj­та кру­ти1ц­ка­гw: їла­рі­H­на, ґр­хі­е­пcкпа ве­рeйс­ка­гw: с™hхъ цaрствен­ныхъ стrто­тeрп­цєвъ: прпdбном§нцъ ве­ли1­кіz кнz­ги1­ни є3лі­са­вe­ты и3 и4но­ки­ни вар­вa­ры: пре­по­д0б­ныхъ и3 бGон0с­ныхъ nц7ъ нa­шихъ: пре­по­д0б­ныхъ nц7ъ стaр­цєвъ џп­тинс­кихъ: с™hхъ првdныхъ їw­aн­на кронш­тaдтска­гw и3 ґле­xjа мос­к0вс­ка­гw: с™hхъ бlжeн­ныхъ xe­ніи пе­тер­бyргскіz и3 мат­рH­ны мос­к0вс­кіz: с™hхъ и3 прa­вед­ныхъ бGоo­ц7ъ їw­а­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 и4же во свz­тhхъ nт­цA нa­ше­гw ні­ко­лaа, ґр­хі­е­пcкпа мЂръ лm­кjйс­кихъ, чу­дот­в0р­ца, и3 с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw, и3 всёхъ с™hхъ. м0­лимъ тS мно­го­ми1­лос­ти­ве гDи, ўс­лh­ши нaсъ грёш­ныхъ мо­лs­щих­сz те­бЁ, и3 по­ми1­луй нaсъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, м7.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ, и3 њ всeмъ во хrтЁ брaтствэ нa­шемъ, и3 њ всs­кой ду­ши2 хrті­aнс­тэй, скор­бs­щей же и3 њѕ­л0б­лен­нэй, ми1­лос­ти б9іи и3 п0­мо­щи трe­бу­ю­щей. њ пок­ро­вe­ніи вё­си сеS и3 жи­вy­щихъ въ нeй. њ ми1­рэ, и3 сос­то­s­ніи все­гw2 мj­ра. њ бlгос­то­s­ніи с™hхъ б9іихъ цRквeй. њ спа­сe­ніи и3 п0­мо­щи со тщa­ні­емъ и3 стрa­хомъ б9іимъ труж­дa­ю­щих­сz и3 слу­жa­щихъ nтє1цъ и3 брa­тій нa­шихъ. њ њс­тaвль­ших­сz, и3 во tшeст­віи сy­щихъ. њ и3с­цэ­лe­ніи въ нe­мо­щехъ ле­жa­щихъ. њ ўс­пe­ніи, њс­лa­бэ, бла­жeн­ной пa­мz­ти, и3 њ њс­тав­лe­ніи грэ­хHвъ всёхъ преж­деt­шeд­шихъ nтє1цъ и3 брa­тій нa­шихъ, здЁ ле­жa­щихъ и3 пов­сю1­ду пра­вос­лaв­ныхъ. њ и3з­бав­лe­ніи плэ­нeн­ныхъ, и3 њ брa­ті­zхъ нa­шихъ во слyж­бахъ сy­щихъ, и3 њ всёхъ слу­жa­щихъ и3 слу­жи1в­шихъ во с™ёмъ хрa­мэ сeмъ, рцeмъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, н7.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ є4же сох­ра­ни1­ти­сz вё­си сeй, и3 с™0му хрa­му се­мY, и3 всs­ко­му грa­ду и3 стра­нЁ t глa­да, гу­би1­тель­ства, трy­са, по­т0­па, nг­нS, ме­чA, на­шeст­віz и3ноп­ле­мeн­ни­кwвъ, и3 меж­до­у­с0б­ныz брa­ни: њ є4же ми1­лос­ти­ву и3 бла­го­у­вёт­ли­ву бh­ти бlг0­му и3 чlвэ­ко­лю­би1­во­му бGу нa­ше­му, tвра­ти1­ти всs­кій гнёвъ на ны2 дви1­жи­мый, и3 и3з­бa­ви­ти ны2 t на­ле­жa­ща­гw и3 прa­вед­на­гw сво­е­гw2 пре­щe­ніz, и3 по­ми1­ло­ва­ти ны2.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz и3 њ є4же ўс­лh­ша­ти гDу бGу глaсъ мо­лe­ніz нaсъ грёш­ныхъ, и3 по­ми1­ло­ва­ти нaсъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй: Ўслh­ши ны2 б9е сп7си1­те­лю нaшъ, ўпо­вa­ніе всёхъ кон­цє1въ зем­ли2 и3 сy­щихъ въ м0­ри да­лe­че, и3 ми1­лос­тивъ, ми1­лос­тивъ бy­ди, вLко, њ грэ­сёхъ нa­шихъ, и3 по­ми1­луй ны2.

Ми1лос­тивъ бо и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, возглашaетъ: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

Діaконъ: Гла­вы6 нa­шz гDеви прик­л0­нимъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Предстоsтель: ВLко мно­гомлcти­ве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мо­ли1т­ва­ми всеп­ре­чcтыz вLчцы нa­шеz бцdы и3 прис­нодв7ы мRjи: си1­лою чcтнa­гw и3 жи­вот­во­рs­ща­гw кrтA (кrтное знa­ме­ніе): предс­тa­тель­ствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безп­л0т­ныхъ: чcтнa­гw, слaв­на­гw про­р0­ка, пред­тe­чи и3 кrти1­те­лz їw­aн­на: с™hхъ слaв­ныхъ и3 всех­вaль­ныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нa­шихъ, и3 все­лeнс­кихъ ве­ли1­кихъ ўчи1­те­лей и3 с™и1­те­лей, ва­сj­ліа ве­ли1­ка­гw, гри­г0­ріа бGос­л0­ва и3 їw­aн­на зла­то­yс­та­гw: и4же во с™hхъ nц7A нa­ше­гw ні­ко­лaа ґр­хі­е­пcкпа, мmр­лm­кjйс­ка­гw чу­дот­в0р­ца: и5же во с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ ме­f0­діа и3 кm­рjл­ла, ўчи1­те­лей сло­вeнс­кихъ: с™aгw рав­но­а­п0с­толь­на­гw ве­ли1­ка­гw кн7зz вла­ди1­мі­ра и3 ве­ли1­кіz кнz­ги1­ни џль­ги: и5же во с™hхъ nц7ъ нa­шихъ, с™и1­те­лz мі­ха­и1­ла, пeр­ва­гw мит­ро­по­лj­та кj­евс­ка­гw: пер­вос™и1­те­лей мос­к0вс­кихъ и3 всеS ру­си2, пет­рA, ґле­xjа, їH­ны, ма­кa­ріа, фі­лjп­па, јw­ва, є3р­мо­гe­на и3 тЂ­хw­на: мит­ро­по­лj­тwвъ мос­к0вс­кихъ фі­ла­рe­та, їн­но­кeн­тіа и3 ма­кa­ріа: прпdбна­гw nт­цA нa­ше­гw кор­ни1­ліа, чу­дот­в0р­ца ко­мeль­ска­гw, с™aгw м§ни­ка fа­ла­лeа: с™hхъ слaв­ныхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ мy­че­ни­кwвъ: но­вом§ни­кwвъ и3 и3с­по­вёд­ни­кwвъ рwс­сjйс­кихъ вла­ди1­мі­ра, мит­ро­по­лj­та кj­евс­ка­гw: ве­ні­а­мj­на мит­ро­по­лj­та пет­рог­рaдс­ка­гw: пет­рA, мит­ро­по­лj­та кру­ти1ц­ка­гw: їла­рі­H­на, ґр­хі­е­пcкпа ве­рeйс­ка­гw: с™hхъ цaрствен­ныхъ стrто­тeрп­цєвъ: прпdбном§нцъ ве­ли1­кіz кнz­ги1­ни є3лі­са­вe­ты и3 и4но­ки­ни вар­вa­ры: пре­по­д0б­ныхъ и3 бGон0с­ныхъ nц7ъ нa­шихъ: пре­по­д0б­ныхъ nц7ъ стaр­цєвъ џп­тинс­кихъ: с™hхъ првdныхъ їw­aн­на кронш­тaдтска­гw и3 ґле­xjа мос­к0вс­ка­гw: с™hхъ бlжeн­ныхъ xe­ніи пе­тер­бyргскіz и3 мат­рH­ны мос­к0вс­кіz: с™hхъ и3 прa­вед­ныхъ бGоo­ц7ъ їw­а­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 и4же во свz­тhхъ nт­цA нa­ше­гw ні­ко­лaа, ґр­хі­е­пcкпа мЂръ лm­кjйс­кихъ, чу­дот­в0р­ца, и3 с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw, и3 всёхъ с™hхъ тво­и1хъ, бlгоп­рі­sт­ну сот­во­ри2 мо­ли1т­ву нa­шу, дa­руй нaмъ њс­тав­лe­ніе прег­рэ­шe­ній нa­шихъ, пок­рhй нaсъ кр0­вомъ кри­лY тво­eю, tже­ни2 t нaсъ всs­ка­го вра­гA и3 су­пос­тa­та, ўми­ри2 нa­шу жи1знь: гDи, по­ми1­луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 спа­си2 дy­шы нa­шz, ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Стіхи6ры на стіх0внэ.

Стіхи1ры nсмоглaсника, воскрeсны:

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Воскrніе твоE хrтE сп7се, ѓгGли по­ю1тъ на нб7сёхъ, и3 нaсъ на зем­ли2 спо­д0­би, чcтымъ сeрд­цемъ те­бE слa­ви­ти.

Стjхъ: ГDь воцRи1­сz, въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz.

Вра­тA сок­ру­ши1въ мBд­наz, и3 ве­рєи2 ѓдw­вы сот­рhй, ћкw бGъ все­си1­ленъ, р0дъ че­ло­вё­чес­кій пaд­шій воскRси1лъ є3си2. се­гw2 рa­ди и3 мы2 сог­лaс­нw во­пі­eмъ: воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Стjхъ: И$бо ўт­вер­ди2 все­лeн­ную, ±же не под­ви1­жит­сz.

Тлё­ніz нaсъ дрeв­нz­гw хrт0съ и3сп­рa­ви­ти хо­тS, на кrтЁ приг­вож­дa­ет­сz, и3 во гр0­бэ по­ла­гa­ет­сz, є3г0­же мm­ро­нH­си­цы жє­ны2 со сле­зa­ми и3с­кa­ху, плa­чу­щz гла­г0­ла­ху: ўвы2 нaмъ сп7се всёхъ, кa­кw и3з­в0­лилъ є3си2 во гр0­бэ все­ли1­ти­сz; все­ли1­вый­сz же хо­тS, кa­кw ўк­рa­денъ бhлъ є3си2; кa­кw пре­ло­жи1л­сz є3си2; к0е же мёс­то твоE жи­во­н0с­ное сок­ры2 тё­ло; но вLко, ћкw њбэ­щaл­сz є3си2 нaмъ kви1­сz, и3 ўто­ли2 t нaсъ ры­дa­ніе слeзъ. плa­чу­щым­сz же и5мъ, ѓгGлъ къ ни6мъ во­зо­пи2: t плa­ча прес­тaв­шz ґпcлwмъ рцh­те, ћкw воскRсе гDь, мj­ро­ви дa­руz њчи­щe­ніе, и3 вe­лію млcть.

Стjхъ: Д0му тво­е­мY по­до­бa­етъ с™hнz гDи, въ дол­го­тY днjй.

Расп­нhй­сz ћкw вос­хо­тёлъ є3си2 хrтE, и3 смeрть пог­ре­бe­ні­емъ тво­и1мъ плэ­ни1­вый, трид­нe­венъ воскrлъ є3си2, ћкw бGъ со слa­вою, мj­ро­ви дa­руz без­ко­нeч­ную жи1знь, и3 вe­лію млcть.

Глaсъ д7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Въ цRковь нбcную сщ7eн­нw вшeлъ є3си2, сщ7eн­нw њб­ли­вa­емь бlжeн­не, кр0­вію, и3 трbцэ предс­то­и1­ши, бо­гaт­нw сі­sz tтy­ду блис­т†­ніи и3с­те­кa­ю­щи­ми пре­бо­гa­те. тём­же днeсь, fе­ра­п0н­те, твою2 пa­мzть свэ­то­н0с­ную со­вер­шa­ю­ще, ч{вствіz ду­ши2 прос­вэ­щa­емъ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: При1з­ри на мо­лє1­ніz тво­и1хъ р†бъ, все­не­по­р0ч­наz, ўто­лs­ю­щи лю6­таz на ны2 вос­т†­ніz, всs­кіz ск0р­би нaсъ и3з­мэ­нs­ю­щи: тs бо є3ди1­ну, твeр­дое и3 и3з­вёст­ное ўт­верж­дe­ніе и4ма­мы, и3 твоE предс­тa­тель­ство стz­жa­хомъ, да не пос­ты­ди1м­сz, вLчце, тS при­зы­вa­ю­щіи, пот­щи1­сz на ўмо­лe­ніе те­бЁ вёр­нw во­пі­ю1­щихъ: рa­дуй­сz, вLчце, всёхъ п0­мо­ще, рa­дос­те и3 пок­р0­ве, и3 спа­сe­ніе дyшъ нa­шихъ.

Нhнэ tпущaеши: и3 тропари2.

Предстоsтель: Нhнэ tпу­щa­е­ши ра­бA тво­е­го2, вLко, по гла­г0­лу тво­е­мY, съ ми1­ромъ: ћкw ви1­дэс­та џчи мои2 сп7сe­ніе твоE, є4же є3си2 ўго­т0­валъ пред8 ли­цeмъ всёхъ лю­дeй, свётъ во tкро­вe­ніе kзh­кwвъ, и3 слa­ву лю­дeй тво­и1хъ ї}лz.

Чтeцъ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

И# пред­ла­гa­ют­сz на ўго­т0­ван­номъ сто­лЁ рa­ди бlгос­ло­вe­ніz пsть хлё­бwвъ, пше­ни1­ца, и3 двA со­с{­да на сіE ўст­рH­ен­ныz: є3ди1нъ и3с­п0л­ненъ ві­нA t пло­дA л0з­на­гw, дру­гjй же є3лeа.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ д7: Бцdе дв7о рa­дуй­сz, бlго­дaт­наz мRjе, гDь съ то­б0ю: бlгос­ло­вe­на ты2 въ же­нaхъ, и3 бlгос­ло­вeнъ пл0дъ чрe­ва тво­е­гw2, ћкw сп7са ро­ди­лA є3си2 дyшъ нa­шихъ.

Бцdе дв7о рa­дуй­сz, бlго­дaт­наz мRjе, гDь съ то­б0ю: бlгос­ло­вe­на ты2 въ же­нaхъ, и3 бlгос­ло­вeнъ пл0дъ чрe­ва тво­е­гw2, ћкw сп7са ро­ди­лA є3си2 дyшъ нa­шихъ.

Бцdе дв7о рa­дуй­сz, бlго­дaт­наz мRjе, гDь съ то­б0ю: бlгос­ло­вe­на ты2 въ же­нaхъ, и3 бlгос­ло­вeнъ пл0дъ чрe­ва тво­е­гw2, ћкw сп7са ро­ди­лA є3си2 дyшъ нa­шихъ.

Діaконъ ка­ди1тъ џк­рестъ сто­лA, и3 нас­то­s­те­лz т0к­мw, и3 їе­рeа.

Їерeй взeмъ є3ди1нъ хлёбъ, знa­ме­ну­етъ и4мъ пр0­чыz хлё­бы.

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй: ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгос­ло­ви1­вый пsть хлё­бwвъ и3 пsть тh­сzщъ на­сh­ти­вый, сaмъ бlгос­ло­ви2 (дес­ни1­цею ўка­зy­етъ на пред­ло­жє1н­ныz хлё­бы, пше­ни1­цу, ві­но2 и3 є3лeй) и3 хлё­бы сі‰, пше­ни1­цу, ві­но2 и3 є3лeй: и3 ўм­н0­жи сі‰ въ вё­си сeй, и3 во всeмъ мj­рэ тво­eмъ, и3 вку­шa­ю­щыz t ни1хъ вBр­ныz њс­вz­ти2. Ћкw ты2 є3си2 бlгос­лов­лs­zй и3 њсщ7azй всs­чєс­каz, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, со без­на­чaль­нымъ тво­и1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Вёдо­мо же бy­ди, ћкw бlгос­ло­вeн­ный хлёбъ є4сть по­мо­гa­тель­ный t всs­кихъ ѕHлъ, ѓще съ вё­рою прі­eм­лет­сz.

И# сE те­бЁ вё­до­мо бy­ди, q їе­рeе! и3 блю­ди2, да сох­ра­ни1­ши: є3лeй сeй бlгос­ло­вeн­ный вто­р0е да не бlгос­ло­ви1­ши, ни ві­но2, ни пше­ни1­цу, ни­жE хлё­бы на вто­р0мъ бдё­ніи: но ѓще вель­ми2 мa­лw, нH­ваz не u5 бlгос­ло­вє1н­наz предс­тав­лsй. є3лeй же сeй, є3г0­же бlгос­ло­ви1лъ є3си2, ѓще є4сть їкw­нос­тaсъ, на цэ­ло­вa­ніи џб­ра­за, лю1­ди знa­ме­най. м0­же­ши же и3 въ брaш­нахъ снёс­ти: ві­н0 же и3с­пи1­ти со бlго­го­вё­ні­емъ, nбa­че ћко­же бlгос­ло­вє1­наz. хлё­бы же на раз­да­s­ніи дw­ры2 разд­ро­би1въ раз­да­вaй, и3ли2 въ до­мY чeст­нw на тра­пe­зэ прeж­де џб­щихъ брa­шенъ ћждь: пше­ни1­цу же и3ли2 сёй, и3ли2 со и3н0ю и3з­ме­ли2, и3 съ бла­го­да­рe­ні­емъ и3ж­ди­ви2. Лі­тур­ги­сa­ти же си1­ми хлё­ба­ми, и3ли2 ві­н0мъ, да не дeрз­не­ши, по прa­ви­лу но­мо­ка­нHн­но­му њ свz­щен­но­дёйствіи.

Бyди и4мz гDне блгcвe­но t нh­нэ и3 до вё­ка, G.

Бlгос­лов­лю2 гDа на всs­кое врe­мz, вh­ну хва­лA є3гw2 во ўс­тёхъ мо­и1хъ. Њ гDэ пох­вa­лит­сz ду­шA моS: да ўс­лh­шатъ кр0т­цыи и3 воз­ве­се­лsт­сz. Воз­ве­ли1­чи­те гDа со мн0ю, и3 воз­не­сeмъ и4мz є3гw2 вкy­пэ. Взыс­кaхъ гDа, и3 ўс­лh­ша мS и3 t всёхъ скор­бeй мо­и1хъ и3з­бa­ви мS. Прис­ту­пи1­те къ не­мY и3 прос­вэ­ти1­те­сz, и3 ли1­ца в†­ша не пос­ты­дsт­сz. Сeй ни1­щій возз­вA, и3 гDь ўс­лh­ша и5, и3 t всёхъ скор­бeй є3гw2 сп7сE и5. Њпол­чи1т­сz ѓгGлъ гDень w4к­рестъ бо­s­щих­сz є3гw2 и3 и3з­бa­витъ и5хъ. Вку­си1­те и3 ви1­ди­те, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўпо­вa­етъ нaнь. Б0й­те­сz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть ли­шe­ніz бо­s­щым­сz є3гw2. Бо­гa­тіи њб­ни­щa­ша и3 взал­кa­ша: взыс­кa­ю­щіи же гDа не ли­шaт­сz всs­ка­гw блa­га.

Їерeй: Бlгос­ло­вe­ніе гDне на вaсъ, то­гw2 бlго­дa­тію и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бі­емъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Послёдованіе полmелeйныz ќтрени

Pалти1рнаz чaсть.

Шестоpaлміе и3 мlтвы ќтрєнніz.

Чтeцъ: Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на зем­ли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­цэхъ бlго­во­лe­ніе, G.

ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўс­тA мо‰ воз­вэс­тsтъ хва­лY твою2, в7.

Pа­л0мъ дв7ду, внег­дA tбэ­гa­ше t ли­цA ґвес­са­лH­ма сh­на сво­е­гw2, G: ГDи, чт0 сz ўм­н0­жи­ша сту­жa­ю­щіи ми2; мн0­зи вос­та­ю1тъ на мS, Мн0­зи гла­г0­лютъ ду­ши2 мо­eй: нёсть сп7сe­ніz є3мY въ бз7э є3гw2. Тh же, гDи, зас­тyп­никъ м0й є3си2, слa­ва моS, и3 воз­но­сsй гла­вY мою2. Глa­сомъ мо­и1мъ ко гDу возз­вaхъ, и3 ўс­лh­ша мS t го­ры2 с™hz сво­еS. Ѓзъ ўс­нyхъ, и3 спaхъ, вос­тaхъ, ћкw гDь зас­тy­питъ мS. Не ўбо­ю1­сz t тє1мъ лю­дeй, w4к­рестъ на­пa­да­ю­щихъ на мS. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 по­ра­зи1лъ є3си2 вс‰ враж­дy­ю­щыz ми2 всyе, зy­бы грёш­ни­кwвъ сок­ру­ши1лъ є3си2. ГDне є4сть сп7сe­ніе, и3 на лю1­дехъ тво­и1хъ бlгос­ло­вe­ніе твоE.

Ѓзъ ўс­нyхъ, и3 спaхъ, вос­тaхъ, ћкw гDь зас­тy­питъ мS.

Pа­л0мъ дв7ду, въ вос­по­ми­нa­ніе њ суб­бH­тэ, lз: ГDи, да не ћрос­тію тво­eю њб­ли­чи1­ши ме­нE, ни­жE гнё­вомъ тво­и1мъ на­кa­же­ши ме­нE: Ћкw стрё­лы тво‰ ўн­з0­ша во мнЁ, и3 ўт­вер­ди1лъ є3си2 на мнЁ рy­ку твою2. Нёсть и3с­цэ­лe­ніz въ пл0­ти мо­eй t ли­цA гнё­ва тво­е­гw2, нёсть ми1­ра въ кос­тeхъ мо­и1хъ t ли­цA грBхъ мо­и1хъ. Ћкw без­за­кH­ніz мо‰ прев­зы­д0­ша гла­вY мою2, ћкw брe­мz тsж­кое њтz­го­тё­ша на мнЁ. Возс­мер­дё­ша и3 сог­ни1­ша р†­ны мо‰, t ли­цA бе­зy­міz мо­е­гw2. Пост­ра­дaхъ и3 слz­к0х­сz до кон­цA, вeсь дeнь сё­туz хож­дaхъ: Ћкw л‰д­віz мо‰ на­п0л­ни­ша­сz по­ру­гa­ній, и3 нёсть и3с­цэ­лe­ніz въ пл0­ти мо­eй. Њѕ­л0б­ленъ бhхъ и3 сми­ри1х­сz до ѕэ­лA, ры­кaхъ t воз­ды­хa­ніz сeрд­ца мо­е­гw2. ГDи, пред8 то­б0ю всE же­лa­ніе моE, и3 воз­ды­хa­ніе моE t те­бє2 не ўта­и1­сz. Сeрд­це моE смz­тe­сz, њс­тa­ви мS си1­ла моS, и3 свётъ џчію мо­є­1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрy­зи мои2 и3 и4ск­рен­ніи мои2 прs­мw мнЁ приб­ли1­жи­ша­сz и3 стa­ша. И# бли1ж­ніи мои2 tда­лe­че ме­нE стa­ша, и3 нуж­дa­ху­сz и4щу­щіи дy­шу мою2: и3 и4щу­щіи ѕл†z мнЁ гла­г0­ла­ху сy­єт­наz, и3 ль­сти6в­нымъ вeсь дeнь по­у­чa­ху­сz. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слh­шахъ, и3 ћкw нёмъ не tвер­зa­zй ќстъ сво­и1хъ: И# бhхъ ћкw че­ло­вёкъ не слh­шай и3 не и3мhй во ўс­тёхъ сво­и1хъ њб­ли­чe­ніz. Ћкw на тS, гDи, ўпо­вaхъ, ты2 ўс­лh­ши­ши, гDи б9е м0й. Ћкw рёхъ: да не ког­дA по­рa­ду­ютъ ми сz вра­зи2 мои2: и3 внег­дA под­ви­жa­ти­сz но­гaмъ мо­и6мъ, на мS ве­ле­рё­че­ва­ша. Ћкw ѓзъ на р†­ны го­т0въ, и3 бо­лёзнь моS пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Ћкw без­за­к0­ніе моE ѓзъ воз­вэ­щY и3 по­пе­кy­сz њ грэ­сЁ мо­eмъ. Вра­зи1 же мои2 жи­вyтъ и3 ўк­рэ­пи1­ша­сz пa­че ме­нE, и3 ўм­н0­жи­ша­сz не­на­ви1­дz­щіи мS без8 прaв­ды: Воз­да­ю1­щіи ми2 ѕл†z воз8 бла­г†z њбол­гa­ху мS, за­нE го­нsхъ бlгос­тh­ню. Не њс­тa­ви ме­нE, гDи б9е м0й, не tсту­пи2 t ме­нE: Вон­ми2 въ п0­мощь мою2, гDи сп7сe­ніz мо­е­гw2.

Не њс­тa­ви ме­нE, гDи б9е м0й, не tсту­пи2 t ме­нE: Вон­ми2 въ п0­мощь мою2, гDи сп7сe­ніz мо­е­гw2.

Pа­л0мъ дв7ду, внег­дA бh­ти є3мY въ пус­тh­ни їу­дeйс­тэй, …в: Б9е, б9е м0й, къ те­бЁ ќт­ре­нюю: воз­жа­дA те­бE ду­шA моS, к0ль мн0­жи­цею те­бЁ пл0ть моS, въ зем­ли2 пyс­тэ и3 неп­ро­х0д­нэ и3 без­в0д­нэ. Тa­кw во с™ёмъ kви1х­сz те­бЁ, ви1­дэ­ти си1­лу твою2 и3 слa­ву твою2. Ћкw лyч­ши млcть твоS пa­че жи­вHтъ: ўст­нЁ мои2 пох­ва­ли1­тэ тS. Тa­кw бlгос­лов­лю1 тz въ жи­во­тЁ мо­eмъ и3 њ и4ме­ни тво­eмъ воз­дэ­жY рy­цэ мои2. Ћкw t тy­ка и3 мaс­ти да и3с­п0л­нит­сz ду­шA моS, и3 ўст­нa­ма рa­дос­ти восх­вa­лzтъ тS ўс­тA мо‰. Ѓще по­ми­нaхъ тS на пос­тe­ли мо­eй, на ќт­рен­нихъ по­у­чaх­сz въ тS: Ћкw бhлъ є3си2 по­м0щ­никъ м0й, и3 въ кр0­вэ кри­л{ тво­є­1ю воз­рa­ду­ю­сz. Приль­пE ду­шA моS по те­бЁ: ме­нe же прі­sтъ дес­ни1­ца твоS. Тjи же всyе и3с­кa­ша дy­шу мою2: вни1­дутъ въ пре­ис­пHд­нzz зем­ли2: Пре­да­дsт­сz въ рy­ки nрy­жіz, ч†с­ти ли1­со­вwмъ бy­дутъ. Цaрь же воз­ве­се­ли1т­сz њ бз7э: пох­вa­лит­сz всsкъ кле­нhй­сz и4мъ, ћкw заг­ра­ди1­ша­сz ўс­тA гла­г0­лю­щихъ неп­рa­вєд­наz.

На ќт­рен­нихъ по­у­чaх­сz въ тS: Ћкw бhлъ є3си2 по­м0щ­никъ м0й, и3 въ кр0­вэ кри­л{ тво­є­1ю воз­рa­ду­ю­сz. Приль­пE ду­шA моS по те­бЁ: ме­нe же прі­sтъ дес­ни1­ца твоS.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: Пёснь pал­мA сы­нHмъ ко­рe­w­вымъ, въ ко­нeцъ, њ ма­е­лe­fэ є4же tвэ­щa­ти, рa­зу­ма є3мa­ну ї}ль­тz­ни­ну, п7з: ГDи б9е сп7сe­ніz мо­е­гw2, во дни2 возз­вaхъ и3 въ но­щи2 пред8 то­б0ю: Да вни1­детъ пред8 тS мо­ли1т­ва моS, прик­ло­ни2 ќхо твоE къ мо­лe­нію мо­е­мY. Ћкw и3с­п0л­ни­сz ѕHлъ ду­шA моS, и3 жи­в0тъ м0й ѓду приб­ли1­жи­сz. Прив­мэ­нeнъ бhхъ съ низ­хо­дs­щи­ми въ р0въ: бhхъ ћкw че­ло­вёкъ без8 п0­мо­щи, Въ мeрт­выхъ сво­б0дь: ћкw ћз­вен­ніи спs­щіи во гр0­бэ, и4х­же не по­мz­нyлъ є3си2 кто­мY, и3 тjи t ру­ки2 тво­еS tри­но­вe­ни бh­ша. По­ло­жи1­ша мS въ р0­вэ пре­ис­п0д­нэмъ, въ тeм­ныхъ и3 сё­ни смeрт­нэй. На мнЁ ўт­вер­ди1­сz ћрость твоS, и3 вс‰ вHл­ны тво‰ на­вeлъ є3си2 на мS. Ўдa­лилъ є3си2 знa­е­мыхъ мо­и1хъ t ме­нE: по­ло­жи1­ша мS мeр­зость се­бЁ: прe­данъ бhхъ и3 не и3с­хож­дaхъ. Џчи мои2 и3з­не­мо­г0с­тэ t ни­ще­ты2: возз­вaхъ къ те­бЁ, гDи, вeсь дeнь, воз­дёхъ къ те­бЁ рy­цэ мои2. Е#дA мeрт­вы­ми тво­ри1­ши чу­де­сA; и3ли2 врa­че­ве воск­ре­сsтъ, и3 и3с­по­вё­дzт­сz те­бЁ; Е#дA по­вёсть кто2 во гр0­бэ млcть твою2, и3 и4с­ти­ну твою2 въ по­ги1­бе­ли; Е#дA поз­н†­на бy­дутъ во тмЁ чу­де­сA тво‰, и3 прaв­да твоS въ зем­ли2 заб­вeн­нэй; И# ѓзъ къ те­бЁ, гDи, возз­вaхъ, и3 ќт­рw мо­ли1т­ва моS пред­ва­ри1тъ тS. Вскyю, гDи, tрё­е­ши дy­шу мою2; tвра­щa­е­ши ли­цE твоE t ме­нE; Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ тру­дёхъ t ю4нос­ти мо­еS: воз­нeсъ же сz сми­ри1х­сz и3 и3з­не­мо­г0хъ. На мнЁ пре­и­д0­ша гнё­ви твои2, ўст­ра­шє1­ніz тво‰ воз­му­ти1­ша мS: Њбы­д0­ша мS ћкw во­дA вeсь дeнь, њдер­жa­ша мS вкy­пэ. Ўдa­лилъ є3си2 t ме­нE дрy­га и3 и4ск­рен­нz­го, и3 знa­е­мыхъ мо­и1хъ t страс­тeй.

ГDи б9е сп7сe­ніz мо­е­гw2, во дни2 возз­вaхъ и3 въ но­щи2 пред8 то­б0ю: Да вни1­детъ пред8 тS мо­ли1т­ва моS, прик­ло­ни2 ќхо твоE къ мо­лe­нію мо­е­мY.

Pа­л0мъ дв7ду, Rв: Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа, и3 вс‰ внyт­рєн­нzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2: Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа, и3 не за­бы­вaй всёхъ воз­да­s­ній є3гw2: Њчи­щa­ю­ща­го вс‰ без­за­кH­ніz тво‰, и3с­цэ­лs­ю­ща­го вс‰ не­дy­ги тво‰, И#з­бав­лs­ю­ща­го t и3ст­лё­ніz жи­в0тъ тв0й, вэн­чa­ю­ща­го тS млcтію и3 щед­р0­та­ми, И#с­пол­нs­ю­ща­го во бlги1хъ же­лa­ніе твоE: њб­но­ви1т­сz ћкw џр­лz ю4ность твоS. Тво­рsй млcты­ни гDь и3 судь­бY всBмъ њби6­ди­мымъ. Ска­зA пу­ти6 сво‰ мw­m­сe­о­ви, сы­но­вHмъ ї}лє­вымъ хо­тB­ніz сво‰. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, дол­го­тер­пэ­ли1въ и3 мно­гомлcтивъ. Не до кон­цA прог­нё­ва­ет­сz, ни­жE во вёкъ враж­дy­етъ: Не по без­за­к0­ні­ємъ нa­шымъ сот­во­ри1лъ є4сть нaмъ, ни­жE по грэ­хHмъ нa­шымъ воз­дaлъ є4сть нaмъ. Ћкw по вы­со­тЁ не­бeс­нэй t зем­ли2, ўт­вер­ди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на бо­s­щих­сz є3гw2: Е#ли1­кw tсто­sтъ вос­т0­цы t з†­падъ, ўдa­лилъ є4сть t нaсъ без­за­кH­ніz н†­ша. Ћко­же щeд­ритъ nтeцъ сh­ны, ўщeд­ри гDь бо­s­щих­сz є3гw2. Ћкw т0й поз­нA соз­дa­ніе нa­ше, по­мz­нY, ћкw пeрсть є3с­мы2. Че­ло­вёкъ, ћкw тра­вA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeл­ный, тa­кw њц­вэ­тeтъ: Ћкw дyхъ пр0й­де въ нeмъ, и3 не бy­детъ, и3 не поз­нa­етъ кто­мY мёс­та сво­е­гw2. Млcть же гDнz t вё­ка и3 до вё­ка на бо­s­щих­сz є3гw2, И# прaв­да є3гw2 на сы­нёхъ сы­нHвъ, хра­нs­щихъ за­вётъ є3гw2 и3 п0м­нz­щихъ зa­пw­вэ­ди є3гw2 тво­ри1­ти |. ГDь на нб7си2 ўго­т0­ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всё­ми њб­ла­дa­етъ. Бlгос­ло­ви1­те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2, си1ль­ніи крё­пос­тію, тво­рs­щіи сл0­во є3гw2, ўс­лh­ша­ти глaсъ сло­вeсъ є3гw2. Бlгос­ло­ви1­те гDа, вс‰ си6­лы є3гw2, слу­ги6 є3гw2, тво­рs­щіи в0­лю є3гw2. Бlгос­ло­ви1­те гDа, вс‰ дэ­лA є3гw2 на всs­комъ мёс­тэ вLчест­ва є3гw2: бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа.

На всs­комъ мёс­тэ вLчест­ва є3гw2:

Pа­л0мъ дв7ду, є3г­дA го­нs­ше є3го2 ґвес­са­лHмъ сhнъ є3гw2, рм7в: ГDи, ўс­лh­ши мо­ли1т­ву мою2, вну­ши2 мо­лe­ніе моE во и4с­ти­нэ тво­eй, ўс­лh­ши мS въ прaв­дэ тво­eй: И# не вни1­ди въ сyдъ съ ра­б0мъ тво­и1мъ, ћкw не њп­рав­ди1т­сz пред8 то­б0ю всsкъ жи­вhй. Ћкw пог­нA врaгъ дy­шу мою2: сми­ри1лъ є4сть въ зeм­лю жи­в0тъ м0й: по­са­ди1лъ мS є4сть въ тeм­ныхъ, ћкw мє1рт­выz вё­ка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смz­тe­сz сeрд­це моE. По­мz­нyхъ дни6 дрє1в­ніz, по­у­чи1х­сz во всёхъ дё­лэхъ тво­и1хъ, въ тво­рe­ні­ихъ ру­кY тво­є­1ю по­у­чaх­сz. Воз­дёхъ къ те­бЁ рy­цэ мои2: ду­шA моS ћкw зем­лS без­в0д­наz те­бЁ. Ск0­рw ўс­лh­ши мS, гDи, и3с­че­зE дyхъ м0й: не tвра­ти2 ли­цA тво­е­гw2 t ме­нE, и3 ўпо­д0б­лю­сz низ­хо­дs­щымъ въ р0въ. Слh­ша­ну сот­во­ри2 мнЁ за­yт­ра млcть твою2, ћкw на тS ўпо­вaхъ: ска­жи2 мнЁ, гDи, пyть, в0нь­же пой­дY, ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. И#з­ми1 мz t вр†гъ мо­и1хъ, гDи, къ те­бЁ при­бэ­г0хъ. На­у­чи1 мz тво­ри1­ти в0­лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй нас­тa­витъ мS на зeм­лю прa­ву. И$ме­не тво­е­гw2 рa­ди, гDи, жи­ви1­ши мS прaв­дою тво­eю: и3з­ве­дe­ши t пе­чa­ли дy­шу мою2: И# млcтію тво­eю пот­ре­би1­ши вра­ги2 мо‰ и3 по­гу­би1­ши вс‰ сту­жa­ю­щыz ду­ши2 мо­eй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Ўслh­ши мS въ прaв­дэ тво­eй: И# не вни1­ди въ сyдъ съ ра­б0мъ тво­и1мъ, в7:

Д¦ъ тв0й бlгjй нас­тa­витъ мS на зeм­лю прa­ву.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

Їерeй, тaйнw: Мlтва №: Бlго­да­ри1мъ тS, гDи б9е нaшъ, возс­тa­вив­ша­го нaсъ t л0­жей нa­шихъ, и3 вло­жи1в­ша­го во ўс­тA нa­ша сл0­во хва­лe­ніz, є4же пок­ла­нs­ти­сz, и3 при­зы­вa­ти и4мz твоE с™0е, и3 м0­лим­сz тво­и1мъ щед­р0­тамъ, и5х­же всег­дA ўпот­реб­лsлъ є3си2 њ нa­шей жи1з­ни: и3 нh­нэ пос­ли2 п0­мощь твою2 на предс­то­s­щыz пред8 ли­цeмъ с™hz слa­вы тво­еS, и3 њжи­дa­ю­щыz t те­бE бо­гa­тыz ми1­лос­ти, и3 дaждь и5мъ, со стрa­хомъ и3 лю­б0­вію всег­дA те­бЁ слу­жa­щымъ, хва­ли1­ти не и3с­по­вэ­ди1­мую твою2 бlгость.

Ћкw по­до­бa­етъ те­бЁ всs­каz слa­ва, чeсть и3 пок­ло­нe­ніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва в7: T н0­щи ќт­ре­ню­етъ дyхъ нaшъ къ те­бЁ б9е нaшъ, за­нE свётъ по­ве­лB­ніz тво‰ на зем­ли2. прaв­ду и3 с™hню со­вер­шa­ти во стрa­сэ тво­eмъ вра­зу­ми2 ны2, те­бe бо слa­вимъ, во­и1с­тин­ну сy­ща­го бGа нa­ше­го: прик­ло­ни2 ќхо твоE, и3 ўс­лh­ши ны2, и3 по­мz­ни2 гDи сy­щыz и3 мо­лs­щы­z­сz съ нa­ми вс‰ по и4ме­ни, и3 спа­си2 | си1­лою тво­eю, бlгос­ло­ви2 лю1­ди тво‰, и3 њс™и2 дос­то­s­ніе твоE: ми1ръ мj­ро­ви тво­е­мY дa­руй, цRквамъ тво­и1мъ, сщ7eн­ни­кwмъ, всBмъ лю1­демъ тво­и1мъ.

Ћкw бlгос­ло­ви1­сz и3 прос­лa­ви­сz все­чcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва G: T н0­щи ќт­ре­ню­етъ дyхъ нaшъ къ те­бЁ б9е, за­нE свётъ по­ве­лB­ніz тво‰. на­у­чи2 нaсъ б9е прaв­дэ тво­eй, зa­по­вэ­демъ тво­и6мъ и3 њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ. прос­вэ­ти2 џчи мhс­лей нa­шихъ, да не ког­дA ќс­немъ во грэ­сёхъ въ смeрть. tже­ни2 всs­кій мрaкъ t сер­дeцъ нa­шихъ. дa­руй нaмъ с0лн­це прaв­ды, и3 не­на­вёт­ну жи1знь нa­шу соб­лю­ди2 пе­чa­тію с™aгw тво­е­гw2 д¦а. и3сп­рa­ви сто­пы6 нa­шz на пyть ми1­ра. дaждь нaмъ ви1­дэ­ти ќт­ро и3 дeнь въ рa­до­ва­ніи, да те­бЁ ќт­рєн­ніz воз­сы­лa­емъ мо­ли6т­вы.

Ћкw твоS дер­жa­ва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва д7: ВLко б9е с™hй и3 не­пос­ти­жи1­мый, ре­кjй и3з8 тмы2 свё­ту воз­сі­s­ти, ўпо­к0­и­вый нaсъ въ нощ­нёмъ снЁ, и3 возс­тa­ви­вый къ сла­вос­л0­вію и3 моль­бЁ тво­еS бlгос­ти: ўмо­лs­емь t сво­е­гw2 ти2 бlго­ут­р0­біz, прі­и­ми2 нaсъ и3 нh­нэ пок­ла­нs­ю­щих­сz те­бЁ и3 по си1­лэ бlго­да­рs­щихъ тS, и3 дa­руй нaмъ вс‰, ±же ко спа­сe­нію, про­шє1­ніz: по­ка­жи1 ны сh­ны свё­та и3 днE, и3 нас­лёд­ни­ки вёч­ныхъ тво­и1хъ бл†гъ. по­мz­ни2 гDи, во мн0­жест­вэ щед­р0тъ тво­и1хъ, и3 вс‰ лю1­ди тво‰, сy­щыz и3 мо­лs­щы­z­сz съ нa­ми, и3 всю2 брa­тію нa­шу, ±же на зем­ли2, на м0­ри, на всs­комъ мёс­тэ вLчест­віz тво­е­гw2, трe­бу­ю­щихъ тво­е­гw2 чlвэ­ко­лю1­біz и3 п0­мо­щи, и3 всBмъ по­дaй ве­ли1­кую твою2 млcть: да спа­сe­ни ду­шeю же и3 тё­ломъ всег­дA пре­бы­вa­ю­ще, съ дерз­но­вe­ні­емъ слa­вимъ чyд­ное и3 бlгос­ло­вeн­ное и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ћкw бGъ ми1­лос­ти, щед­р0тъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­біz є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва є7: Бlги1хъ сок­р0­ви­ще, и3с­т0ч­ни­че прис­но­те­кy­щій, џ§е с™hй, чу­дот­в0р­че, все­си1ль­не и3 все­дер­жи1­те­лю, вси2 те­бЁ пок­ла­нs­ем­сz, и3 те­бЁ м0­лим­сz, тво‰ ми1­лwс­ти и3 тво‰ щед­рH­ты при­зы­вa­ю­ще на п0­мощь и3 зас­туп­лe­ніе нa­ше­гw сми­рe­ніz: по­мz­ни2 гDи тво‰ ра­бы6, прі­и­ми2 всёхъ нaсъ ќт­рєн­нzz мо­лє1­ніz, ћкw ка­ди1­ло пред8 то­б0ю, и3 да ни є3ди1­на­го t нaсъ не­ис­кyс­на сот­во­ри1­ши, но вс‰ ны2 снаб­ди2 щед­р0­та­ми тво­и1­ми. по­мz­ни2 гDи, бдs­щыz и3 по­ю1­щыz во слa­ву твою2, и3 є3ди­но­р0д­на­гw тво­е­гw2 сн7а и3 бGа нa­ше­гw, и3 с™aгw тво­е­гw2 д¦а: и3 бy­ди тBмъ по­м0щ­никъ и3 зас­тyп­никъ, прі­и­ми2 и4хъ моль­бы6 въ пре­не­бeс­ный и3 мhс­лен­ный тв0й жeрт­вен­никъ.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва ѕ7: Бlго­да­ри1мъ тS, гDи б9е спа­сe­ній нa­шихъ, ћкw вс‰ тво­ри1­ши во бlго­дё­тель­ство жи1з­ни нa­шеz, да всег­дA къ те­бЁ взи­рa­емъ сп7су и3 бlго­дё­те­лю дyшъ нa­шихъ: ћкw пре­по­к0­илъ є3си2 нaсъ въ ми­мо­шeд­шее н0­щи чис­ло2, и3 возд­ви1глъ є3си2 ны2 t л0­жей нa­шихъ, и3 пос­тa­вилъ є3си2 въ пок­ло­нe­ніе чcтнa­гw и4ме­не тво­е­гw2. тём­же м0­лимъ тS, гDи: дaждь нaмъ бlго­дaть и3 си1­лу, да спо­д0­бим­сz пё­ти те­бЁ ра­зyм­нw и3 мо­ли1­ти­сz неп­рес­тaн­нw, во стрa­сэ и3 трe­пе­тэ своE спа­сe­ніе со­дё­ло­ва­ю­ще, зас­туп­лe­ні­емъ хrтA тво­е­гw2. по­мz­ни2, гDи, и3 въ но­щи2 къ те­бЁ во­пі­ю1­щыz, ўс­лh­ши | и3 по­ми1­луй, и3 сок­ру­ши2 под8 н0­зэ и4хъ не­ви6­ди­мыz и3 бо­ри1­тєль­ныz вра­ги2.

Тh бо є3си2 цRь ми1­ра, и3 сп7съ дyшъ нa­шихъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва з7: Б9е и3 џ§е гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, возс­тa­ви­вый ны2 t л0­жей нa­шихъ и3 соб­рa­вый ны2 въ чaсъ мо­ли1т­вы, дaждь нaмъ блгdть во tвер­зe­ніе ќстъ нa­шихъ, и3 прі­и­ми2 н†­ша по си1­лэ бла­го­да­рє1­ніz, и3 на­у­чи1 ны њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ: за­нE по­мо­ли1­ти­сz, ћко­же по­до­бa­етъ, не вё­мы, ѓще не ты2 гDи, с™hмъ тво­и1мъ д¦омъ нас­тa­ви­ши ны2. тём­же м0­лим­сz те­бЁ, ѓще что2 сог­рэ­ши1­хомъ дa­же до нас­то­s­ща­гw ча­сA, сл0­вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лe­ні­емъ, в0­лею и3ли2 не­в0­лею, њс­тa­ви, прос­ти2: ѓще бо без­за­кH­ніz нaз­ри­ши гDи, гDи, кто2 пос­то­и1тъ; ћкw ў те­бE и3з­бав­лe­ніе є4сть: ты2 є3си2 є3ди1нъ с™hй, по­м0щ­никъ дер­жaв­ный, за­щи1­ти­тель жи1з­ни нa­шеz, и3 њ те­бЁ пё­ніе нa­ше всег­дA.

Бyди дер­жa­ва цrтвіz тво­е­гw2 бла­гос­ло­вe­на и3 преп­рос­лaв­ле­на, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва }: ГDи б9е нaшъ, с0н­ное ўнh­ніе tгнa­вый t нaсъ и3 соп­риз­вa­вый ны2 звa­ні­емъ с™hмъ, є4же и3 въ но­щи2 воз­дэ­вa­ти рy­ки нa­шz, и3 и3с­по­вё­да­ти­сz те­бЁ њ судь­бaхъ прaв­ды тво­еS: прі­и­ми2 моль­бы6 нa­шz, мо­лє1­ніz, и3с­по­вB­да­ніz, нощ­ны­6z сл{ж­бы, и3 дa­руй нaмъ б9е, вё­ру не­пос­тhд­ну, на­дeж­ду и3з­вёст­ну, лю­б0вь не­ли­це­мёр­ну, бlгос­ло­ви2 нa­шz вх0­ды и3 и3с­х0­ды, дэ­‰­ніz, дэ­лA, сло­ве­сA, по­мыш­лє1­ніz, и3 дaждь нaмъ пос­ти1г­ну­ти въ на­чa­ло днE, хвa­лz­щымъ, по­ю1­щымъ, бlгос­ло­вs­щымъ тво­еS не­из­ре­чeн­ныz бlгос­тh­ни бlгость.

Ћкw бlгос­ло­ви1­сz всес™0е и4мz твоE, и3 прос­лa­ви­сz цrтво твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва f7: Воз­сі­sй въ серд­цaхъ нa­шихъ чlвэ­ко­лю1б­че вLко, тво­е­гw2 бGора­зy­міz нет­лён­ный свётъ, и3 мhс­лєн­ныz нa­шz tвeр­зи џчи, во є3ђль­скихъ тво­и1хъ про­по­вё­да­ній ра­зу­мё­ніе: вло­жи2 въ нaсъ и3 бlжeн­ныхъ тво­и1хъ зa­по­вэ­дей стрaхъ, да плотс­к‡z п0­хw­ти вс‰ поп­рaв­ше, д¦0в­ное жи1­тель­ство пр0й­демъ, вс‰ ко бlго­у­гож­дe­нію тво­е­мY и3 мyдрству­ю­ще и3 дё­ю­ще.

Тh бо є3си2 прос­вэ­щe­ніе дyшъ и3 тэ­лeсъ нa­шихъ хrтE б9е, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ со без­на­чaль­нымъ тво­и1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва ‹: ГDи б9е нaшъ, по­ка­s­ні­емъ њс­тав­лe­ніе че­ло­вё­кwмъ да­ро­вa­вый, и3 во џб­разъ нaмъ поз­нa­ніz грэ­хHвъ и3 и3с­по­вё­да­ніz, про­р0­ка дв7да по­ка­s­ніе къ про­щe­нію по­ка­зa­вый, сaмъ вLко, во мнH­гаz ны2 и3 ве­ли6­каz пaд­шыz сог­рэ­шє1­ніz, по­ми1­луй по ве­ли1­цэй млcти тво­eй, и3 по мн0­жест­ву щед­р0тъ тво­и1хъ њчи1с­ти без­за­кH­ніz н†­ша: ћкw те­бЁ сог­рэ­ши1­хомъ гDи, и3 без­вBст­наz и3 т†й­наz сeрд­ца че­ло­вё­чес­ка­гw вё­ду­ще­му, и3 є3ди1­но­му и3мy­ще­му влaсть њс­тав­лs­ти грэ­хи2. сeрд­це же чи1с­то соз­дaвъ въ нaсъ, и3 д¦омъ вLчнимъ ўт­вер­ди1въ нaсъ, и3 рa­дость спа­сe­ніz тво­е­гw2 ска­зaвъ нaмъ, не tри1­ни нaсъ t ли­цA тво­е­гw2: но бlго­во­ли2 ћкw блaгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ, дa­же до пос­лёд­нz­гw нa­ше­гw и3з­ды­хa­ніz, при­но­си1­ти те­бЁ жeрт­ву прaв­ды, и3 воз­но­шe­ніе во с™hхъ тво­и1хъ жeрт­вен­ни­цэхъ.

Млcтію, и3 щед­р0­та­ми, и3 чlвэ­ко­лю1­бі­емъ є3ди­но­р0д­на­гw тво­е­гw2 сн7а, съ ни1м­же блгcвeнъ є3си2, со всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва №i: Б9е, б9е нaшъ, ќм­ныz и3 сло­вє1с­ныz сос­тa­ви­вый си6­лы тво­eю в0­лею, тS м0­лимъ, и3 те­бЁ ми1­ли дё­ем­сz: прі­и­ми2 нa­ше по си1­лэ сла­вос­л0­віе, со всё­ми соз­дa­ніи тво­и1­ми, и3 бо­гa­ты­ми тво­еS бlгос­ти воз­дaждь да­ро­вaнь­ми. ћкw те­бЁ прек­ло­нs­ет­сz всs­кое ко­лё­но нбcныхъ, и3 зем­нhхъ, и3 пре­ис­п0д­нихъ, и3 всs­кое ды­хa­ніе и3 соз­дa­ніе по­eтъ не­пос­ти­жи1­мую твою2 слa­ву: є3ди1нъ бо є3си2 бGъ и4с­тин­ный и3 мно­гомлcти­вый.

Ћкw тS хвa­лzтъ вс‰ си6­лы нбcныz, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Мlтва в7i: Хвa­лимъ, по­eмъ, бlгос­ло­ви1мъ, и3 бlго­да­ри1мъ тS, б9е nц7ъ нa­шихъ, ћкw пре­вeлъ є3си2 сёнь нощ­нyю, и3 по­ка­зaлъ є3си2 нaмъ пa­ки свётъ днев­нhй. но м0­лимъ твою2 бlгость, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz, и3 прі­и­ми2 мо­лe­ніе нa­ше ве­ли1­кимъ тво­и1мъ бlго­ут­р0­бі­емъ: ћкw къ те­бЁ при­бэ­гa­емъ млcти­во­му и3 все­си1ль­но­му бGу. воз­сі­sй въ серд­цaхъ нa­шихъ и4с­тин­ное сlнце прaв­ды тво­еS, прос­вэ­ти2 ќмъ нaшъ, и3 ч{вства вс‰ соб­лю­ди2, да ћкw во дни2 бlго­oб­рaз­нw хо­дs­ще пу­тeмъ зa­по­вэ­дей тво­и1хъ, дос­ти1г­немъ въ жи1знь вёч­ную, ћкw ў те­бE є4сть и3с­т0ч­никъ жи1з­ни, и3 въ нас­лаж­дe­ніи бh­ти спо­д0­бим­сz неп­рис­тyп­на­гw тво­е­гw2 свё­та.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Е#ктеніA ми1рнаz.

Діaконъ и3з­х0­дитъ сё­вер­ною стра­н0ю, ста­eтъ на nбhч­номъ мёс­тэ ґм­вH­на.

Діaконъ, глаг0летъ: Ми1ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ свhш­нэмъ ми1­рэ, и3 спа­сe­ніи дyшъ нa­шихъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ ми1­рэ все­гw2 мj­ра, бlгос­то­s­ніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 со­е­ди­нe­ніи всёхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ с™ёмъ хрa­мэ сeмъ, и3 съ вё­рою, бlго­го­вё­ні­емъ и3 стрa­хомъ б9іимъ вхо­дs­щихъ в0нь, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ, чест­нёмъ прес­вЂ­терствэ, во хrтЁ ді­a­конствэ, њ всeмъ при1ч­тэ и3 лю1­дехъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ бо­гох­ра­ни1­мэй стра­нЁ нa­шей, влас­тёхъ и3 в0­инствэ є3S, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ вё­си сeй, всs­комъ грa­дэ, стра­нЁ, и3 вё­рою жи­вy­щихъ въ ни1хъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ бlго­раст­во­рe­ніи воз­дy­хwвъ, њ и3з8­oби1­ліи пло­дHвъ зем­нhхъ, и3 врe­ме­нэхъ ми1р­ныхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ плa­ва­ю­щихъ, пу­те­шeст­ву­ю­щихъ, не­дy­гу­ю­щихъ, стрaж­ду­щихъ, плэ­нeн­ныхъ, и3 њ спа­сe­ніи и4хъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ и3з­бa­ви­ти­сz нaмъ t всs­кіz ск0р­би, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw по­до­бa­етъ те­бЁ всs­каz слa­ва, чeсть и3 пок­ло­нe­ніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

И# вжи­гa­ют­сz свэ­щы2 пред8 ґна­л0­гі­емъ, и3 пред8 w4б­ра­зомъ сп7са хrтA въ тsб­лэ, и3 во nл­та­рЁ ў пrт0­ла.

БGъ гDь: и3 тропари2.

Канонaрхъ, поeтъ: Глaсъ ѕ7: БGъ гDь, и3 kви1­сz нaмъ, бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне.

И#спо­вё­дай­те­сz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1­сz нaмъ, бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне.

Канонaрхъ, поeтъ: Њбы­шeд­ше њбы­д0­ша мS, и3 и4ме­немъ гDнимъ про­тив­лsх­сz и5мъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1­сz нaмъ, бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне.

Канонaрхъ, поeтъ: Не ўм­рY, но жи1въ бy­ду, и3 по­вёмъ дэ­лA гDнz.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1­сz нaмъ, бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне.

Канонaрхъ, поeтъ: Кaмень, є3г0­же неб­ре­г0­ша зи1ж­ду­щіи, сeй бhсть во гла­вY ќг­ла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1­венъ во nче­сёхъ нa­шихъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1­сz нaмъ, бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне.

Тропaрь, самопод0бенъ: ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Бла­гос­ло­вeн­ную на­ре­кjй твою2 м™рь, при­шeлъ є3си2 на стрaсть в0ль­нымъ хо­тё­ні­емъ, воз­сі­sвъ на кrтЁ, взыс­кa­ти хо­тS ґдa­ма, гlг0­лz ѓгGлwмъ: срa­дуй­те­сz мнЁ, ћкw њб­рё­те­сz по­ги1б­шаz дрaх­ма. Вс‰ мyд­рэ ўст­р0­и­вый, б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ.

Каfjсма в7.
СтатіA №.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Чтeцъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ ко­нeцъ, њ тaй­ныхъ сh­на, pа­л0мъ дв7ду, f7: И#спо­вём­сz те­бЁ, гDи, всёмъ сeрд­цемъ мо­и1мъ, по­вёмъ вс‰ чу­де­сA тво‰. Воз­ве­се­лю1­сz и3 воз­рa­ду­ю­сz њ те­бЁ, пою2 и4ме­ни тво­е­мY, вhш­ній. Внег­дA возв­ра­ти1­ти­сz вра­гY мо­е­мY вспsть, и3з­не­м0­гутъ и3 по­ги1б­нутъ t ли­цA тво­е­гw2. Ћкw сот­во­ри1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на пrт0­лэ, су­дsй прaв­ду. Зап­ре­ти1лъ є3си2 kзh­кwмъ, и3 по­ги1­бе не­чес­ти1­вый: и4мz є3гw2 пот­ре­би1лъ є3си2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вё­ка. Вра­гY њс­ку­дё­ша nр{­жіz въ ко­нeцъ, и3 грa­ды раз­ру­ши1лъ є3си2: по­ги1­бе пa­мzть є3гw2 съ шy­момъ. И# гDь во вёкъ пре­бы­вa­етъ, ўго­т0­ва на сyдъ пrт0лъ св0й: И# т0й су­ди1­ти и4мать все­лeн­нэй въ прaв­ду, су­ди1­ти и4мать лю1­демъ въ пра­во­тЁ. И# бhсть гDь при­бё­жи­ще ўб0­го­му, по­м0щ­никъ во бlгов­рe­ме­ні­ихъ, въ ск0р­бехъ. И# да ўпо­вa­ютъ на тS знa­ю­щіи и4мz твоE, ћкw не њс­тa­вилъ є3си2 взыс­кa­ю­щихъ тS, гDи. П0й­те гDеви, жи­вy­ще­му въ сі­H­нэ, воз­вэс­ти1­те во kзh­цэхъ на­чи­н†­ніz є3гw2: Ћкw взыс­кa­zй крH­ви и4хъ по­мz­нY, не за­бы2 звa­ніz ўб0­гихъ. По­ми1­луй мS, гDи, ви1ждь сми­рe­ніе моE t вр†гъ мо­и1хъ, воз­но­сsй мS t врaтъ смeрт­ныхъ: Ћкw да воз­вэ­щY вс‰ хва­лы6 тво‰ во вра­тёхъ дщe­ре сі­H­ни: воз­рa­ду­ем­сz њ сп7сe­ніи тво­eмъ. Ўг­лэ­б0­ша kзh­цы въ пa­гу­бэ, ю4же сот­во­ри1­ша: въ сё­ти сeй, ю4же скрh­ша, ўвz­зE но­гA и4хъ. Знa­емь є4сть гDь судь­бы6 тво­рsй: въ дё­лэхъ ру­кY сво­є­1ю ўвz­зE грёш­никъ. Да возв­ра­тsт­сz грBш­ни­цы во ѓдъ, вси2 kзh­цы за­бы­вa­ю­щіи бGа. Ћкw не до кон­цA заб­вeнъ бy­детъ ни1­щій, тер­пё­ніе ўб0­гихъ не по­ги1б­нетъ до кон­цA. Воскrни2, гDи, да не крэ­пи1т­сz че­ло­вёкъ, да сy­дzт­сz kзh­цы пред8 то­б0ю. Пос­тa­ви, гDи, за­ко­но­по­ло­жи1­те­лz над8 ни1­ми, да ра­зу­мё­ютъ kзh­цы, ћкw че­ло­вё­цы сyть. Вскyю, гDи, tстоS да­лe­че, пре­зи­рa­е­ши во бlгов­рe­ме­ні­ихъ, въ ск0р­бехъ; Внег­дA гор­ди1­ти­сz не­чес­ти1­во­му, воз­га­рa­ет­сz ни1­щій: ўвz­зa­ютъ въ со­вё­тэхъ, ±же по­мыш­лs­ютъ. Ћкw хва­ли1мь є4сть грёш­ный въ п0­хо­техъ ду­ши2 сво­еS, и3 њби1­дzй бlгос­ло­ви1мь є4сть. Разд­ра­жи2 гDа грёш­ный: по мн0­жест­ву гнё­ва сво­е­гw2 не взh­щетъ: нёсть бGа пред8 ни1мъ. Њск­вер­нs­ют­сz пу­тіE є3гw2 на всs­ко врe­мz: teм­лют­сz судь­бы6 тво‰ t ли­цA є3гw2: всё­ми вра­ги2 сво­и1­ми њб­ла­дa­етъ. Ре­чe бо въ сeрд­цы сво­eмъ: не под­ви1­жу­сz t р0­да въ р0дъ без8 ѕлA: Е#гH­же клsт­вы ўс­тA є3гw2 пHл­на сyть, и3 г0­рес­ти и3 ль­сти2: под8 љзh­комъ є3гw2 трyдъ и3 бо­лёзнь. При­сэ­ди1тъ въ ло­ви1­тель­ствэ съ бо­гa­ты­ми въ тaй­ныхъ, є4же ўби1­ти не­по­ви1н­на­го: џчи є3гw2 на ни1­ща­го при­зи­рa­е­тэ. Ло­ви1тъ въ тaй­нэ ћкw лeвъ во њг­рa­дэ сво­eй, ло­ви1тъ є4же вос­хи1­ти­ти ни1­ща­го, вос­хи1­ти­ти ни1­ща­го, внег­дA прив­ле­щи2 и5 въ сё­ти сво­eй. Сми­ри1тъ є3го2: прек­ло­ни1т­сz и3 па­дeтъ, внег­дA є3мY њб­ла­дa­ти ўб0­ги­ми. Ре­чe бо въ сeрд­цы сво­eмъ: за­бы2 бGъ, tвра­ти2 ли­цE своE, да не ви1­дитъ до кон­цA. Воскrни2, гDи б9е м0й, да воз­не­сeт­сz ру­кA твоS, не за­бy­ди ўб0­гихъ тво­и1хъ до кон­цA. Че­сw2 рa­ди прог­нё­ва не­чес­ти1­вый бGа; ре­чe бо въ сeрд­цы сво­eмъ: не взh­щетъ. Ви1­ди­ши, ћкw ты2 бо­лёзнь и3 ћрость смот­рs­е­ши, да прe­данъ бy­детъ въ рy­цэ твои2: те­бЁ њс­тaв­ленъ є4сть ни1­щій, си1­ру ты2 бy­ди по­м0щ­никъ. Сок­ру­ши2 мhш­цу грёш­но­му и3 лу­кa­во­му: взh­щет­сz грёхъ є3гw2 и3 не њб­рs­щет­сz. ГDь цRь во вёкъ и3 въ вёкъ вё­ка: по­ги1б­не­те, kзh­цы, t зем­ли2 є3гw2. Же­лa­ніе ўб0­гихъ ўс­лh­шалъ є3си2, гDи, ўго­т0­ва­нію сeрд­ца и4хъ внsтъ ќхо твоE. Су­ди2 си1­ру и3 сми­рe­ну, да не при­ло­жи1тъ кто­мY ве­ли­чa­ти­сz че­ло­вёкъ на зем­ли2.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, ‹: На гDа ўпо­вaхъ, кa­кw ре­чe­те ду­ши2 мо­eй: пре­ви­тaй по го­рaмъ, ћкw пти1­ца; Ћкw сE, грBш­ни­цы на­лz­к0­ша лyкъ, ўго­т0­ва­ша стрё­лы въ тy­лэ, сост­рэ­лs­ти во мрa­цэ пр†­выz сeрд­цемъ. За­нE ±же ты2 со­вер­ши1лъ є3си2, nни2 раз­ру­ши1­ша: првdникъ же что2 сот­во­ри2; ГDь во хрa­мэ с™ёмъ сво­eмъ. ГDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: џчи є3гw2 на ни1­ща­го при­зи­рa­е­тэ, вёж­ди є3гw2 и3с­пы­тa­е­тэ сh­ны че­ло­вё­чєс­кіz. ГDь и3с­пы­тa­етъ првdна­го и3 не­чес­ти1­ва­го: лю­бsй же неп­рaв­ду не­на­ви1­дитъ свою2 дy­шу. Њдож­ди1тъ на грёш­ни­ки сB­ти: џгнь и3 жy­пелъ, и3 дyхъ бy­ренъ чaсть чa­ши и4хъ. Ћкw првdнъ гDь и3 пр†в­ды воз­лю­би2: пра­вw­ты2 ви1­дэ ли­цE є3гw2.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Ли1къ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

СтатіA в7.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Чтeцъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ ко­нeцъ, њ nс­мёй, pа­л0мъ дв7ду, №i: Сп7си1 мz, гDи, ћкw њс­ку­дЁ прпdбный: ћкw ўмa­ли­ша­сz и4с­ти­ны t сы­нHвъ че­ло­вё­чес­кихъ. Сy­єт­наz гла­г0­ла кjйж­до ко и4ск­рен­не­му сво­е­мY: ўст­нЁ ль­сти6­выz въ сeрд­цы, и3 въ сeрд­цы гла­г0­ла­ша ѕл†z. Пот­ре­би1тъ гDь вс‰ ўст­ны2 ль­сти6­выz, љзhкъ ве­ле­рё­чи­вый, Рeк­шыz: љзhкъ нaшъ воз­ве­ли1­чимъ, ўст­ны2 н†­ша при нaсъ сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть; Стрaс­ти рa­ди ни1­щихъ и3 воз­ды­хa­ніz ўб0­гихъ нh­нэ воскrнY, гlетъ гDь: по­ло­жy­сz во сп7сe­ніе, не њби­ню1­сz њ нeмъ. Сло­ве­сA гDнz сло­ве­сA чи6с­та, среб­ро2 разж­жe­но, и3с­ку­шe­но зем­ли2, њчи­щe­но сед­ме­ри1­цею. Ты2, гDи, сох­ра­ни1­ши ны2 и3 соб­лю­дe­ши ны2 t р0­да се­гw2 и3 во вёкъ. W$к­рестъ не­чес­ти1­віи х0­дzтъ: по вы­со­тЁ тво­eй ўм­н0­жилъ є3си2 сh­ны че­ло­вё­чєс­кіz.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, в7i: Док0­лэ, гDи, за­бy­де­ши мS до кон­цA; до­к0­лэ tвра­щa­е­ши ли­цE твоE t ме­нE; До­к0­лэ по­ло­жY со­вё­ты въ ду­ши2 мо­eй, бw­лёз­ни въ сeрд­цы мо­eмъ дeнь и3 н0щь; до­к0­лэ воз­не­сeт­сz врaгъ м0й на мS; При1з­ри, ўс­лh­ши мS, гDи б9е м0й: прос­вэ­ти2 џчи мои2, да не ког­дA ўс­нY въ смeрть: Да не ког­дA ре­чeтъ врaгъ м0й: ўк­рэ­пи1х­сz на не­го2. Сту­жa­ю­щіи ми2 воз­рa­ду­ют­сz, ѓще под­ви1­жу­сz. Ѓзъ же на млcть твою2 ўпо­вaхъ: воз­рa­ду­ет­сz сeрд­це моE њ сп7сe­ніи тво­eмъ: вос­пою2 гDеви бlго­дё­zв­ше­му мнЁ и3 пою2 и4ме­ни гDа вhш­нz­гw.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, Gi: РечE бе­зy­менъ въ сeрд­цы сво­eмъ: нёсть бGъ. Раст­лё­ша и3 њмер­зи1­ша­сz въ на­чи­нa­ні­ихъ: нёсть тво­рsй бlгос­тh­ню. ГDь съ нб7сE при­ни1­че на сh­ны че­ло­вё­чєс­кіz, ви1­дэ­ти, ѓще є4сть ра­зу­мэ­вa­zй, и3ли2 взыс­кa­zй бGа. Вси2 ўк­ло­ни1­ша­сz, вкy­пэ нек­лю­чи1­ми бh­ша: нёсть тво­рsй бlгос­тh­ню, нёсть до є3ди1­на­гw. Ни ли2 ўра­зу­мё­ютъ вси2 дё­ла­ю­щіи без­за­к0­ніе, снэ­дa­ю­щіи лю1­ди мо‰ въ снёдь хлё­ба; гDа не приз­вa­ша. Тa­мw ўбо­s­ша­сz стрa­ха, и3дё­же не бЁ стрaхъ: ћкw гDь въ р0­дэ првdныхъ. Со­вётъ ни1­ща­гw пос­ра­ми1с­те: гDь же ўпо­вa­ніе є3гw2 є4сть. Кто2 дaстъ t сі­H­на сп7сe­ніе ї}ле­во; Внег­дA возв­ра­ти1тъ гDь плэ­нe­ніе лю­дeй сво­и1хъ, воз­рa­ду­ет­сz їa­кwвъ, и3 воз­ве­се­ли1т­сz ї}ль.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Ли1къ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

СтатіA G.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Чтeцъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, д7i: ГDи, кто2 њби­тa­етъ въ жи­ли1­щи тво­eмъ; и3ли2 кто2 все­ли1т­сz во с™yю г0­ру твою2; Хо­дsй не­по­р0­ченъ и3 дё­ла­zй прaв­ду, гла­г0­лzй и4с­ти­ну въ сeрд­цы сво­eмъ: И$же не ўль­сти2 љзh­комъ сво­и1мъ и3 не сот­во­ри2 и4ск­рен­не­му сво­е­мY ѕлA, и3 по­но­шe­ніz не прі­sтъ на бли6ж­ніz сво‰: Ўни­чи­жeнъ є4сть пред8 ни1мъ лу­кaв­ну­zй, бо­s­щы­z­же­сz гDа слa­витъ: кле­нhй­сz и4ск­рен­не­му сво­е­мY и3 не tме­тa­z­сz: Среб­рA сво­е­гw2 не да­дE въ ли1х­ву и3 мзды2 на не­по­ви1н­ныхъ не прі­sтъ. Тво­рsй сі‰ не под­ви1­жит­сz во вёкъ.

Стол­по­пи­сa­ніе, дв7ду, є7i: Сох­ра­ни1 мz, гDи, ћкw на тS ўпо­вaхъ. Рёхъ гDеви: гDь м0й є3си2 ты2, ћкw бла­ги1хъ мо­и1хъ не трe­бу­е­ши. С™ы6мъ, и5же сyть на зем­ли2 є3гw2, ўди­ви2 гDь вс‰ хо­тB­ніz сво‰ въ ни1хъ. Ўм­н0­жи­ша­сz нe­мw­щи и4хъ, по си1хъ ўс­ко­ри1­ша: не со­бе­рY со­б0­ры и4хъ t кро­вeй, ни по­мz­нy же и3мeнъ и4хъ ўст­нa­ма мо­и1­ма. ГDь чaсть дос­то­s­ніz мо­е­гw2 и3 чa­ши мо­еS: ты2 є3си2 ўст­ро­s­zй дос­то­s­ніе моE мнЁ. Ќжz на­па­д0­ша ми2 въ дер­жaв­ныхъ мо­и1хъ: и4бо дос­то­s­ніе моE дер­жaв­но є4сть мнЁ. Бlгос­лов­лю2 гDа вра­зу­ми1в­ша­го мS: є3щe же и3 до н0­щи на­ка­зa­ша мS ўт­рH­бы мо‰. Предз­рёхъ гDа пре­до мн0ю вh­ну, ћкw њдес­нyю ме­нE є4сть, да не под­ви1­жу­сz. Се­гw2 рa­ди воз­ве­се­ли1­сz сeрд­це моE, и3 воз­рa­до­ва­сz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS все­ли1т­сz на ўпо­вa­ніи. Ћкw не њс­тa­ви­ши дy­шу мою2 во ѓдэ, ни­жE дa­си прпdбно­му тво­е­мY ви1­дэ­ти и3ст­лё­ніz. Ска­зaлъ ми2 є3си2 пу­ти6 жи­во­тA: и3с­п0л­ни­ши мS ве­сe­ліz съ ли­цeмъ тво­и1мъ: °кра­со­тA° въ дес­ни1­цэ тво­eй въ ко­нeцъ.

Мо­ли1т­ва дв7ду, ѕ7i: Ўслh­ши, гDи, прaв­ду мою2, вон­ми2 мо­лe­нію мо­е­мY, вну­ши2 мо­ли1т­ву мою2 не во ўст­нaхъ ль­сти1­выхъ. T ли­цA тво­е­гw2 судь­бA моS и3зh­детъ: џчи мои2 да ви1­ди­та пра­во­ты6. И#с­ку­си1лъ є3си2 сeрд­це моE, по­сэ­ти1лъ є3си2 н0­щію: и3с­ку­си1лъ мS є3си2, и3 не њб­рё­те­сz во мнЁ неп­рaв­да. Ћкw да не возг­ла­г0­лютъ ўс­тA мо‰ дёлъ че­ло­вё­чес­кихъ, за сло­ве­сA ўс­тeнъ тво­и1хъ ѓзъ сох­ра­ни1хъ пу­ти6 жeс­тw­ки. Со­вер­ши2 стw­пы2 мо‰ во сте­зsхъ тво­и1хъ, да не под­ви1­жут­сz стw­пы2 мо‰. Ѓзъ возз­вaхъ, ћкw ўс­лh­шалъ мS є3си2, б9е: прик­ло­ни2 ќхо твоE мнЁ и3 ўс­лh­ши гла­г0­лы мо‰. Ўди­ви2 млcти тво‰, сп7сa­zй ўпо­вa­ю­щыz на тS t про­ти1­вz­щих­сz дес­ни1­цэ тво­eй: Сох­ра­ни1 мz, гDи, ћкw зё­ни­цу џка: въ кр0­вэ кри­л{ тво­є­1ю пок­рh­е­ши мS T ли­цA не­чес­ти1­выхъ °њст­рaст­шихъ° мS: вра­зи2 мои2 дy­шу мою2 њдер­жa­ша Тyкъ св0й зат­во­ри1­ша, ўс­тA и4хъ гла­г0­ла­ша гор­дh­ню. И#з­го­нs­щіи мS нh­нэ њбы­д0­ша мS, џчи свои2 воз­ло­жи1­ша ўк­ло­ни1­ти на зeм­лю. Њб8­sша мS ћкw лeвъ го­т0въ на л0въ и3 ћкw скЂ­менъ њби­тa­zй въ тaй­ныхъ. Воскrни2, гDи, пред­ва­ри2 | и3 зап­ни2 и5мъ: и3з­бa­ви дy­шу мою2 t не­чес­ти1­ва­гw, nрy­жіе твоE T вр†гъ ру­ки2 тво­еS, гDи, t мa­лыхъ t зем­ли2: раз­дэ­ли2 | въ жи­во­тЁ и4хъ, и3 сок­ро­вeн­ныхъ тво­и1хъ и3с­п0л­ни­сz чрe­во и4хъ: на­сh­ти­ша­сz сы­нHвъ, и3 њс­тa­ви­ша њс­тaн­ки мла­дeн­цємъ сво­и6мъ. Ѓзъ же прaв­дою kв­лю1­сz ли­цY тво­е­мY, на­сh­щу­сz, внег­дA kви1­ти­ми­сz слa­вэ тво­eй.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоS дер­жa­ва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

По №-мъ стіхосл0віи:

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, G.

Ли1къ: Сэдaленъ, глaсъ ѕ7: Гр0­бу tвeрс­ту, ѓду плa­чу­щу­сz, мRjа во­пі­s­ше ко скрhв­шым­сz ґпcлwмъ: и3зы­ди1­те ві­ног­рa­да дё­ла­те­ліе, про­по­вё­ди­те воскrніz сл0­во: воскRсе гDь, по­даS мj­ро­ви вe­лію млcть.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да воз­не­сeт­сz ру­кA твоS, не за­бy­ди ўб0­гихъ тво­и1хъ до кон­цA.

ГDи, предс­то­s­ше гр0­бу тво­е­мY мRjа маг­да­ли1­на, и3 плa­ка­ше во­пі­ю1­щи, вер­тог­рa­да­рz тS мнs­щи, гла­г0­ла­ше: гдЁ сок­рhлъ є3си2 вёч­ный жи­в0тъ; гдЁ по­ло­жи1лъ є3си2, и4же на пrт0­лэ °хе­ру­вjмс­тэмъ°; стре­гy­щіи бо се­го2, t стрa­ха њмерт­вё­ша. и3ли2 гDа мо­е­го2 да­ди1­те ми2, и3ли2 со мн0ю во­зо­пjй­те: и4же въ мeрт­выхъ бhвъ, и3 мє1рт­выz воскRси1въ, слa­ва те­бЁ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Пред­на­пи­сy­етъ ге­де­Hнъ за­чa­тіе, и3 ска­зy­етъ дв7дъ ржcтво2 твоE, бцdе: сни1­де бо ћкw д0ждь на ру­но2, сл0­во во чрe­во твоE, и3 про­зzб­лA є3си2 безъ сё­ме­не, зем­лE с™az, мj­ра спа­сe­ніе, хrтA бGа нa­ше­го, бла­го­дaт­наz.

Каfjсма G.
СтатіA №.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Чтeцъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ ко­нeцъ, џт­ро­ку гDню дв7ду, ±же гла­г0­ла гDеви сло­ве­сA пёс­ни сеS, въ дeнь, в0нь­же и3з­бa­ви є3го2 гDь t ру­ки2 всёхъ вр†гъ є3гw2 и3 и3з8 ру­ки2 са­y­ли: и3 ре­чE: з7i: Воз­люб­лю1 тz, гDи, крё­пос­те моS: ГDь ўт­верж­дe­ніе моE, и3 при­бё­жи­ще моE, и3 и3з­бa­ви­тель м0й, бGъ м0й, по­м0щ­никъ м0й, и3 ўпо­вaю на не­го2: за­щи1­ти­тель м0й, и3 р0гъ сп7сe­ніz мо­е­гw2, и3 зас­тyп­никъ м0й. Хва­лS при­зо­вY гDа и3 t вр†гъ мо­и1хъ спа­сy­сz. Њдер­жa­ша мS бw­лёз­ни смє1рт­ныz, и3 по­т0­цы без­за­к0­ніz смz­т0­ша мS: Бw­лёз­ни ѓдw­вы њбы­д0­ша мS, пред­ва­ри1­ша мS сB­ти смє1рт­ныz. И# внег­дA скор­бё­ти ми2, приз­вaхъ гDа и3 къ бGу мо­е­мY возз­вaхъ: ўс­лh­ша t хрa­ма с™aгw сво­е­гw2 глaсъ м0й, и3 в0пль м0й пред8 ни1мъ вни1­детъ во ќшы є3гw2. И# под­ви1­же­сz и3 трe­пет­на бhсть зем­лS, и3 њс­но­в†­ніz г0ръ смz­т0­ша­сz и3 под­ви­г0­ша­сz, ћкw прог­нё­ва­сz на нS бGъ. Взh­де дhмъ гнё­вомъ є3гw2, и3 џгнь t ли­цA є3гw2 восп­лa­ме­нит­сz: ќг­ліе воз­го­рё­сz t не­гw2. И# прик­ло­ни2 нб7сA и3 сни1­де, и3 мрaкъ под8 но­гa­ма є3гw2. И# взh­де на хе­ру­вj­мы и3 ле­тЁ, ле­тЁ на кри­л{ вёт­рє­ню. И# по­ло­жи2 тмY зак­р0въ св0й: w4к­рестъ є3гw2 се­лe­ніе є3гw2: тем­нA во­дA во џб­ла­цэхъ воз­дyш­ныхъ. T њб­лис­тa­ніz пред8 ни1мъ џб­ла­цы про­и­д0­ша, грaдъ и3 ќг­ліе џг­нен­ное. И# возг­ре­мЁ съ нб7сE гDь, и3 вhш­ній да­дE глaсъ св0й. Низ­пос­лA стрё­лы и3 разг­нA |, и3 мHл­ніи ўм­н0­жи и3 смz­тE |. И# kви1­ша­сz и3с­т0ч­ни­цы вод­нjи, и3 tкрh­ша­сz њс­но­в†­ніz все­лeн­ныz t зап­ре­щe­ніz тво­е­гw2, гDи, t дох­но­вe­ніz дy­ха гнё­ва тво­е­гw2. Низ­пос­лA съ вы­со­ты2 и3 прі­sтъ мS, восп­рі­sтъ мS t в0дъ мн0­гихъ. И#з­бa­витъ мS t вра­гHвъ мо­и1хъ си1ль­ныхъ и3 t не­на­ви1­дz­щихъ мS: ћкw ўт­вер­ди1­ша­сz пa­че ме­нE. Пред­ва­ри1­ша мS въ дeнь њѕ­лоб­лe­ніz мо­е­гw2: и3 бhсть гDь ўт­верж­дe­ніе моE. И# и3з­ве­дe мz на ши­ро­тY: и3з­бa­витъ мS, ћкw вос­хо­тё мz. И# воз­дaстъ ми2 гDь по прaв­дэ мо­eй, и3 по чис­то­тЁ ру­кY мо­є­1ю воз­дaстъ ми2, Ћкw сох­ра­ни1хъ пу­ти6 гDни и3 не не­чeст­во­вахъ t бGа мо­е­гw2. Ћкw вс‰ судь­бы6 є3гw2 пре­до мн0ю, и3 њп­рав­д†­ніz є3гw2 не tсту­пи1­ша t ме­нE. И# бy­ду не­по­р0­ченъ съ ни1мъ и3 сох­ра­ню1­сz t без­за­к0­ніz мо­е­гw2. И# воз­дaстъ ми2 гDь по прaв­дэ мо­eй и3 по чис­то­тЁ ру­кY мо­є­1ю пред8 nчи1­ма є3гw2. Съ прпdбнымъ прпdбенъ бy­де­ши, и3 съ мy­жемъ не­по­ви1н­нымъ не­по­ви1­ненъ бy­де­ши, И# со и3зб­рaн­нымъ и3зб­рaнъ бy­де­ши, и3 со строп­ти1­вымъ разв­ра­ти1­ши­сz. Ћкw ты2 лю1­ди сми­рє1н­ныz сп7сe­ши и3 џчи г0р­дыхъ сми­ри1­ши. Ћкw ты2 прос­вэ­ти1­ши свэ­ти1ль­никъ м0й, гDи: б9е м0й, прос­вэ­ти1­ши тмY мою2. Ћкw то­б0ю и3з­бaв­лю­сz t и3с­ку­шe­ніz, и3 бGомъ мо­и1мъ прей­дY стё­ну. БGъ м0й, не­по­р0­ченъ пyть є3гw2: сло­ве­сA гDнz разж­жє1­на. За­щи1­ти­тель є4сть всёхъ ўпо­вa­ю­щихъ на не­го2. Ћкw кто2 бGъ, рaз­вэ гDа; и3ли2 кто2 бGъ, рaз­вэ бGа нa­ше­гw; БGъ пре­по­z­сy­zй мS си1­лою, и3 по­ло­жи2 не­по­р0­ченъ пyть м0й: Со­вер­шa­zй н0­зэ мои2 ћкw є3лe­ни, и3 на вы­с0­кихъ пос­тав­лs­zй мS: На­у­чa­zй рy­цэ мои2 на брaнь, и3 по­ло­жи1лъ є3си2 лyкъ мё­дzнъ мы6ш­ца мо‰: И# дaлъ ми2 є3си2 за­щи­щe­ніе сп7сe­ніz, и3 дес­ни1­ца твоS восп­рі­sтъ мS: и3 на­ка­зa­ніе твоE и3сп­рa­витъ мS въ ко­нeцъ, и3 на­ка­зa­ніе твоE то2 мS на­у­чи1тъ. Ўши­ри1лъ є3си2 стw­пы2 мо‰ по­до мн0ю, и3 не и3з­не­мо­г0с­тэ плес­нЁ мои2. По­же­нY вра­ги2 мо‰, и3 пос­ти1г­ну |, и3 не возв­ра­щy­сz, д0н­де­же скон­чa­ют­сz: Њс­корб­лю2 и5хъ, и3 не воз­м0­гутъ стa­ти, па­дyтъ под8 но­гa­ма мо­и1­ма. И# пре­по­s­салъ мS є3си2 си1­лою на брaнь, спsлъ є3си2 вс‰ вос­та­ю1­щыz на мS под8 мS. И# вра­гHвъ мо­и1хъ дaлъ ми2 є3си2 хре­бeтъ и3 не­на­ви1­дz­щыz мS пот­ре­би1лъ є3си2. Возз­вa­ша, и3 не бЁ спа­сa­zй: ко гDу, и3 не ўс­лh­ша и4хъ. И# и3ст­ню2 | ћкw прaхъ пред8 ли­цeмъ вёт­ра, ћкw брe­ніе пу­тeй пог­лaж­ду |. И#з­бa­ви­ши мS t пре­рэ­кa­ніz лю­дeй: пос­тa­ви­ши мS во гла­вY kзh­кwвъ: лю1­діе, и4х­же не вё­дэхъ, ра­б0­та­ша ми2, Въ слyхъ ќха пос­лy­ша­ша мS. Сh­но­ве чуж­дjи сол­гa­ша ми2, Сh­но­ве чуж­дjи њбет­шa­ша и3 њх­ро­м0­ша t стeзь сво­и1хъ. Жи1въ гDь, и3 бlгос­ло­вeнъ бGъ, и3 да воз­не­сeт­сz бGъ сп7сe­ніz мо­е­гw2, БGъ да­sй tмщe­ніе мнЁ и3 по­ко­ри1­вый лю1­ди под8 мS, И#з­бa­ви­тель м0й t вр†гъ мо­и1хъ гнэв­ли1­выхъ: t вос­та­ю1­щихъ на мS воз­не­сe­ши мS, t мy­жа неп­рa­вед­на и3з­бa­ви­ши мS. Се­гw2 рa­ди и3с­по­вём­сz те­бЁ во kзh­цэхъ, гDи, и3 и4ме­ни тво­е­мY пою2: Ве­ли­чa­zй спа­сє1­ніz ца­рє1­ва и3 тво­рsй млcть хріс­тY сво­е­мY дв7ду и3 сё­ме­ни є3гw2 до вё­ка.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Ли1къ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

СтатіA в7.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Чтeцъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, }i: Небе­сA по­вё­да­ютъ слa­ву б9ію, тво­рe­ніе же ру­кY є3гw2 воз­вэ­щa­етъ твeрдь. Дeнь дни2 tры­гa­етъ гла­г0лъ, и3 н0щь н0­щи воз­вэ­щa­етъ рa­зумъ. Не сyть рB­чи, ни­жE сло­ве­сA, и4х­же не слh­шат­сz глa­си и4хъ. Во всю2 зeм­лю и3зh­де вэ­щa­ніе и4хъ, и3 въ кон­цы2 все­лeн­ныz гла­г0­лы и4хъ: въ с0лн­цэ по­ло­жи2 се­лe­ніе своE: И# т0й ћкw же­ни1хъ и3с­хо­дsй t чер­т0­га сво­е­гw2, воз­рa­ду­ет­сz ћкw и3с­по­ли1нъ те­щи2 пyть. T крaz не­бе­сE и3с­х0дъ є3гw2, и3 срё­те­ніе є3гw2 до крaz не­бе­сE: и3 нёсть, и4же ўк­рh­ет­сz теп­ло­ты2 є3гw2. За­к0нъ гDень не­по­р0­ченъ, њб­ра­щa­zй дy­шы: сви­дё­тель­ство гDне вёр­но, ўмуд­рs­ю­щее мла­дeн­цы. Њп­рав­д†­ніz гDнz пр†­ва, ве­се­л‰­щаz сeрд­це: зa­по­вэдь гDнz свэт­лA, прос­вэ­щa­ю­щаz џчи. Стрaхъ гDень чи1стъ, пре­бы­вa­zй въ вёкъ вё­ка: судь­бы6 гDни и4с­тин­ны, њп­рав­д†н­ны вкy­пэ, Вож­де­лBн­ны пa­че злa­та и3 кa­ме­не чeст­на мн0­га, и3 слaжд­шz пa­че мe­да и3 с0­та. И$бо рaбъ тв0й хра­ни1тъ |: внег­дA сох­ра­ни1­ти |, воз­да­s­ніе мн0­го. Грэ­хо­па­дє1­ніz кто2 ра­зу­мё­етъ; t тaй­ныхъ мо­и1хъ њчи1с­ти мS, И# t чуж­ди1хъ по­ща­ди2 ра­бA тво­е­го2: ѓще не њб­ла­дa­ютъ мн0ю, тог­дA не­по­р0­ченъ бy­ду, и3 њчи1­щу­сz t грэ­хA ве­ли1­ка. И# бy­дутъ во бlго­во­лe­ніе сло­ве­сA ќстъ мо­и1хъ, и3 по­у­чe­ніе сeрд­ца мо­е­гw2 пред8 то­б0ю вh­ну, гDи, по­м0щ­ни­че м0й и3 и3з­бa­ви­те­лю м0й.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, f7i: Ўслh­шитъ тS гDь въ дeнь пе­чa­ли, за­щи1­титъ тS и4мz бGа їa­кwв­лz. П0с­летъ ти2 п0­мощь t с™aгw, и3 t сі­H­на зас­тy­питъ тS. По­мz­нeтъ всs­ку жeрт­ву твою2, и3 все­сож­жe­ніе твоE тyч­но бy­ди. Дaстъ ти2 гDь по сeрд­цу тво­е­мY, и3 вeсь со­вётъ тв0й и3с­п0л­нитъ. Воз­рa­ду­ем­сz њ сп7сe­ніи тво­eмъ, и3 во и4мz гDа бGа нa­ше­гw воз­ве­ли1­чим­сz: и3с­п0л­нитъ гDь вс‰ про­шє1­ніz тво‰. Нh­нэ поз­нaхъ, ћкw сп7сE гDь хріс­тA сво­е­го2: ўс­лh­шитъ є3го2 съ нб7сE с™aгw сво­е­гw2: въ си1­лахъ сп7сe­ніе дес­ни1­цы є3гw2. Сjи на ко­лес­ни1­цахъ, и3 сjи на к0­нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нa­ше­гw при­зо­вeмъ. Тjи спs­ти бh­ша и3 па­д0­ша: мh же вос­тa­хомъ и3 и3сп­рa­ви­хом­сz. ГDи, спа­си2 ца­рS, и3 ўс­лh­ши ны2, в0нь­же ѓще дeнь при­зо­вeмъ тS.

Pа­л0мъ дв7ду, к7: ГDи, си1­лою тво­eю воз­ве­се­ли1т­сz цaрь, и3 њ сп7сe­ніи тво­eмъ воз­рa­ду­ет­сz ѕэ­лw2. Же­лa­ніе сeрд­ца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хо­тё­ніz ўст­нY є3гw2 нё­си ли­ши1лъ є3го2. Ћкw пред­ва­ри1лъ є3си2 є3го2 бlгос­ло­вe­ні­емъ бlгос­тhн­нымъ, по­ло­жи1лъ є3си2 на гла­вЁ є3гw2 вэ­нeцъ t кa­ме­не чeст­на. Жи­во­тA про­си1лъ є4сть ў те­бє2, и3 дaлъ є3си2 є3мY дол­го­тY днjй во вёкъ вё­ка. Вe­ліz слa­ва є3гw2 сп7сe­ні­емъ тво­и1мъ: слa­ву и3 ве­ле­лё­піе воз­ло­жи1­ши на не­го2. Ћкw дa­си є3мY бlгос­ло­вe­ніе во вёкъ вё­ка: воз­ве­се­ли1­ши є3гw2 рa­дос­тію съ ли­цeмъ тво­и1мъ. Ћкw цaрь ўпо­вa­етъ на гDа, и3 млcтію вhш­нz­гw не под­ви1­жит­сz. Да њб­рs­щет­сz ру­кA твоS всBмъ вра­гHмъ тво­и6мъ, дес­ни1­ца твоS да њб­рs­щетъ вс‰ не­на­ви1­дz­щыz те­бE. Ћкw по­ло­жи1­ши и5хъ ћкw пeщь џг­нен­ную во врe­мz ли­цA тво­е­гw2: гDь гнё­вомъ сво­и1мъ смz­тeтъ |, и3 снёсть и5хъ џгнь. Пл0дъ и4хъ t зем­ли2 по­гу­би1­ши, и3 сё­мz и4хъ t сы­нHвъ че­ло­вё­чес­кихъ. Ћкw ўк­ло­ни1­ша на тS ѕл†z, по­мhс­ли­ша со­вё­ты, и5х­же не воз­м0­гутъ сос­тa­ви­ти. Ћкw по­ло­жи1­ши | хре­бeтъ: во и3з­бhт­цэхъ тво­и1хъ ўго­т0­ви­ши ли­цE и4хъ. Воз­не­си1­сz, гDи, си1­лою тво­eю: вос­по­eмъ и3 по­eмъ си6­лы тво‰.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Ли1къ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

СтатіA G.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Чтeцъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ ко­нeцъ, њ зас­туп­лe­ніи ќт­рен­нэмъ, pа­л0мъ дв7ду, к7а: Б9е, б9е м0й, вон­ми1 ми, вскyю њс­тa­вилъ мS є3си2; да­лe­че t сп7сe­ніz мо­е­гw2 сло­ве­сA грэ­хо­па­дe­ній мо­и1хъ. Б9е м0й, воз­зо­вY во дни2, и3 не ўс­лh­ши­ши, и3 въ но­щи2, и3 не въ бе­зy­міе мнЁ. Тh же во с™ёмъ жи­вe­ши, хва­ло2 ї}ле­ва. На тS ўпо­вa­ша nт­цы2 нa­ши: ўпо­вa­ша, и3 и3з­бa­вилъ є3си2 |: Къ те­бЁ возз­вa­ша, и3 спа­с0­ша­сz: на тS ўпо­вa­ша, и3 не пос­ты­дё­ша­сz. Ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ не че­ло­вёкъ, по­но­шe­ніе че­ло­вё­кwвъ и3 ўни­чи­жe­ніе лю­дeй. Вси2 ви1­дz­щіи мS по­ру­гa­ша­ми­сz, гла­г0­ла­ша ўст­нa­ми, по­ки­вa­ша гла­в0ю: Ўпо­вA на гDа, да и3з­бa­витъ є3го2, да сп7сeтъ є3го2, ћкw х0­щетъ є3го2. Ћкw ты2 є3си2 и3с­т0р­гій мS и3з8 чрe­ва, ўпо­вa­ніе моE t сwс­цY мa­те­ре мо­еS. Къ те­бЁ при­вeр­женъ є4смь t ло­жeснъ, t чрe­ва мa­те­ре мо­еS бGъ м0й є3си2 ты2. Да не tстy­пи­ши t ме­нE, ћкw ск0рбь бли1з8, ћкw нёсть по­мо­гa­zй ми2. Њбы­д0­ша мS тель­цы2 мн0­зи, ю3н­цы2 тyч­ніи њдер­жa­ша мS: Tвер­з0­ша на мS ўс­тA сво‰, ћкw лeвъ вос­хи­щa­zй и3 ры­кa­zй. Ћкw во­дA и3з­лі­sх­сz, и3 раз­сh­па­ша­сz вс‰ кHс­ти мо‰: бhсть сeрд­це моE ћкw в0скъ тa­zй пос­ре­дЁ чрe­ва мо­е­гw2. И$зс­ше ћкw ску­дeль крё­пость моS, и3 љзhкъ м0й приль­пE гор­тa­ни мо­е­мY, и3 въ пeрсть смeр­ти свeлъ мS є3си2. Ћкw њбы­д0­ша мS пси2 мн0­зи, с0нмъ лу­кa­выхъ њдер­жa­ша мS: и3с­ко­пa­ша рy­цэ мои2 и3 н0­зэ мои2. И#с­че­т0­ша вс‰ кHс­ти мо‰: тjи же смот­ри1­ша и3 през­рё­ша мS. Раз­дэ­ли1­ша ри6­зы мо‰ се­бЁ, и3 њ nдeж­ди мо­eй ме­тa­ша жрe­бій. Тh же, гDи, не ўда­ли2 п0­мощь твою2 t ме­нE: на зас­туп­лe­ніе моE вон­ми2. И#з­бa­ви t nрy­жіz дy­шу мою2, и3 и3з8 ру­ки2 пe­сіи є3ди­но­р0д­ную мою2. Сп7си1 мz t ќстъ ль­в0­выхъ, и3 t рHгъ є3ди­но­рHжъ сми­рe­ніе моE. По­вёмъ и4мz твоE брa­тіи мо­eй, пос­ре­дЁ цRкве вос­пою2 тS. Бо­s­щі­и­сz гDа, восх­ва­ли1­те є3го2, всE сё­мz їa­кwв­ле, прос­лa­ви­те є3го2, да ўбо­и1т­сz же t не­гw2 всE сё­мz ї}ле­во: Ћкw не ўни­чи­жи2, ни­жE не­го­до­вA мо­ли1т­вы ни1­ща­гw, ни­жE tвра­ти2 ли­цE своE t ме­нE, и3 є3г­дA возз­вaхъ къ не­мY, ўс­лh­ша мS. T те­бє2 пох­ва­лA моS, въ цRкви ве­ли1­цэй и3с­по­вём­сz те­бЁ: мо­ли6т­вы мо‰ воз­дaмъ пред8 бо­s­щи­ми­сz є3гw2. Kдsтъ ўб0­зіи, и3 на­сh­тzт­сz, и3 восх­вa­лzтъ гDа взыс­кa­ю­щіи є3го2: жи­в† бy­дутъ серд­цA и4хъ въ вёкъ вё­ка. По­мz­нyт­сz и3 њб­ра­тsт­сz ко гDу вси2 кон­цы2 зем­ли2, и3 пок­л0­нzт­сz пред8 ни1мъ вс‰ nтe­чєст­віz kзы6къ: Ћкw гDне є4сть цrтвіе, и3 т0й њб­ла­дa­етъ kзh­ки. Kд0­ша и3 пок­ло­ни1­ша­сz вси2 тyч­ніи зем­ли2: пред8 ни1мъ при­па­дyтъ вси2 низ­хо­дs­щіи въ зeм­лю: и3 ду­шA моS то­мY жи­вeтъ. И# сё­мz моE по­ра­б0­та­етъ є3мY: воз­вэс­ти1тъ гDеви р0дъ грz­дy­щій: И# воз­вэс­тsтъ прaв­ду є3гw2 лю1­демъ °р0жд­шым­сz°, ±же сот­во­ри2 гDь.

Pа­л0мъ дв7ду, к7в: ГDь па­сeтъ мS, и3 нич­т0­же мS ли­ши1тъ. На мёс­те ѕлaч­нэ, тa­мw все­ли1 мz, на во­дЁ по­к0й­нэ вос­пи­тa мz. Дy­шу мою2 њб­ра­ти2, нас­тa­ви мS на стє­зи2 прaв­ды, и4ме­не рa­ди сво­е­гw2. Ѓще бо и3 пой­дY пос­ре­дЁ сё­ни смeрт­ныz, не ўбо­ю1­сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пa­ли­ца твоS, т† мS ўтё­шис­та. Ўго­т0­валъ є3си2 пре­до мн0ю тра­пe­зу соп­ро­ти1въ сту­жa­ю­щымъ мнЁ: ўмaс­тилъ є3си2 є3лe­омъ гла­вY мою2, и3 чa­ша твоS ўпо­z­вa­ю­щи мS, ћкw дер­жaв­на. И# млcть твоS по­же­нeтъ мS вс‰ дни6 жи­во­тA мо­е­гw2, и3 є4же все­ли1­ти­ми­сz въ д0мъ гDень въ дол­го­тY днjй.

Pа­л0мъ дв7ду, є3ди1­ныz t суб­бHтъ, к7г: ГDнz зем­лS, и3 и3с­пол­нe­ніе є3S, все­лeн­наz и3 вси2 жи­вy­щіи на нeй. Т0й на мо­рsхъ њс­но­вaлъ ю5 є4сть и3 на рэ­кaхъ ўго­т0­валъ ю5 є4сть. Кто2 взh­детъ на г0­ру гDню; и3ли2 кто2 стa­нетъ на мёс­тэ с™ёмъ є3гw2; Не­по­ви1­ненъ ру­кa­ма и3 чи1стъ сeрд­цемъ, и4же не прі­sтъ всyе дy­шу свою2 и3 не клsт­сz лeс­тію и4ск­рен­не­му сво­е­мY: Сeй прі­и1­метъ бlгос­ло­вe­ніе t гDа и3 млcты­ню t бGа сп7са сво­е­гw2. Сeй р0дъ и4щу­щихъ гDа, и4щу­щихъ ли­цE бGа їa­кwв­лz. Воз­ми1­те вра­тA кн‰­зи в†­ша, и3 воз­ми1­те­сz вра­тA вBч­наz: и3 вни1­детъ цRь слa­вы. Кт0 є3сть сeй цRь слa­вы; гDь крё­покъ и3 си1­ленъ, гDь си1­ленъ въ брa­ни. Воз­ми1­те вра­тA кн‰­зи в†­ша, и3 воз­ми1­те­сz вра­тA вBч­наz: и3 вни1­детъ цRь слa­вы. Кт0 є3сть сeй цRь слa­вы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слa­вы.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

По в7-мъ стіхосл0віи:

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, G.

Ли1къ: Сэдaленъ, глaсъ ѕ7: Жив0тъ во гр0­бэ воз­ле­жa­ше, и3 пе­чaть на кa­ме­ни над­ле­жa­ше: ћкw цRS спs­ща в0­и­ни стре­жa­ху хrтA, и3 вра­ги2 сво‰ не­ви1­ди­мw по­ра­зи1­вый, воскRсе гDь.

Стjхъ: И#спо­вём­сz те­бЁ гDи всёмъ сeрд­цемъ мо­и1мъ, по­вёмъ вс‰ чу­де­сA тво‰.

Пред­на­пи­сy­етъ їH­на гр0бъ тв0й, и3 ска­зy­етъ сm­ме­Hнъ вос­тa­ніе б9eст­вен­ное, безс­мeрт­не гDи: со­шeлъ бо є3си2 ћкw мeртвъ во гр0бъ, раз­ру­ши1­вый ѓдw­ва вра­тA. воскrлъ же є3си2 кро­мЁ тлё­ніz ћкw вLка, во сп7сe­ніе мj­ра, хrтE б9е нaшъ, прос­вэ­ти1­вый сy­щыz во ть­мЁ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Бцdе дв7о, мо­ли2 сн7а тво­е­го2, в0­лею приг­вож­дeн­на­го на кrтЁ, и3 воскrша­го и3з8 мeрт­выхъ хrтA бGа нa­ше­го, сп7сти1­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

Полmелeй.

Pалмы2 рlд, рlє.

Ли1къ: Хва­ли1­те и4мz гDне, хва­ли1­те, ра­би2 гDа, Ґлли­лy­іа.

Сто­s­щіи во хрa­мэ гDни, во дв0­рэхъ д0­му бGа нa­ше­гw. Ґлли­лy­іа.

Хва­ли1­те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0й­те и4ме­ни є3гw2, ћкw доб­ро2: Ґлли­лy­іа.

Ћкw їa­кw­ва и3зб­рA се­бЁ гDь, ї}лz въ дос­то­s­ніе се­бЁ: Ґлли­лy­іа.

Ћкw ѓзъ поз­нaхъ, ћкw вe­лій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всё­ми б0­ги: Ґлли­лy­іа.

Вс‰, є3ли6­ка вос­хо­тЁ гDь, сот­во­ри2 на нб7си2 и3 на зем­ли2, въ мо­рsхъ и3 во всёхъ бeзд­нахъ. Ґлли­лy­іа.

Воз­во­дS џб­ла­ки t пос­лёд­нихъ зем­ли2, мHл­ніи въ д0ждь сот­во­ри2, и3з­во­дsй вёт­ры t сок­р0­вищъ сво­и1хъ. Ґлли­лy­іа.

И$же по­ра­зи2 пeр­вен­цы є3гЂ­пєтс­кіz t че­ло­вё­ка до ско­тA: Ґлли­лy­іа.

Пос­лA знa­мє­ніz и3 чу­де­сA пос­ре­дЁ те­бє2, є3гЂп­те, на фа­ра­H­на и3 на вс‰ ра­бы6 є3гw2. Ґлли­лy­іа.

И$же по­ра­зи2 kзh­ки мнH­ги и3 и3з­би2 ца­ри2 крёп­ки: Ґлли­лy­іа.

СиH­на ца­рS ґмор­рeйс­ка и3 w4га ца­рS ва­сaнс­ка, и3 вс‰ ц†рствіz ха­на­†нс­ка: Ґлли­лy­іа.

И# да­дE зeм­лю и4хъ дос­то­s­ніе, дос­то­s­ніе ї}лю лю1­демъ сво­и6мъ. Ґлли­лy­іа.

ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пa­мzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ: Ґлли­лy­іа.

Ћкw су­ди1­ти и4мать гDь лю1­демъ сво­и6мъ, и3 њ ра­бёхъ сво­и1хъ ўм0­лит­сz. Ґлли­лy­іа.

Јдw­ли kзы6къ среб­ро2 и3 злa­то, дэ­лA рyкъ че­ло­вё­чес­кихъ: Ґлли­лy­іа.

ЎстA и4мутъ, и3 не возг­ла­г0­лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќз­рzтъ: Ґлли­лy­іа.

Ќши и4мутъ, и3 не ўс­лh­шатъ: ни­жe бо є4сть дyхъ во ўс­тёхъ и4хъ. Ґлли­лy­іа.

Под0б­ни и5мъ да бy­дутъ тво­рs­щіи | и3 вси2 на­дё­ю­щі­и­сz на нS. Ґлли­лy­іа.

Д0ме ї}левъ, бlгос­ло­ви1­те гDа: д0­ме ґа­рHнь, бlгос­ло­ви1­те гDа: д0­ме ле­vj­инъ, бlгос­ло­ви1­те гDа: Ґлли­лy­іа.

Боs­щі­и­сz гDа, бlгос­ло­ви1­те гDа. Ґлли­лy­іа.

Бlгос­ло­вeнъ гDь t сі­H­на, жи­вhй во їе­rли1­мэ. Ґлли­лy­іа.

И#спо­вё­дай­те­сz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И#спо­вё­дай­те­сz бGу бо­гHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И#спо­вё­дай­те­сz гDеви гос­по­дeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Сот­в0р­ше­му чу­де­сA вє1­ліz є3ди1­но­му: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Сот­в0р­ше­му не­бе­сA рa­зу­момъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ўтвер­ди1в­ше­му зeм­лю на во­дaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Сот­в0р­ше­му свэ­ти6­ла вє1­ліz є3ди1­но­му: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

С0лн­це во џб­ласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

ЛунY и3 ѕвёз­ды во џб­ласть н0­щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Пора­зи1в­ше­му є3гЂп­та съ пeр­вен­цы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# и3з­вeд­ше­му ї}лz t сре­ды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Рук0ю крёп­кою и3 мhш­цею вы­с0­кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Раз­дёль­ше­му черм­н0е м0­ре въ раз­дэ­лє1­ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# про­вeд­ше­му ї}лz пос­ре­дЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# и3ст­рsс­ше­му фа­ра­H­на и3 си1­лу є3гw2 въ м0­ре черм­н0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Про­вeд­ше­му лю1­ди сво‰ въ пус­тh­ни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Пора­зи1в­ше­му ца­ри2 вє1­ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# ўби1в­ше­му ца­ри2 крBп­кіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

СиH­на ца­рS ґмор­рeйс­ка: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# w4га ца­рS ва­сaнс­ка: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# дaв­ше­му зeм­лю и4хъ дос­то­s­ніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Дос­то­s­ніе ї}лю ра­бY сво­е­мY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Ћкw во сми­рe­ніи нa­шемъ по­мz­нy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И# и3з­бa­вилъ ны2 є4сть t вра­гHвъ нa­шихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Даsй пи1­щу всs­кой пл0­ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

И#спо­вё­дай­те­сz бGу нбcно­му: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Тропари2 по непор0чныхъ.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2, гDи: на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ.

Тропaрь: ЃгGль­скій со­б0ръ ўди­ви1­сz, зрS те­бE въ мeрт­выхъ вмэ­ни1в­ша­сz, смeрт­ную же, сп7се, крё­пость ра­зо­ри1в­ша, и3 съ со­б0ю ґдa­ма возд­ви1г­ша, и3 t ѓда вс‰ сво­б0жд­ша.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2, гDи: на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ.

Поч­то2 м›­ра съ ми1­лос­тив­ны­ми сле­зa­ми, q ў§нцы, раст­во­рs­е­те; блис­тa­zй­сz во гр0­бэ ѓгGлъ мm­ро­н0­си­цамъ вэ­щa­ше: ви1­ди­те вы2 гр0бъ и3 ўра­зу­мёй­те, сп7съ бо воскRсе t гр0­ба.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2, гDи: на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ.

Ѕэлw2 рa­нw мm­ро­нH­си­цы те­чa­ху ко гр0­бу тво­е­мY ры­дa­ю­щz, но предс­тA къ ни6мъ ѓгGлъ и3 ре­чE: ры­дa­ніz врe­мz прес­тA, не плa­чи­те, воскrніе же ґпcлwмъ рцh­те.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2, гDи: на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ.

Мmро­нH­си­цы жє­ны2, съ мЂ­ры при­шeд­шz ко гр0­бу тво­е­мY, сп7се, ры­дa­ху, ѓгGлъ же къ ни6мъ ре­чE гла­г0­лz: что2 съ мeрт­вы­ми жи­вa­го по­мыш­лs­е­те; ћкw бGъ бо воскRсе t гр0­ба.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Трbченъ: Пок­ло­ни1м­сz nц7Y и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му д¦у, с™ёй трbцэ во є3ди1­номъ су­щест­вЁ, съ се­ра­фj­мы зо­вy­ще: с™ъ, с™ъ, с™ъ, є3си2 гDи.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Жиз­но­дaв­ца р0жд­ши, грэ­хA, дв7о, ґдa­ма и3з­бa­ви­ла є3си2, рa­дость же є4vэ въ пе­чa­ли мёс­то по­да­лA є3си2: пaд­шыz же t жи1з­ни къ сeй нап­рa­ви, и3з8 те­бE воп­ло­ти1­вый­сz бGъ и3 чlвёкъ.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

По полmелeи:
Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw бlгос­ло­ви1­сz и4мz твоE, и3 прос­лa­ви­сz цrтво твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Ли1къ: V#пакои, глaсъ ѕ7: В0ль­ною и3 жи­вот­во­рs­щею тво­eю смeр­тію хrтE, вра­тA ѓдw­ва сок­ру­ши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeв­ній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeрт­выхъ, и3з­бa­вилъ є3си2 t тлё­ніz жи­в0тъ нaшъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

В0ль­ною и3 жи­вот­во­рs­щею тво­eю смeр­тію хrтE, вра­тA ѓдw­ва сок­ру­ши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeв­ній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeрт­выхъ, и3з­бa­вилъ є3си2 t тлё­ніz жи­в0тъ нaшъ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

В0ль­ною и3 жи­вот­во­рs­щею тво­eю смeр­тію хrтE, вра­тA ѓдw­ва сок­ру­ши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeв­ній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeрт­выхъ, и3з­бa­вилъ є3си2 t тлё­ніz жи­в0тъ нaшъ.

Степeнны ґнтіфHны.
ҐнтіфHнъ №.

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: На нб7о џчи мои2 воз­во­жY, къ те­бЁ сл0­ве: ўщeд­ри мS, да жи­вY те­бЁ.

На нб7о џчи мои2 воз­во­жY, къ те­бЁ сл0­ве: ўщeд­ри мS, да жи­вY те­бЁ.

Поми1­луй нaсъ ўни­чи­жeн­ныхъ, ўст­ро­sz бlго­пот­рє1б­ныz тво‰ со­сy­ды сл0­ве.

Поми1­луй нaсъ ўни­чи­жeн­ныхъ, ўст­ро­sz бlго­пот­рє1б­ныz тво‰ со­сy­ды сл0­ве.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Трbченъ: С™0му д¦у, всs­каz всесп7си1­тель­наz ви­нA, ѓще к0­е­му сeй по дос­то­s­нію дхнeтъ, ск0­рw взeм­летъ t зем­нhхъ: вос­пе­рs­етъ, воз­ра­щa­етъ, ўст­ро­s­етъ го­рЁ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

С™0му д¦у, всs­каz всесп7си1­тель­наz ви­нA, ѓще к0­е­му сeй по дос­то­s­нію дхнeтъ, ск0­рw взeм­летъ t зем­нhхъ: вос­пе­рs­етъ, воз­ра­щa­етъ, ўст­ро­s­етъ го­рЁ.

ҐнтіфHнъ в7.

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, ник­т0­же t нaсъ про­ти1­ву воз­м0глъ бы вр†­жі­имъ брa­немъ њдо­лё­ти: по­бэж­дa­ю­щіи бо t здЁ воз­н0­сzт­сz.

Ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, ник­т0­же t нaсъ про­ти1­ву воз­м0глъ бы вр†­жі­имъ брa­немъ њдо­лё­ти: по­бэж­дa­ю­щіи бо t здЁ воз­н0­сzт­сz.

Зубы2 и4хъ да не ћта бy­детъ ду­шA моS ћкw пте­нeцъ, сл0­ве: ўвы2 мнЁ, кa­кw и4мамъ t вра­гA и3з­бh­ти грэ­хо­лю­би1въ сhй!

Зубы2 и4хъ да не ћта бy­детъ ду­шA моS ћкw пте­нeцъ, сл0­ве: ўвы2 мнЁ, кa­кw и4мамъ t вра­гA и3з­бh­ти грэ­хо­лю­би1въ сhй!

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Трbченъ: С™hмъ д¦омъ њбо­жe­ніе всBмъ, бlго­во­лe­ніе, рa­зумъ, ми1ръ и3 бlгос­ло­вe­ніе: рав­но­дё­те­ленъ бо є4сть nц7Y и3 сл0­ву.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

С™hмъ д¦омъ њбо­жe­ніе всBмъ, бlго­во­лe­ніе, рa­зумъ, ми1ръ и3 бlгос­ло­вe­ніе: рав­но­дё­те­ленъ бо є4сть nц7Y и3 сл0­ву.

ҐнтіфHнъ G.

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Надё­ю­щі­и­сz на гDа вра­гHмъ стрaш­ни, и3 всBмъ ди1в­ни: го­рё бо зрsтъ.

Надё­ю­щі­и­сz на гDа вра­гHмъ стрaш­ни, и3 всBмъ ди1в­ни: го­рё бо зрsтъ.

Въ без­за­кH­ніz рyкъ сво­и1хъ, прa­вед­ныхъ жрe­бій, по­м0щ­ни­ка тS и3мёz сп7се, не прос­ти­рa­етъ.

Въ без­за­кH­ніz рyкъ сво­и1хъ, прa­вед­ныхъ жрe­бій, по­м0щ­ни­ка тS и3мёz сп7се, не прос­ти­рa­етъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Трbченъ: С™aгw д¦а дер­жa­ва на всёхъ: є3мy­же вы6ш­нzz вH­инства пок­ла­нs­ют­сz, со всs­кимъ ды­хa­ні­емъ д0ль­нымъ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

С™aгw д¦а дер­жa­ва на всёхъ: є3мy­же вы6ш­нzz вH­инства пок­ла­нs­ют­сz, со всs­кимъ ды­хa­ні­емъ д0ль­нымъ.

Прокjменъ ќтрени.

Діaконъ, возглашaетъ: В0н­мемъ. Пре­мyд­рость. В0н­мемъ.

Про­кj­менъ, глaсъ шес­тhй.

Тaже поeтъ: Глaсъ ѕ7: ГDи, возд­ви1г­ни си1­лу твою2,* и3 прі­и­ди2 во є4же сп7сти2 нaсъ.

Ли1къ: ГDи, возд­ви1г­ни си1­лу твою2,* и3 прі­и­ди2 во є4же сп7сти2 нaсъ.

Діaконъ, поeтъ: Пасhй ї}лz вон­ми2, нас­тав­лs­zй ћкw nв­чA їH­си­фа.

Ли1къ: ГDи, возд­ви1г­ни си1­лу твою2,* и3 прі­и­ди2 во є4же сп7сти2 нaсъ.

Діaконъ, поeтъ: ГDи, возд­ви1г­ни си1­лу твою2:

Џба ли6ка: И# прі­и­ди2 во є4же сп7сти2 нaсъ.

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ по­чи­вa­е­ши, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ, поeтъ: Всs­кое ды­хa­ніе* да хвa­литъ гDа.

Ли1къ: Всs­кое ды­хa­ніе* да хвa­литъ гDа.

Діaконъ, поeтъ: Хва­ли1­те бGа во с™hхъ є3гw2, хва­ли1­те є3го2 во ўт­верж­дe­ніи си1­лы є3гw2.

Ли1къ: Всs­кое ды­хa­ніе* да хвa­литъ гDа.

Діaконъ, поeтъ: Всs­кое ды­хa­ніе:

Џба ли6ка: Да хвa­литъ гDа.

Ќтреннее є3ђліе.

Діaконъ: И# њ спо­д0­би­ти­сz нaмъ слh­ша­нію с™aгw є3ђліа гDа бGа м0­лимъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Пре­мyд­рость, пр0с­ти ўс­лh­шимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

Предстоsтель: T їw­aн­на с™aгw є3ђліа чтe­ніе.

Ли1къ: Слa­ва те­бЁ, б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ.

Діaконъ: В0н­мемъ.

Предстоsтель: Во врe­мz џно, kви1­сz ї}съ ўче­ни­кHмъ сво­и1мъ, вос­тaвъ t мeрт­выхъ, на м0­ри ті­ве­рі­aдс­тэмъ, kви1­сz же си1­це. Бs­ху вкy­пэ сj­мwнъ пeтръ, и3 fw­мA на­ри­цa­е­мый близ­нeцъ, и3 на­fа­нa­илъ, и4же бЁ t кa­ны га­лі­лeйс­кіz, и3 сн7а зе­ве­дe­w­ва, и3 и4на t ўче­ни6къ є3гw2 двA. Гла­г0­ла и5мъ сj­мwнъ пeтръ: и3дY ры6­бы ло­ви1­ти. гла­г0­ла­ша є3мY: и4демъ и3 мы2 съ то­б0ю. и3зы­д0­ша же, и3 всэ­д0­ша ѓбіе въ ко­рaбль, и3 въ тY н0щь не ћша ни­че­сH­же. Ќт­ру же бhв­шу стA ї}съ при брe­зэ: не поз­нa­ша же ўче­ни­цы2, ћкw ї}съ є4сть. Гла­г0­ла же и5мъ ї}съ: дё­ти, є3дA что2 снёд­но и4ма­те; tвэ­щa­ша є3мY: ни2. Џнъ же ре­чE и5мъ: ввeр­зи­те мрe­жу њ дес­нyю стра­нY ко­раб­лS, и3 њб­рs­ще­те. ввер­г0­ша же, и3 кто­мY не мо­жa­ху прив­ле­щи2 є3S t мн0­жест­ва рhбъ. Гла­г0­ла же ўче­ни1къ т0й, є3г0­же люб­лs­ше ї}съ, пет­р0­ви: гDь є4сть. сj­мwнъ же пeтръ слh­шавъ, ћкw гDь є4сть, є3пен­дЂ­томъ пре­по­s­са­сz, бё бо нaгъ, и3 ввeр­же­сz въ м0­ре. Ґ дру­зjи ўче­ни­цы2 ко­раб­ле­цeмъ прі­и­д0­ша, [не бё­ша бо да­лe­че t зем­ли2, но ћкw двЁ стЁ лак­тeй,] вле­кy­ще мрe­жу рhбъ: Ћко­же и3з­лэ­з0­ша на зeм­лю, ви1­дэ­ша џгнь ле­жaщъ, и3 рh­бу на нeмъ ле­жa­щу, и3 хлёбъ. И# гла­г0­ла и5мъ ї}съ: при­не­си1­те t рhбъ ±же ћс­те нh­нэ. Влёзъ же сj­мwнъ пeтръ, и3зв­ле­чE мрe­жу на зeм­лю, п0л­ну ве­ли1­кихъ рhбъ, сто2 и3 пzть­де­сsтъ и3 три2: и3 то­ли1­ку сy­щу не про­т0р­же­сz мрe­жа. Гла­г0­ла и5мъ ї}съ: прі­и­ди1­те, њбё­дуй­те. ни є3ди1нъ же смё­z­ше t ўче­ни6къ и3с­тz­зa­ти є3го2, ты2 кто2 є3си2; вё­дz­ще, ћкw гDь є4сть. Прі­и1­де же ї}съ, и3 прі­sтъ хлёбъ, и3 да­дE и5мъ, и3 рh­бу тa­кож­де. СE ўжE трe­тіе kви1­сz ї}съ ўче­ни­кHмъ сво­и1мъ, вос­тaвъ t мeрт­выхъ.

Ли1къ: Слa­ва те­бЁ, б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ.

Вси2, пою1тъ: Глaсъ з7: Воскrніе хrт0­во ви1­дэв­ше, пок­ло­ни1м­сz с™0му гDу ї}су, є3ди1­но­му безг­рёш­но­му: кrтY тво­е­мY пок­ла­нs­ем­сz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE по­eмъ и3 слa­вимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaз­вэ те­бE и3н0­гw не знa­емъ, и4мz твоE и3ме­нy­емъ. Прі­и­ди1­те вси2 вёр­ніи, пок­ло­ни1м­сz с™0му хrт0­ву воскrнію: сe бо прі­и1­де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. всег­дA бlгос­ло­вs­ще гDа, по­eмъ воскrніе є3гw2: рас­пs­тіе бо пре­тер­пёвъ, смeр­тію смeрть раз­ру­ши2.

Pал0мъ н7.

Чтeцъ: Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, внег­дA вни1­ти къ не­мY на­fa­ну прbр0­ку, є3г­дA вни1­де къ вир­са­вjи же­нЁ ўрj­е­вэ, н7: Поми1­луй мS б9е, по ве­ли1­цэй млcти тво­eй, и3 по мн0­жест­ву щед­р0тъ тво­и1хъ њчи1с­ти без­за­к0­ніе моE. На­и­пa­че њмhй мS t без­за­к0­ніz мо­е­гw2 и3 t грэ­хA мо­е­гw2 њчи1с­ти мS: Ћкw без­за­к0­ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1­но­му сог­рэ­ши1хъ и3 лу­кa­вое пред8 то­б0ю сот­во­ри1хъ: ћкw да њп­рав­ди1­ши­сz во сло­ве­сёхъ тво­и1хъ и3 по­бэ­ди1­ши, внег­дA су­ди1­ти ти2. Сe бо, въ без­за­к0­ні­ихъ за­чaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ ро­ди1 мz мa­ти моS. Сe бо, и4с­ти­ну воз­лю­би1лъ є3си2, без­вBст­наz и3 т†й­наz пре­мdрос­ти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њк­ро­пи1­ши мS v3с­сH­помъ, и3 њчи1­щу­сz: њмh­е­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэ­лю1­сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 ве­сe­ліе: воз­рa­ду­ют­сz кHс­ти сми­рє1н­ныz. Tвра­ти2 ли­цE твоE t грBхъ мо­и1хъ и3 вс‰ без­за­кH­ніz мо‰ њчи1с­ти. Сeрд­це чи1с­то со­зи1ж­ди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њб­но­ви2 во ўт­р0­бэ мо­eй. Не tвeр­жи ме­нE t ли­цA тво­е­гw2 и3 д¦а тво­е­гw2 с™aгw не tи­ми2 t ме­нE. Воз­дaждь ми2 рa­дость сп7сe­ніz тво­е­гw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўт­вер­ди1 мz. На­у­чY без­за­кHн­ныz пу­тє1мъ тво­и6мъ, и3 не­чес­ти1­віи къ те­бЁ њб­ра­тsт­сz. И#з­бa­ви мS t кро­вeй, б9е, б9е сп7сe­ніz мо­е­гw2: воз­рa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ тво­eй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўс­тA мо‰ воз­вэс­тsтъ хва­лY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­сож­жє1­ніz не бlго­во­ли1­ши. Жeрт­ва бGу дyхъ сок­ру­шeнъ: сeрд­це сок­ру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўни­чи­жи1тъ. Ўбlжи2, гDи, бlго­во­лe­ні­емъ тво­и1мъ сі­H­на, и3 да со­зи1ж­дут­сz стё­ны їе­rли6мс­кіz: Тог­дA бlго­во­ли1­ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шe­ніе и3 все­со­же­гa­є­маz: тог­дA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тель­цы2.

Ли1къ: Глaсъ д7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Тропaрь: Мlтва­ми ґпcлwвъ, млcти­ве, њчи1с­ти мн0­жєст­ва сог­рэ­шe­ній нa­шихъ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Мlтва­ми бцdы, млcти­ве, њчи1с­ти мн0­жєст­ва сог­рэ­шe­ній нa­шихъ.

Глaсъ ѕ7: Поми1­луй мS б9е, по ве­ли1­цэй млcти тво­eй, и3 по мн0­жест­ву щед­р0тъ тво­и1хъ њчи1с­ти без­за­к0­ніе моE.

ВоскRсъ ї}съ t гр0­ба, ћко­же про­ре­чE, да­дE нaмъ жи­в0тъ вёч­ный и3 вe­лію ми1­лость.

Прошeніе літіи2.

Діaконъ: Спа­си2 б9е лю1­ди тво‰, и3 бла­гос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE: по­сэ­ти2 мjръ тв0й ми1­лос­тію и3 щед­р0­та­ми, воз­вh­си р0гъ хrті­aнъ пра­вос­лaв­ныхъ, и3 низ­пос­ли2 на ны2 ми1­лwс­ти тво‰ бw­гa­тыz, мо­ли1т­ва­ми всеп­ре­чcтыz вLчцы нa­шеz бцdы и3 прис­нодв7ы мRjи: си1­лою чcтнa­гw и3 жи­вот­во­рs­ща­гw кrтA (кrтное знa­ме­ніе): предс­тa­тель­ствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безп­л0т­ныхъ: чcтнa­гw, слaв­на­гw про­р0­ка, пред­тe­чи и3 кrти1­те­лz їw­aн­на: с™hхъ слaв­ныхъ и3 всех­вaль­ныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ nц7ъ нa­шихъ, и3 все­лeнс­кихъ ве­ли1­кихъ ўчи1­те­лей и3 с™и1­те­лей, ва­сj­ліа ве­ли1­ка­гw, гри­г0­ріа бGос­л0­ва и3 їw­aн­на зла­то­yс­та­гw: и4же во с™hхъ nц7A нa­ше­гw ні­ко­лaа ґр­хі­е­пcкпа, мmр­лm­кjйс­ка­гw чу­дот­в0р­ца: и5же во с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ ме­f0­діа и3 кm­рjл­ла, ўчи1­те­лей сло­вeнс­кихъ: с™aгw рав­но­а­п0с­толь­на­гw ве­ли1­ка­гw кн7зz вла­ди1­мі­ра и3 ве­ли1­кіz кнz­ги1­ни џль­ги: и5же во с™hхъ nц7ъ нa­шихъ, с™и1­те­лz мі­ха­и1­ла, пeр­ва­гw мит­ро­по­лj­та кj­евс­ка­гw: пер­вос™и1­те­лей мос­к0вс­кихъ и3 всеS ру­си2, пет­рA, ґле­xjа, їH­ны, ма­кa­ріа, фі­лjп­па, јw­ва, є3р­мо­гe­на и3 тЂ­хw­на: мит­ро­по­лj­тwвъ мос­к0вс­кихъ фі­ла­рe­та, їн­но­кeн­тіа и3 ма­кa­ріа: прпdбна­гw nт­цA нa­ше­гw кор­ни1­ліа, чу­дот­в0р­ца ко­мeль­ска­гw, с™aгw м§ни­ка fа­ла­лeа: с™hхъ слaв­ныхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ мy­че­ни­кwвъ: но­вом§ни­кwвъ и3 и3с­по­вёд­ни­кwвъ рwс­сjйс­кихъ вла­ди1­мі­ра, мит­ро­по­лj­та кj­евс­ка­гw: ве­ні­а­мj­на мит­ро­по­лj­та пет­рог­рaдс­ка­гw: пет­рA, мит­ро­по­лj­та кру­ти1ц­ка­гw: їла­рі­H­на, ґр­хі­е­пcкпа ве­рeйс­ка­гw: с™hхъ цaрствен­ныхъ стrто­тeрп­цєвъ: прпdбном§нцъ ве­ли1­кіz кнz­ги1­ни є3лі­са­вe­ты и3 и4но­ки­ни вар­вa­ры: пре­по­д0б­ныхъ и3 бGон0с­ныхъ nц7ъ нa­шихъ: пре­по­д0б­ныхъ nц7ъ стaр­цєвъ џп­тинс­кихъ: с™hхъ првdныхъ їw­aн­на кронш­тaдтска­гw и3 ґле­xjа мос­к0вс­ка­гw: с™hхъ бlжeн­ныхъ xe­ніи пе­тер­бyргскіz и3 мат­рH­ны мос­к0вс­кіz: с™hхъ и3 прa­вед­ныхъ бGоo­ц7ъ їw­а­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 и4же во свz­тhхъ nт­цA нa­ше­гw ні­ко­лaа, ґр­хі­е­пcкпа мЂръ лm­кjйс­кихъ, чу­дот­в0р­ца, и3 с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw, и3 всёхъ с™hхъ. м0­лимъ тS мно­го­ми1­лос­ти­ве гDи, ўс­лh­ши нaсъ грёш­ныхъ мо­лs­щих­сz те­бЁ, и3 по­ми1­луй нaсъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, в7i.

Їерeй: Млcтію, и3 щед­р0­та­ми, и3 чlвэ­ко­лю1­бі­емъ є3ди­но­р0д­на­гw тво­е­гw2 сн7а, съ ни1м­же блгcвeнъ є3си2, со всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

КанHнъ ќтрени.

Канw1ны nсмоглaсника три2, и3 минjи єди1нъ.
Пёснь №.

На д7i: КанHнъ nсмоглaсника, воскrный, со їрмос0мъ на д7.

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: Ћкw по сy­ху пэ­ше­шeст­во­вавъ ї}ль, по бeзд­нэ сто­пa­ми, го­ни1­те­лz фа­ра­H­на ви1­дz по­топ­лs­е­ма, бGу по­бёд­ную пёснь по­и1мъ, во­пі­s­ше.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

Расп­рос­тeр­ты­ма длaнь­ма на кrтЁ, nтe­чес­ка­гw и3с­п0л­нилъ є3си2 бlго­во­лe­ніz, бlгjй ї}се, всs­чєс­каz. тём­же по­бёд­ную пёснь те­бЁ вси2 по­и1мъ.

Стjхъ: Поeмъ гDеви, слaв­нw бо прос­лa­ви­сz: ко­нS и3 всaд­ни­ка вeр­же въ м0­ре.

Стрa­хомъ къ те­бЁ ћкw ра­бh­нz, смeрть по­ве­лё­на прис­ту­пи2 вLцэ жи­во­тA, т0ю по­да­ю1­ще­му нaмъ без­ко­нeч­ный жи­в0тъ и3 воскrніе.

Стjхъ: Пом0щ­никъ и3 пок­ро­ви1­тель бhсть мнЁ во сп7сe­ніе: сeй м0й бGъ, и3 прос­лaв­лю є3го2: бGъ nц7A мо­е­гw2, и3 воз­не­сY є3го2:

БGор0диченъ: Сво­е­го2 прі­eм­ши со­дё­те­лz, ћкw сaмъ вос­хо­тЁ, t без­сё­мен­на­гw тво­е­гw2 чрe­ва, пa­че ўмA воп­ло­щa­е­ма, чcтаz, твa­рей во­и1с­тин­ну kви1­ла­сz є3си2 вLчца.

КанHнъ кrтовоскrный, на G. Їрм0съ: Волн0ю морск0ю скрhвшаго:

Стjхъ: ГDь сок­ру­шa­zй бр†­ни, гDь и4мz є3мY, ко­лес­ни6­цы фа­ра­H­но­вы и3 си1­лу є3гw2 вeр­же въ м0­ре.

Суди1­ли­щу пі­лa­то­ву предс­то­и1тъ хо­тS без­за­к0н­но­му су­дY, ћкw су­ди1мь су­діS, и3 t ру­ки2 неп­рaв­ды по ли­цY за­у­шa­ет­сz бGъ, є3г0­же тре­пe­щутъ зем­лS, и3 нбcнаz.

Стjхъ: Пучи1­ною пок­ры2 и4хъ, пог­рz­з0­ша во глу­би­нЁ ћкw кa­мень.

Прос­тeрлъ є3си2 б9eст­вен­нэи дл†­ни твои2 сп7се, на пре­чcтэмъ тво­eмъ и3 жи­во­н0с­нэмъ кrтЁ: и3 соб­рaлъ є3си2 kзh­ки въ поз­нa­ніе твоE вLко, пок­ла­нs­ю­щы­z­сz гDи, слaв­но­му тво­е­мY рас­пs­тію.

Стjхъ: Тог­дA пот­щa­ша­сz вла­ды6­ки є3дHмс­тіи, и3 кнz­зeй мw­а­вjтс­кихъ, прі­sтъ | трe­петъ, рас­тa­z­ша вси2 жи­вy­щіи въ ха­на­a­нэ.

Кrтобогор0диченъ: Сто­s­ше слeзъ и3с­т0ч­ни­ки и3с­пу­щa­ю­щи, пре­не­по­р0ч­наz при кrтЁ тво­eмъ сп7се, ±же t реб­рA тво­е­гw2 к†п­ли кро­вeй зрs­щи хrтE, и3 твою2 безп­рик­лaд­ную млcть слa­вz­щи.

КанHнъ бGор0диченъ, на G. Їрм0съ: Ћкw по сyху:

Стjхъ: Напа­дeтъ на нS стрaхъ и3 трe­петъ, ве­ли1­чі­емъ мhш­цы тво­еS да њка­ме­нsт­сz.

При­чaщ­ши­сz є4vа °са­дY, прес­лу­шaн­на­гw брaш­на°, клsт­ву вве­дE: но сію2 раз­рё­ши­ла є3си2 чcтаz, бlгос­ло­вe­ніz на­чa­токъ хrтA р0жд­ши.

Стjхъ: Д0н­де­же пр0й­дутъ лю1­діе твои2 гDи, д0н­де­же пр0й­дутъ лю1­діе твои2 сjи, ±же стz­жaлъ є3си2.

Ћже би1­се­ра t б9eст­вен­ныz м0л­ніи хrтA р0жд­ши, страс­тeй мо­и1хъ мглY, и3 прег­рэ­шe­ній сму­щe­ніе чcтаz, раз­же­ни2 свё­томъ тво­еS свёт­лос­ти.

Стjхъ: Ввeдъ на­са­ди2 | въ г0­ру дос­то­s­ніz тво­е­гw2, въ го­т0­вое жи­ли1­ще твоE, є4же со­дё­лалъ є3си2 гDи, с™hню, ю4же ўго­т0­вас­тэ рy­цэ твои2.

Kзh­кwвъ чa­z­ніе, їa­кwвъ и3з8 те­бE воп­ло­щa­е­ма­го предз­рs­ше тaй­нw ќм­ны­ма nчи1­ма бGа, и3з­бaвль­ша­го нaсъ хо­дa­тайствомъ тво­и1мъ.

КанHнъ минjи, на д7, сщ7енном§нику fерап0нту. Їрм0съ: Грzди1те лю1діе:

Глaсъ в7: ГDь цrтву­zй вё­ки, и3 на вёкъ, и3 є3щE, є3г­дA вни1­де к0нь фа­ра­H­новъ съ ко­лес­ни1­ца­ми и3 всaд­ни­ки въ м0­ре.

Хrт0­вымъ свэ­то­ли1­ті­емъ прос­вэ­щa­емь, сщ7ен­ном§нче слaв­не, fе­ра­п0н­те мlтва­ми тво­и1­ми пребlжeн­не, њм­ра­чeн­ную дy­шу мою2 прос­вэ­ти2, ћкw да вос­пэ­вaю тS.

Стjхъ: Сhно­ве же ї}лє­вы про­и­д0­ша сy­шею пос­ре­дЁ м0­рz.

Прос­вэ­щe­ні­емъ сп7си1­тель­на­гw про­по­вё­да­ніz, чcто­му с®цу тво­е­мY, ћкw зер­цa­ло неск­вeр­ное џт­че воз­сі­sвъ, лу­чы2 всBмъ и3с­пус­ти1лъ є3си2.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Пос­т0мъ тво­и1мъ страст­н†z и3г­р†­ніz вс‰, и3 воз­дер­жa­ні­емъ же­лa­ніе прет­во­ри1лъ є3си2, и3 раз­ли1ч­ны­ми п0д­ви­ги взsл­сz къ безстрaст­нэй вы­со­тЁ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: БGа и3зъ те­бє воп­л0щ­ша­го­сz свё­мы, без­сё­мен­на­гw хо­тё­ніz, сy­ща­го прeж­де всеS твa­ри, и3 прeж­де всёхъ вBкъ: тём­же тS сy­щую бцdу вос­пэ­вa­емъ.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Tвeр­зу ўс­тA мо‰, и3 на­п0л­нzт­сz д¦а, и3 сл0­во tрhг­ну цRи1­цэ м™ри, и3 kв­лю1­сz свёт­лw тор­жест­вyz, и3 вос­пою2 рa­ду­z­сz тоS чу­де­сA.

Пёснь G.

На д7i:

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: Нёсть с™ъ, ћко­же ты2 гDи б9е м0й, воз­не­сhй р0гъ вёр­ныхъ тво­и1хъ бlже, и3 ўт­вер­ди1­вый нaсъ на кa­ме­ни и3с­по­вё­да­ніz тво­е­гw2.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

БGа рас­пи­нa­е­ма пл0­тію зрs­щи твaрь рас­та­z­вa­ше­сz стрa­хомъ: но со­дер­жи1­тель­ною длa­нію нaсъ рa­ди рас­пs­та­гw, крёп­кw дер­жи1­ма бЁ.

Стjхъ: Ўтвер­ди1­сz сeрд­це моE во гDэ, воз­не­сe­сz р0гъ м0й њ бз7э мо­eмъ: раз­ши­ри1­ша­сz ўс­тA мо‰ на вра­ги2 мо‰, воз­ве­се­ли1х­сz њ сп7сe­ніи тво­eмъ.

Смeр­тію смeрть ра­зо­рe­на ле­жи1тъ nка­sн­наz без8 ды­хa­ніz: жи­во­тa бо не тер­пs­щи б9eст­вен­на­гw при­ра­жe­ніz, ўмерщвлs­ет­сz °крёп­кій°, и3 дa­ру­ет­сz всBмъ воскrніе.

Стjхъ: Ћкw нёсть с™ъ, ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ, ћкw бGъ нaшъ: и3 нёсть с™ъ пa­че те­бE.

БGор0диченъ: Б9eст­вен­на­гw ржcтвA тво­е­гw2 чcтаz, всs­кій є3с­тест­вA чи1нъ пре­вос­х0­дитъ чy­до: бGа бо пре­ес­тeст­вен­нэ за­ча­лA є3си2 во чрe­вэ, и3 р0жд­ши пре­бы­вa­е­ши при1с­нw дв7а.

И$нъ. Їрм0съ: ТебE на водaхъ:

Стjхъ: Не хва­ли1­те­сz и3 не гла­г0­ли­те вы­сH­каz въ гор­дh­ни: ни­жE да и3зh­детъ ве­ле­рё­чіе и3з8 ќстъ вa­шихъ.

Во гр0­бэ трид­нeвство­ва­вый воскRси1лъ є3си2 жи­вот­во­рs­щимъ вос­тa­ні­емъ тво­и1мъ прeж­де ўмерщвлє1н­ныz, и3 њсуж­дe­ніz раз­рэ­ши1в­ше­сz рa­дост­нw ве­се­лs­ху­сz, сE и3з­бав­лe­ніе при­шeлъ є3си2 гDи, взы­вa­ю­ще.

Стjхъ: Ћкw бGъ рa­зу­мwвъ гDь, и3 бGъ ўго­тов­лs­zй на­чи­н†­ніz сво‰.

Слa­ва тво­е­мY вос­тa­нію сп7се нaшъ, ћкw нaсъ t ѓда тлё­ніz, и3 смeр­ти и3з­бa­вилъ є3си2 ћкw все­си1­ленъ, и3 по­ю1­ще гла­г0­лемъ: нёсть с™ъ рaз­вэ те­бE гDи чlвэ­ко­лю1б­че.

Стjхъ: Даsй мlтву мо­лs­ще­му­сz, и3 бlгос­ло­ви2 лB­та првdна­гw.

Ты2 t те­бE р0жд­ша­го­сz ћкw ви1­дэ­ла є3си2 ўsзв­ле­на ко­пі­eмъ, ўzз­ви1­ла­сz є3си2 сeрд­цемъ прес™az все­не­по­р0ч­наz, и3 ўжа­сa­ю­щи­сz гла­г0­ла­ла є3си2: что2 те­бЁ воз­да­дE, чa­до, на­р0дъ пре­без­за­к0н­ный;

И$нъ. Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2:

Стjхъ: ГDь нe­мощ­на сот­во­ри2 су­пос­тa­та є3гw2, гDь с™ъ.

Тлён­ную мою2 пл0ть и3 смeрт­ную, все­чcтаz бGомa­ти, и3з8 чрe­ва тво­е­гw2 нес­ка­зaн­нw прі­eмъ бlгjй, и3 њбезт­лё­нивъ сію2, вёч­нэ се­бЁ свz­зaлъ є4сть.

Стjхъ: Да не хвa­лит­сz пре­мyд­рый пре­мyд­рос­тію сво­eю, и3 да не хвa­лит­сz си1ль­ный си1­лою сво­eю, и3 да не хвa­лит­сz бо­гa­тый бо­гaтствомъ сво­и1мъ.

БGа воп­ло­щa­е­ма и3з8 те­бE зрs­ще дв7о, ўжа­сa­ху­сz стрa­хомъ ли1­цы ѓгGль­стіи, и3 ћкw м™рь б9ію не­м0лч­ны­ми пёснь­ми тS по­чи­тa­ютъ.

Стjхъ: Но њ сeмъ да хвa­лит­сz хва­лsй­сz, є4же ра­зу­мё­ти и3 знa­ти гDа, и3 тво­ри1­ти сyдъ и3 прaв­ду пос­ре­дЁ зем­ли2.

Ўжа­сe­сz, г0­ру ќм­ную ви1­дэвъ тS прbр0къ да­ні­и1лъ, и3з8 не­s­же кa­мень tсэ­чe­сz кро­мЁ рyкъ: и3 дe­мwнс­каz к†­пи­ща, бGом™и, крёп­кw сок­ру­ши2.

И$нъ. Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ:

Глaсъ в7: ГDь взh­де на нб7сA, и3 возг­ре­мЁ, т0й сy­дитъ кон­цє1мъ зем­ли2 првdнъ сhй.

Все­со­вер­шeн­ну жeрт­ву жи1­ву, се­бE хrтY при­нeслъ є3си2 му­чe­ні­емъ, с0­вэс­тію м§нчес­кою, пре­ди2 пост­ра­дaвъ воз­дер­жa­ні­емъ.

Стjхъ: И# дaстъ крё­пость ца­рю2 нa­ше­му, и3 воз­не­сeтъ р0гъ хrтA сво­е­гw2.

ЖитіE твоE сщ7eн­но, и3 сл0­во бжcтвен­но, и3 дэ­‰­ніz б9eст­вєн­наz, прі­eм­лz вос­хож­дє1­ніz въ сeрд­цы тво­eмъ, и4с­тин­на­гw бGови­дё­ніz, є3г0­же по­лу­чи1лъ є3си2.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Ўпрa­вивъ бGора­зyм­нw прпdбне, ќмъ тв0й, зa­по­вэдь­ми сп7со­вы­ми, дос­т0­инъ kви1л­сz є3си2, и3 вё­ры по­б0р­никъ не­по­бэ­ди1­мый.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: T мeрт­вос­ти ќмъ нaшъ tтрzс­лA є3си2, р0жд­ши сy­щее безс­мeр­тіе, и3 nдeж­ду нaмъ и3зт­кa­ла є3си2 нет­лё­ніz, дв7це, ржcтв0мъ тво­и1мъ.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Тво‰ пэс­нос­л0в­цы бцdе, жи­вhй и3 не­за­ви1ст­ный и3с­т0ч­ни­че, ли1къ се­бЁ со­во­кyпль­шыz, д¦0в­нw ўт­вер­ди2, въ б9eст­вен­нэй тво­eй слa­вэ вэн­цє1въ слa­вы спо­д0­би.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

По G-й пёсни:

Ли1къ: Кондaкъ, глaсъ д7, под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ: Во с™и1­те­лехъ бlго­чeст­нw по­жи1въ, и3 му­чe­ніz пyть про­шeдъ, јдwль­скіz ўга­си1лъ є3си2 жє1рт­вы, и3 по­б0р­никъ бhвъ тво­е­мY стa­ду, бGомyд­ре. тём­же тS по­чи­тa­ю­ще тaй­нw во­пі­eмъ ти2: t бёдъ и3з­бa­ви ны2 при1с­нw тво­и1­ми моль­бa­ми, џт­че нaшъ, fе­ра­п0н­те.

Јкосъ: Вёр­нw лю­б0­вію со­во­кyпль­ше­сz въ пa­мzть сщ7eн­на­гw стра­дaль­ца, и3 се­гw2 пёснь­ми восх­вa­лимъ днeсь, ћкw да бlго­дa­ти t не­гw2 нас­ла­ди1м­сz: дy­шы бо сп7сa­етъ t страс­тeй и3 бёдъ, ћкw м§нкъ, и3 ћкw вё­ренъ с™и1­тель, и3 по­б0р­никъ мо­лs­щихъ є3го2 t ду­ши2. тём­же во­пі­eмъ є3мY: t бёдъ и3з­бa­ви ны2 при1с­нw тво­и1­ми моль­бa­ми џт­че нaшъ, fе­ра­п0н­те.

Сэдaленъ, глaсъ G, под0бенъ: Бжcтвенныz вёры: Б9eст­вен­нымъ д¦омъ прос­вэ­щeнъ, све­рёпство му­чи1­те­лей, дерз­но­вe­ні­емъ пaс­тырс­кимъ сщ7ен­ном§нче ве­ле­мyд­рен­нw пос­ра­ми1лъ є3си2: и3 пре­шeдъ прe­лес­ти пу­чи1­ну, ко прис­тa­ни­щу б9eст­вен­но­му дос­ти1глъ є3си2 џт­че прпdбне. хrтA бGа мо­ли2 да­ро­вa­ти нaмъ вe­лію млcть.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Кjйж­до и3дё­же спа­сa­ет­сz, тa­мw прa­вед­нw и3 при­те­кa­етъ, и3 к0е и3н0е та­ко­в0е при­бё­жи­ще, ћкw ты2, бцdе, пок­ры­вa­ю­щее дy­шы нa­шz;

Пёснь д7.

На д7i:

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: Хrт0съ моS си1­ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь бGолёп­нw по­eтъ взы­вa­ю­щи, t смhс­ла чи1с­та њ гDэ прaзд­ну­ю­щи.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

Дрe­во проц­вэ­ло2 є4сть хrтE, и4с­тин­ныz жи1з­ни: кrтъ бо вод­ру­зи1­сz, и3 на­по­eнъ бhвъ кр0­вію и3 во­д0ю t нет­лён­на­гw тво­е­гw2 реб­рA, жи­в0тъ нaмъ про­зz­бE.

Стjхъ: ГDи, ўс­лh­шахъ слyхъ тв0й, и3 ўбо­s­сz: гDи, ра­зу­мёхъ дэ­лA тво‰, и3 ўжа­с0х­сz.

Не кто­мY ѕмjй мнЁ л0ж­нэ њбо­жe­ніе под­ла­гa­етъ: хrт0съ бо бGодё­ла­тель чlвё­чес­ка­гw є3с­тест­вA, нh­нэ не­возб­рaн­нw сте­зю2 жи­во­тA мнЁ tвeр­зе.

Стjхъ: Внег­дA сму­ти1­ти­сz ду­ши2 мо­eй во гнё­вэ, млcть твою2 по­мz­нe­ши.

БGор0диченъ: Ћкw во­и1с­тин­ну не­из­вэ­щ†н­на и3 не­пос­ти­жи6­ма, ±же тво­е­гw2 бGолёп­на­гw бцdе сyть ржcтвA, сy­щымъ на зем­ли2 и3 на нб7си2, прис­нодв7о, т†­инства.

И$нъ. Їрм0съ: На кrтЁ твоE б9eственное:

Стjхъ: БGъ t ю4га прі­и1­детъ, и3 с™hй и3з8 го­ры2 прі­w­сэ­нeн­ныz чa­щи.

ЧCтнhй кrтъ тв0й по­чи­тa­емъ, и3 гв0з­ди хrтE, и3 с™0е ко­піE съ тр0с­тію, вэ­нeцъ и4же t тeр­ній, и4ми­же t ѓдо­ва и3ст­лё­ніz и3з­бa­ви­хом­сz.

Стjхъ: Пок­ры2 нб7сA доб­ро­дё­тель є3гw2, и3 хва­лы2 є3гw2 и3с­п0лнь зем­лS.

Гр0бъ сп7се тS под8­sтъ в0­лею мeрт­ва њ нaсъ ћвль­ша­го­сz, но ни­кa­ко­же воз­м0­же сл0­ве, ўдер­жa­ти: ћкw бGъ бо воскrлъ є3си2, сп7сaz р0дъ нaшъ.

Стjхъ: Почjю въ дeнь ск0р­би мо­еS, да взh­ду въ лю1­ди при­шeль­ствіz мо­е­гw2.

Кrтобогор0диченъ: БGоро­ди1­тель­ни­це прис­нодв7о, сп7са хrтA че­ло­вё­кwмъ р0жд­шаz, t бёдъ и3 мyкъ и3з­бa­ви нaсъ, при­бэ­гa­ю­щихъ вё­рою къ б9eст­вен­но­му пок­р0­ву тво­е­мY.

И$нъ. Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла:

Стjхъ: ЗанE см0­ковь не пло­доп­ри­не­сeтъ, и3 не бy­детъ р0­да въ ло­зaхъ.

Поeмъ пре­чcтаz те­бE все­не­по­р0ч­ную, и5же то­б0ю сп7сші­и­сz, и3 бlго­чeст­нw по­ю1­ще взы­вa­емъ: бlгос­ло­вeн­на, ћже бGа прис­нодв7о р0жд­шаz.

Стjхъ: Сол­жeтъ дё­ло мaс­лин­ное, и3 по­лS не сот­во­рsтъ ћди.

Свётъ не­за­хо­ди1­мый дв7о ро­ди­лA є3си2, сy­щымъ во ть­мЁ жи­тіS, пл0­тію свэ­тsщъ всебlжeн­наz, и3 по­ю1­щымъ тS, рa­дость прис­нодв7о и3с­то­чи1­ла є3си2.

Стjхъ: Њску­дё­ша џв­цы t пи1­щи, и3 не бy­детъ во­лHвъ при ћс­лехъ.

Бlго­дaть проц­вэ­тE, за­к0нъ прес­тA, то­б0ю всес™az: тh бо чcтаz, ро­ди­лA є3си2 гDа, по­да­ю1­ща­го нaмъ прис­нодв7о, њс­тав­лe­ніе.

И$нъ. Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи слaвное твоE:

Глaсъ в7: Ѓзъ же њ гDэ воз­рa­ду­ю­сz, воз­ве­се­лю1­сz њ бз7э сп7сэ мо­eмъ.

Все­сож­жe­ніе б9eст­вен­ное ты2, и3 чис­тA жeрт­ва при­нeсл­сz є3си2 сп7су всёхъ, сщ7ен­ном§нче пре­мyд­ре.

Стjхъ: Ѓзъ же њ гDэ воз­рa­ду­ю­сz, воз­ве­се­лю1­сz њ бз7э сп7сэ мо­eмъ.

Стa­до хrт0­во, прпdбне, нас­тав­лsz къ свё­ту бGора­зy­міz, без­б0­жіz ть­мY tгнaлъ є3си2.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Без­б0­жіz глу­би­нY рэ­к0ю тво­и1хъ п0­тwвъ, џт­че, ћкw сщ7ен­ном§нкъ и3з­су­ши1лъ є3си2.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Прос­вэ­ти2 пре­чcтаz, њм­ра­чeн­ную дy­шу мою2 свё­томъ тво­и1мъ, ћже свётъ р0жд­шаz є3ди1нъ v3пос­тaс­ный.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Сэдsй въ слa­вэ, на пrт0­лэ б9ствA, во џб­ла­цэ лeг­цэ, прі­и1­де ї}съ преб9eст­вен­ный нет­лён­ною длa­нію, и3 сп7сE зо­вy­щыz: слa­ва хrтE си1­лэ тво­eй.

Пёснь є7.

На д7i:

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: Б9іимъ свё­томъ тво­и1мъ бlже, ќт­рен­ню­ю­щихъ ти2 дy­шы лю­б0­вію њза­ри2, мо­лю1­сz, тS вё­дэ­ти сл0­ве б9ій, и4с­тин­на­го бGа, t мрa­ка грэ­х0в­на­гw взы­вa­ю­ща.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

Ўсту­пa­ютъ мнЁ хе­ру­вj­ми нh­нэ, и3 плa­мен­ное nрy­жіе, вLко, пле­щы2 мнЁ да­eтъ, тS ви1­дэв­ше сл0­ве б9ій и4с­тин­на­го бGа, раз­б0й­ни­ку пyть сот­в0р­ша­го въ рaй.

Стjхъ: T н0­щи ќт­ре­ню­етъ дyхъ м0й къ те­бЁ б9е, за­нE свётъ по­ве­лB­ніz тво‰ на зем­ли2.

Не кто­мY бо­ю1­сz, є4же въ зeм­лю вLко хrтE возв­ра­щe­ніz: тh бо t зем­ли2 мS воз­вeлъ є3си2 заб­вeн­на, бlго­ут­р0­біz рa­ди мн0­га­гw, къ вы­со­тЁ нет­лё­ніz воскrні­емъ тво­и1мъ.

Стjхъ: Прaв­дэ на­у­чи1­те­сz жи­вy­щіи на зем­ли2:

БGор0диченъ: И%же бцdу тS t ду­ши2, вLчце мj­ра бlгaz, и3с­по­вё­да­ю­щихъ сп7си2: те­бe бо предс­тa­тель­ство не­по­бо­ри1­мое и4ма­мы, и4с­тин­ную бGоро­ди1­тель­ни­цу.

И$нъ. Їрм0съ: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE:

Стjхъ: Да в0з­мет­сz не­чес­ти1­вый, да не ви1­дитъ слa­вы гDни. гDи вы­со­кA твоS мhш­ца, и3 не вё­дэ­ша, ра­зу­мёв­ше же пос­ты­дsт­сz.

Снё­дію дрe­ва во є3дe­мэ прель­сти1­вый­сz въ тлю2 по­пол­зE ро­до­на­чaль­никъ, прес­лy­ша­вый гDи зa­пw­вэ­ди тво‰ пребlгjй: но се­го2 кrт0мъ пa­ки воз­вeлъ є3си2 въ пeр­вую доб­р0­ту, пос­луш­ли1въ nц7Y сп7се бh­вый.

Стjхъ: Зaвисть прі­и1­метъ лю1­ди не­на­к†­зан­ныz, и3 нh­нэ џгнь су­пос­тa­ты по­sстъ.

Тво­eю смeр­тію бlже, смeр­ти пот­ре­би1­сz дер­жa­ва, и3с­т0ч­никъ жи1з­ни нaмъ и3с­то­чи2, и3 безс­мeр­тіе да­ро­вa­сz: се­гw2 рa­ди пог­ре­бe­нію тво­е­мY и3 воскrнію вё­рою пок­ла­нs­ем­сz, и4м­же ћкw бGъ мjръ вeсь прос­вэ­ти1лъ є3си2.

Стjхъ: При­ло­жи2 и5мъ ѕлA гDи, при­ло­жи2 ѕлA сл†в­нымъ зем­ли2.

Кrтобогор0диченъ: Живhй на нб7сёхъ и3 тво­рeцъ всёхъ гDь, во твою2 все­не­по­р0ч­наz, все­ли1­сz не­из­ре­чeн­нw ўт­р0­бу, прос­лa­ви­вый тS пре­вhш­шую нб7съ, и3 с™ёй­шую чи­нHвъ не­ве­щeст­вен­ныхъ: тём­же нh­нэ и5же на зем­ли1 тz ўбlжa­емъ.

И$нъ. Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ:

Стjхъ: ГDи, въ ск0р­би по­мz­нy­хомъ тS, въ ск0р­би мa­лэ на­ка­зa­ніе твоE нaмъ.

Чис­то­т0ю воз­сі­sв­ши свёт­лw б9eст­вен­ное пре­бы­вa­ніе вLки все­пё­таz бы­лA є3си2. тh бо є3ди1­на м™и б9іz kви1­ла­сz є3си2, во њб8­sті­ихъ ћкw мла­дeн­ца се­го2 но­си1в­ши.

Стjхъ: И# ћкw бо­лs­щаz приб­ли­жa­ет­сz ро­ди1­ти, и3 въ бо­лёз­ни сво­eй во­пі­s­ше: тa­кw бh­хомъ воз­лю1б­лен­но­му тво­е­мY.

Носs­щи доб­р0­ту ќм­ную, крас­нёй­шіz тво­еS ду­ши2, не­вёс­та б9іz бы­лA є3си2, за­пе­чaтство­ва­на дв7ствомъ чи1с­таz, и3 свё­томъ чис­то­ты2 мjръ прос­вэ­щa­ю­щи.

Стjхъ: Не па­дeмъ, но па­дyтъ жи­вy­щіи на зем­ли2.

Да ры­дa­етъ соб­рa­ніе ѕло­чес­ти1­выхъ, не про­по­вё­да­ю­щихъ тS ћвэ чи1с­тую бGомa­терь: тh бо вра­тA б9іz свё­та kви1­ла­сz є3си2 нaмъ, мрaкъ прег­рэ­шe­ній раз­го­нs­ю­щи.

И$нъ. Їрм0съ: Свёта подaтелю, и3 вэкHвъ:

Глaсъ в7: Воск­рeс­нутъ мeрт­віи, и3 вос­тa­нутъ и5же во гро­бёхъ, и3 воз­ве­се­лsт­сz и5же на зел­ми2.

Богaтство и3 слa­ву свёт­лую, и3 дол­го­тY жи1з­ни, и3 жи­в0тъ нет­лё­ненъ, и4с­тин­наz пре­мyд­рость хrт0съ, те­бЁ да­ро­вA бlжeн­не, ћкw и3з­рsд­нэ то­го2 воз­лю1бль­шу.

Стjхъ: Росa бо, ћже t те­бE, и3с­цэ­лe­ніе и5мъ є4сть: зем­лs же не­чес­ти1­выхъ па­дeтъ.

Жез­л0мъ вё­ры tго­нs­е­ши є3ре­сeй ло­ви6т­вы, и3 со­ю1­зомъ люб­вE спрsгъ стa­до твоE, на­дeж­дею и3 вё­рою сох­ра­нs­е­ши нев­рeд­но.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Tра­зи1въ воз­дер­жa­ні­емъ пи1­щу, на­кор­ми1лъ є3си2 дy­шу твою2, пи1­щу и3мёz неп­рес­т†н­ныz мlтвы и3 по­у­чe­ніе, и3 є4же къ бGу воз­но­сs­щее сми­рe­ніе.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: ТS зас­тyп­ни­цу чcтаz, и3 на­дeж­ду твeр­ду, и3 дер­жa­ву и3 пок­р0въ, и3 стё­ну стz­жa­хомъ вси2, и3 въ цrтво нбcное вво­дs­щій м0стъ.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Ўжа­с0­ша­сz всs­чєс­каz њ б9eст­вен­нэй слa­вэ тво­eй: тh бо не­ис­ку­соб­рaч­наz дв7о, и3мё­ла є3си2 во ўт­р0­бэ над8 всё­ми бGа, и3 ро­ди­лA є3си2 без­лёт­на­го сн7а, всBмъ вос­пэ­вa­ю­щымъ тS ми1ръ по­да­вa­ю­щаz.

Пёснь ѕ7.

На д7i:

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: Житeйс­кое м0­ре возд­ви­зa­е­мое зрS на­пaс­тей бy­рею, къ ти1­хо­му прис­тa­ни­щу тво­е­мY при­тeкъ, во­пію1 ти: воз­ве­ди2 t тли2 жи­в0тъ м0й, мно­гомлcти­ве.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

Рас­пи­нa­емь вLко, гвоздь­ми2 ќбw клsт­ву ю4же на нaсъ пот­ре­би1лъ є3си2: ко­пі­eмъ же про­бо­дa­емь въ реб­ро2, ґдa­мо­во ру­ко­пи­сa­ніе рас­тер­зaвъ, мjръ сво­бо­ди1лъ є3си2.

Стjхъ: Возо­пи1хъ въ ск0р­би мо­eй ко гDу бGу мо­е­мY, и3 ўс­лh­ша мS.

Ґдaмъ низ­ве­дe­сz, лeс­тію за­пsтъ бhвъ, ко ѓдо­вэ пр0­пас­ти: но и4же є3с­тест­в0мъ, бGъ же и3 млcтивъ, сшeлъ є3си2 на взыс­кa­ніе, и3 на рa­му по­нeсъ, со­воскRси1лъ є3си2.

Стjхъ: Tвeрглъ мS є3си2 во глу­би­ны6 сeрд­ца морс­кa­гw, и3 рё­ки њбы­д0­ша мS.

БGор0диченъ: Пре­чcтаz вLчце, р0жд­шаz че­ло­вё­кwмъ к0рм­чію гDа, страс­тeй мо­и1хъ не­пос­то­sн­ное и3 лю1­тое ўто­ли2 сму­щe­ніе, и3 ти­ши­нY по­дaждь сeрд­цу мо­е­мY.

И$нъ. Їрм0съ: Ћтъ бhсть, но не ўдержaнъ:

Стjхъ: Вс‰ вы­со­ты2 тво‰, и3 в0л­ны тво‰ на мнЁ пре­и­д0­ша.

Хrто­у­бjй­ца и3 прbро­ко­у­бjй­ца бhсть є3в­рeйс­кое мн0­жест­во: ћкw бо прbр0­ки дрeв­ле и4с­ти­ны сy­щыz т†й­ныz лу­чи2, ўби1­ти не ўбо­s­сz: си1­це и3 нh­нэ гDа, є3г0­же про­по­вё­да­ху nни2 тог­дA, зa­вис­тію вле­к0­ми ўби1­ша. но нaмъ бhсть жи­в0тъ ўмерщвлe­ніе є3гw2.

Стjхъ: Е#дA при­ло­жY приз­рё­ти ми2 къ хрa­му с™0му тво­е­мY;

Ћтъ бhлъ є3си2, но не ўдер­жaнъ сп7се во гр0­бэ, ѓще бо и3 в0­лею вку­си1лъ є3си2 смeр­ти сл0­ве, но воскrлъ є3си2 ћкw бGъ безс­мeр­тенъ, со­возд­ви1г­ну­вый ќз­ни­ки сy­щыz во ѓдэ, и3 рa­дость же­нaмъ вмёс­тw пе­чa­ли прeж­ніz, пa­ки пре­мэ­ни1­вый.

Стjхъ: Воз­лі­s­сz во­дA до ду­ши2 мо­еS, бeзд­на њбh­де мS пос­лёд­нzz.

БGор0диченъ: Без­чeс­тенъ тв0й и3 скy­денъ kви1­сz ви1дъ плотс­кjй пa­че че­ло­вё­кwвъ, во врe­мz стрaс­ти: и4бо б9ест­вA су­щест­в0мъ, кра­сeнъ доб­р0­тою дв7ду по­ка­зa­сz: но жез­л0мъ тво­е­гw2 цrтвіz вра­гHвъ сот­рhй крё­пость, гла­г0­ла­ше чcтаz: q сн7е м0й и3 б9е, t гр0­ба вос­тa­ни.

И$нъ. Їрм0съ: Житeйское м0ре:

Стjхъ: Пон­рE гла­вA моS въ раз­сё­ли г0ръ: сни­д0хъ въ зeм­лю, є3s­же ве­рєи2 є3S зак­лe­пи вёч­ніи.

Вели1­кій пред­на­пи­сA во прbр0­цэхъ мw­m­сeй тS, ков­чeгъ, и3 тра­пe­зу, и3 свёщ­никъ, и3 рyч­ку, њб­рaз­нw наз­нa­ме­нуz воп­ло­щe­ніе, є4же и3з8 те­бE вhш­нz­гw, м™и дв7о.

Стjхъ: И# да взh­детъ и3з8 и3ст­лё­ніz жи­в0тъ м0й къ те­бЁ, гDи б9е м0й.

Ўмерщвлs­ет­сz смeрть, и3 тлё­ніе ўп­раж­нs­ет­сz ґдa­мо­ва њсуж­дe­ніz, q вLчце! пло­дY тво­е­мY при­ра­зи1в­ше­е­сz: жи1знь бо ро­ди­лA є3си2, t и3ст­лё­ніz и3з­бав­лs­ю­щую по­ю1­щихъ тS.

Стjхъ: И# да прі­и1­детъ къ те­бЁ мlтва моS, къ хрa­му с™0му тво­е­мY.

Зак0нъ и3з­не­м0­же, и3 сёнь ми1­мw и4де, пa­че ўмA и3 смhс­ла ћвль­шей­сz ми2 бlго­дa­ти, є4же t те­бE дв7о ржcтвA, бGа и3 сп7са, мно­го­пё­таz.

И$нъ. Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй:

Глaсъ в7: Хра­нs­щіи сy­єт­наz и3 лHж­наz, ми1­лость свою2 њс­тa­ви­ша.

Жeрт­ва и3 жри1­тель бhвъ, по­жeрлъ є3си2 се­бE бGу вё­ры рa­ди: и3 соб­лю­дa­е­ши безсквeр­не­но то­мY слу­жи1­тель­ства тво­е­гw2 со­вер­шe­ніе.

Стjхъ: Е#ли6­ка њбэ­щaхъ воз­дaмъ те­бЁ во сп7сe­ніе моE гDеви.

Ўмерт­ви1л­сz є3си2, бGог­ла­г0­ли­ве, мj­ру все­мY, є3ди1­но­му же бGу жи1въ пре­бы­вaz, ко хrтY прес­тa­вил­сz є3си2 жи­во­т0мъ нет­лён­нымъ њбо­га­щa­емь.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Нhнэ въ без­ко­нeч­ную слa­ву пре­шeдъ t зем­ли2, nка­sн­ную дy­шу мою2 страсть­ми2, прпdбне, при­лёж­нымъ њчи­щe­ні­емъ тво­еS мlтвы ўв­ра­чyй.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Взeм­лю­ща­го грэ­хи2 все­гw2 мj­ра пре­чcтаz, хrтA за­чeн­ши пре­не­по­р0ч­наz, не прес­тaй про­сs­щи грэ­хHвъ про­щe­ніz ра­бHмъ тво­и6мъ.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Б9eст­вен­ное сіE и3 все­чcтн0е со­вер­шa­ю­ще прaзд­нест­во бGомyд­ріи бGомa­те­ре, прі­и­ди1­те ру­кa­ми восп­лe­щимъ, t неS р0жд­ша­го­сz бGа слa­вимъ.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Тh бо є3си2 цRь ми1­ра, и3 сп7съ дyшъ нa­шихъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

По ѕ7-й пёсни:

Ли1къ: Кондaкъ, глaсъ ѕ7: Живо­на­чaль­ною длa­нію, ўмeр­шыz t мрaч­ныхъ ўд0­лій, жиз­но­дa­вецъ воскRси1въ всёхъ хrт0съ бGъ, воскrніе по­да­дE че­ло­вё­чес­ко­му р0­ду: є4сть бо всёхъ сп7си1­тель, воскrніе и3 жи­в0тъ, и3 бGъ всёхъ.

Јкосъ: Кrтъ и3 пог­ре­бe­ніе твоE жиз­но­дaв­че, вос­пэ­вa­емъ вёр­ніи, и3 пок­ла­нs­ем­сz, ћкw ѓдъ свz­зaлъ є3си2 безс­мeрт­не, ћкw бGъ все­си1ль­ный: и3 мє1рт­выz со­воскRси1лъ є3си2, и3 вра­тA смє1рт­наz сок­ру­ши1лъ є3си2, и3 дер­жa­ву ѓдо­ву низ­ло­жи1лъ є3си2, ћкw бGъ. тём­же зем­но­р0д­ніи сла­вос­л0­вимъ тS лю­б0­вію, воскRсша­го, и3 низ­ло­жи1в­ша­го врa­жію дер­жa­ву все­пa­губ­ную, и3 всёхъ воскRси1в­ша­го въ тS вё­ро­вав­шихъ, и3 мjръ и3з­бaвль­ша­го t стрёлъ ѕмі­и1­ныхъ, и3 t прe­лес­ти врa­жіz, ћкw бGъ всёхъ.

Пёснь з7.

На д7i:

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: Росо­дa­тель­ну ќбw пeщь со­дё­ла ѓгGлъ пре­по­дHб­нымъ nт­ро­кHмъ, хал­дє­1и же њпа­лs­ю­щее ве­лё­ніе б9іе му­чи1­те­лz ўвэ­щA во­пи1­ти: бlгос­ло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

Рыдa­ю­щее во стrти тво­eй с0лн­це, во мрaкъ њб­ле­чe­сz, и3 во дни2 по всeй вLко, зем­ли2 свётъ по­мeр­че, во­піS: бlгос­ло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но и3 прос­лaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки.

Њбле­к0­ша­сz хrтE схож­дe­ні­емъ тво­и1мъ во свётъ пре­ис­пHд­нzz, прa­o­тецъ же ве­сe­ліz и3с­п0лнь kви1­сz ли­ковствyz, взыг­рa­сz во­піS: бlгос­ло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: И# вс‰ дэ­лA тво‰ и4с­тин­на, и3 прa­ви пу­тіE твои2, и3 вси2 су­ди2 твои2 и4с­тин­ни:

БGор0диченъ: Тоб0ю м™и дв7о, свётъ воз­сіS всeй все­лeн­нэй свёт­лый: зиж­ди1­те­лz бо ты2 всёхъ ро­ди­лA є3си2 бGа. є3г0­же про­си2 все­чcтаz, нaмъ низ­пос­лa­ти вBр­нымъ вe­лію млcть.

И$нъ. Їрм0съ: Неизречeнное чyдо:

Стjхъ: И# судь­бы6 и4с­тин­ны сот­во­ри1лъ є3си2:

Q стрaн­на­гw w4б­ра­за! ї}лz и3з­бав­лeй t ра­б0­ты фа­ра­Hнс­кіz, рас­пи­нa­ет­сz в0­лею t не­гw2, и3 раз­рэ­шa­етъ ве­ри6­ги сог­рэ­шe­ній. є3мy­же вё­рою по­eмъ: и3з­бa­ви­те­лю б9е, бlгос­ло­вeнъ є3си2.

Стjхъ: И# на грaдъ с™hй nтє1цъ нa­шихъ їе­rли1мъ.

ТебE сп7са на л0б­нэмъ рас­пs­ша пре­без­за­к0н­ныхъ џт­ро­цы не­чес­ти1­віи, вра­тA мBд­наz и3 ве­рєи2 сло­ми1в­ша­го, во сп7сe­ніе нaсъ по­ю1­щихъ: и3з­бa­ви­те­лю б9е, бlгос­ло­вeнъ , є3си2.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 пре­пё­тый и3 пре­воз­но­си1­мый во вё­ки.

БGор0диченъ: Е$vы дрeв­ніz сво­бож­дe­ніе р0жд­шаz t клsт­вы, раз­рэ­шa­е­ши ґдa­ма дв7о чcтаz. тём­же со ѓгGлы тS, съ сн7омъ тво­и1мъ по­eмъ и3 во­пі­eмъ: и3з­бa­ви­те­лю б9е, бlгос­ло­вeнъ є3си2.

И$нъ. Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь:

Стjхъ: И# бlгос­ло­вe­но и4мz слa­вы тво­еS с™0е, пре­пё­тое и3 пре­воз­но­си1­мое во вё­ки.

Ю$нwшъ трі­eхъ пeщь не њпа­ли2, ржcтво2 про­wб­ра­зy­ю­щихъ твоE: б9eст­вен­ный бо џгнь те­бE не њпа­ли1въ, все­ли1­сz въ тS, и3 вс‰ на­у­чи2 во­пи1­ти: бlгос­ло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 въ хрa­мэ с™hz слa­вы тво­еS, пре­пё­тый и3 пре­воз­но­си1­мый во вё­ки.

Бlжaтъ кон­цh тz все­чcтаz м™и, ћко­же про­рек­лA є3си2, прос­вэ­щa­е­ми свэ­то­лyч­ны­ми сі­sнь­ми тво­и1­ми, и3 бlго­дa­тію по­ю1­ще, во­пі­ю1тъ: бlгос­ло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 ви1­дzй бє1зд­ны, сэ­дsй на хе­ру­вj­мэхъ, пре­пё­тый и3 пре­воз­но­си1­мый во вё­ки.

П†губ­ныz ќбw зy­бы въ мS вон­зE ѕмjй лу­кaв­нэй­шій: но °сaмъ° тв0й бGомa­ти, сок­ру­ши2 сн7ъ, крё­пость же мнЁ да­дE во­пи1­ти: бlгос­ло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нa­шихъ.

И$нъ. Їрм0съ: W$бразу злат0му на п0лэ:

Глaсъ в7: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 на пrт0­лэ слa­вы цrтвіz тво­е­гw2, пре­пё­тый и3 пре­воз­но­си1­мый во вё­ки.

Пре­мyд­рос­ти чa­ша kви1л­сz є3си2 доб­ро­дё­те­ли и3с­п0л­не­на, и3 соз­вaвъ про­по­вё­да­ні­емъ вы­с0­ка­гw жи­тіS тво­е­гw2 стa­до твоE, сіE ўп­рa­вилъ є3си2 бGомyд­ре, и3 съ ни1­ми џт­че взы­вa­е­ши: бlгос­ло­вeнъ бGъ nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 на твeр­ди нбcнэй, пре­пё­тый и3 пре­воз­но­си1­мый во вё­ки.

Въ хрa­мы тa­мw сy­щыz, въ жи­ли1­ще чeст­но дос­ти1глъ є3си2, со ѓгGлы вод­во­рs­z­сz, и3 съ ни1­ми џт­че ли­кy­е­ши. тём­же тS чтy­ще пребlжeн­не, со дерз­но­вe­ні­емъ зо­вeмъ: бlгос­ло­вeнъ бGъ nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Бlжeнъ є3си2, и3 доб­р0 ти є4сть нh­нэ вод­во­ри1в­шу­сz, и3дё­же првdныхъ вH­инства, и3дё­же м§нчєс­каz се­лє1­ніz, и3дё­же пре­мyд­рыхъ ґпcлъ ли1­цы во­пі­ю1тъ: бlгос­ло­вeнъ бGъ nтє1цъ нa­шихъ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Ты2 є3ди1­на бGу всs­чєс­каz мyд­рос­тію соз­дaв­ше­му м™и поз­нa­ла­сz є3си2 не­ис­ку­соб­рaч­наz, дв7о пре­чcтаz. тём­же ти2 бlго­чeст­нw взы­вa­ю­ще гла­г0­лемъ: бlгос­ло­вe­на ћже бGа пл0­тію р0жд­ши.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Не пос­лу­жи1­ша твa­ри бGомyд­ріи пa­че соз­дaв­ша­гw, но џг­нен­ное пре­щe­ніе мy­жес­ки поп­рaв­ше, рa­до­ва­ху­сz по­ю1­ще: пре­пё­тый nт­цє1въ гDь и3 бGъ бlгос­ло­вeнъ є3си2.

Пёснь }.

На д7i:

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: И#з8 плa­ме­не прпdбнымъ р0­су и3с­то­чи1лъ є3си2, и3 прa­вед­на­гw жeрт­ву во­д0ю по­па­ли1лъ є3си2: вс‰ бо тво­ри1­ши хrтE, т0к­мw є4же хо­тё­ти. тS пре­воз­н0­симъ во вс‰ вё­ки.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

Їудє1йс­кіz дрeв­ле прbро­ко­у­б‡й­цы лю1­ди, бGоу­б‡й­цы зa­висть нh­нэ со­дё­ла, те­бE на кrтъ воз­нeс­шыz, сл0­ве б9ій: є3г0­же пре­воз­н0­симъ во вс‰ вё­ки.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те вс‰ дэ­лA гDнz гDа, п0й­те пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Нбcна­гw крy­га не њс­тa­вилъ є3си2, и3 во ѓдъ со­шeдъ, все­го2 со­возд­ви1глъ є3си2 ле­жa­ща­го во гн0­и­щи хrтE че­ло­вё­ка, тS пре­воз­но­сs­ща во вс‰ вё­ки.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те ѓгGли гDни, нб7сA гDнz гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

БGор0диченъ: T свё­та свэ­то­дaв­ца сл0­ва за­ча­лA є3си2, и3 р0жд­ши не­из­ре­чeн­нw се­го2, прос­лa­ви­ла­сz є3си2: д¦ъ бо въ тS nт­ро­ко­ви1­це б9ій все­ли1­сz. тём­же тS по­eмъ во вс‰ вё­ки.

И$нъ. Їрм0съ: Ўжасни1сz боsйсz нб7о:

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те в0­ды вс‰, ±же пре­вh­ше нб7съ, вс‰ си6­лы гDни гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Ўжа­сe­сz всsкъ слyхъ, кa­кw вhш­ній в0­лею прі­и1­де на зeм­лю, ѓдо­ву крё­пость раз­ру­ши1­ти кrт0мъ и3 пог­ре­бe­ні­емъ, и3 вс‰ возд­ви1г­ну­ти звa­ти: џт­ро­цы бlгос­ло­ви1­те, сщ7eн­ни­цы вос­п0й­те, лю1­діе пре­воз­но­си1­те во вс‰ вё­ки.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те с0лн­це и3 мё­сzцъ, ѕвёз­ды нбcныz гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Прес­тA ѓдо­во му­чи1­тель­ство, и3 цaрство ўни­чи­жи1­сz пр0­чее, на кrтё бо на зем­ли2 вод­рy­зив­сz, и4же над8 всё­ми бGъ, се­гw2 мо­гyтство низ­ло­жи2. є3г0­же џт­ро­цы бlгос­ло­ви1­те, сщ7eн­ни­цы вос­п0й­те, лю1­діе пре­воз­но­си1­те во вс‰ вё­ки.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те вс‰ пти6­цы нбcныz, ѕвё­ріе и3 вси2 ск0­ти гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Q не­из­ре­чeн­на­гw тво­е­гw2 хrтE чlвэ­ко­лю1­біz, и3 не­изг­ла­г0­лан­ныхъ бл†гъ! ме­нe бо ви1­дz по­ги­бa­ю­ща во ѓдо­вэ тем­ни1­цэ, стр†с­ти пре­тер­пё­вый и3з­бa­вилъ є3си2. тём­же тS бlгос­ло­ви1мъ всёхъ вLку, и3 пре­воз­н0­симъ во вс‰ вё­ки.

И$нъ. Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ:

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те сh­но­ве че­ло­вё­чес­тіи, да бlгос­ло­ви1тъ ї}ль гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Поз­ла­щe­ною ри1­зою ћко­же цRи1­цу сн7ъ тв0й прос­вэ­ти1въ за­рeю д¦а, те­бE њдес­нyю се­бE пос­тa­ви пре­чcтаz: є3г0­же пре­воз­н0­симъ во вс‰ вё­ки.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те сщ7eн­ни­цы гDни, ра­би2 гDни гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

И$же хо­тё­ні­емъ є3ди1­нымъ мjръ вод­ру­зи1­вый, t пре­чcтыz тво­еS ўт­р0­бы пл0ть взeм­летъ, свh­ше сію2 наз­дa­ти хо­тS: є3г0­же пре­воз­н0­симъ во вс‰ вё­ки.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те дy­си и3 дy­ши првdныхъ, прпdбніи и3 сми­рeн­ніи сeрд­цемъ ќмъ гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Сче­тa­ні­емъ сл0­ва ко мнЁ че­ло­вё­ку, б9eст­вен­ное жи­ли1­ще бы­лA є3си2 пре­чcтаz, про­сі­sв­ши ћвэ дв7ства свёт­лос­тію: тём­же тS по­eмъ во вс‰ вё­ки.

И$нъ. Їрм0съ: Въ пeщь џгненную:

Глaсъ в7: Бlгос­ло­ви1­те ґнa­ніа, ґзa­ріа, мі­са­и1лъ п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Сщ7ен­но­дёйство­вавъ бlго­чeст­нw хrт0­ву слyж­бу тaй­ную, сло­вeс­ное nв­чA сaмъ при­нeсл­сz є3си2 є3мY жeрт­ва прі­sт­на и3 бlго­у­г0д­на, все­со­вер­шa­е­ма кр0­вію, пребlжeн­не.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1­те ґпcли, прbр0­цы и3 м§нцы гDни гDа, п0й­те и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вё­ки.

Сщ7eнства nдeж­ду дё­лы тво­и1­ми пре­мyд­ре, ўк­ра­си1въ, kви1л­сz є3си2 цэ­ло­мyд­ріz клю­чaрь, воз­дер­жa­ніz пи1­ща и4с­тин­наz, мlтвы ўчи1­тель, по­ка­s­ніz нас­тaв­никъ, и3 за­к0нъ жи1з­ни.

Стjхъ: Бlгос­ло­ви1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Пред­ло­жe­нію врe­мz, по­ка­s­нію пл0дъ при1с­нw пред­ла­гa­емь, и3 смо­к0в­ни­ца неп­л0д­наz по­сэ­чe­ні­емъ пре­ти1тъ: ду­шE моS, прок­лs­тіz ўб0й­сz, восп­рі­и­ми1 же хrтA, бlгоп­л0­діе доб­ро­дё­тель­ное.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Не прeз­ри, зас­тyп­ни­це стрaш­наz, глa­са р†бъ тво­и1хъ и3 t всs­кіz бэ­ды2 и3 пре­щe­ніz лю1­та­гw, дв7о с™az, всёхъ и3с­хи­ти2: прек­ло­нs­етъ бо бGа м™рнzz мlтва твоS.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Џтро­ки бlго­чес­ти6­выz въ пе­щи2, ржcтво2 бGор0­ди­чо сп7сло2 є4сть. тог­дA ќбw њб­ра­зy­е­мое, нh­нэ же дёйству­е­мое, все­лeн­ную всю2 возд­ви­зa­етъ пё­ти те­бЁ: гDа п0й­те дэ­лA, и3 пре­воз­но­си1­те є3го2 во вс‰ вё­ки.

Пёснь f7.

На д7i:

Ли1къ: Їрм0съ, глaсъ ѕ7: БGа че­ло­вё­кwмъ не воз­м0ж­но ви1­дэ­ти, на не­г0­же не смё­ютъ чи1­ни ѓгGль­стіи взи­рa­ти: то­б0ю же все­чcтаz kви1­сz че­ло­вё­кwмъ сл0­во воп­ло­щeн­но, є3г0­же ве­ли­чa­ю­ще съ нбcны­ми вHи, тS ўбlжa­емъ.

Стjхъ: Слa­ва гDи, с™0му воскrнію тво­е­мY.

Страс­тeй неп­ри­чaс­тенъ ты2 пре­бhлъ є3си2 сл0­ве б9ій, пл0­тію прі­wб­щи1в­сz стrтє1мъ: но рэ­ши1­ши t страс­тeй че­ло­вё­ка, стrтє1мъ бhвъ стрaсть сп7се нaшъ: є3ди1нъ бо є3си2 безстrтенъ, и3 все­си1­ленъ.

Стjхъ: Бlгос­ло­вeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw по­сэ­ти2 и3 сот­во­ри2 и3з­бав­лe­ніе лю1­демъ сво­и6мъ.

Тлю2 смeрт­ную прі­eмъ, тлё­ніz соб­лю1лъ є3си2 тё­ло твоE нев­кyс­но, твоs же жи­вот­во­рs­щаz и3 б9eст­вен­наz вLко ду­шA, во ѓдэ не њс­тaв­ле­на бhсть: но ћко­же t снA воскRсъ, нaсъ со­возд­ви1глъ є3си2.

Стjхъ: И# возд­ви1­же р0гъ сп7сe­ніz нaмъ, въ до­мY дв7до­вэ џт­ро­ка сво­е­гw2.

Трbченъ: БGа nц7A, сн7а со­без­на­чaль­на, вси2 че­ло­вё­цы ўст­нa­ми ќбw чи1с­ты­ми слa­вимъ, не­из­ре­чeн­ную же и3 прес­лaв­ную д¦а всес™aгw си1­лу чти1мъ: є3ди1­на бо є3си2 все­си1ль­наz трbца не­раз­лyч­наz.

И$нъ. Їрм0съ: Не рыдaй менE м™и:

Стjхъ: Ћко­же гла­г0­ла ўс­ты2 с™hхъ сy­щихъ t вё­ка прbрHкъ є3гw2. Сп7сe­ніе t вр†гъ нa­шихъ, и3 и3з8 ру­ки2 всёхъ не­на­ви1­дz­щихъ нaсъ.

Ѓще и3 во гр0бъ со­шeлъ є3си2 ћкw мeртвъ жиз­но­дaв­че, но ѓдо­ву крё­пость раз­ру­ши1лъ є3си2 хrтE, со­возд­ви1г­нувъ мє1рт­выz, ±же и3 пог­ло­ти2, и3 воскrніе всBмъ п0­далъ є3си2, ћкw бGъ, вё­рою и3 лю­б0­вію тS ве­ли­чa­ю­щымъ.

Стjхъ: Сот­во­ри1­ти млcть со nт­цы2 нa­ши­ми, и3 по­мz­нy­ти за­вётъ с™hй св0й.

Да рa­ду­ет­сz твaрь, и3 да проц­вэ­тeтъ ћкw крjнъ: хrт0съ бо t мeрт­выхъ вос­тA ћкw бGъ. гдЁ твоE, смeр­те, нh­нэ жa­ло, воз­зо­вeмъ; гдЁ твоS ѓде, по­бё­да; низ­ло­жи1 тz въ зeм­лю, воз­вh­си­вый р0гъ нaшъ, ћкw бlго­ут­р0­бенъ.

Стjхъ: Клsт­ву, є4ю­же клsт­сz ко ґв­ра­a­му nт­цY нa­ше­му, дa­ти нaмъ без8 стрa­ха и3з8 ру­ки2 вр†гъ нa­шихъ и3з­бaвль­шым­сz.

БGор0диченъ: Н0си­ши но­сs­ща­го вс‰, и3 дер­жи1­ши ћкw мла­дeн­ца въ ру­кaхъ, и3з8 ру­ки2 и3з­бав­лs­ю­ща­го нaсъ бо­ри1­те­лz вра­гA, пре­чcтаz вLчце, и3 ви1­ди­ши на кrтъ дрe­ва воз­вы­шa­е­ма, t р0­ва ѕл0­бы нaсъ воз­вh­сив­ша.

И$нъ. Їрм0съ: БGа человёкwмъ:

Стjхъ: Слу­жи1­ти є3мY прпdбі­емъ и3 прaв­дою пред8 ни1мъ вс‰ дни6 жи­во­тA нa­ше­гw.

Ѕвэз­дA сі­s­ю­щи за­рs­ми б9ест­вA t їa­кw­ва, t мрa­ка со­дер­жи6­мымъ воз­сіS: то­б0ю бо все­чcтаz, хrт0съ бGъ сл0­во воп­ло­щeн­но: и4м­же прос­вэ­щa­е­ми, съ нбcны­ми вHи тS ўбlжa­емъ.

Стjхъ: И# ты2, nт­ро­чA, прbр0къ вhш­нz­гw на­ре­чe­ши­сz: пред8­и1­де­ши бо пред8 ли­цeмъ гDнимъ, ўго­т0­ва­ти пу­ти6 є3гw2.

Ўкрёпль­сz си1­лою тво­eю и3 бlго­дa­тію, те­бЁ пёснь ўсeрд­нw t сeрд­ца воз­ло­жи1хъ: но сію2 прі­и­ми2 дв7о чcтаz, бlго­дaть воз­да­ю1­щи твою2 мно­гос­вёт­лую, t нет­лён­ныхъ сок­р0­вищъ, бGобlжeн­наz.

Стjхъ: Дaти рa­зумъ сп7сe­ніz лю1­демъ є3гw2, во њс­тав­лe­ніе грBхъ и4хъ, млcрдіz рa­ди млcти бGа нa­ше­гw.

Пос­тaвъ по­ка­зa­ла­сz є3си2 ћвэ б9ест­вA, въ нeм­же ри1­зу тэ­ле­сE сл0­во и3ст­кA, бGосо­дё­лавъ м0й дв7о зрaкъ: въ не­г0­же њб­лeк­сz всёхъ сп7сE, t смhс­ла чи1с­та те­бE ве­ли­чa­ю­щихъ.

И$нъ. Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва:

Глaсъ в7: Въ ни1х­же по­сэ­ти2 нaсъ вос­т0къ съ вы­со­ты2, kви1­ти­сz во ть­мЁ и3 сё­ни смeрт­нэй сэ­дs­щымъ.

Ўвz­ди1лъ є3си2 џт­че, раз­ли6ч­ныz вр†­жіz стрё­лы, nг­нeмъ воз­дер­жa­ніz, и3 чис­то­ты2 ќг­лі­емъ, плотс­кyю по­па­ли1въ ти1­ну, и4с­тин­ныz тa­мw сy­щіz свёт­лос­ти прес­лaв­нw спо­д0­бил­сz є3си2.

Стjхъ: Нап­рa­ви­ти н0­ги нa­шz на пyть ми1­ренъ.

Свэ­то­н0с­наz твоS, џт­че, воз­сі­sв­ши пa­мzть, прос­вэ­щa­етъ дy­шы бlго­го­вёй­нw сію2 со­вер­шa­ю­щихъ, дос­то­чyд­не, и3 при­чaст­ни­ки б9іz свё­та kв­лeн­нw си1хъ со­вер­шa­етъ: ю4же дос­т0й­нw, бGомyд­ре, пёснь­ми ве­ли­чa­емъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Вэнeцъ но­сs­ща тS, џт­че, и3 п0­честь по­бё­ды прі­и1м­ша t б9іz дес­ни1­цы, и3 п0д­ви­ги скон­чaв­ша, и3 свё­та и3с­п0лнь­ша­сz б9іz, вё­ру­ю­ще вёр­ніи ко хrтY мо­лeб­ни­ка тeп­ла тS пред­ла­гa­емъ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Ћкw бцdу тS, дв7о и3 м™рь сл0­ва, хо­дa­та­и­цу сy­щую нaмъ, прис­но­сyщ­на­гw б9іz жи­во­тA, и3 прaв­ды с0лн­це воз­сі­sв­шую нaмъ, вёр­ніи є3ди­но­мyд­рен­нw пёснь­ми ве­ли­чa­емъ.

Џба ли6ка: Катавaсіа, глaсъ д7: Всsкъ зем­но­р0д­ный да взыг­рa­ет­сz д¦омъ прос­вэ­щa­емь, да тор­жест­вy­етъ же безп­л0т­ныхъ ўмHвъ є3с­тест­во2, по­чи­тa­ю­щее сщ7eн­ное тор­жест­во2 бGом™ре, и3 да во­пі­eтъ: рa­дуй­сz всебlжeн­наz бцdе, чcтаz прис­нодв7о.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw тS хвa­лzтъ вс‰ си6­лы нбcныz, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

По f7-й пёсни:

Діaконъ, поeтъ: Глaсъ ѕ7: С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Ли1къ: С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Діaконъ, поeтъ: Ћкw с™ъ гDь бGъ нaшъ.

Ли1къ: С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Діaконъ, поeтъ: Над8 всё­ми людь­ми2 бGъ нaшъ.

Ли1къ: С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Канонaрхъ, поeтъ: Е#xапостілaрій: Тіве­рі­aдс­кое м0­ре съ дэть­ми2 зе­ве­дe­е­вы­ми, на­fа­нa­и­ла съ пет­р0мъ же и3 со дру­ги1­ма двэ­мA дрeв­ле, и3 fw­мY и3мs­ше на л0­вэ: и5же хrт0­вымъ по­ве­лё­ні­емъ њдес­нyю ввeрг­ше, мн0­жест­во и3зв­ле­к0­ша рhбъ: є3г0­же пeтръ поз­нaвъ, къ не­мY бро­дs­ше, и5м­же трe­тіе kв­лeй­сz, и3 хлёбъ по­ка­зA, и3 рh­бу на ќг­лехъ.

Свэти1ленъ, глaсъ в7, под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми: Ћкw сщ7ен­ном§нкъ, вz­зa­ти и3 рэ­шa­ти и3мё­zй влaсть, раз­рэ­ши2 ѕHлъ мо­и1хъ со­ю1зъ, и3 къ люб­ви2 б9іей прич­ти1 мz и3 цrтвіz при­чaст­ни­ка, бlжeн­не, со­дё­лай мlтва­ми тво­и1­ми.

Глaсъ ѕ7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Воскrша­го гDа трид­нeв­на t гр0­ба, дв7о, мо­ли2 њ вос­пэ­вa­ю­щихъ тS, и3 лю­б0­вію бlжa­щихъ: те­бe бо и4ма­мы вси2 при­бё­жи­ще сп7си1­тель­ное, и3 хо­дa­та­и­цу къ не­мY: нас­лё­діе бо твоE, и3 ра­би2 є3с­мы2 бцdе, и3 къ тво­е­мY зас­туп­лe­нію вси2 взи­рa­емъ.

Хвали1тнаz чaсть.

Стіхи6ры на хвали1тэхъ.

Канонaрхъ: Глaсъ шес­тhй. Всs­кое ды­хa­ніе да хвa­литъ гDа.

Џба ли6ка: Глaсъ ѕ7: Всs­кое ды­хa­ніе да хвa­литъ гDа. Хва­ли1­те гDа съ нб7съ, хва­ли1­те є3го2 въ вhш­нихъ. ТебЁ по­до­бa­етъ пёснь бGу.

Чтeцъ: Хва­ли1­те гDа съ нб7съ: ТебЁ по­до­бa­етъ пёснь бGу.

Хва­ли1­те гDа съ нб7съ, хва­ли1­те є3го2 въ вhш­нихъ. ТебЁ по­до­бa­етъ пёснь бGу.

Хва­ли1­те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2: хва­ли1­те є3го2, вс‰ си6­лы є3гw2. ТебЁ по­до­бa­етъ пёснь бGу.

Тaже поeтъ: Глaсъ ѕ7: Хва­ли1­те є3го2, с0лн­це и3 лу­нA: хва­ли1­те є3го2 вс‰ ѕвёз­ды и3 свётъ.

Хва­ли1­те є3го2, нб7сA нб7съ и3 во­дA, ћже пре­вh­ше не­бeсъ. Да восх­вa­лzтъ и4мz гDне:

Ћкw т0й ре­чE, и3 бh­ша: т0й по­ве­лЁ, и3 соз­дa­ша­сz.

Пос­тa­ви | въ вёкъ и3 въ вёкъ вё­ка: по­ве­лё­ніе по­ло­жи2, и3 не ми1­мw и4детъ.

Хва­ли1­те гDа t зем­ли2, ѕмj­е­вє и3 вс‰ бє1зд­ны:

Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0­лоть, дyхъ бy­ренъ, тво­р‰­щаz сл0­во є3гw2:

Г0ры и3 вси2 х0л­ми, дре­вA пло­до­нHс­на и3 вси2 кeд­ри: Ѕвё­ріе и3 вси2 ск0­ти, гa­ди и3 пти6­цы пер­н†­ты: Цa­ріе зeмс­тіи и3 вси2 лю1­діе, кн‰­зи и3 вси2 су­діи6 зeмс­тіи:

Ю$нw­ши и3 дB­вы, стaр­цы съ ю4но­та­ми. Да восх­вa­лzтъ и4мz гDне: ћкw воз­не­сe­сz и4мz то­гw2 є3ди1­на­гw:

И#спо­вё­да­ніе є3гw2 на зем­ли2 и3 на нб7си2. И# воз­не­сeтъ р0гъ лю­дeй сво­и1хъ:

Пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сы­но­вHмъ ї}лє­вымъ, лю1­демъ приб­ли­жa­ю­щым­сz є3мY.

Вос­п0й­те гDеви пёснь н0­ву: хва­лe­ніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ.

Да воз­ве­се­ли1т­сz ї}ль њ сот­в0р­шемъ є3го2, и3 сh­но­ве сі­H­ни воз­рa­ду­ют­сz њ цRи2 сво­eмъ. Да восх­вa­лzтъ и4мz є3гw2 въ ли1­цэ, въ тmм­пa­нэ и3 pал­ти1­ри да по­ю1тъ є3мY.

Ћкw бlго­во­ли1тъ гDь въ лю1­дехъ сво­и1хъ, и3 воз­не­сeтъ крHт­кіz во сп7сe­ніе.

Восх­вa­лzт­сz прпdбніи во слa­вэ и3 воз­рa­ду­ют­сz на л0­жахъ сво­и1хъ.

Воз­но­шє1­ніz б9іz въ гор­тa­ни и4хъ, и3 ме­чи2 nбо­ю1­ду nст­ры2 въ ру­кaхъ и4хъ:

Сот­во­ри1­ти tмщe­ніе во kзh­цэхъ, њб­ли­чє1­ніz въ лю1­дехъ:

Свz­зa­ти ца­ри2 и4хъ пy­ты, и3 сл†в­ныz и4хъ руч­нh­ми nкH­вы же­лёз­ны­ми:

На }: Стіхи1ры nсмоглaсника, воскrны:

Ли1къ: Стjхъ: Сот­во­ри1­ти въ ни1хъ сyдъ на­пи1­санъ. Слa­ва сіS бy­детъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Под0бенъ: Триднeвенъ воскrлъ є3си2: Кrтъ тв0й гDи, жи1знь и3 воскrніе лю1­демъ тво­и6мъ є4сть, и3 на­дё­ю­ще­сz нaнь, те­бE воскrша­го бGа нa­ше­го по­eмъ: по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Хва­ли1­те бGа во с™hхъ є3гw2, хва­ли1­те є3го2 во ўт­вер­жe­ніи си1­лы є3гw2:

Пог­ре­бe­ніе твоE вLко, рaй tвeр­зе р0­ду че­ло­вё­чес­ко­му: и3 t и3ст­лё­ніz и3з­бaвль­ше­сz, те­бE воскrша­го бGа нa­ше­го по­eмъ: по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Хва­ли1­те є3го2 °на си1­лахъ° є3гw2, хва­ли1­те є3го2 по мн0­жест­ву ве­ли1­чест­віz є3гw2:

Со nц7eмъ и3 д¦омъ хrтA вос­по­и1мъ, воскrша­го и3з8 мeрт­выхъ, и3 къ не­мY во­пі­и1мъ: ты2 жи­в0тъ є3си2 нaшъ, и3 воскrніе, по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Хва­ли1­те є3го2 во глa­сэ трyб­нэмъ, хва­ли1­те є3го2 во pал­ти1­ри и3 гyс­лехъ:

Самопод0бенъ: Трид­нe­венъ воскrлъ є3си2 хrтE t гр0­ба ћко­же пи1­са­но є4сть, со­возд­ви1г­ну­вый прa­oт­ца нa­ше­го. тём­же тS и3 слa­витъ р0дъ че­ло­вё­чес­кій, и3 вос­пэ­вa­етъ твоE воскrніе.

Тaже минjи, сщ7енном§ника fерап0нта:

Глaсъ д7: Хва­ли1­те є3го2 въ тmм­пa­нэ и3 ли1­цэ, хва­ли1­те є3го2 во стрy­нахъ и3 nр­гa­нэ:

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе: Бlго­дaть ду­х0в­наz, fе­ра­п0н­те, џт­че те­бЁ воз­сі­sв­ши, свёт­лw прос­вэ­ти1 тz: tсю1­ду ўмa­ли страст­нyю н0щь, и3 безстрaс­тіz дeнь пос­ти1­же, чи1с­тэ чcтёй­ше­му свё­ту со­во­кyпль­сz. њ нeм­же жи1­тель­ствуz, не за­бy­ди бGог­лa­се сщ7ен­ном§нче, вё­рою по­ю1­щихъ пa­мzть твою2.

Стjхъ: Хва­ли1­те є3го2 въ кmм­вa­лэхъ доб­рог­лaс­ныхъ, хва­ли1­те є3го2 въ кmм­вa­лэхъ воск­ли­цa­ніz. Всs­кое ды­хa­ніе да хвa­литъ гDа.

Бlго­дaть же­лaн­ную, сщ7ен­ном§нче, fе­ра­п0н­те, но­сS нбcную, зем­нhz же неб­рeглъ є3си2: се­гw2 рa­ди ћкw безп­л0­тенъ, стра­дaль­чес­кое и3зб­рaлъ є3си2 жи­тіE, ћкw прис­но­сyщ­на­гw по­т0­ка пи1­щи, бlго­нас­ла­ди1­ти­сz хо­тS бGоп­рі­sт­не, и3 сле­зa­ми ми2 и3з­су­ши1лъ є3си2, мyт­ный и3с­т0ч­никъ страс­тeй, и3 на­по­и1лъ є3си2 ду­ше­пи6щ­ныz клa­сы.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да воз­не­сeт­сz ру­кA твоS, не за­бy­ди ўб0­гихъ тво­и1хъ до кон­цA.

Тёло пре­w­би1­дэлъ є3си2 ўра­нs­е­мое бі­eнь­ми, и3 nг­ню2 приб­ли­жa­е­мое: ќмъ бо впе­ри1лъ є3си2 не­по­бэ­ди1­мымъ же­лa­ні­емъ, прек­рaс­ною доб­р0­тою, бжcтвен­на­гw ра­чи1­те­лz, є3гH­же слaд­кимъ ўzз­ви1в­сz же­лa­ні­емъ, м§нкwвъ ўдоб­рe­ніе, с™и1­те­лей ўк­ра­шe­ніе, стра­дaль­че, fе­ра­п0н­те, ѓгGлwвъ со­бе­сёд­ни­че.

Стjхъ: И#спо­вём­сz те­бЁ гDи всёмъ сeрд­цемъ мо­и1мъ, по­вёмъ вс‰ чу­де­сA тво‰.

Н0въ сaдъ ћко­же мaс­ли­на, на б9іей тра­пe­зэ по­ло­жи1л­сz є3си2, ћкw сhнъ хо­дs­щихъ по пу­ти2 гDню: му­чe­ніz рa­ди бlгос­ло­ви2 тS гDь, и3 ќз­ри­ши бlг†z вhш­нz­гw сі­H­на, нас­лаж­дa­z­сz б9eст­вен­на­гw рa­до­ва­ніz со всё­ми с™hми, сщ7ен­ном§нче, fе­ра­п0н­те, дос­той­но­пё­тый: и5м­же џбщ­ни­ки нaсъ бh­ти моль­бa­ми тво­и1­ми сот­во­ри2.

Глaсъ ѕ7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

По є4же во ѓдъ со­шeст­віи, и3 є4же и3з8 мeрт­выхъ воскrніи, скор­бs­ще ћко­же дос­т0­z­ше, њ раз­лу­чe­ніи тво­eмъ хrтE, ў§нцы2 на дё­ла­ніе њб­ра­ти1­ша­сz, и3 пa­ки ко­раб­ли2 и3 мрє1­жи, и3 л0­ва ниг­дё­же: но ты2 сп7се, kви1в­сz ћкw вLка всёхъ, њдес­нyю мрє1­жи по­ве­лэ­вa­е­ши вов­ре­щи2, и3 бhсть сл0­во дё­ло вск0­рэ, и3 мн0­жест­во рhбъ мн0­гое, и3 вe­че­рz стрaн­наz го­т0­ва на зем­ли2: є3s­же при­час­ти1в­шым­сz тог­дA тво­и6мъ ў§нкHмъ, и3 нaсъ нh­нэ мhс­лен­нw спо­д0­би нас­ла­ди1­ти­сz, чlвэ­ко­лю1б­че гDи.

Глaсъ в7: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Пребlгос­ло­вeн­на є3си2 бцdе дв7о, воп­л0щ­шимъ бо сz и3з8 те­бE ѓдъ плэ­ни1­сz, ґдaмъ возз­вa­сz, клsт­ва пот­ре­би1­сz, є4vа сво­бо­ди1­сz, смeрть ўмерт­ви1­сz, и3 мы2 њжи1­хомъ, тёмъ вос­пэ­вa­ю­ще во­пі­eмъ: бlгос­ло­вeнъ хrт0съ бGъ бlго­во­ли1­вый тa­кw, слa­ва те­бЁ.

Славосл0віе вели1кое.

Предстоsтель, возглашaетъ: Слa­ва те­бЁ по­ка­зaв­ше­му нaмъ свётъ.

Ли1къ: Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на зем­ли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­цэхъ бlго­во­лe­ніе. Хвa­лимъ тS, бlгос­ло­ви1мъ тS, клa­нz­емъ ти сz, сла­вос­л0­вимъ тS, бlго­да­ри1мъ тS, ве­ли1­кіz рa­ди слa­вы тво­еS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е все­дер­жи1­те­лю, гDи сн7е є3ди­но­р0д­ный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгн­че б9ій, сн7е n§ь, взeм­лzй грёхъ мj­ра, по­ми1­луй нaсъ: взeм­лzй грэ­хи2 мj­ра, прі­и­ми2 мlтву нa­шу: сэ­дsй њдес­нyю nц7A, по­ми1­луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слa­ву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгос­лов­лю1 тz, и3 восх­ва­лю2 и4мz твоE во вё­ки, и3 въ вёкъ вё­ка.

Спо­д0­би гDи въ дeнь сeй без8 грэ­хA сох­ра­ни1­ти­сz нaмъ. бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но и3 прос­лaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS.

Бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи, на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ, G.

ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, по­ми1­луй мS, и3с­цэ­ли2 дy­шу мою2, ћкw сог­рэ­ши1хъ те­бЁ.

ГDи, къ те­бЁ при­бэ­г0хъ, на­у­чи1 мz тво­ри1­ти в0­лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў те­бE и3с­т0ч­никъ жи­во­тA, во свё­тэ тво­eмъ ќз­римъ свётъ. про­бa­ви млcть твою2 вё­ду­щымъ тS.

Трис™0е и3 тропари2.

Ли1къ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Ли1къ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. С™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ в7, самоглaсенъ: ВоскRсъ и3з8 гр0­ба, и3 ќзы рас­тер­зaлъ є3си2 ѓда, раз­ру­ши1лъ є3си2 њсуж­дe­ніе смeр­ти гDи, вс‰ t сэ­тeй вра­гA и3з­бa­ви­вый, kви1­вый же се­бE ґпcлwмъ тво­и6мъ, пос­лaлъ є3си2 | на пр0­по­вэдь, и3 тё­ми ми1ръ тв0й по­дaлъ є3си2 все­лeн­нэй, є3ди1­не мно­гомлcти­ве.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Поми1­луй нaсъ б9е, по ве­ли1­цэй ми1­лос­ти тво­eй, м0­лимъ ти сz, ўс­лh­ши, и3 по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ и3 всeй во хrтЁ брa­тіи нa­шей.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ бо­гох­ра­ни1­мэй стра­нЁ нa­шей, влас­тёхъ и3 в0­инствэ є3S, да ти1­хое и3 без­м0лв­ное жи­тіE по­жи­вeмъ во всs­комъ бlго­чeс­тіи и3 чcто­тЁ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ бlжeн­ныхъ и3 прис­но­пa­мzт­ныхъ соз­дa­те­лехъ с™aгw хрa­ма се­гw2 и3 њ всёхъ преж­де­по­чи1в­шихъ nц7ёхъ и3 брa­ті­zхъ, здЁ ле­жa­щихъ и3 пов­сю1­ду пра­вос­лaв­ныхъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ми1­лос­ти, жи1з­ни, ми1­рэ, здрa­віи, спа­сe­ніи, по­сэ­щe­ніи, про­щe­ніи и3 њс­тав­лe­ніи грэ­хHвъ ра­бHвъ б9іихъ, брa­тіи с™aгw хрa­ма се­гw2.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ пло­до­но­сs­щихъ и3 доб­ро­дё­ю­щихъ во с™ёмъ и3 все­чест­нёмъ хрa­мэ сeмъ, труж­дa­ю­щих­сz, по­ю1­щихъ и3 предс­то­s­щихъ лю1­дехъ, њжи­дa­ю­щихъ t те­бE ве­ли1­кіz и3 бо­гa­тыz млcти.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA проси1тельнаz.

Діaконъ: И#сп0л­нимъ мо­ли1т­ву нa­шу гDеви.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: ДнE все­гw2 со­вер­шeн­на, свs­та, ми1р­на и3 безг­рёш­на, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ЃгGла ми1р­на, вёр­на нас­тaв­ни­ка, хра­ни1­те­лz дyшъ и3 тэ­лeсъ нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Про­щe­ніz и3 њс­тав­лe­ніz грэ­хHвъ и3 прег­рэ­шe­ній нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Д0б­рыхъ и3 по­лeз­ныхъ ду­шaмъ нa­шымъ, и3 ми1­ра мj­ро­ви, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Пр0­чее врe­мz жи­во­тA нa­ше­гw въ ми1­рэ и3 по­ка­s­ніи скон­чa­ти, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Хrті­aнс­кіz кон­чи1­ны жи­во­тA нa­ше­гw, без­бо­лёз­не­ны, не­пос­тhд­ны, ми1р­ны и3 д0б­ра­гw tвё­та на стрaш­нэмъ су­ди1­щи хrт0­вэ пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw бGъ ми1­лос­ти, щед­р0тъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­біz є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, возглашaетъ: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

Діaконъ: Гла­вы6 нa­шz гDеви прик­л0­нимъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, тaйнw: ГDи с™hй въ вhш­нихъ жи­вhй, и3 на сми­рє1н­ныz при­зи­рa­zй, и3 все­ви1­дz­щимъ џкомъ тво­и1мъ при­зи­рa­zй на всю2 твaрь, те­бЁ прик­ло­ни1­хомъ вhю сeрд­ца и3 тэ­ле­сE, и3 м0­лим­сz те­бЁ: прост­ри2 рy­ку твою2 не­ви1­ди­мую t с™aгw жи­ли1­ща тво­е­гw2, и3 бlгос­ло­ви2 вс‰ ны2. и3 ѓще что2 сог­рэ­ши1­хомъ, в0­лею и3ли2 не­в0­лею, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ бGъ прос­ти2, дa­руz нaмъ м‡р­наz и3 пре­м‡р­наz бла­г†z тво‰.

Їерeй, возглашaетъ: Твоe бо є4сть є4же ми1­ло­ва­ти и3 сп7сa­ти ны2 б9е нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Tпyстъ.

Діaконъ, возглашaетъ: Пре­мyд­рость.

Џба ли6ка: Бlгос­ло­ви2.

Їерeй, возглашaетъ: Сhй бlгос­ло­вeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Џба ли6ка: Ґми1нь.

Ўтвер­ди2 б9е, с™yю пра­вос­лaв­ную вё­ру, пра­вос­лaв­ныхъ хріс­ті­aнъ, во вёкъ вё­ка.

Їерeй, возглашaетъ: Прес™az бцdе, спа­си2 нaсъ.

Џба ли6ка: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

Їерeй, возглашaетъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вa­ніе нa­ше, слa­ва те­бЁ.

Џба ли6ка: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Бlгос­ло­ви2.

Їерeй: Tпyстъ: Воск­ре­сhй и3з8 мeрт­выхъ хrт0съ и4с­тин­ный бGъ нaшъ, мlтва­ми пре­чcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 всех­вaль­ныхъ ґпcлъ, и4же во свz­тhхъ nт­цA нa­ше­гw ні­ко­лaа, ґр­хі­е­пcкпа мЂръ лm­кjйс­кихъ, чу­дот­в0р­ца, с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw, с™hхъ првdныхъ бGоo­ц7ъ їw­а­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 всёхъ с™hхъ, по­ми1­лу­етъ и3 спа­сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ.

Ли1къ: Мн0­го­лё­тіе: Вели1­ка­го гос­по­ди1­на и3 nт­цA нa­ше­го кm­рjл­ла, с™ёй­ша­го пат­рі­aр­ха мос­к0вс­ка­го и3 всеS ру­си2, и3 гос­по­ди1­на вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­ша­го пан­те­ле­и1­мо­на, мит­ро­по­лj­та kрос­лaвс­ка­го и3 рос­т0вс­ка­го, и3 гос­по­ди1­на нa­ше­го пре­wсщ7eн­нэй­ша­го ве­ні­а­ми1­на, є3пcкпа рh­бинс­ка­го и3 да­ни1­ловс­ка­го, брa­тію с™aгw хрa­ма се­гw2, и3 вс‰ пра­вос­лaв­ныz хrті­a­ны, гDи сох­ра­ни1 и3хъ на мн0­гаz лё­та.

И# зат­во­рs­ет­сz за­вё­са.

И# ўга­шa­ют­сz вс‰ свэ­щы2.

Послёдованіе № чaса

Pалмы2.

Чтeцъ: Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Њ нас­лёдству­ю­щемъ, pа­л0мъ дв7ду, є7: Гла­г0­лы мо‰ вну­ши2, гDи, ра­зу­мёй звa­ніе моE. Вон­ми2 глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ те­бЁ по­мо­лю1­сz, гDи. За­yт­ра ўс­лh­ши глaсъ м0й: за­yт­ра предс­тa­ну ти2, и3 ќз­ри­ши мS: Ћкw бGъ не хо­тsй без­за­к0­ніz ты2 є3си2: не при­се­ли1т­сz къ те­бЁ лу­кaв­ну­zй, Ни­жE пре­бy­дутъ без­за­кHн­ни­цы пред8 nчи1­ма тво­и1­ма: воз­не­на­ви1­дэлъ є3си2 вс‰ дё­ла­ю­щыz без­за­к0­ніе, По­гу­би1­ши вс‰ гла­г0­лю­щыz лжY: мy­жа кро­вeй и3 ль­сти1­ва гну­шa­ет­сz гDь. Ѓзъ же мн0­жест­вомъ млcти тво­еS вни1­ду въ д0мъ тв0й, пок­ло­ню1­сz ко хрa­му с™0му тво­е­мY, въ стрa­сэ тво­eмъ. ГDи, нас­тa­ви мS прaв­дою тво­eю, вр†гъ мо­и1хъ рa­ди и3сп­рa­ви пред8 то­б0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўс­тёхъ и4хъ и4с­ти­ны, сeрд­це и4хъ сy­ет­но, гр0бъ tвeрстъ гор­тaнь и4хъ, љзh­ки сво­и1­ми ль­щa­ху. Су­ди2 и5мъ, б9е, да tпа­дyтъ t мhс­лей сво­и1хъ: по мн0­жест­ву не­чeс­тіz и4хъ и3з­ри1­ни |, ћкw пре­w­гор­чи1­ша тS, гDи. И# да воз­ве­се­лsт­сz вси2 ўпо­вa­ю­щіи на тS, во вёкъ воз­рa­ду­ют­сz, и3 все­ли1­ши­сz въ ни1хъ: и3 пох­вa­лzт­сz њ те­бЁ лю1­бz­щіи и4мz твоE. Ћкw ты2 бlгос­ло­ви1­ши првdни­ка, гDи, ћкw nрy­жі­емъ бlго­во­лe­ніz вэн­чaлъ є3си2 нaсъ.

Мlтва мw­m­сeа че­ло­вё­ка б9іz, п7f: ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeж­де дa­же го­рaмъ не бh­ти и3 соз­дa­ти­сz зем­ли2 и3 все­лeн­нэй, и3 t вё­ка и3 до вё­ка ты2 є3си2. Не tвра­ти2 че­ло­вё­ка во сми­рe­ніе, и3 рeклъ є3си2: њб­ра­ти1­те­сz, сh­но­ве че­ло­вё­чес­тіи. Ћкw тh­сz­ща лётъ пред8 nчи1­ма тво­и1­ма, гDи, ћкw дeнь вче­рaш­ній, и4же ми1­мw и4де, и3 стрa­жа нощ­нaz. Ўни­чи­жє1­ніz и4хъ лB­та бy­дутъ: ќт­рw ћкw тра­вA ми1­мw и4детъ, ќт­рw проц­вэ­тeтъ и3 прeй­детъ: на вe­черъ tпа­дeтъ, њжес­тё­етъ и3 и4зсхнетъ: Ћкw и3с­че­з0­хомъ гнё­вомъ тво­и1мъ, и3 ћрос­тію тво­eю сму­ти1­хом­сz. По­ло­жи1лъ є3си2 без­за­кH­ніz н†­ша пред8 то­б0ю, вёкъ нaшъ въ прос­вэ­щe­ніе ли­цA тво­е­гw2. Ћкw вси2 днjе нa­ши њс­ку­дё­ша, и3 гнё­вомъ тво­и1мъ и3с­че­з0­хомъ: ЛB­та н†­ша ћкw па­у­чи1­на по­у­чa­ху­сz: днjе лётъ нa­шихъ въ ни1х­же сeдмь­де­сzтъ лётъ, ѓще же въ си1­лахъ, џсмь­де­сzтъ лётъ, и3 мн0­жае и4хъ трyдъ и3 бо­лёзнь: ћкw прі­и1­де кр0­тость на ны2, и3 на­кa­жем­сz. Кто2 вёсть дер­жa­ву гнё­ва тво­е­гw2, и3 t стрa­ха тво­е­гw2 ћрость твою2 и3с­чес­ти2; Дес­ни1­цу твою2 тa­кw ска­жи1 ми, и3 °њ­ко­в†н­ныz° сeрд­цемъ въ мyд­рос­ти. Њб­ра­ти1­сz, гDи, до­к0­лэ; и3 ўмо­лeнъ бy­ди на ра­бы6 тво‰. И#с­п0л­ни­хом­сz за­yт­ра млcти тво­еS, гDи, и3 воз­рa­до­ва­хом­сz и3 воз­ве­се­ли1­хом­сz: Во вс‰ дни6 нa­шz воз­ве­се­ли1­хом­сz, за дни6, въ нs­же сми­ри1лъ ны2 є3си2, лB­та, въ нs­же ви1­дэ­хомъ ѕл†z. И# при1з­ри на ра­бы6 тво‰ и3 на дэ­лA тво‰, и3 нас­тa­ви сh­ны и4хъ. И# бy­ди свёт­лость гDа бGа нa­ше­гw на нaсъ, и3 дэ­лA рyкъ нa­шихъ и3сп­рa­ви на нaсъ, и3 дё­ло рyкъ нa­шихъ и3сп­рa­ви.

Pа­л0мъ дв7ду, R: Млcть и3 сyдъ вос­пою2 те­бЁ, гDи: Пою2 и3 ра­зу­мёю въ пу­ти2 не­по­р0ч­нэ: ког­дA прі­и1­де­ши ко мнЁ; пре­хож­дaхъ въ неѕ­л0­біи сeрд­ца мо­е­гw2 пос­ре­дЁ д0­му мо­е­гw2. Не пред­ла­гaхъ пред8 nчи1­ма мо­и1­ма вeщь за­ко­ноп­рес­тyп­ную: тво­рs­щыz прес­туп­лe­ніе воз­не­на­ви1­дэхъ: Не приль­пE мнЁ сeрд­це строп­ти1­во: ўк­ло­нs­ю­ща­го­сz t ме­нE лу­кa­ва­го не поз­нaхъ. Њк­ле­ве­тa­ю­ща­го тaй и4ск­рен­нz­го сво­е­го2, се­го2 и3з­го­нsхъ: г0р­дымъ џкомъ и3 не­сh­тымъ сeрд­цемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вBр­ныz зем­ли2, по­саж­дa­ти | со мн0ю: хо­дsй по пу­ти2 не­по­р0ч­ну, сeй ми2 слу­жa­ше. Не жи­вs­ше пос­ре­дЁ д0­му мо­е­гw2 тво­рsй гор­дh­ню: гла­г0­лzй неп­рa­вєд­наz не и3сп­рав­лs­ше пред8 nчи1­ма мо­и1­ма. Во­yт­ріz и3з­би­вaхъ вс‰ грBш­ныz зем­ли2, є4же пот­ре­би1­ти t грa­да гDнz вс‰ дё­ла­ю­щыz без­за­к0­ніе.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

ГDи по­ми1­луй, G.

Тропари2 и3 кондaки.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ ѕ7, самопод0бенъ: ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Глaсъ д7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

И# нрa­вwмъ при­чaст­никъ, и3 прес­т0­лwмъ на­мёст­никъ ґпcлwмъ бhвъ, дэ­s­ніе њб­рёлъ є3си2 бGодух­но­вeн­не, въ ви­дё­ніz вос­х0дъ: се­гw2 рa­ди сл0­во и4с­ти­ны и3сп­рав­лsz, и3 вё­ры рa­ди пост­ра­дaлъ є3си2 дa­же до кр0­ве, сщ7ен­ном§нче fе­ра­п0н­те, мо­ли2 хrтA бGа сп7сти1­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

Чтeцъ: Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чт0 тz на­ре­чeмъ, q бlго­дaт­наz; нб7о, ћкw воз­сі­s­ла є3си2 сlнце прaв­ды: рaй, ћкw про­зzб­лA є3си2 цвётъ нет­лё­ніz: дв7у, ћкw пре­бы­лA є3си2 нет­лён­на: чи1с­тую м™рь, ћкw и3мё­ла є3си2 на с™hхъ тво­и1хъ њб8­sті­zхъ сн7а, всёхъ бGа. то­го2 мо­ли2 сп7сти1­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

Стjхъ: Стw­пы2 мо‰ нап­рa­ви по сло­ве­си2 тво­е­мY: и3 да не њб­ла­дa­етъ мн0ю всs­кое без­за­к0­ніе. И#з­бa­ви мS t кле­ве­ты2 че­ло­вё­чес­кіz, и3 сох­ра­ню2 зa­пw­вэ­ди тво‰. Ли­цE твоE прос­вэ­ти2 на ра­бA тво­е­го2, и3 на­у­чи1 мz њп­рав­дa­ні­ємъ тво­и6мъ.

Стjхъ: Да и3с­п0л­нzт­сz ўс­тA мо‰ хва­лe­ніz тво­е­гw2 гDи, ћкw да вос­пою2 слa­ву твою2, вeсь дeнь ве­ли­ко­лё­піе твоE.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Кондaкъ, глaсъ д7, под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ: Во с™и1­те­лехъ бlго­чeст­нw по­жи1въ, и3 му­чe­ніz пyть про­шeдъ, јдwль­скіz ўга­си1лъ є3си2 жє1рт­вы, и3 по­б0р­никъ бhвъ тво­е­мY стa­ду, бGомyд­ре. тём­же тS по­чи­тa­ю­ще тaй­нw во­пі­eмъ ти2: t бёдъ и3з­бa­ви ны2 при1с­нw тво­и1­ми моль­бa­ми, џт­че нaшъ, fе­ра­п0н­те.

Њкончaніе № чaса.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, м7.

И$же на всs­кое врe­мz и3 на всs­кій чaсъ, на нб7си2 и3 на зем­ли2 пок­ла­нs­е­мый и3 слa­ви­мый хrтE б9е, дол­го­тер­пэ­ли1­ве, мно­гомлcти­ве, мно­гобlго­ут­р0б­не, и4же прa­вєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1­лу­zй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сe­нію њбэ­щa­ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, прі­и­ми2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3сп­рa­ви жи­в0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ тво­и6мъ: дy­шы нa­шz њс­вz­ти2, тэ­ле­сA њчи1с­ти, по­мыш­лє1­ніz и3сп­рa­ви, мы6с­ли њчи1с­ти, и3 и3з­бa­ви нaсъ t всs­кіz ск0р­би, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њг­ра­ди2 нaсъ с™hми тво­и1­ми ѓгGлы, да њпол­чe­ні­емъ и4хъ соб­лю­дa­е­ми и3 нас­тав­лs­е­ми, дос­ти1г­немъ въ со­е­ди­нe­ніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ неп­рис­тyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бlгос­ло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

И$ме­немъ гDнимъ бlгос­ло­ви2, џт­че.

Їерeй, возглашaетъ: Б9е, ўщeд­ри ны2, и3 бlгос­ло­ви1 ны, прос­вэ­ти2 ли­цE твоE на ны2, и3 по­ми1­луй ны2.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Їерeй: ХrтE свё­те и4с­тин­ный, прос­вэ­щa­zй и3 њс­вz­щa­zй всs­ка­го че­ло­вё­ка грz­дy­ща­го въ мjръ, да знa­ме­на­ет­сz на нaсъ свётъ ли­цA тво­е­гw2, да въ нeмъ ќз­римъ свётъ неп­рис­тyп­ный: и3 и3сп­рa­ви стw­пы2 нa­шz къ дё­ла­нію зa­по­вэ­дей тво­и1хъ, мlтва­ми пре­чcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ тво­и1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Tпyстъ.

Їерeй, возглашaетъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вa­ніе нa­ше, слa­ва те­бЁ.

Џба ли6ка: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Бlгос­ло­ви2.

Їерeй: Tпyстъ: Воск­ре­сhй и3з8 мeрт­выхъ хrт0съ и4с­тин­ный бGъ нaшъ, мlтва­ми пре­чcтыz сво­еS м™ре, пре­по­д0б­ныхъ и3 бGон0с­ныхъ nц7ъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, по­ми1­лу­етъ и3 спа­сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ.

Дневн0е бGослужeніе

Послёдованіе G чaса

Начaло nбhчное.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, в7i.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Pалмы2.

Чтeцъ: Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Мо­ли1т­ва дв7ду, ѕ7i: Ўслh­ши, гDи, прaв­ду мою2, вон­ми2 мо­лe­нію мо­е­мY, вну­ши2 мо­ли1т­ву мою2 не во ўст­нaхъ ль­сти1­выхъ. T ли­цA тво­е­гw2 судь­бA моS и3зh­детъ: џчи мои2 да ви1­ди­та пра­во­ты6. И#с­ку­си1лъ є3си2 сeрд­це моE, по­сэ­ти1лъ є3си2 н0­щію: и3с­ку­си1лъ мS є3си2, и3 не њб­рё­те­сz во мнЁ неп­рaв­да. Ћкw да не возг­ла­г0­лютъ ўс­тA мо‰ дёлъ че­ло­вё­чес­кихъ, за сло­ве­сA ўс­тeнъ тво­и1хъ ѓзъ сох­ра­ни1хъ пу­ти6 жeс­тw­ки. Со­вер­ши2 стw­пы2 мо‰ во сте­зsхъ тво­и1хъ, да не под­ви1­жут­сz стw­пы2 мо‰. Ѓзъ возз­вaхъ, ћкw ўс­лh­шалъ мS є3си2, б9е: прик­ло­ни2 ќхо твоE мнЁ и3 ўс­лh­ши гла­г0­лы мо‰. Ўди­ви2 млcти тво‰, сп7сa­zй ўпо­вa­ю­щыz на тS t про­ти1­вz­щих­сz дес­ни1­цэ тво­eй: Сох­ра­ни1 мz, гDи, ћкw зё­ни­цу џка: въ кр0­вэ кри­л{ тво­є­1ю пок­рh­е­ши мS T ли­цA не­чес­ти1­выхъ °њст­рaст­шихъ° мS: вра­зи2 мои2 дy­шу мою2 њдер­жa­ша Тyкъ св0й зат­во­ри1­ша, ўс­тA и4хъ гла­г0­ла­ша гор­дh­ню. И#з­го­нs­щіи мS нh­нэ њбы­д0­ша мS, џчи свои2 воз­ло­жи1­ша ўк­ло­ни1­ти на зeм­лю. Њб8­sша мS ћкw лeвъ го­т0въ на л0въ и3 ћкw скЂ­менъ њби­тa­zй въ тaй­ныхъ. Воскrни2, гDи, пред­ва­ри2 | и3 зап­ни2 и5мъ: и3з­бa­ви дy­шу мою2 t не­чес­ти1­ва­гw, nрy­жіе твоE T вр†гъ ру­ки2 тво­еS, гDи, t мa­лыхъ t зем­ли2: раз­дэ­ли2 | въ жи­во­тЁ и4хъ, и3 сок­ро­вeн­ныхъ тво­и1хъ и3с­п0л­ни­сz чрe­во и4хъ: на­сh­ти­ша­сz сы­нHвъ, и3 њс­тa­ви­ша њс­тaн­ки мла­дeн­цємъ сво­и6мъ. Ѓзъ же прaв­дою kв­лю1­сz ли­цY тво­е­мY, на­сh­щу­сz, внег­дA kви1­ти­ми­сz слa­вэ тво­eй.

Pа­л0мъ дв7ду, к7д: Къ те­бЁ, гDи, возд­ви­г0хъ дy­шу мою2, б9е м0й, на тS ўпо­вaхъ, да не пос­ты­жy­сz во вёкъ, ни­жE да пос­мэ­ю1тъ ми сz вра­зи2 мои2: И$бо вси2 тер­пs­щіи тS не пос­ты­дsт­сz. Да пос­ты­дsт­сz без­за­к0н­ну­ю­щіи вот­щE. Пу­ти6 тво‰, гDи, ска­жи1 ми и3 сте­зsмъ тво­и6мъ на­у­чи1 мz. Нас­тa­ви мS на и4с­ти­ну твою2 и3 на­у­чи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 те­бE тер­пёхъ вeсь дeнь. По­мz­ни2 щед­рH­ты тво‰, гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вё­ка сyть. ГрBхъ ю4нос­ти мо­еS и3 не­вё­дэ­ніz мо­е­гw2 не по­мz­ни2: по млcти тво­eй по­мz­ни1 мz ты2, рa­ди бlгос­ти тво­еS, гDи. Бlгъ и3 прaвъ гDь, се­гw2 рa­ди за­ко­но­по­ло­жи1тъ сог­рэ­шa­ю­щымъ на пу­ти2. Нас­тa­витъ крHт­кіz на сyдъ, на­у­чи1тъ крHт­кіz пу­тє1мъ сво­и6мъ. Вси2 пу­тіE гDни млcть и3 и4с­ти­на, взыс­кa­ю­щымъ за­вё­та є3гw2 и3 сви­дё­ніz є3гw2. Рa­ди и4ме­не тво­е­гw2, гDи, и3 њчи1с­ти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. Кт0 є3сть че­ло­вёкъ бо­sй­сz гDа; за­ко­но­по­ло­жи1тъ є3мY на пу­ти2, є3г0­же и3з­в0­ли. Ду­шA є3гw2 во бла­ги1хъ вод­во­ри1т­сz, и3 сё­мz є3гw2 нас­лё­дитъ зeм­лю. Дер­жa­ва гDь бо­s­щих­сz є3гw2, и3 за­вётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. Џчи мои2 вh­ну ко гDу, ћкw т0й и3с­т0рг­нетъ t сё­ти н0­зэ мои2. При1з­ри на мS и3 по­ми1­луй мS, ћкw є3ди­но­р0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. СкHр­би сeрд­ца мо­е­гw2 ўм­н0­жи­ша­сz, t нyждъ мо­и1хъ и3з­ве­ди1 мz. Ви1ждь сми­рe­ніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њс­тa­ви вс‰ грэ­хи2 мо‰. Ви1ждь вра­ги2 мо‰, ћкw ўм­н0­жи­ша­сz, и3 не­на­ви­дё­ні­емъ неп­рa­вед­нымъ воз­не­на­ви1­дэ­ша мS. Сох­ра­ни2 дy­шу мою2 и3 и3з­бa­ви мS, да не пос­ты­жy­сz, ћкw ўпо­вaхъ на тS. Неѕ­л0­би­віи и3 прa­віи при­лэп­лs­ху­сz мнЁ, ћкw по­тер­пёхъ тS, гDи. И#з­бa­ви, б9е, ї}лz t всёхъ скор­бeй є3гw2.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, внег­дA вни1­ти къ не­мY на­fa­ну прbр0­ку, є3г­дA вни1­де къ вир­са­вjи же­нЁ ўрj­е­вэ, н7: Поми1­луй мS б9е, по ве­ли1­цэй млcти тво­eй, и3 по мн0­жест­ву щед­р0тъ тво­и1хъ њчи1с­ти без­за­к0­ніе моE. На­и­пa­че њмhй мS t без­за­к0­ніz мо­е­гw2 и3 t грэ­хA мо­е­гw2 њчи1с­ти мS: Ћкw без­за­к0­ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1­но­му сог­рэ­ши1хъ и3 лу­кa­вое пред8 то­б0ю сот­во­ри1хъ: ћкw да њп­рав­ди1­ши­сz во сло­ве­сёхъ тво­и1хъ и3 по­бэ­ди1­ши, внег­дA су­ди1­ти ти2. Сe бо, въ без­за­к0­ні­ихъ за­чaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ ро­ди1 мz мa­ти моS. Сe бо, и4с­ти­ну воз­лю­би1лъ є3си2, без­вBст­наz и3 т†й­наz пре­мdрос­ти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њк­ро­пи1­ши мS v3с­сH­помъ, и3 њчи1­щу­сz: њмh­е­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэ­лю1­сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 ве­сe­ліе: воз­рa­ду­ют­сz кHс­ти сми­рє1н­ныz. Tвра­ти2 ли­цE твоE t грBхъ мо­и1хъ и3 вс‰ без­за­кH­ніz мо‰ њчи1с­ти. Сeрд­це чи1с­то со­зи1ж­ди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њб­но­ви2 во ўт­р0­бэ мо­eй. Не tвeр­жи ме­нE t ли­цA тво­е­гw2 и3 д¦а тво­е­гw2 с™aгw не tи­ми2 t ме­нE. Воз­дaждь ми2 рa­дость сп7сe­ніz тво­е­гw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўт­вер­ди1 мz. На­у­чY без­за­кHн­ныz пу­тє1мъ тво­и6мъ, и3 не­чес­ти1­віи къ те­бЁ њб­ра­тsт­сz. И#з­бa­ви мS t кро­вeй, б9е, б9е сп7сe­ніz мо­е­гw2: воз­рa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ тво­eй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўс­тA мо‰ воз­вэс­тsтъ хва­лY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­сож­жє1­ніz не бlго­во­ли1­ши. Жeрт­ва бGу дyхъ сок­ру­шeнъ: сeрд­це сок­ру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўни­чи­жи1тъ. Ўбlжи2, гDи, бlго­во­лe­ні­емъ тво­и1мъ сі­H­на, и3 да со­зи1ж­дут­сz стё­ны їе­rли6мс­кіz: Тог­дA бlго­во­ли1­ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шe­ніе и3 все­со­же­гa­є­маz: тог­дA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тель­цы2.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

ГDи по­ми1­луй, G.

Тропари2 и3 кондaки.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ ѕ7, самопод0бенъ: ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Глaсъ д7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

И# нрa­вwмъ при­чaст­никъ, и3 прес­т0­лwмъ на­мёст­никъ ґпcлwмъ бhвъ, дэ­s­ніе њб­рёлъ є3си2 бGодух­но­вeн­не, въ ви­дё­ніz вос­х0дъ: се­гw2 рa­ди сл0­во и4с­ти­ны и3сп­рав­лsz, и3 вё­ры рa­ди пост­ра­дaлъ є3си2 дa­же до кр0­ве, сщ7ен­ном§нче fе­ра­п0н­те, мо­ли2 хrтA бGа сп7сти1­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

Чтeцъ: Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Бцdе, ты2 є3си2 ло­зA и4с­тин­наz, воз­рас­ти1в­шаz нaмъ пл0дъ жи­во­тA, те­бЁ м0­лим­сz, мо­ли1­сz вLчце со с™и1­тє­ли, по­ми1­ло­ва­ти дy­шы нa­шz.

ГDь бGъ бlгос­ло­вeнъ, бlгос­ло­вeнъ гDь дeнь днE, пос­пэ­ши1тъ нaмъ бGъ сп7сe­ній нa­шихъ: бGъ нaшъ, бGъ сп7сa­ти.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Кондaкъ, глaсъ ѕ7: Живо­на­чaль­ною длa­нію, ўмeр­шыz t мрaч­ныхъ ўд0­лій, жиз­но­дa­вецъ воскRси1въ всёхъ хrт0съ бGъ, воскrніе по­да­дE че­ло­вё­чес­ко­му р0­ду: є4сть бо всёхъ сп7си1­тель, воскrніе и3 жи­в0тъ, и3 бGъ всёхъ.

Њкончaніе G чaса.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, м7.

И$же на всs­кое врe­мz и3 на всs­кій чaсъ, на нб7си2 и3 на зем­ли2 пок­ла­нs­е­мый и3 слa­ви­мый хrтE б9е, дол­го­тер­пэ­ли1­ве, мно­гомлcти­ве, мно­гобlго­ут­р0б­не, и4же прa­вєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1­лу­zй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сe­нію њбэ­щa­ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, прі­и­ми2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3сп­рa­ви жи­в0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ тво­и6мъ: дy­шы нa­шz њс­вz­ти2, тэ­ле­сA њчи1с­ти, по­мыш­лє1­ніz и3сп­рa­ви, мы6с­ли њчи1с­ти, и3 и3з­бa­ви нaсъ t всs­кіz ск0р­би, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њг­ра­ди2 нaсъ с™hми тво­и1­ми ѓгGлы, да њпол­чe­ні­емъ и4хъ соб­лю­дa­е­ми и3 нас­тав­лs­е­ми, дос­ти1г­немъ въ со­е­ди­нe­ніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ неп­рис­тyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бlгос­ло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

И$ме­немъ гDнимъ бlгос­ло­ви2, џт­че.

Їерeй, возглашaетъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, по­ми1­луй нaсъ.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Мlтва с™aгw мар­дa­ріа: ВLко б9е џ§е все­дер­жи1­те­лю, гDи, сн7е є3ди­но­р0д­ный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1­но б9ест­во2, є3ди1­на си1­ла, по­ми1­луй мS грёш­на­го: и3 и4ми­же вё­си судь­бa­ми, сп7си1 мz не­дос­т0й­на­го ра­бA тво­е­го2, ћкw бlгос­ло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Послёдованіе междочaсіz G чaса

Pалмы2.

Чтeцъ: Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Pа­л0мъ пёс­ни њб­нов­лe­ніz д0­му дв7до­ва, к7f: Воз­не­сy тz, гDи, ћкw под8­sлъ мS є3си2, и3 не воз­ве­се­ли1лъ є3си2 вра­гHвъ мо­и1хъ њ мнЁ. ГDи б9е м0й, возз­вaхъ къ те­бЁ, и3 и3с­цэ­ли1лъ мS є3си2. ГDи, воз­вeлъ є3си2 t ѓда дy­шу мою2, сп7слъ мS є3си2 t низ­хо­дs­щихъ въ р0въ. П0й­те гDеви, прпdбніи є3гw2, и3 и3с­по­вё­дай­те пa­мzть с™hни є3гw2: Ћкw гнёвъ въ ћрос­ти є3гw2, и3 жи­в0тъ въ в0­ли є3гw2: вe­черъ вод­во­ри1т­сz плaчь, и3 за­yт­ра рa­дость. Ѓзъ же рёхъ во nби1­ліи мо­eмъ: не под­ви1­жу­сz во вёкъ. ГDи, в0­лею тво­eю по­дaждь доб­р0­тэ мо­eй си1­лу: tвра­ти1лъ же є3си2 ли­цE твоE, и3 бhхъ сму­щeнъ. Къ те­бЁ, гDи, воз­зо­вY, и3 къ бGу мо­е­мY по­мо­лю1­сz. Кaz п0ль­за въ кр0­ви мо­eй, внег­дA схо­ди1­ти ми2 во и3ст­лё­ніе; є3дA и3с­по­вёст­сz те­бЁ пeрсть; и3ли2 воз­вэс­ти1тъ и4с­ти­ну твою2; Слh­ша гDь и3 по­ми1­ло­ва мS: гDь бhсть по­м0щ­никъ м0й. Њб­ра­ти1лъ є3си2 плaчь м0й въ рa­дость мнЁ, рас­тер­зaлъ є3си2 врe­ти­ще моE и3 пре­по­s­салъ мS є3си2 ве­сe­лі­емъ, Ћкw да вос­по­eтъ те­бЁ слa­ва моS, и3 не ўми­лю1­сz. ГDи б9е м0й, во вёкъ и3с­по­вём­сz те­бЁ.

Pа­л0мъ дв7ду, рa­зу­ма, lа: Бlжe­ни, и4х­же њс­тa­ви­ша­сz без­за­кH­ніz, и3 и4х­же прик­рh­ша­сz грэ­си2. Бlжeнъ мyжъ, є3мy­же не вмэ­ни1тъ гDь грэ­хA, ни­жE є4сть во ўс­тёхъ є3гw2 лeсть. Ћкw ўмол­чaхъ, њбет­шa­ша кHс­ти мо‰, t є4же звa­ти ми2 вeсь дeнь, Ћкw дeнь и3 н0щь њтz­го­тЁ на мнЁ ру­кA твоS: возв­ра­ти1х­сz на стрaсть, є3г­дA ўн­зe ми тeрнъ. Без­за­к0­ніе моE поз­нaхъ и3 грэ­хA мо­е­гw2 не пок­рhхъ, рёхъ: и3с­по­вёмъ на мS без­за­к0­ніе моE гDеви: и3 ты2 њс­тa­вилъ є3си2 не­чeс­тіе сeрд­ца мо­е­гw2. За то2 по­м0­лит­сz къ те­бЁ всsкъ прпdбный во врe­мz бlго­пот­рeб­но: nбa­че въ по­т0­пэ в0дъ мн0­гихъ къ не­мY не приб­ли1­жат­сz. Ты2 є3си2 при­бё­жи­ще моE t ск0р­би њб­дер­жa­щіz мS: рa­дос­те моS, и3з­бa­ви мS t њбы­шeд­шихъ мS. Вра­зум­лю1 тz, и3 нас­тaв­лю тS на пyть сeй, в0нь­же п0й­де­ши: ўт­вер­жY на тS џчи мои2. Не бy­ди­те ћкw к0нь и3 мeскъ, и4м­же нёсть рa­зу­ма: броз­дa­ми и3 ўз­д0ю чє1­люс­ти и4хъ вос­тsг­не­ши, не приб­ли­жa­ю­щих­сz къ те­бЁ. МнH­ги р†­ны грёш­но­му: ўпо­вa­ю­ща­го же на гDа млcть њбh­детъ. Ве­се­ли1­те­сz њ гDэ и3 рa­дуй­те­сz првdніи, и3 хва­ли1­те­сz, вси2 прa­віи с®цемъ.

Въ ко­нeцъ, въ пёс­нехъ, дв7ду pа­л0мъ, …: Ўслh­ши, б9е, мо­лe­ніе моE, вон­ми2 мо­ли1т­вэ мо­eй: T ко­нє1цъ зем­ли2 къ те­бЁ возз­вaхъ, внег­дA ўны2 сeрд­це моE: на кa­мень воз­нeслъ мS є3си2, нас­тa­вилъ мS є3си2, Ћкw бhлъ є3си2 ўпо­вa­ніе моE, ст0лпъ крё­пос­ти t ли­цA врa­жіz. Все­лю1­сz въ се­лe­ніи тво­eмъ во вё­ки, пок­рh­ю­сz въ кр0­вэ кри1лъ тво­и1хъ. Ћкw ты2, б9е, ўс­лh­шалъ є3си2 мо­ли6т­вы мо‰, дaлъ є3си2 дос­то­s­ніе бо­s­щым­сz и4ме­не тво­е­гw2. Дни6 на дни6 ца­рє1­вы при­ло­жи1­ши, лB­та є3гw2 до днE р0­да и3 р0­да. Пре­бy­детъ въ вёкъ пред8 бGомъ: млcть и3 и4с­ти­ну є3гw2 кто2 взh­щетъ; Тa­кw вос­пою2 и4ме­ни тво­е­мY во вё­ки, воз­дa­ти ми2 мо­ли6т­вы мо‰ дeнь t днE.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тропари2 междочaсіz.

Чтeцъ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ д7: Б9е nтє1цъ нa­шихъ, тво­рsй при1с­нw съ нa­ми по тво­eй кр0­тос­ти, не tстa­ви млcть твою2 t нaсъ, но мlтва­ми и4хъ въ ми1­рэ ўп­рa­ви жи­в0тъ нaшъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

М§нченъ: М§нцы твои2 гDи, во стра­дa­ні­ихъ сво­и1хъ вэн­цы2 прі­s­ша нет­лBн­ныz t те­бE бGа нa­ше­гw: и3мy­ще бо крё­пость твою2, му­чи1­те­лей низ­ло­жи1­ша, сок­ру­ши1­ша и3 дe­мw­нwвъ не­мwщ­нhz дeр­зwс­ти. тёхъ мlтва­ми сп7си2 дy­шы нa­шz.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Стэ­нA не­по­бэ­ди1­маz нaмъ хrті­a­нwмъ є3си2 бцdе дв7о: къ те­бё бо при­бэ­гa­ю­ще нев­ре­ди1­ми пре­бы­вa­емъ, и3 пa­ки сог­рэ­шa­ю­ще, и4ма­мы тS мlтвен­ни­цу. тёмъ бlго­дaрствен­нw во­пі­eмъ ти2: рa­дуй­сz бlго­дaт­наz, гDь съ то­б0ю.

Њкончaніе междочaсіz.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, м7.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

И$ме­немъ гDнимъ бlгос­ло­ви2, џт­че.

Їерeй, возглашaетъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, по­ми1­луй нaсъ.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Мlтва с™aгw ве­ли1­ка­гw ва­сj­ліа: Гдcи бж7е нaшъ, твoй ми1ръ дa­вый че­ло­вё­кwмъ, и3 прест7aгw дх7а дaръ тво­и6мъ ўч7нкw1мъ и3 а3пcлwмъ низ­пос­лa­вый, и3 си1хъ ўст­нЁ o4г­нен­ны­ми z3зh­ки раз­ве1р­зый си1­лою тво­е­1ю, раз­ве1р­зи и3 нaсъ грёш­ныхъ ўст­нЁ, и3 на­у­чи2 ны2, кa­кw по­до­бa­етъ, и3 w3 ни1х­же тре1­бэ є4сть мо­ли1­ти­сz: ўп­рa­ви нa­шу жи1знь, бл7го­w­ти1ш­ное w3бу­ре­вa­е­мыхъ прис­тa­ни­ще и3 ска­жи2 нaмъ пyть, вoнь­же пoй­демъ, и3 дх7ъ прaвъ w3б­но­ви2 во ўт­рo­бахъ нa­шихъ, и3 дх7омъ влdчнимъ мhс­ли нa­шеz ўт­вер­ди2 по­полз­но­ве1­ніе, да на всz1къ де1нь дх7омъ тво­и1мъ бл7ги1мъ къ по­ле1з­но­му нас­тав­лz­1­е­ми, спо­дo­бим­сz тво­ри1­ти зa­пw­вэ­ди твоz6: и3 твое2 при1с­нw по­ми­нa­ти слaв­ное и3 и3с­пы­тa­тель­ное при­ше1ст­віе со­дё­zн­ныхъ нa­ми че­ло­вё­ки, и3 не прель­щa­ти­сz тлё­ю­щи­ми мi1­ра се­гw2 кра­со­тa­ми, но бy­ду­щихъ же­лa­ти восп­рі­z1­тіz ўк­рэ­пи2 сок­рo­вищъ, я4кw бл7гос­ло­ве1нъ є3си2 и3 хвa­ленъ t всёхъ ст7hхъ тво­и1хъ, во вё­ки вэ­кw1въ, а3ми1нь.

Послёдованіе ѕ7 чaса

Pалмы2.

Чтeцъ: Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Въ ко­нeцъ, въ пёс­нехъ рa­зу­ма дв7ду, внег­дA прі­и­ти2 зі­фe­ємъ и3 ре­щи2 са­y­ло­ви: не сe ли, дв7дъ скрh­сz въ нaсъ; н7г: Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1­лэ тво­eй су­ди1 ми. Б9е, ўс­лh­ши мо­ли1т­ву мою2, вну­ши2 гла­г0­лы ќстъ мо­и1хъ: Ћкw чyж­діи вос­тa­ша на мS, и3 крёп­цыи взыс­кa­ша дy­шу мою2, и3 не пред­ло­жи1­ша бGа пред8 со­б0ю. Сe бо, бGъ по­мо­гa­етъ ми2, и3 гDь зас­тyп­никъ ду­ши2 мо­eй: Tвра­ти1тъ ѕл†z вра­гHмъ мо­и6мъ: и4с­ти­ною тво­eю пот­ре­би2 и5хъ. В0­лею пож­рY те­бЁ, и3с­по­вём­сz и4ме­ни тво­е­мY, гDи, ћкw бlго: Ћкw t всs­кіz пе­чa­ли и3з­бa­вилъ мS є3си2, и3 на вра­ги2 мо‰ возз­рЁ џко моE.

Въ ко­нeцъ, въ пёс­нехъ рa­зу­ма, ґсa­фу, pа­л0мъ, н7д: Вну­ши2, б9е, мо­ли1т­ву мою2 и3 не прeз­ри мо­лe­ніz мо­е­гw2: Вон­ми1 ми и3 ўс­лh­ши мS: возс­кор­бёхъ °пе­чa­лію мо­eю°, и3 смz­т0х­сz T глa­са врa­жіz и3 t сту­жe­ніz грёш­ни­ча: ћкw ўк­ло­ни1­ша на мS без­за­к0­ніе и3 во гнё­вэ враж­до­вa­ху ми2. Сeрд­це моE смz­тe­сz во мнЁ, и3 бо­sзнь смeр­ти на­па­дE на мS: Стрaхъ и3 трe­петъ прі­и1­де на мS, и3 пок­рh мz тмA. И# рёхъ: кто2 дaстъ ми2 кри­лB ћкw го­лу­би6­нэ; и3 по­ле­щY, и3 по­чjю. СE, ўда­ли1х­сz бё­гаz и3 вод­во­ри1х­сz въ пус­тh­ни. Чa­zхъ бGа сп7сa­ю­ща­гw мS t ма­ло­дy­шіz и3 t бy­ри. По­то­пи2, гDи, и3 раз­дэ­ли2 љзh­ки и4хъ: ћкw ви1­дэхъ без­за­к0­ніе и3 пре­рэ­кa­ніе во грa­дэ. Днeмъ и3 н0­щію њбh­детъ и5 по стэ­нaмъ є3гw2: без­за­к0­ніе и3 трyдъ пос­ре­дЁ є3гw2, и3 неп­рaв­да: И# не њс­ку­дЁ t ст0гнъ є3гw2 ли1х­ва и3 лeсть. Ћкw ѓще бы врaгъ по­но­си1лъ ми2, пре­тер­пёлъ бhхъ ќбw: и3 ѓще бы не­на­ви1­дzй мS на мS ве­ле­рё­че­валъ, ўк­рhлъ бhхъ сz t не­гw2. Тh же, че­ло­вё­че рав­но­дyш­не, вла­дh­ко м0й и3 знa­е­мый м0й, И$же кyп­нw нас­лаж­дaл­сz є3си2 со мн0ю брa­шенъ: въ до­мY б9іи хо­ди1­хомъ є3ди­но­мыш­лe­ні­емъ. Да прі­и1­детъ же смeрть на нS, и3 да сни1­дутъ во ѓдъ жи1­ви: ћкw лу­кaвство въ жи­ли1­щахъ и4хъ, пос­ре­дЁ и4хъ. Ѓзъ къ бGу возз­вaхъ, и3 гDь ўс­лh­ша мS. Вe­черъ и3 за­yт­ра и3 по­лyд­не по­вёмъ и3 воз­вэ­щY, и3 ўс­лh­шитъ глaсъ м0й. И#з­бa­витъ ми1­ромъ дy­шу мою2 t приб­ли­жa­ю­щих­сz мнЁ: ћкw во мн0­зэ бs­ху со мн0ю. Ўс­лh­шитъ бGъ, и3 сми­ри1тъ | сhй прeж­де вBкъ: нёсть бо и5мъ и3з­мэ­нe­ніz, ћкw не ўбо­s­ша­сz бGа. Прост­рE рy­ку свою2 на воз­да­s­ніе: њск­вер­ни1­ша за­вётъ є3гw2. Раз­дэ­ли1­ша­сz t гнё­ва ли­цA є3гw2, и3 приб­ли1­жи­ша­сz серд­цA и4хъ: ўмsк­ну­ша сло­ве­сA и4хъ пa­че є3лeа, и3 т† сyть стрё­лы. Воз­вeр­зи на гDа пе­чaль твою2, и3 т0й тS пре­пи­тa­етъ: не дaстъ въ вёкъ мол­вы2 првdни­ку. Тh же, б9е, низ­ве­дe­ши и5хъ въ сту­де­нeцъ и3ст­лё­ніz: мy­жіе кро­вeй и3 ль­сти2 не пре­по­ло­вsтъ днjй сво­и1хъ. Ѓзъ же, гDи, ўпо­вaю на тS.

Хва­лA пёс­ни дв7до­вы, не над­пи1­санъ ў є3в­рє1й, §: Живhй въ п0­мо­щи вhш­нz­гw, въ кр0­вэ бGа нбcна­гw вод­во­ри1т­сz, Ре­чeтъ гDеви: зас­тyп­никъ м0й є3си2 и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на не­го2. Ћкw т0й и3з­бa­витъ тS t сё­ти л0в­чи и3 t сло­ве­сE мz­тeж­на: Плещ­мA сво­и1­ма њсэ­ни1тъ тS, и3 под8 кри­лB є3гw2 на­дё­е­ши­сz: nрy­жі­емъ њбh­детъ тS и4с­ти­на є3гw2. Не ўбо­и1­ши­сz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэ­лы2 ле­тs­щіz во дни2, T вe­щи во тмЁ пре­хо­дs­щіz, °t срs­ща° и3 бё­са по­лy­ден­на­гw. Па­дeтъ t стра­ны2 тво­еS тh­сz­ща, и3 тмA њдес­нyю те­бє2, къ те­бё же не приб­ли1­жит­сz: Nбa­че nчи1­ма тво­и1­ма см0т­ри­ши и3 воз­да­s­ніе грёш­ни­кwвъ ќз­ри­ши. Ћкw ты2, гDи, ўпо­вa­ніе моE: вhш­нz­го по­ло­жи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. Не прі­и1­детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не приб­ли1­жит­сz °тэ­ле­си2 тво­е­мY°: Ћкw ѓгGлwмъ сво­и6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сох­ра­ни1­ти тS во всёхъ пу­тeхъ тво­и1хъ. На ру­кaхъ в0з­мутъ тS, да не ког­дA претк­нe­ши њ кa­мень н0­гу твою2: На ѓс­пі­да и3 ва­сі­лjс­ка нас­тy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши ль­вA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3з­бaв­лю и5: пок­рhю и5, ћкw поз­нA и4мz моE. Воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўс­лh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0р­би, и3з­мY є3го2 и3 прос­лaв­лю є3го2: Дол­го­т0ю днjй и3с­п0л­ню є3го2 и3 kв­лю2 є3мY сп7сe­ніе моE.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

ГDи по­ми1­луй, G.

Тропари2 и3 кондaки.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ ѕ7, самопод0бенъ: ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Глaсъ д7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

И# нрa­вwмъ при­чaст­никъ, и3 прес­т0­лwмъ на­мёст­никъ ґпcлwмъ бhвъ, дэ­s­ніе њб­рёлъ є3си2 бGодух­но­вeн­не, въ ви­дё­ніz вос­х0дъ: се­гw2 рa­ди сл0­во и4с­ти­ны и3сп­рав­лsz, и3 вё­ры рa­ди пост­ра­дaлъ є3си2 дa­же до кр0­ве, сщ7ен­ном§нче fе­ра­п0н­те, мо­ли2 хrтA бGа сп7сти1­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

Чтeцъ: Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Ћкw не и4ма­мы дерз­но­вe­ніz за прем­нH­гіz грэ­хи2 нa­шz, ты2 и4же t те­бE р0жд­ша­го­сz мо­ли2, бцdе дв7о: мн0­гw бо м0­жетъ мо­лe­ніе м™рнее ко бlго­сeр­дію вLки. не прeз­ри грёш­ныхъ моль­бы6 все­чcтаz, ћкw млcтивъ є4сть, и3 спас­ти2 мо­гjй, и4же и3 стра­дa­ти њ нaсъ и3з­в0­ли­вый.

ГDь бGъ бlгос­ло­вeнъ, бlгос­ло­вeнъ гDь дeнь днE, пос­пэ­ши1тъ нaмъ бGъ сп7сe­ній нa­шихъ: бGъ нaшъ, бGъ сп7сa­ти.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Кондaкъ, глaсъ д7, под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ: Во с™и1­те­лехъ бlго­чeст­нw по­жи1въ, и3 му­чe­ніz пyть про­шeдъ, јдwль­скіz ўга­си1лъ є3си2 жє1рт­вы, и3 по­б0р­никъ бhвъ тво­е­мY стa­ду, бGомyд­ре. тём­же тS по­чи­тa­ю­ще тaй­нw во­пі­eмъ ти2: t бёдъ и3з­бa­ви ны2 при1с­нw тво­и1­ми моль­бa­ми, џт­че нaшъ, fе­ра­п0н­те.

Њкончaніе ѕ7 чaса.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, м7.

И$же на всs­кое врe­мz и3 на всs­кій чaсъ, на нб7си2 и3 на зем­ли2 пок­ла­нs­е­мый и3 слa­ви­мый хrтE б9е, дол­го­тер­пэ­ли1­ве, мно­гомлcти­ве, мно­гобlго­ут­р0б­не, и4же прa­вєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1­лу­zй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сe­нію њбэ­щa­ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, прі­и­ми2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3сп­рa­ви жи­в0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ тво­и6мъ: дy­шы нa­шz њс­вz­ти2, тэ­ле­сA њчи1с­ти, по­мыш­лє1­ніz и3сп­рa­ви, мы6с­ли њчи1с­ти, и3 и3з­бa­ви нaсъ t всs­кіz ск0р­би, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њг­ра­ди2 нaсъ с™hми тво­и1­ми ѓгGлы, да њпол­чe­ні­емъ и4хъ соб­лю­дa­е­ми и3 нас­тав­лs­е­ми, дос­ти1г­немъ въ со­е­ди­нe­ніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ неп­рис­тyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бlгос­ло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

И$ме­немъ гDнимъ бlгос­ло­ви2, џт­че.

Їерeй, возглашaетъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, по­ми1­луй нaсъ.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Послёдованіе междочaсіz ѕ7 чaса

Pалмы2.

Чтeцъ: Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Въ ко­нeцъ, њ лю1­дехъ t с™hхъ ўда­лeн­ныхъ, дв7ду въ стол­по­пи­сa­ніе, внег­дA ўдер­жa­ша и5 и3ноп­ле­мє1н­ни­цы въ гe­fэ, pа­л0мъ, н7є: Поми1­луй мS б9е, ћкw поп­рa мz че­ло­вёкъ: вeсь дeнь бо­рS сту­жи1 ми. Поп­рa­ша мS вра­зи2 мои2 вeсь дeнь: ћкw мн0­зи бо­рю1­щіи мS съ вы­со­ты2. Въ дeнь °не ўбо­ю1­сz°, ѓзъ же ўпо­вaю на тS. Њ бз7э пох­ва­лю2 сло­ве­сA мо‰: на бGа ўпо­вaхъ, не ўбо­ю1­сz: что2 сот­во­ри1тъ мнЁ пл0ть; Вeсь дeнь сло­вeсъ мо­и1хъ гну­шa­ху­сz: на мS вс‰ по­мыш­лє1­ніz и4хъ на ѕло2. Все­лsт­сz и3 скрh­ютъ, °тjи пs­ту мою2 сох­ра­нsтъ, ћко­же по­тер­пё­ша дy­шу мою2°. Ни њ че­с0мъ же tри1­не­ши |, гнё­вомъ лю1­ди низ­ве­дe­ши. Б9е, жи­в0тъ м0й воз­вэс­ти1хъ те­бЁ: по­ло­жи1лъ є3си2 слe­зы мо‰ пред8 то­б0ю, ћкw и3 во њбэ­то­вa­ніи тво­eмъ. Да возв­ра­тsт­сz вра­зи2 мои2 вспsть, в0нь­же ѓще дeнь при­зо­вy тz: сE, поз­нaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2. Њ бз7э пох­ва­лю2 гла­г0лъ, њ гDэ пох­ва­лю2 сл0­во. На бGа ўпо­вaхъ, не ўбо­ю1­сz: что2 сот­во­ри1тъ мнЁ че­ло­вёкъ; Во мнЁ, б9е, мо­ли1т­вы, ±же воз­дaмъ хва­лы2 тво­еS: Ћкw и3з­бa­вилъ є3си2 дy­шу мою2 t смeр­ти, џчи мои2 t слeзъ и3 н0­зэ мои2 t по­полз­но­вe­ніz: бlго­у­гож­дY пред8 гDемъ во свё­тэ жи­вhхъ.

Въ ко­нeцъ, да не раст­ли1­ши, дв7ду въ стол­по­пи­сa­ніе, внег­дA є3мY tбэ­гa­ти t ли­цA са­y­ло­ва въ пе­щe­ру, н7ѕ: Поми1­луй мS б9е, по­ми1­луй мS: ћкw на тS ўпо­вA ду­шA моS, и3 на сёнь кри­л{ тво­є­1ю на­дё­ю­сz, д0н­де­же прeй­детъ без­за­к0­ніе. Воз­зо­вY къ бGу вhш­не­му, бGу бlго­дё­zв­ше­му мнЁ. Пос­лA съ нб7сE и3 сп7сe мz, да­дE въ по­но­шe­ніе по­пи­рa­ю­щыz мS: пос­лA бGъ млcть свою2 и3 и4с­ти­ну свою2, И# и3з­бa­ви дy­шу мою2 t сре­ды2 скЂм­нwвъ. Пос­пaхъ сму­щeнъ: сh­но­ве че­ло­вё­чес­тіи, зy­бы и4хъ nр{­жіz и3 стрё­лы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ. Воз­не­си1­сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй зем­ли2 слa­ва твоS. Сёть ўго­т0­ва­ша но­гaмъ мо­и6мъ, и3 слz­к0­ша дy­шу мою2: и3с­ко­пa­ша пред8 ли­цeмъ мо­и1мъ ћму, и3 впа­д0­ша въ ню2. Го­т0­во сeрд­це моE, б9е, го­т0­во сeрд­це моE: вос­пою2 и3 пою2 во слa­вэ мо­eй. Вос­тa­ни, слa­ва моS, вос­тa­ни, pал­ти1­рю и3 гyс­ли: вос­тa­ну рa­нw. И#с­по­вём­сz те­бЁ въ лю1­дехъ, гDи, вос­пою2 те­бЁ во kзh­цэхъ: Ћкw воз­ве­ли1­чи­сz до нб7съ млcть твоS и3 дa­же до џб­лакъ и4с­ти­на твоS. Воз­не­си1­сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй зем­ли2 слa­ва твоS.

Въ ко­нeцъ дв7ду, въ вос­по­ми­нa­ніе, во є4же сп7сти1 мz гDу, …f: Б9е, въ п0­мощь мою2 вон­ми2: гDи, по­мо­щи1 ми пот­щи1­сz. Да пос­ты­дsт­сz и3 пос­рa­мzт­сz и4щу­щіи дy­шу мою2, да возв­ра­тsт­сz вспsть и3 пос­ты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z: Да воз­ра­тsт­сz ѓбіе сты­дs­ще­сz гла­г0­лю­щіи ми2: блa­го­же, блa­го­же. Да воз­рa­ду­ют­сz и3 воз­ве­се­лsт­сz њ те­бЁ вси2 и4щу­щіи те­бE, б9е: и3 да гла­г0­лютъ вh­ну, да воз­ве­ли1­чит­сz гDь, лю1­бz­щіи сп7сe­ніе твоE. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, по­мо­зи1 ми: по­м0щ­никъ м0й и3 и3з­бa­ви­тель м0й є3си2 ты2, гDи, не за­кос­ни2.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тропари2 междочaсіz.

Чтeцъ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ №: Сп7си2 гDи лю1­ди тво‰, и3 бlгос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE, по­бB­ды пра­вос­лaв­нымъ хріс­ті­a­намъ на соп­ро­ти6в­ныz дa­руz, и3 твоE сох­ра­нsz кrт0мъ тво­и1мъ жи1­тель­ство.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

М§нченъ: Болёзнь­ми с™hхъ, и4ми­же њ те­бЁ пост­ра­дa­ша, ўмо­лeнъ бy­ди гDи: и3 всS нa­шz бо­лBз­ни и3с­цэ­ли2 чlвэ­ко­лю1б­че, м0­лим­сz.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Мlтва­ми гDи, всёхъ с™hхъ и3 бцdы, ми1ръ тв0й дaждь нaмъ, и3 по­ми1­луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

Њкончaніе междочaсіz.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, м7.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

И$ме­немъ гDнимъ бlгос­ло­ви2, џт­че.

Їерeй, возглашaетъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, по­ми1­луй нaсъ.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Мlтва с™aгw ве­ли1­ка­гw ва­сj­ліа: Б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS твa­ри со­дё­те­лю, и4же за млcрдіе безп­рик­лaд­ныz млcти тво­еS, є3ди­но­р0д­на­го сн7а тво­е­го2, гDа нa­ше­го ї}са хrтA, низ­пос­лa­вый на сп7сe­ніе р0­да нa­ше­гw, и3 чcтнhмъ є3гw2 кrт0мъ ру­ко­пи­сa­ніе грBхъ нa­шихъ рас­тер­зa­вый, и3 по­бэ­ди1­вый тёмъ на­ч†­ла и3 вл†с­ти ть­мы2: сaмъ вLко чlвэ­ко­лю1б­че, прі­и­ми2 и3 нaсъ грёш­ныхъ бlго­дaрствєн­ныz сі‰ и3 мо­лє1б­ныz мlтвы, и3 и3з­бa­ви нaсъ t всs­ка­гw все­гу­би1­тель­на­гw и3 мрaч­на­гw прег­рэ­шe­ніz, и3 всёхъ њѕ­л0­би­ти нaсъ и4щу­щихъ, ви1­ди­мыхъ и3 не­ви1­ди­мыхъ вр†гъ. приг­воз­ди2 стрa­ху тво­е­мY плH­ти нa­шz, и3 не ўк­ло­ни2 сер­дeцъ нa­шихъ въ сло­ве­сA и3ли2 по­мыш­лє1­ніz лу­кaвствіz: но лю­б0­вію тво­eю ўzз­ви2 дy­шы нa­шz, да къ те­бЁ всег­дA взи­рa­ю­ще, и3 є4же t те­бE свё­томъ нас­тав­лs­е­ми, те­бE неп­рис­тyп­на­го и3 прис­но­сyщ­на­го зрs­ще свё­та, неп­рес­тaн­ное те­бЁ и3с­по­вё­да­ніе и3 бlго­да­рe­ніе воз­сы­лa­емъ, без­на­чaль­но­му nц7Y со є3ди­но­р0д­нымъ тво­и1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Послёдованіе f7 чaса

Начaло nбhчное.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, в7i.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Pалмы2.

Чтeцъ: Въ ко­нeцъ, њ то­чи1­лэхъ, сы­нHмъ ко­рe­w­вымъ, pа­л0мъ, п7г: К0ль воз­лю1б­лєн­на се­лє1­ніz тво‰, гDи си1лъ. Же­лa­етъ и3 скон­ча­вa­ет­сz ду­шA моS во дво­ры2 гDни: сeрд­це моE и3 пл0ть моS воз­рa­до­вас­та­сz њ бз7э жи1­вэ. И$бо пти1­ца њб­рё­те се­бЁ хрa­ми­ну, и3 г0р­ли­ца гнэз­до2 се­бЁ, и3дё­же по­ло­жи1тъ птен­цы2 сво‰, nл­та­ри2 тво‰, гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й. Бlжe­ни жи­вy­щіи въ до­мY тво­eмъ: въ вё­ки вэ­кHвъ восх­вa­лzтъ тS. Бlжeнъ мyжъ, є3мy­же є4сть зас­туп­лe­ніе є3гw2 ў те­бє2: вос­хож­дє1­ніz въ сeрд­цы сво­eмъ по­ло­жи2, °Во ю3д0ль пла­чeв­ную, въ мёс­то є4же по­ло­жи2° и4бо бlгос­ло­вe­ніе дaстъ за­ко­но­по­ла­гa­zй. П0й­дутъ t си1­лы въ си1­лу: kви1т­сz бGъ бо­гHвъ въ сі­H­нэ. ГDи б9е си1лъ, ўс­лh­ши мо­ли1т­ву мою2, вну­ши2, б9е їa­кwвль. За­щи1т­ни­че нaшъ, ви1ждь, б9е, и3 при1з­ри на ли­цE хріс­тA тво­е­гw2. Ћкw лyч­ше дeнь є3ди1нъ во дв0­рэхъ тво­и1хъ пa­че тh­сzщъ: и3з­в0­лихъ при­ме­тa­ти­сz въ до­мY бGа мо­е­гw2 пa­че, нe­же жи1­ти ми2 въ се­лe­ні­ихъ грёш­ни­чихъ. Ћкw млcть и3 и4с­ти­ну лю1­битъ гDь, бGъ блгdть и3 слa­ву дaстъ: гDь не ли­ши1тъ бlги1хъ хо­дs­щихъ неѕ­л0­бі­емъ. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ че­ло­вёкъ ўпо­вa­zй на тS.

Въ ко­нeцъ, сы­нHмъ ко­рe­w­вымъ, pа­л0мъ, п7д: Бlго­во­ли1лъ є3си2, гDи, зeм­лю твою2, возв­ра­ти1лъ є3си2 плёнъ їa­кwвль. Њс­тa­вилъ є3си2 без­за­кH­ніz лю­дeй тво­и1хъ, пок­рhлъ є3си2 вс‰ грэ­хи2 и4хъ. Ўк­ро­ти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возв­ра­ти1л­сz є3си2 t гнё­ва ћрос­ти тво­еS. Возв­ра­ти2 нaсъ, б9е сп7сe­ній нa­шихъ, и3 tвра­ти2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA во вё­ки прог­нё­ва­е­ши­сz на ны2; и3ли2 прост­рe­ши гнёвъ тв0й t р0­да въ р0дъ; Б9е, ты2 њб­рaщь­сz њжи­ви1­ши ны2, и3 лю1­діе твои2 воз­ве­се­лsт­сz њ те­бЁ. Kви2 нaмъ, гDи, млcть твою2, и3 сп7сe­ніе твоE дaждь нaмъ. Ўс­лh­шу, что2 ре­чeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw ре­чeтъ ми1ръ на лю1­ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њб­ра­щa­ю­щыz серд­цA къ не­мY. Nбa­че бли1з8 бо­s­щих­сz є3гw2 сп7сe­ніе є3гw2, все­ли1­ти слa­ву въ зeм­лю нa­шу. Млcть и3 и4с­ти­на срэ­т0с­тэ­сz, прaв­да и3 ми1ръ њб­ло­бы­зaс­та­сz: И$с­ти­на t зем­ли2 воз­сіS, и3 прaв­да съ нб7сE при­ни1­че: И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 зем­лS нa­ша дaстъ пл0дъ св0й. Прaв­да пред8 ни1мъ пред8­и1­детъ, и3 по­ло­жи1тъ въ пyть стw­пы2 сво‰.

Мlтва дв7ду, п7є: Прик­ло­ни2, гDи, ќхо твоE, и3 ўс­лh­ши мS: ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. Сох­ра­ни2 дy­шу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 ра­бA тво­е­го2, б9е м0й, ўпо­вa­ю­ща­го на тS. По­ми1­луй мS, гDи, ћкw къ те­бЁ воз­зо­вY вeсь дeнь. Воз­ве­се­ли2 дy­шу ра­бA тво­е­гw2: ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. Ћкw ты2, гDи, бlгъ и3 кр0­токъ и3 мно­гомлcтивъ всBмъ при­зы­вa­ю­щымъ тS. Вну­ши2, гDи, мо­ли1т­ву мою2 и3 вон­ми2 глa­су мо­лe­ніz мо­е­гw2. Въ дeнь ск0р­би мо­еS возз­вaхъ къ те­бЁ, ћкw ўс­лh­шалъ мS є3си2. Нёсть по­д0­бенъ те­бЁ въ бо­зёхъ, гDи, и3 нёсть по дэ­лHмъ тво­и6мъ. Вси2 kзh­цы, є3ли1­ки сот­во­ри1лъ є3си2, прі­и1­дутъ и3 пок­л0­нzт­сz пред8 то­б0ю, гDи, и3 прос­лa­вzтъ и4мz твоE: Ћкw вe­лій є3си2 ты2 и3 тво­рsй чу­де­сA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. Нас­тa­ви мS, гDи, на пyть тв0й, и3 пой­дY во и4с­ти­нэ тво­eй: да воз­ве­се­ли1т­сz сeрд­це моE бо­s­ти­сz и4ме­не тво­е­гw2. И#с­по­вём­сz те­бЁ, гDи б9е м0й, всёмъ сeрд­цемъ мо­и1мъ и3 прос­лaв­лю и4мz твоE въ вёкъ: Ћкw млcть твоS вe­ліz на мнЁ, и3 и3з­бa­вилъ є3си2 дy­шу мою2 t ѓда пре­ис­п0д­нэй­ша­гw. Б9е, за­ко­ноп­рес­т{п­ни­цы вос­тa­ша на мS, и3 с0нмъ дер­жaв­ныхъ взыс­кa­ша дy­шу мою2, и3 не пред­ло­жи1­ша те­бE пред8 со­б0ю. И# ты2, гDи б9е м0й, щeд­рый и3 млcти­вый, дол­го­тер­пэ­ли1­вый и3 мно­гомлcти­вый и3 и4с­тин­ный, При1з­ри на мS и3 по­ми1­луй мS: дaждь дер­жa­ву твою2 џт­ро­ку тво­е­мY и3 сп7си2 сh­на ра­бы2 тво­еS. Сот­во­ри2 со мн0ю знa­ме­ніе во бlго: и3 да ви1­дzтъ не­на­ви1­дz­щіи мS, и3 пос­ты­дsт­сz, ћкw ты2, гDи, по­м0глъ ми2 и3 ўтё­шилъ мS є3си2.

Сот­во­ри2 со мн0ю знa­ме­ніе во бlго: и3 да ви1­дzтъ не­на­ви1­дz­щіи мS, и3 пос­ты­дsт­сz, ћкw ты2, гDи, по­м0глъ ми2 и3 ўтё­шилъ мS є3си2.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, слa­ва те­бЁ б9е, G.

ГDи по­ми1­луй, G.

Тропари2 и3 кондaки.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ ѕ7, самопод0бенъ: ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Глaсъ д7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

И# нрa­вwмъ при­чaст­никъ, и3 прес­т0­лwмъ на­мёст­никъ ґпcлwмъ бhвъ, дэ­s­ніе њб­рёлъ є3си2 бGодух­но­вeн­не, въ ви­дё­ніz вос­х0дъ: се­гw2 рa­ди сл0­во и4с­ти­ны и3сп­рав­лsz, и3 вё­ры рa­ди пост­ра­дaлъ є3си2 дa­же до кр0­ве, сщ7ен­ном§нче fе­ра­п0н­те, мо­ли2 хrтA бGа сп7сти1­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

Чтeцъ: Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: И$же нaсъ рa­ди рож­дeй­сz t дв7ы, и3 рас­пs­тіе пре­тер­пёвъ, бла­гjй, и3сп­ро­вeр­гій смeр­тію смeрть, и3 воскrніе kв­лeй ћкw бGъ, не прeз­ри ±же соз­дaлъ є3си2 ру­к0ю тво­eю, kви2 чlвэ­ко­лю1­біе твоE, ми1­лос­ти­ве. Прі­и­ми2 р0жд­шую тS бцdу, мо­лs­щу­ю­сz за ны2, и3 спа­си2, сп7се нaшъ, лю1­ди tч†­zн­ныz.

Не пре­дaждь нaсъ до кон­цA, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди, и3 не ра­зо­ри2 за­вё­та тво­е­гw2, и3 не tстa­ви млcти тво­еS t нaсъ, ґв­ра­a­ма рa­ди воз­лю1б­лен­на­гw t те­бE, и3 за їса­a­ка ра­бA тво­е­го2, и3 ї}лz с™aго тво­е­го2.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Кондaкъ, глaсъ ѕ7: Живо­на­чaль­ною длa­нію, ўмeр­шыz t мрaч­ныхъ ўд0­лій, жиз­но­дa­вецъ воскRси1въ всёхъ хrт0съ бGъ, воскrніе по­да­дE че­ло­вё­чес­ко­му р0­ду: є4сть бо всёхъ сп7си1­тель, воскrніе и3 жи­в0тъ, и3 бGъ всёхъ.

Њкончaніе f7 чaса.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, м7.

И$же на всs­кое врe­мz и3 на всs­кій чaсъ, на нб7си2 и3 на зем­ли2 пок­ла­нs­е­мый и3 слa­ви­мый хrтE б9е, дол­го­тер­пэ­ли1­ве, мно­гомлcти­ве, мно­гобlго­ут­р0б­не, и4же прa­вєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1­лу­zй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сe­нію њбэ­щa­ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, прі­и­ми2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3сп­рa­ви жи­в0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ тво­и6мъ: дy­шы нa­шz њс­вz­ти2, тэ­ле­сA њчи1с­ти, по­мыш­лє1­ніz и3сп­рa­ви, мы6с­ли њчи1с­ти, и3 и3з­бa­ви нaсъ t всs­кіz ск0р­би, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њг­ра­ди2 нaсъ с™hми тво­и1­ми ѓгGлы, да њпол­чe­ні­емъ и4хъ соб­лю­дa­е­ми и3 нас­тав­лs­е­ми, дос­ти1г­немъ въ со­е­ди­нe­ніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ неп­рис­тyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бlгос­ло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

И$ме­немъ гDнимъ бlгос­ло­ви2, џт­че.

Їерeй, возглашaетъ: Б9е, ўщeд­ри ны2, и3 бlгос­ло­ви1 ны, прос­вэ­ти2 ли­цE твоE на ны2, и3 по­ми1­луй ны2.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Мlтва с™aгw ве­ли1­ка­гw ва­сj­ліа: ВLко гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, дол­го­тер­пё­вый њ нa­шихъ сог­рэ­шe­ні­ихъ, и3 дa­же до нh­нэш­нz­гw ча­сA при­ве­дhй нaсъ, в0нь­же на жи­вот­во­рs­щемъ дрe­вэ ви1­сz, бlго­ра­зyм­но­му раз­б0й­ни­ку, и4же въ рaй пу­те­сот­во­ри1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeр­тію смeрть раз­ру­ши1лъ є3си2, њчи1с­ти нaсъ грёш­ныхъ и3 не­дос­т0й­ныхъ р†бъ тво­и1хъ. сог­рэ­ши1­хомъ бо и3 без­за­к0н­но­ва­хомъ, и3 нёс­мы дос­т0й­ни воз­вес­ти2 nче­сA н†­ша и3 возз­рё­ти на вы­со­тY нбcную: за­нE њс­тa­ви­хомъ пyть прaв­ды тво­еS, и3 хо­ди1­хомъ въ в0­лzхъ сер­дeцъ нa­шихъ. но м0­лимъ твою2 без­мёр­ную бlгость, по­ща­ди2 нaсъ гDи, по мн0­жест­ву млcти тво­еS, и3 сп7си2 нaсъ и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди с™aгw, ћкw и3с­че­з0­ша въ су­е­тЁ днjе нa­ши, и3з­ми2 нaсъ и3з8 ру­ки2 соп­ро­ти1в­на­гw, и3 њс­тa­ви нaмъ грэ­хи2 нa­шz, и3 ўмерт­ви2 плотс­к0е нa­ше муд­ро­вa­ніе, да вeт­ха­го tло­жи1в­ше че­ло­вё­ка, въ н0­ва­го њб­ле­цeм­сz: и3 те­бЁ по­жи­вeмъ нa­ше­му вLцэ, и3 бlго­дё­те­лю, и3 тa­кw тво­и6мъ пос­лё­ду­ю­ще по­ве­лё­ні­ємъ, въ вёч­ный по­к0й дос­ти1г­немъ, и3дё­же є4сть всёхъ ве­се­лs­щих­сz жи­ли1­ще, тh бо є3си2 во­и1с­тин­ну и4с­тин­ное ве­сe­ліе и3 рa­дость лю1­бz­щихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, со без­на­чaль­нымъ тво­и1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Послёдованіе проскомjдіи

Хотsй свz­щeн­никъ б9eст­вен­ное со­вер­шa­ти тай­но­дёйствіе, д0л­женъ є4сть пeр­вэе ќбw при­ми­рeнъ бh­ти со всё­ми, и3 не и3мё­ти что2 на ко­го2, и3 сeрд­це же, є3ли1­ка си1­ла, t лу­кa­выхъ блюс­ти2 п0­мыс­лwвъ, воз­дер­жa­ти­сz же съ вe­че­ра, и3 трез­ви1­ти­сz дa­же до врe­ме­не свz­щен­но­дёйствіz.

Входнhz мlтвы.

Сщ7еннослужи1тели тво­рsтъ пок­л0нъ предс­то­s­те­лю.

И# тво­рsтъ къ вос­т0­ку пред8 с™hми двeрь­ми пок­ло­нє1­ніz.

Діaконъ, возглашaетъ: Бlгос­ло­ви2 вLко.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Діaконъ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Діaконъ: Ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, в7i.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Поми1­луй нaсъ гDи, по­ми1­луй нaсъ: всs­ка­гw бо tвё­та не­до­у­мё­ю­ще, сію1 ти мо­ли1т­ву ћкw вLцэ грёш­ніи при­н0­симъ: по­ми1­луй нaсъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

ГDи, по­ми1­луй нaсъ: на тs бо ўпо­вa­хомъ, не прог­нё­вай­сz на ны2 ѕэ­лw2, ни­жE по­мz­ни2 без­за­к0­ній нa­шихъ: но при1з­ри и3 нh­нэ ћкw бlго­ут­р0­бенъ, и3 и3з­бa­ви ны2 t вр†гъ нa­шихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1­діе твои2, вси2 дэ­лA ру­кY тво­є­1ю, и3 и4мz твоE при­зы­вa­емъ.

Стjхъ: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Мило­сeр­діz двє1­ри tвeр­зи нaмъ бlгос­ло­вeн­наz бцdе, на­дё­ю­щі­и­сz на тS да не по­ги1б­немъ, но да и3з­бa­вим­сz то­б0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сe­ніе р0­да хrті­aнс­ка­гw.

Пре­чcто­му w4б­ра­зу тво­е­мY пок­ла­нs­ем­сz бlгjй, про­сs­ще про­щe­ніz прег­рэ­шe­ній нa­шихъ хrтE б9е: в0­лею бо бlго­во­ли1лъ є3си2 пл0­тію взh­ти на кrтъ, да и3з­бa­ви­ши ±же соз­дaлъ є3си2 t ра­б0­ты врa­жіz. тёмъ бlго­дaрствен­нw во­пі­eмъ ти2: рa­дос­ти и3с­п0л­нилъ є3си2 вс‰ сп7се нaшъ, при­шe­дый сп7сти2 мjръ (цэ­лy­етъ їкH­ну сп7си1­те­лz).

Млcрдіz сy­щи и3с­т0ч­никъ, млcти спо­д0­би нaсъ бцdе, при1з­ри на лю1­ди сог­рэ­ши1в­шыz, kви2 ћкw при1с­нw си1­лу твою2: на тs бо ўпо­вa­ю­ще, рa­дуй­сz, во­пі­eмъ ти2, ћко­же и3ног­дA гав­рі­и1лъ безп­л0т­ныхъ ґр­хіст­ра­ти1гъ (цэ­лy­етъ їкH­ну бцdы).

ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй, подклони1въ главY: ГDи, низ­пос­ли2 рy­ку твою2 съ вы­со­ты2 с™aгw жи­ли1­ща тво­е­гw2, и3 ўк­рэ­пи2 мS въ пред­ле­жa­щую слyж­бу твою2: да не­w­суж­дeн­нw предс­тa­ну стрaш­но­му пrт0­лу тво­е­мY, и3 безк­р0в­ное свz­щен­но­дёйствіе со­вер­шY, ћкw твоS є4сть си1­ла, во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Сщ7еннослужи1тели тво­рsтъ пок­л0нъ ли1­кwмъ.

И# tх0­дzтъ въ пред­ло­жe­ніе.

Діaконъ: Вни1­ду въ д0мъ тв0й, пок­ло­ню1­сz ко хрa­му с™0му тво­е­мY въ стрa­сэ тво­eмъ. гDи, нас­тa­ви мS прaв­дою тво­eю, вр†гъ мо­и1хъ рa­ди и3сп­рa­ви пред8 то­б0ю пyть м0й: ћкw нёсть во ўс­тёхъ и4хъ и4с­ти­ны, сeрд­це и4хъ сy­ет­но, гр0бъ tвeрстъ гор­тaнь и4хъ, љзh­ки сво­и1­ми ль­щa­ху. су­ди2 и5мъ б9е, да tпа­дyтъ t мhс­лей сво­и1хъ, по мн0­жест­ву не­чeс­тіz и4хъ и3з­ри1­ни |, ћкw пре­w­гор­чи1­ша тS гDи. и3 да воз­ве­се­лsт­сz вси2 ўпо­вa­ю­щіи на тS, во вё­ки воз­рa­ду­ют­сz, и3 все­ли1­ши­сz въ ни1хъ, и3 пох­вa­лzт­сz њ те­бЁ лю1­бz­щіи и4мz твоE. ћкw ты2 бла­гос­ло­ви1­ши прa­вед­ни­ка гDи, ћкw nрy­жі­емъ бла­го­во­лe­ніz вэн­чaлъ є3си2 нaсъ.

Њблачeніе сщ7eннослужи1телей.

Їерeй цэ­лy­етъ с™0е є3ђліе.

Їерeй, глаг0летъ: ГDу по­м0­лим­сz (бlгос­лов­лs­етъ под8­ри1з­никъ).

Воз­рa­ду­ет­сz ду­шA моS њ гDэ, њб­ле­чe бо мS въ ри1­зу спа­сe­ніz, и3 њдeж­дею ве­сe­ліz њдёz мS: ћкw же­ни­хY воз­ло­жи2 ми2 вэ­нeцъ, и3 ћкw не­вёс­ту ўк­ра­си1 мz кра­со­т0ю (цэ­лy­етъ под8­ри1з­никъ, на­де­вa­етъ под8­ри1з­никъ).

ГDу по­м0­лим­сz (бlгос­лов­лs­етъ п0­ручь).

Дес­ни1­ца твоS, гDи, прос­лa­ви­сz въ крё­пос­ти: дес­нaz твоS ру­кA, гDи, сок­ру­ши2 вра­ги2, и3 мн0­жест­вомъ слa­вы тво­еS стeрлъ є3си2 су­пос­тa­ты (цэ­лy­етъ п0­ручь, на­де­вa­етъ п0­ручь).

ГDу по­м0­лим­сz (бlгос­лов­лs­етъ п0­ручь).

Рyцэ твои2 сот­во­ри1с­тэ мS и3 соз­дaс­тэ мS. вра­зу­ми1 мz, и3 на­у­чy­сz зa­по­вэ­демъ тво­и6мъ (цэ­лy­етъ п0­ручь, на­де­вa­етъ п0­ручь).

ГDу по­м0­лим­сz (бlгос­лов­лs­етъ є3піт­ра­хи1ль).

Бlгос­ло­вeнъ бGъ, и3з­ли­вa­zй бlго­дaть свою2 на свz­щeн­ни­ки сво‰: ћкw мЂ­ро на гла­вЁ, схо­дs­щее на бра­дY, бра­дY ґа­рH­ню, схо­дs­щее на nмe­ты њдeж­ды є3гw2 (цэ­лy­етъ є3піт­ра­хи1ль, на­де­вa­етъ є3піт­ра­хи1ль).

ГDу по­м0­лим­сz (бlгос­лов­лs­етъ по­sсъ).

Бlгос­ло­вeнъ бGъ, пре­по­z­сy­zй мS си1­лою, и3 по­ло­жи2 не­по­р0­ченъ пyть м0й, со­вер­шa­zй н0­зэ мои2 ћкw є3лe­ни, и3 на вы­с0­кихъ пос­тав­лs­zй мS (цэ­лy­етъ по­sсъ, на­де­вa­етъ по­sсъ).

ГDу по­м0­лим­сz (бlгос­лов­лs­етъ на­бeд­рен­никъ).

Пре­по­s­ши мeчь тв0й по бед­рЁ тво­eй си1ль­не, кра­со­т0ю тво­eю, и3 доб­р0­тою тво­eю, и3 на­лz­цы2, и3 ўс­пэ­вaй и3 цaрствуй, и4с­ти­ны рa­ди и3 кр0­тос­ти и3 прaв­ды, и3 нас­тa­витъ тS ди1в­нw дес­ни1­ца твоS, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь (цэ­лy­етъ на­бeд­рен­никъ, на­де­вa­етъ на­бeд­рен­никъ).

ГDу по­м0­лим­сz (бlгос­лов­лs­етъ фе­лHнь).

Сщ7eн­ни­цы твои2, гDи, њб­ле­кyт­сz въ прaв­ду, и3 пре­по­д0б­ніи твои2 рa­дос­тію воз­рa­ду­ют­сz, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь (цэ­лy­етъ фе­лHнь, на­де­вa­етъ фе­лHнь).

Ўмhю въ не­по­ви1н­ныхъ рy­цэ мои2, и3 њбh­ду жeрт­вен­никъ тв0й гDи, є4же ўс­лh­ша­ти ми2 глaсъ хва­лы2 тво­еS, и3 по­вё­да­ти вс‰ чу­де­сA тво‰. гDи, воз­лю­би1хъ бlго­лё­піе д0­му тво­е­гw2, и3 мёс­то се­лe­ніz слa­вы тво­еS: да не по­гу­би1­ши съ не­чес­ти1­вы­ми дy­шу мою2, и3 съ мy­жи кро­вeй жи­во­тA мо­е­гw2, и4х­же въ ру­кaхъ без­за­кH­ніz, дес­ни1­ца и4хъ и3с­п0л­ни­сz мзды2. Ѓзъ же неѕ­л0­бі­емъ мо­и1мъ хо­ди1хъ, и3з­бa­ви мS гDи, и3 по­ми1­луй мS: но­гA моS стA на пра­во­тЁ, въ цeрк­вахъ бла­гос­лов­лю2 тS гDи (ў­мh­вa­етъ рy­ки).

Діaконъ цэ­лy­етъ с™hй тра­пe­зу.

Тaже подклони1въ главY: Бlгос­ло­ви2, вLко, сті­хaрь со nра­рeмъ.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (бlгос­лов­лs­етъ њб­ла­чe­ніе).

Діaконъ, ти1хw: ГDу по­м0­лим­сz.

Тaже глаг0летъ: Воз­рa­ду­ет­сz ду­шA моS њ гDэ, њб­ле­чe бо мS въ ри1­зу спа­сe­ніz, и3 њдeж­дею ве­сe­ліz њдёz мS: ћкw же­ни­хY воз­ло­жи2 ми2 вэ­нeцъ, и3 ћкw не­вёс­ту ўк­ра­си1 мz кра­со­т0ю (цэ­лy­етъ под8­ри1з­никъ, на­де­вa­етъ под8­ри1з­никъ).

Тaже ти1хw: ГDу по­м0­лим­сz.

Тaже глаг0летъ: Дес­ни1­ца твоS, гDи, прос­лa­ви­сz въ крё­пос­ти: дес­нaz твоS ру­кA, гDи, сок­ру­ши2 вра­ги2, и3 мн0­жест­вомъ слa­вы тво­еS стeрлъ є3си2 су­пос­тa­ты (цэ­лy­етъ п0­ручь, на­де­вa­етъ п0­ручь).

Тaже ти1хw: ГDу по­м0­лим­сz.

Тaже глаг0летъ: Рyцэ твои2 сот­во­ри1с­тэ мS и3 соз­дaс­тэ мS. вра­зу­ми1 мz, и3 на­у­чy­сz зa­по­вэ­демъ тво­и6мъ (цэ­лy­етъ п0­ручь, на­де­вa­етъ п0­ручь).

Тaже ти1хw: ГDу по­м0­лим­сz.

Тaже глаг0летъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са­ва­Hfъ, и3с­п0лнь нб7о и3 зем­лS слa­вы є3гw (цэ­лy­етъ nрaрь, на­де­вa­етъ nрaрь).

Ўмhю въ не­по­ви1н­ныхъ рy­цэ мои2, и3 њбh­ду жeрт­вен­никъ тв0й гDи, є4же ўс­лh­ша­ти ми2 глaсъ хва­лы2 тво­еS, и3 по­вё­да­ти вс‰ чу­де­сA тво‰. гDи, воз­лю­би1хъ бlго­лё­піе д0­му тво­е­гw2, и3 мёс­то се­лe­ніz слa­вы тво­еS: да не по­гу­би1­ши съ не­чес­ти1­вы­ми дy­шу мою2, и3 съ мy­жи кро­вeй жи­во­тA мо­е­гw2, и4х­же въ ру­кaхъ без­за­кH­ніz, дес­ни1­ца и4хъ и3с­п0л­ни­сz мзды2. Ѓзъ же неѕ­л0­бі­емъ мо­и1мъ хо­ди1хъ, и3з­бa­ви мS гDи, и3 по­ми1­луй мS: но­гA моS стA на пра­во­тЁ, въ цeрк­вахъ бла­гос­лов­лю2 тS гDи (ў­мh­вa­етъ рy­ки).

И# tшeдъ въ пред­ло­жe­ніе, ўго­тов­лs­етъ сщ7є1н­наz. С™hй ќбw дjс­косъ пос­тав­лs­етъ њ шy­юю стра­нY, по­ти1рь же, є4же є4сть с™yю чa­шу, њ дес­нyю, и3 прH­чаz съ ни1­ми.

Приготовлeніе ѓгнца.

Їерeй со діaкономъ tх0­дzтъ въ пред­ло­жe­ніе.

Їерeй со діaкономъ, глаг0лютъ: Б9е, њчи1с­ти мS грёш­на­го и3 по­ми1­луй мS (пок­л0нъ), G.

Їерeй: И#ску­пи1лъ ны2 є3си2 t клsт­вы за­к0н­ныz (цэ­лy­етъ дjс­косъ): Чест­н0ю тво­eю кр0­вію (цэ­лy­етъ по­ти1рь): На кrтЁ приг­воз­ди1в­сz (цэ­лy­етъ ѕвэз­ди1­цу): И# ко­пі­eмъ про­б0дь­сz (цэ­лy­етъ ко­піE): Безс­мeр­тіе и3с­то­чи1лъ є3си2 че­ло­вё­кwмъ (цэ­лy­етъ лжи1­цу): Сп7се нaшъ слa­ва те­бЁ (цэ­лy­етъ прос­фо­рY).

Діaконъ, возглашaетъ: Бlгос­ло­ви2 вLко.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Діaконъ: Ґми1нь.

Їерeй: Въ вос­по­ми­нa­ніе гDа, и3 бGа, и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA (знa­ме­ну­еть ко­пі­eмъ вер­хY пе­чa­ти прос­фо­ры2), G.

Діaконъ взи­рa­етъ бла­го­го­вёй­нw на тa­инство, дер­жS и3 nрaрь въ ру­цЁ.

Тaже глаг0летъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Ћкw nв­чA на за­ко­лe­ніе ве­дe­сz (вод­ру­жa­етъ ко­піE въ дес­ную стра­нY пе­чa­ти).

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: И# ћкw ѓг­нецъ не­по­р0­ченъ прs­мw стри­гy­ща­гw є3го2 безг­лa­сенъ, тa­кw не tвер­зa­етъ ќстъ сво­и1хъ (вод­ру­жa­етъ ко­піE въ лё­вую стра­нY пе­чa­ти).

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Во сми­рe­ніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsт­сz (вод­ру­жa­етъ ко­піE въ г0р­нюю стра­нY пе­чa­ти).

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Р0дъ же є3гw2 кто2 и3с­по­вёсть (вод­ру­жa­етъ ко­піE въ д0ль­нюю стра­нY пе­чa­ти);

Діaконъ: Воз­ми2, вLко.

Їерeй: Ћкw взeм­лет­сz t зем­ли2 жи­в0тъ є3гw2 (вло­жи1въ с™0е ко­піE t к0с­вен­ныz дес­нhz стра­ны2 прос­фо­ры2, взи­мa­етъ с™hй хлёбъ).

И# кла­дeтъ ѓг­нецъ взнaкъ на с™ёмъ дjс­ко­сэ.

Діaконъ: Пож­ри2, вLко.

Їерeй: Жрeт­сz ѓг­нецъ б9ій, взeм­лzй грёхъ мj­ра, за мірс­кjй жи­в0тъ и3 спа­сe­ніе (жрeтъ ѓг­нецъ кrто­ви1д­нw).

И# њб­ра­щa­етъ дру­гyю стра­нY го­рЁ, и3мy­щую кrтъ.

Діaконъ: Про­бо­ди2, вLко.

Їерeй: Е#ди1нъ t вH­инъ ко­пі­eмъ рeб­ра є3гw2 про­бо­дE, и3 ѓбіе и3зh­де кр0вь и3 во­дA: и3 ви1­дэ­вый сви­дё­тель­ство­ва, и3 и4с­тин­но є4сть сви­дё­тель­ство є3гw2 (про­бо­дa­етъ и5 въ дес­нyю стра­нY с™hмъ ко­пі­eмъ).

Діaконъ: Бlгос­ло­ви2, вLко, с™0е со­е­ди­нe­ніе.

Їерeй бlгос­лов­лs­етъ t ві­нA и3 во­ды2.

Діaконъ вли­вa­етъ во с™hй по­ти1рь t ві­нA вкy­пэ и3 во­ды2.

Поминaніе небёсныz и3 земнhz церкви2.

Їерeй прі­eм­летъ вто­рyю прос­фо­рY.

Їерeй, глаг0летъ: Въ чeсть и3 пa­мzть пребlгос­ло­вeн­ныz вLчцы нa­шеz бцdы и3 прис­нодв7ы мRjи, є3s­же мо­ли1т­ва­ми прі­и­ми2, гDи, жeрт­ву сію2 въ пренбcный тв0й жeрт­вен­никъ (взи­мa­етъ чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 њдес­нyю с™aгw хлё­ба, бли1зъ сре­ды2 є3гw2).

Предс­тA цRи1­ца њдес­нyю те­бE, въ ри6­зы поз­ла­щeн­ны њдё­z­на, пре­ук­ра­шeн­на.

И# прі­eм­летъ трe­тюю прос­фо­рY.

Тaже глаг0летъ: Чест­нa­гw слaв­на­гw про­р0­ка, п®тe­чи и3 кrти1­те­лz їw­aн­на (взи­мa­етъ чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 њ лё­вую стра­нY с™aгw хлё­ба, тво­рsй на­чa­ло пeр­ва­гw чи1­на).

С™hхъ слaв­ныхъ прbр0­кwвъ: мw­m­сeа и3 ґа­рH­на, и3ліи2 и3 є3ліс­сeа, дв7да и3 їес­сeа: с™hхъ трі­eхъ nт­ро­кHвъ, и3 да­ні­и1­ла про­р0­ка, и3 всёхъ с™hхъ про­р0­кwвъ (взи­мa­етъ вто­рyю чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ пeр­выz бла­го­чи1н­нw).

С™hхъ слaв­ныхъ и3 всех­вaль­ныхъ ґпcлъ пет­рA и3 пav­ла, и3 пр0­чихъ всёхъ с™hхъ ґпcто­лwвъ (взи­мa­етъ трe­тюю чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ вто­рhz, скон­ча­вaz пeр­вый чи1нъ).

И%же во с™hхъ nц7ъ нa­шихъ с™и1­те­лей, ва­сj­ліа ве­ли1­ка­гw, гри­г0­ріа бGос­л0­ва, и3 їw­aн­на зла­то­yс­та­гw, ґfа­нa­сіа и3 кm­рjл­ла, ні­ко­лaа мmр­лm­кjйс­ка­гw: пет­рA, fе­ог­н0с­та, ґле­xjа, кmп­рі­a­на, фH­тіа, їH­ны, ге­р0н­тіа, їw­а­сa­фа, ма­кa­ріа, фі­лjп­па, јw­ва, є3р­мо­гe­на, тЂ­хw­на, пет­рA, фі­ла­рe­та, їн­но­кeн­тіа и3 ма­кa­ріа мос­к0вс­кихъ, ні­ки1­ты є3пcкпа нов­го­р0дс­ка­гw, ле­0н­тіа є3пcкпа рос­т0вс­ка­гw и3 всёхъ с™hхъ свz­ти1­те­лей (взи­мa­етъ чет­вeр­тую чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 бли1зъ пeр­выz чaс­ти­цы, тво­рS вто­р0е на­чa­ло).

С™aгw ґп0с­то­ла, пер­во­мy­че­ни­ка и3 ґр­хі­ді­a­ко­на сте­фa­на, с™hхъ ве­ли1­кихъ м§нкwвъ, ди­ми1т­ріа, ге­Hр­гіа, fе­0­дw­ра тЂ­рw­на, fе­0­дw­ра стра­ти­лa­та, и3 всёхъ с™hхъ мy­чє­никъ: и3 м§нцъ, feк­лы, вар­вa­ры, кm­рі­а­кjи, є3v­фи1­міи и3 па­рас­кe­vы, є3ка­те­рj­ны, и3 всёхъ с™hхъ мy­че­ницъ (взи­мa­етъ пs­тую чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ пeр­выz, сy­щіz на­чa­ломъ вто­рa­гw чи1­на).

Пре­по­д0б­ныхъ и3 бGон0с­ныхъ nц7ъ нa­шихъ, ґн­тH­ніа, є3v­fЂ­міа, сaв­вы, nнyф­ріа, ґfа­нa­сіа ґfHнс­ка­гw, ґн­тH­ніа и3 fе­о­д0­сіа пе­чeрс­кихъ, сeр­гіа рa­до­нежс­ка­гw, вар­ла­a­ма ху­тhнс­ка­гw, се­ра­fj­ма са­р0вс­ка­гw и3 всёхъ прпdбныхъ nтє1цъ: и3 прпdбныхъ мa­те­рей, пе­ла­гjи, fе­о­д0­сіи, ґнас­та­сjи, є3vп­ра­xjи, феv­рH­ніи, fе­о­дy­ліи, є3vф­ро­сЂ­ніи, ма­рjи є3гЂп­тz­ны­ни, и3 всёхъ с™hхъ пре­пdбныхъ мa­те­рей (взи­мa­етъ шес­тyю чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ вто­рhz чaс­ти­цы, во и3с­пол­нe­ніе вто­рa­гw чи1­на).

С™hхъ и3 чу­дот­в0р­цєвъ безс­рeб­рє­никъ, кос­мы2 и3 да­мі­a­на, кЂ­ра и3 їw­aн­на, пан­те­ле­и1­мо­на и3 є3р­мо­лaа, и3 всёхъ с™hхъ безс­рeб­ре­ни­кwвъ (взи­мa­етъ сед­мyю чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 вeрхъ, тво­рS трe­тіе на­чa­ло, по чи1­ну).

С™hхъ и3 прa­вед­ныхъ бGоo­ц7ъ, їw­а­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 с™и1­те­лz ні­ко­лaа ґр­хі­е­пcкпа мmр­лm­кjйс­ка­гw, чу­дот­в0р­ца, и3 с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw, с™ыхъ рав­но­а­пcль­ныхъ ме­f0­діа и3 кm­рjл­ла, ўчи1­те­лей сло­вeнс­кихъ: с™ыхъ рав­но­а­пcль­ныхъ ве­ли1­ка­гw кн7зz вла­ди1­мі­ра и3 ве­ли1­кіz кн7ги­ни џль­ги и3 всёхъ с™hхъ, и4х­же мо­ли1т­ва­ми по­сэ­ти1 ны, б9е (взи­мa­етъ nс­мyю чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ пeр­выz бла­го­чи1н­нw).

И$же во свz­тhхъ nт­цA нa­ше­гw їw­aн­на зла­то­yс­та­гw, ґр­хі­е­пcкпа конс­тан­ти­но­п0ль­ска­гw (взи­мa­етъ де­вs­тую пок­ро­вeцъ).

И# прі­eм­летъ чет­вeр­тую прос­фо­рY.

Тaже глаг0летъ: Помz­ни2, вLко че­ло­вэ­ко­лю1б­че, всs­кое є3пcкопство пра­вос­лaв­ныхъ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ, чест­н0е прес­вЂ­терство, во хrтЁ ді­a­конство, и3 вeсь свz­щeн­ни­чес­кій чи1нъ: брa­тію и3 сос­лу­жeб­ни­ки нa­шz, свz­щeн­ни­ки, ді­a­ко­ны, и3 всю2 брa­тію нa­шу, ±же приз­вaлъ є3си2 во твоE nб­щe­ніе, тво­и1мъ бла­го­ут­р0­бі­емъ, всеб­ла­гjй вLко (взи­мa­етъ чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ с™aгw хлё­ба).

Помz­ни2, гDи, бо­гох­ра­ни1­мую стра­нY нa­шу и3 пра­вос­лaв­ныхъ лю­дeй є3S (взи­мa­етъ чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ с™aгw хлё­ба).

По­ми­нa­етъ и5х­же и4мать жи­вhхъ по и4ме­ни: Помz­ни2, гDи, їе­рeа ґле­xaнд­ра, неп­рaзд­ную џль­гу, nт­ро­ко­ви1­цу ґнас­та­сjю, мла­дeн­ца трЂ­фw­на, мла­дe­ни­цу xe­нію, мла­дeн­ца се­ра­фj­ма, пav­ла, на­тa­лію, їw­aн­на, ґле­xaнд­ра, зи­на­j­ду (на к0­еж­до и4мz взи­мa­етъ чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ с™aгw хлё­ба).

И# прі­eм­летъ пs­тую прос­фо­рY.

Тaже глаг0летъ: Њ пa­мz­ти и3 њс­тав­лe­ніи грэ­хHвъ с™ёй­шихъ пат­рі­aр­хwвъ, пра­вос­лaв­ныхъ и3 бла­го­чес­ти1­выхъ цReй и3 бла­го­чес­ти1­выхъ цRи1цъ, бlжeн­ныхъ соз­дa­те­лей [с™aгw хрa­ма се­гw2 (взи­мa­етъ чaс­ти­цу).

По­ми­нa­етъ ру­ко­по­ло­жи1в­ша­го є3го2 ґр­хі­е­рeа, и3 дру­ги1хъ, и5х­же х0­щетъ, ўс0п­шихъ по и4ме­ни: Помz­ни2, гDи, ні­ко­лaа, є3ка­те­рj­ну, в0­и­на ґле­xaнд­ра, ма­рjю, пav­ла, люд­ми1­лу, ґле­xjа, є3v­до­кjю (на к0­еж­до и4мz взи­мa­етъ чaс­ти­цу, по­ла­гa­етъ ю5 д0­лэ с™aгw хлё­ба).

И# всёхъ въ на­дeж­дэ воскrніz, жи1з­ни вёч­ныz и3 тво­е­гw2 nб­щe­ніz ўс0п­шихъ, пра­вос­лaв­ныхъ nтє1цъ и3 брa­тій нa­шихъ, чlвэ­ко­лю1б­че гDи (взи­мa­етъ чaс­ти­цу).

Помz­ни2, гDи, и3 моE не­дос­т0­инство, и3 прос­ти1 ми всs­кое сог­рэ­шe­ніе, в0ль­ное же и3 не­в0ль­ное (взи­мa­етъ чaс­ти­цу).

И# прі­eмъ гy­бу, со­би­рa­етъ на дjс­косъ ч†с­ти­цы д0­лэ с™aгw хлё­ба, ћко­же бh­ти во ўт­вер­жe­ніи, и3 не и3с­пaд­ну­ти че­со­мY.

Покрhтіе пріугот0ванныхъ дарHвъ.

Діaконъ прі­eмъ ка­ди1ль­ни­цу, вла­гa­етъ въ ню2 fm­мі­aмъ.

Діaконъ, глаг0летъ: Бlгос­ло­ви2, вла­дh­ко, ка­ди1­ло.

Тaже тaйнw: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Кади1­ло те­бЁ при­н0­симъ хrтE б9е нaшъ, въ во­ню2 бла­го­у­хa­ніz ду­х0в­на­гw, є4же прі­eмъ въ пренбcный тв0й жeрт­вен­никъ, воз­нис­пос­ли2 нaмъ бlго­дaть прес™aгw тво­е­гw2 д¦а (бlгос­лов­лs­етъ ка­ди1­ло).

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: И# при­шeд­ши ѕвэз­дA стA вер­хY, и3дё­же бЁ nт­ро­чA (ка­ди1тъ ѕвэз­ди1­цу, по­ла­гa­етъ вер­хY с™aгw хлё­ба).

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: ГDь воцRи1­сz, въ лё­по­ту њб­ле­чe­сz: њб­ле­чe­сz гDь въ си1­лу, и3 пре­по­s­са­сz. и4бо ўт­вер­ди2 все­лeн­ную, ћже не под­ви1­жит­сz. го­т0въ пrт0лъ тв0й tт0­лэ, t вё­ка ты2 є3си2. возд­ви­г0­ша рё­ки гDи, возд­ви­г0­ша рё­ки глa­сы сво‰. в0з­мутъ рё­ки сот­рє1­ніz сво‰, t гла­сHвъ в0дъ мн0­гихъ. ди1в­ны вы­со­ты6 морс­к‡z, ди1­венъ въ вы­с0­кихъ гDь. сви­дB­ніz тво‰ ўвё­ри­ша­сz ѕэ­лw2. д0­му тво­е­мY по­до­бa­етъ с™hнz гDи, въ дол­го­тY днjй (ка­ди1тъ пeр­ва­го пок­ро­вeцъ, пок­ры­вa­етъ с™hй хлёбъ съ дjс­ко­сомъ).

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz. Пок­рhй, вла­дh­ко.

Їерeй: Пок­ры2 нб7сA доб­ро­дё­тель твоS хrтE, и3 хва­лы2 тво­еS и3с­п0лнь зем­лS (ка­ди1тъ вто­рa­го пок­ро­вeцъ, пок­ры­вa­етъ с™hй по­ти1рь).

Діaконъ: ГDу по­м0­лим­сz. Пок­рhй, вла­дh­ко.

Їерeй: Пок­рhй нaсъ кр0­вомъ кри­лY тво­eю и3 tже­ни2 t нaсъ всs­ка­го вра­гA и3 су­пос­тa­та. ўми­ри2 жи­в0тъ нaшъ гDи, по­ми1­луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 спа­си2 дy­шы нa­шz, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ (по­ка­ди1въ пок­р0въ, си1­рэчь, воз­дyхъ, пок­ры­вa­етъ и3 nбо‰).

И# прі­eмъ ка­ди1ль­ни­цу, ка­ди1тъ с™0е пред­ло­жe­ніе.

Тaже глаг0летъ: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, си1­це бlго­во­ли1­вый, слa­ва те­бЁ:

Діaконъ: Всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь (ї­е­рeй со ді­a­ко­номъ: пок­л0нъ).

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, си1­це бlго­во­ли1­вый, слa­ва те­бЁ:

Діaконъ: Всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь (ї­е­рeй со ді­a­ко­номъ: пок­л0нъ).

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, си1­це бlго­во­ли1­вый, слa­ва те­бЁ:

Діaконъ: Всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь (ї­е­рeй со ді­a­ко­номъ: пок­л0нъ).

Њ пред­ло­жeн­ныхъ чест­нhхъ да­рёхъ гDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Мlтва пред­ло­жe­ніz: Б9е б9е нaшъ, нбcный хлёбъ, пи1­щу все­мY мj­ру, гDа нa­ше­го и3 бGа ї}са хrтA пос­лa­вый, сп7са и3 и3з­бa­ви­те­лz и3 бlго­дё­те­лz, бlгос­ло­вs­ща и3 њс­вz­щa­ю­ща нaсъ, сaмъ бlгос­ло­ви2 пред­ло­жe­ніе сіE, и3 прі­и­ми2 є5 въ пренбcный тв0й жeрт­вен­никъ. по­мz­ни2, ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ, при­нeс­шихъ и3 и4х­же рa­ди при­не­с0­ша: и3 нaсъ не­w­суж­дe­ны сох­ра­ни2 во сщ7ен­но­дёст­віи б9eст­вен­ныхъ тво­и1хъ т†­инъ. Ћкw свz­ти1­сz и3 прос­лa­ви­сz пре­чcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Tпyстъ проскомjдіи.

Їерeй, возглашaетъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вa­ніе нa­ше, слa­ва те­бЁ.

Тaже глаг0летъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Бlгос­ло­ви2.

Tпyстъ: Воск­ре­сhй и3з8 мeрт­выхъ хrт0съ и4с­тин­ный бGъ нaшъ, мlтва­ми пре­чcтыz сво­еS м™ре, и4же во свz­тhхъ nт­цA нa­ше­гw їw­aн­на зла­то­yс­та­гw, ґр­хі­е­пcкпа конс­тан­ти­но­п0ль­ска­гw и3 всёхъ с™hхъ, по­ми1­лу­етъ и3 спа­сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ.

Діaконъ: Ґми1нь.

И# прі­eмъ ка­ди1ль­ни­цу, ка­ди1тъ с™0е пред­ло­жe­ніе.

И# tвер­зa­ет­сz за­вё­са.

Діaконъ: Во гр0­бэ пл0тс­ки, во ѓдэ же съ ду­шeю, ћкw бGъ: въ раи1 же съ раз­б0й­ни­комъ, и3 на пrт0­лэ бhлъ є3си2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3с­пол­нsz не­w­пи1­сан­ный (ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу кру­г0мъ крес­то­ви1д­нw).

Pа­л0мъ н7: Поми1­луй мS б9е, по ве­ли1­цэй млcти тво­eй, и3 по мн0­жест­ву щед­р0тъ тво­и1хъ њчи1с­ти без­за­к0­ніе моE. На­и­пa­че њмhй мS t без­за­к0­ніz мо­е­гw2 и3 t грэ­хA мо­е­гw2 њчи1с­ти мS: Ћкw без­за­к0­ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1­но­му сог­рэ­ши1хъ и3 лу­кa­вое пред8 то­б0ю сот­во­ри1хъ: ћкw да њп­рав­ди1­ши­сz во сло­ве­сёхъ тво­и1хъ и3 по­бэ­ди1­ши, внег­дA су­ди1­ти ти2. Сe бо, въ без­за­к0­ні­ихъ за­чaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ ро­ди1 мz мa­ти моS. Сe бо, и4с­ти­ну воз­лю­би1лъ є3си2, без­вBст­наz и3 т†й­наz пре­мdрос­ти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њк­ро­пи1­ши мS v3с­сH­помъ, и3 њчи1­щу­сz: њмh­е­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэ­лю1­сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 ве­сe­ліе: воз­рa­ду­ют­сz кHс­ти сми­рє1н­ныz. Tвра­ти2 ли­цE твоE t грBхъ мо­и1хъ и3 вс‰ без­за­кH­ніz мо‰ њчи1с­ти. Сeрд­це чи1с­то со­зи1ж­ди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њб­но­ви2 во ўт­р0­бэ мо­eй. Не tвeр­жи ме­нE t ли­цA тво­е­гw2 и3 д¦а тво­е­гw2 с™aгw не tи­ми2 t ме­нE. Воз­дaждь ми2 рa­дость сп7сe­ніz тво­е­гw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўт­вер­ди1 мz. На­у­чY без­за­кHн­ныz пу­тє1мъ тво­и6мъ, и3 не­чес­ти1­віи къ те­бЁ њб­ра­тsт­сz. И#з­бa­ви мS t кро­вeй, б9е, б9е сп7сe­ніz мо­е­гw2: воз­рa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ тво­eй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўс­тA мо‰ воз­вэс­тsтъ хва­лY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­сож­жє1­ніz не бlго­во­ли1­ши. Жeрт­ва бGу дyхъ сок­ру­шeнъ: сeрд­це сок­ру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўни­чи­жи1тъ. Ўбlжи2, гDи, бlго­во­лe­ні­емъ тво­и1мъ сі­H­на, и3 да со­зи1ж­дут­сz стё­ны їе­rли6мс­кіz: Тог­дA бlго­во­ли1­ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шe­ніе и3 все­со­же­гa­є­маz: тог­дA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тель­цы2 (ка­ди1тъ свz­ти1­ли­ще, и3 хрaмъ вeсь, нас­то­s­те­лz и3 ли1­ки, и3 всю2 брa­тію).

И# вх0­дитъ пa­ки во с™hй nл­тaрь, и3 ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу пa­ки, и3 сщ7eн­ни­ка.

И# tла­гa­етъ ка­ди1ль­ни­цу на мёс­то своE.

Б9eственнаz літургjа
и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна златоyстагw

Літургjа њглашeнныхъ.

Начaло літургjи.

Сщ7еннослужи1тели ста­ю1тъ пред8 с™0ю тра­пe­зою.

Сщ7еннослужи1тели, тaйнw: Б9е, њчи1с­ти мS грёш­на­го и3 по­ми1­луй мS (пок­л0нъ), G.

Їерeй, ти1хw: Глaсъ д7: Воз­нeсл­сz є3си2 во слa­вэ хrтE б9е нaшъ, рa­дость сот­во­ри1­вый ўче­ни­кHмъ њбэ­то­вa­ні­емъ с™aгw д¦а, и3з­вэ­щє1н­нымъ и5мъ бhв­шымъ бла­гос­ло­вe­ні­емъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3з­бa­ви­тель мj­ра.

Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на зем­ли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­цэхъ бlго­во­лe­ніе, в7.

ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўс­тA мо‰ воз­вэс­тsтъ хва­лY твою2.

И# цэ­лy­етъ с™0е є3ђліе.

Діaконъ цэ­лy­етъ с™hй тра­пe­зу.

Тaже подклони1въ главY: Врe­мz сот­во­ри1­ти гDви, вLко бла­гос­ло­ви2.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (знa­ме­ну­етъ ді­a­ко­на).

Діaконъ: Ґми1нь.

Помо­ли1­сz њ мнЁ, вLко.

Їерeй: Да и3сп­рa­витъ гDь стw­пы2 тво‰.

Діaконъ: Помz­ни1 мz, вLко с™hй.

Їерeй: Да по­мz­нeтъ тS гDь бGъ во цrтвіи сво­eмъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Діaконъ: Ґми1нь (тво­ри1тъ пок­л0нъ їе­рeю, и3с­х0­дитъ сё­вер­ны­ми двeрь­ми).

Тaже возглашaетъ: Бlгос­ло­ви2 вLко.

Їерeй: Бlгос­ло­вe­но цrтво, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Е#ктеніA ми1рнаz.

Діaконъ и3з­х0­дитъ сё­вер­ною стра­н0ю, ста­eтъ на nбhч­номъ мёс­тэ ґм­вH­на.

Діaконъ, глаг0летъ: Ми1ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ свhш­нэмъ ми1­рэ, и3 спа­сe­ніи дyшъ нa­шихъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ ми1­рэ все­гw2 мj­ра, бlгос­то­s­ніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 со­е­ди­нe­ніи всёхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ с™ёмъ хрa­мэ сeмъ, и3 съ вё­рою, бlго­го­вё­ні­емъ и3 стрa­хомъ б9іимъ вхо­дs­щихъ в0нь, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ, чест­нёмъ прес­вЂ­терствэ, во хrтЁ ді­a­конствэ, њ всeмъ при1ч­тэ и3 лю1­дехъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ бо­гох­ра­ни1­мэй стра­нЁ нa­шей, влас­тёхъ и3 в0­инствэ є3S, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ вё­си сeй, всs­комъ грa­дэ, стра­нЁ, и3 вё­рою жи­вy­щихъ въ ни1хъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ бlго­раст­во­рe­ніи воз­дy­хwвъ, њ и3з8­oби1­ліи пло­дHвъ зем­нhхъ, и3 врe­ме­нэхъ ми1р­ныхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ плa­ва­ю­щихъ, пу­те­шeст­ву­ю­щихъ, не­дy­гу­ю­щихъ, стрaж­ду­щихъ, плэ­нeн­ныхъ, и3 њ спа­сe­ніи и4хъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ и3з­бa­ви­ти­сz нaмъ t всs­кіz ск0р­би, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, тaйнw: ГDи б9е нaшъ, є3гH­же дер­жa­ва нес­ка­зaн­на, и3 слa­ва не­пос­ти­жи1­ма, є3гH­же ми1­лость без­мёр­на и3 че­ло­вэ­ко­лю1­біе не­из­ре­чeн­но: сaмъ, вLко, по бlго­ут­р0­бію тво­е­мY, при1з­ри на ны2 и3 на с™hй хрaмъ сeй, и3 сот­во­ри2 съ нa­ми, и3 мо­лs­щи­ми­сz съ нa­ми, бо­г†­тыz ми1­лwс­ти тво‰ и3 щед­рH­ты тво‰.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw по­до­бa­етъ те­бЁ всs­каz слa­ва, чeсть и3 пок­ло­нe­ніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

ҐнтіфHнъ №, pал0мъ Rв.

Ли1къ: Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи.

Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа, и3 вс‰ внyт­рєн­нzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2:

Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа, и3 не за­бы­вaй всёхъ воз­да­s­ній є3гw2:

Њчи­щa­ю­ща­го вс‰ без­за­кH­ніz тво‰, и3с­цэ­лs­ю­ща­го вс‰ не­дy­ги тво‰,

И#збав­лs­ю­ща­го t и3ст­лё­ніz жи­в0тъ тв0й, вэн­чa­ю­ща­го тS млcтію и3 щед­р0­та­ми,

И#спол­нs­ю­ща­го во бlги1хъ же­лa­ніе твоE: њб­но­ви1т­сz ћкw џр­лz ю4ность твоS.

Тво­рsй млcты­ни гDь и3 судь­бY всBмъ њби6­ди­мымъ.

Ска­зA пу­ти6 сво‰ мw­m­сe­о­ви, сы­но­вHмъ ї}лє­вымъ хо­тB­ніz сво‰.

Щeдръ и3 млcтивъ гDь, дол­го­тер­пэ­ли1въ и3 мно­гомлcтивъ.

Не до кон­цA прог­нё­ва­ет­сz, ни­жE во вёкъ враж­дy­етъ:

Не по без­за­к0­ні­ємъ нa­шымъ сот­во­ри1лъ є4сть нaмъ, ни­жE по грэ­хHмъ нa­шымъ воз­дaлъ є4сть нaмъ.

Ћкw по вы­со­тЁ не­бeс­нэй t зем­ли2, ўт­вер­ди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на бо­s­щих­сz є3гw2:

Е#ли1­кw tсто­sтъ вос­т0­цы t з†­падъ, ўдa­лилъ є4сть t нaсъ без­за­кH­ніz н†­ша.

Ћко­же щeд­ритъ nтeцъ сh­ны, ўщeд­ри гDь бо­s­щих­сz є3гw2.

Ћкw т0й поз­нA соз­дa­ніе нa­ше, по­мz­нY, ћкw пeрсть є3с­мы2.

Чело­вёкъ, ћкw тра­вA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeл­ный, тa­кw њц­вэ­тeтъ:

Ћкw дyхъ пр0й­де въ нeмъ, и3 не бy­детъ, и3 не поз­нa­етъ кто­мY мёс­та сво­е­гw2.

Млcть же гDнz t вё­ка и3 до вё­ка на бо­s­щих­сz є3гw2, И# прaв­да є3гw2 на сы­нёхъ сы­нHвъ, хра­нs­щихъ за­вётъ є3гw2 и3 п0м­нz­щихъ зa­пw­вэ­ди є3гw2 тво­ри1­ти |.

ГDь на нб7си2 ўго­т0­ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всё­ми њб­ла­дa­етъ.

Бlгос­ло­ви1­те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2, си1ль­ніи крё­пос­тію, тво­рs­щіи сл0­во є3гw2, ўс­лh­ша­ти глaсъ сло­вeсъ є3гw2.

Бlгос­ло­ви1­те гDа, вс‰ си6­лы є3гw2, слу­ги6 є3гw2, тво­рs­щіи в0­лю є3гw2.

Бlгос­ло­ви1­те гDа, вс‰ дэ­лA є3гw2 на всs­комъ мёс­тэ вLчест­ва є3гw2:

Ли1къ №, вhшшимъ глaсомъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Ли1къ в7: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ли1къ №: Бlгос­ло­ви2, ду­шE моS, гDа, и3 вс‰ внyт­рєн­нzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 гDи.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, тaйнw: ГDи б9е нaшъ, спа­си2 лю1­ди тво‰ и3 бlгос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE, и3с­пол­нe­ніе цeрк­ве тво­еS сох­ра­ни2, њс­вz­ти2 лю1­бz­щыz бла­го­лё­піе д0­му тво­е­гw2: ты2 тёхъ восп­рос­лa­ви б9eст­вен­ною тво­eю си1­лою, и3 не њс­тa­ви нaсъ ўпо­вa­ю­щихъ на тS.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоS дер­жa­ва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ рм7є.

Ли1къ в7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе): Хва­ли2, ду­шE моS, гDа: Восх­ва­лю2 гDа въ жи­во­тЁ мо­eмъ, пою2 бGу мо­е­мY, д0н­де­же є4смь.

Ли1къ: Не на­дёй­те­сz на кн‰­зи, на сh­ны че­ло­вё­чєс­кіz, въ ни1х­же нёсть сп7сe­ніz.

И#зh­детъ дyхъ є3гw2, и3 возв­ра­ти1т­сz въ зeм­лю свою2: въ т0й дeнь по­ги1б­нутъ вс‰ по­мыш­лє1­ніz є3гw2.

Бlжeнъ, є3мy­же бGъ їa­кwвль по­м0щ­никъ є3гw2, ўпо­вa­ніе є3гw2 на гDа бGа сво­е­го2,

Сот­в0р­ша­го нe­бо и3 зeм­лю, м0­ре, и3 вс‰, ±же въ ни1хъ: хра­нs­ща­го и4с­ти­ну въ вёкъ,

Тво­рs­ща­го сyдъ њби6­ди­мымъ, да­ю1­ща­го пи1­щу ѓл­чу­щымъ. ГDь рэ­ши1тъ њко­в†н­ныz:

ГDь ўмуд­рs­етъ слэп­цы2: гDь воз­в0­дитъ низ­вeр­жєн­ныz: гDь лю1­битъ првdни­ки.

ГDь хра­ни1тъ при­шeль­цы, си1­ра и3 вдо­вY прі­и1­метъ, и3 пyть грёш­ныхъ по­гу­би1тъ.

ВоцRи1т­сz гDь во вёкъ, бGъ тв0й, сі­H­не, въ р0дъ и3 р0дъ.

Глaсъ ѕ7: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тропaрь: Е#ди­но­р0д­ный сн7е, и3 сл0­ве б9ій, безс­мeр­тенъ сhй, и3 и3з­в0­ли­вый сп7сe­ніz нa­ше­гw рa­ди воп­ло­ти1­ти­сz t с™hz бцdы, и3 прис­нодв7ы мRjи, неп­ре­л0ж­нw вочlвё­чи­вый­сz: расп­нhй­сz же хrтE б9е, смeр­тію смeрть поп­рa­вый, є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, спрос­лав­лs­е­мый nц7Y и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Е#ктеніA мaлаz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, тaйнw: И$же џб­щыz сі‰, и3 сог­л†с­ныz да­ро­вa­вый нaмъ мо­ли6т­вы, и4же и3 двэ­мA и3ли2 трє1мъ сог­ла­сy­ю­щым­сz њ и4ме­ни тво­eмъ про­шє1­ніz по­дa­ти њбэ­щa­вый, сaмъ и3 нh­нэ р†бъ тво­и1хъ про­шє1­ніz къ по­лeз­но­му и3с­п0л­ни, по­даS нaмъ и3 въ нас­то­s­щемъ вё­цэ поз­нa­ніе тво­еS и4с­ти­ны, и3 въ бy­ду­щемъ жи­в0тъ вёч­ный дa­руz.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

ҐнтіфHнъ G, бlжє1нны.

Ли1къ в7: Глaсъ }: Во цrтвіи тво­eмъ по­мz­ни2 нaсъ, гDи, є3г­дA прі­и1­де­ши во цrтвіи тво­eмъ.

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Бlжe­ни ни1­щіи дy­хомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжe­ни плa­чу­щіи, ћкw тjи ўтё­шат­сz.

Бlжє1нны воскRсны на s7:

Бlжe­ни кр0т­цыи, ћкw тjи нас­лё­дzтъ зeм­лю.

Помz­ни1 мz б9е сп7се м0й, є3г­дA прі­и1­де­ши во цrтвіи тво­eмъ, и3 сп7си1 мz ћкw є3ди1нъ чlвэ­ко­лю1­бецъ.

Бlжe­ни ѓл­чу­щіи и3 жaж­ду­щіи прaв­ды, ћкw тjи на­сh­тzт­сz.

Дрe­вомъ ґдa­ма прель­сти1в­ша­го­сz, дрe­вомъ кrтнымъ пa­ки сп7слъ є3си2 и3 раз­б0й­ни­ка, во­пі­ю1­ща: по­мz­ни1 мz гDи во цrтвіи тво­eмъ.

Бlжe­ни млcти­віи, ћкw тjи по­ми1­ло­ва­ни бy­дутъ.

Ѓдw­ва вра­тA и3 ве­рєи2 сок­ру­ши1­вый жиз­но­дaв­че, воскRси1лъ є3си2 вс‰ сп7се во­пі­ю1­щыz: слa­ва вос­тa­нію тво­е­мY.

Бlжe­ни чи1с­тіи сeрд­цемъ, ћкw тjи бGа ќз­рzтъ.

Помz­ни1 мz, и4же смeрть плэ­ни1­вый пог­ре­бe­ні­емъ тво­и1мъ, и3 воскrні­емъ тво­и1мъ рa­дос­ти вс‰ и3с­п0л­ни­вый, ћкw бlго­ут­р0­бенъ.

Бlжe­ни ми­рот­в0р­цы, ћкw тjи сh­но­ве б9іи на­ре­кyт­сz.

Мmро­нH­си­цы ко гр0­бу при­шeд­шz, ѓгGла зо­вy­ща слh­ша­ху: хrт0съ воскRсе, прос­вэ­ти1­вый всs­чєс­каz.

Бlжe­ни и3зг­нa­ни прaв­ды рa­ди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

На дрe­вэ кrтнэмъ приг­воз­ди1в­ша­го­сz, и3 мjръ t прe­лес­ти и3з­бaвль­ша­го, сог­лaс­нw вси2 хrтA вос­по­и1мъ.

И$ минjи на д7, сщ7енном§нику fерап0нту

Глaсъ в7: Бlжe­ни є3с­тE, є3г­дA по­н0­сzтъ вaмъ, и3 и3з­же­нyтъ, и3 ре­кyтъ всsкъ ѕ0лъ гла­г0лъ, на вы2 лжy­ще ме­нE рa­ди.

Все­со­вер­шeн­ну жeрт­ву жи1­ву, се­бE хrтY при­нeслъ є3си2 му­чe­ні­емъ, с0­вэс­тію м§нчес­кою, пре­ди2 пост­ра­дaвъ воз­дер­жa­ні­емъ.

Рaдуй­те­сz и3 ве­се­ли1­те­сz, ћкw мздA вa­ша мн0­га на нб7сёхъ.

ЖитіE твоE сщ7eн­но, и3 сл0­во бжcтвен­но, и3 дэ­‰­ніz б9eст­вєн­наz, прі­eм­лz вос­хож­дє1­ніz въ сeрд­цы тво­eмъ, и4с­тин­на­гw бGови­дё­ніz, є3г0­же по­лу­чи1лъ є3си2.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Ўпрa­вивъ бGора­зyм­нw прпdбне, ќмъ тв0й, зa­по­вэдь­ми сп7со­вы­ми, дос­т0­инъ kви1л­сz є3си2, и3 вё­ры по­б0р­никъ не­по­бэ­ди1­мый.

И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: T мeрт­вос­ти ќмъ нaшъ tтрzс­лA є3си2, р0жд­ши сy­щее безс­мeр­тіе, и3 nдeж­ду нaмъ и3зт­кa­ла є3си2 нет­лё­ніz, дв7це, ржcтв0мъ тво­и1мъ.

И# tвер­зa­ют­сz с™ы6z двє1­ри.

И# tвер­зa­ют­сz с™ы6z двє1­ри.

Свэщен0сецъ пред8­и1­детъ со свэ­щeю.

Сщ7еннослужи1тели и4дутъ t дес­нhz стра­ны2 со­за­ди2 прес­т0­ла, и3з­х0­дzтъ сё­вер­ною стра­н0ю.

Діaконъ дер­жи1тъ є3ђліе.

Їерeй и4детъ пр0стъ, њпу­щeнъ и3мez фе­лHнь.

И# ста­eтъ прs­мw с™hхъ две­рeй.

Діaконъ сто­и1тъ њдес­нyю сщ7eн­ни­ка мa­лw tк0с­вен­нw.

И# дер­жи1тъ nрaрь тре­ми2 пeрс­ты дес­нhz ру­ки2.

Тaже тaйнw, є3ли1кw т0кмw слhшати сщ7eннику: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй, тaйнw: Вeчеръ, и3 за­yт­ра, и3 по­лyд­не, хвa­лимъ, бlгос­ло­ви1мъ, бlго­да­ри1мъ и3 м0­лим­сz те­бЁ, вLко всёхъ: и3сп­рa­ви мо­ли1т­ву нa­шу ћкw ка­ди1­ло пред8 то­б0ю, и3 не ўк­ло­ни2 сер­дeцъ нa­шихъ въ сло­ве­сA и3ли2 въ по­мыш­лє1­ніz лу­кaвства: но и3з­бa­ви нaсъ t всёхъ ло­вs­щихъ дy­шы нa­шz, ћкw къ те­бЁ, гDи, гDи, џчи нa­ши, и3 на тS ўпо­вa­хомъ, не пос­ра­ми2 нaсъ б9е нaшъ.

Діaконъ: Бlгос­ло­ви2 вLко с™hй вх0дъ (по­ка­зy­етъ къ вос­т0­ку со nра­рeмъ).

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ вх0дъ с™hхъ тво­и1хъ гDи, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (бlгос­лов­лs­етъ вх0дъ).

Діaконъ tх0­дитъ и3 ка­ди1тъ с™yю їкH­ну, сy­щую на мёс­тэ предс­то­s­те­лz, и3 са­ма­го2 предс­то­s­те­лz.

И# сто­и1тъ на нeм­же мёс­тэ прeж­де сто­s­ше, њжи­дa­zй и3с­пол­нe­ніz сті­хA.

Вх0дъ съ є3ђліемъ.

Діaконъ: Пре­мyд­рость, пр0с­ти (чер­ти1тъ кrтъ съ є3ђлі­емъ).

Ли1къ: Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ ко хrтY. Сп7си1 ны сн7е б9ій, воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ по­ю1­щыz ти2: ґл­ли­лy­іа.

Тропари2 и3 кондaки.

Ли1къ: Тропaрь, глaсъ ѕ7, самопод0бенъ: ЃгGль­скіz си6­лы на гр0­бэ тво­eмъ, и3 стре­гy­щіи њмерт­вё­ша: и3 сто­s­ше мRjа во гр0­бэ, и4щу­щи пре­чcта­гw тё­ла тво­е­гw2. плэ­ни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3с­ку­си1в­сz t не­гw2: срё­тилъ є3си2 дв7у дa­ру­zй жи­в0тъ. воскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, гDи слa­ва те­бЁ.

Глaсъ д7: Прa­ви­ло вё­ры и3 џб­разъ кр0­тос­ти, воз­дер­жa­ніz ўчи1­те­лz kви2 тS стa­ду тво­е­мY, ћже ве­щeй и4с­ти­на: се­гw2 рa­ди стz­жaлъ є3си2 сми­рe­ні­емъ вы­сH­каz, ни­ще­т0ю бо­г†­таz. џ§е сщ7ен­но­на­чaль­ни­че ні­к0­лае, мо­ли2 хrтA бGа сп7сти1­сz ду­шaмъ нa­шымъ.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7: Живо­на­чaль­ною длa­нію, ўмeр­шыz t мрaч­ныхъ ўд0­лій, жиз­но­дa­вецъ воскRси1въ всёхъ хrт0съ бGъ, воскrніе по­да­дE че­ло­вё­чес­ко­му р0­ду: є4сть бо всёхъ сп7си1­тель, воскrніе и3 жи­в0тъ, и3 бGъ всёхъ.

Глaсъ G, под0бенъ: Дв7а днeсь: Въ мЂ­рэхъ, свs­те, свz­щен­но­дёйстви­тель по­ка­зaл­сz є3си2, хrт0­во бо, прпdбне, є3ђліе и3с­п0л­нивъ, по­ло­жи1лъ є3си2 дy­шу твою2 њ лю1­дехъ тво­и1хъ, и3 спaслъ є3си2 не­по­ви6н­ныz t смeр­ти. се­гw2 рa­ди њс­вz­ти1л­сz є3си2, ћкw ве­ли1­кій та­и1н­никъ б9іz бlго­дa­ти.

Глaсъ д7: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ: Во с™и1­те­лехъ бlго­чeст­нw по­жи1въ, и3 му­чe­ніz пyть про­шeдъ, јдwль­скіz ўга­си1лъ є3си2 жє1рт­вы, и3 по­б0р­никъ бhвъ тво­е­мY стa­ду, бGомyд­ре. тём­же тS по­чи­тa­ю­ще тaй­нw во­пі­eмъ ти2: t бёдъ и3з­бa­ви ны2 при1с­нw тво­и1­ми моль­бa­ми, џт­че нaшъ, fе­ра­п0н­те.

Глaсъ ѕ7: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Самопод0бенъ: Предс­тa­тель­ство хrті­aнъ не­пос­тhд­ное, хо­дa­тайство ко твор­цY неп­ре­л0ж­ное, не прeз­ри грёш­ныхъ мо­лe­ній глa­сы, но пред­ва­ри2 ћкw бlгaz на п0­мощь нaсъ, вёр­нw зо­вy­щихъ ти2: ўс­ко­ри2 на мlтву, и3 пот­щи1­сz на ўмо­лe­ніе, предс­тa­тель­ству­ю­щи при1с­нw бцdе, чтy­щихъ тS.

Трис™0е.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нh­нэ и3 при1с­нw:

Діaконъ: ГDи, спа­си2 бlго­чес­ти6­выz:

Ли1къ: ГDи, спа­си2 бlго­чес­ти6­выz:

Діaконъ, возглашaетъ: И# ўс­лh­ши ны2.

Ли1къ: И# ўс­лh­ши ны2.

Діaконъ, возглашaетъ: И# во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Ли1къ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. С™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ.

Діaконъ, ти1хw: Пове­ли2, вла­дh­ко.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне.

Діaконъ: Бlгос­ло­ви2, вLко, г0р­ній пrт0лъ.

Їерeй: Бlгос­ло­вeнъ є3си2 на пrт0­лэ слa­вы цrтвіz тво­е­гw2, сэ­дsй на хе­ру­вj­мэхъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Вёда­тель­но, ћкw свz­щeн­ни­ку не по­до­бa­етъ на г0р­нее мёс­то вос­хо­ди1­ти, ни­жE сэ­дё­ти на нeмъ: но сэ­дё­ти во стра­нЁ г0р­нz­гw пrт0­ла, и3з8 ю4ж­ныz стра­ны2.

Прокjменъ ґпcла.

Діaконъ, возглашaетъ: В0н­мемъ.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Чтeцъ: И# д¦ови тво­е­мY.

Діaконъ, возглашaетъ: Пре­мyд­рость.

Чтeцъ: Про­кj­менъ, глaсъ шес­тhй.

Тaже поeтъ: Глaсъ ѕ7: Сп7си2 гDи, лю1­ди тво‰,* и3 бlгос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE.

Ли1къ: Сп7си2 гDи, лю1­ди тво‰,* и3 бlгос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE.

Чтeцъ, поeтъ: Къ те­бЁ гDи воз­зо­вY, б9е м0й, да не пре­мол­чи1­ши t ме­нE.

Ли1къ: Сп7си2 гDи, лю1­ди тво‰,* и3 бlгос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE.

Чтeцъ, поeтъ: Сп7си2 гDи, лю1­ди тво‰:

Џба ли6ка: И# бlгос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE.

Чтeніе ґпcла.

Діaконъ: Пре­мyд­рость.

Чтeцъ: Дэ‰­ній с™hхъ ґп0с­тwлъ чтe­ніе.

Діaконъ: В0н­мемъ.

Чтeцъ: Во дни2 џны, су­ди2 пa­vелъ ми1­мw и3ти2 є3фeсъ, ћкw да не бy­детъ є3мY за­кос­нё­ти во ґсjи: тщa­ше бо сz, ѓще воз­м0ж­но бy­детъ, въ дeнь пzть­де­сsт­ный бh­ти во їе­rли1­мэ. T мі­ли1­та же пос­лaвъ во є3фeсъ, приз­вA прес­вЂ­те­ры цRк0в­ныz. И# ћко­же прі­и­д0­ша къ не­мY, ре­чE къ ни1мъ: вы2 вёс­те, ћкw t пeр­ва­гw днE, tнe­ли­же прі­и­д0хъ во ґсjю, кa­кw съ вa­ми всE врe­мz бhхъ: Вни­мaй­те u5бо се­бЁ, и3 все­мY стa­ду, въ нeм­же вaсъ д¦ъ с™hй пос­тa­ви є3пcко­пы, пас­ти2 цRковь гDа и3 бGа, ю4же стz­жA кр0­вію сво­eю. Ѓзъ бо вёмъ сіE, ћкw по tшeст­віи мо­eмъ вни1­дутъ в0л­цы тsж­цы въ вaсъ, не ща­дs­щіи стa­да. И# t вaсъ са­мёхъ вос­тa­нутъ мy­жіе гла­г0­лю­щіи разв­ра­щє1­наz, є4же tтор­гa­ти ўчн7ки2 въ слёдъ се­бE. Се­гw2 рa­ди бди1­те, по­ми­нa­ю­ще, ћкw три2 лB­та н0щь и3 дeнь не прес­та­sхъ ўчS со сле­зa­ми є3ди1­на­го ко­г0ж­до вaсъ. И# нh­нэ пре­даю2 вaсъ, брa­тіе, бGови, и3 сл0­ву бlго­дa­ти є3гw2, мо­гy­ще­му наз­дa­ти, и3 дa­ти вaмъ нас­лё­діе во њс­вz­щeн­ныхъ всёхъ. Среб­рA и3ли2 злa­та и3ли2 ри1зъ, ни є3ди1­на­гw воз­же­лaхъ. Сa­ми вёс­те, ћкw трe­бо­ва­нію мо­е­мY и3 сy­щымъ со мн0ю, пос­лу­жи1с­тэ рy­цэ мои2 сjи. Вс‰ ска­зaхъ вaмъ, ћкw тa­кw труж­дa­ю­щым­сz по­до­бa­етъ зас­ту­пa­ти не­мощ­ны­6z, по­ми­нa­ти же сл0­во гDа ї}са, ћкw сaмъ ре­чE: бла­жeн­нэе є4сть пa­че да­s­ти, нe­же­ли прі­и­мa­ти. И# сі‰ рeкъ, прек­л0нь кw­лё­на своS, со всё­ми и4ми по­мо­ли1­сz.

Їерeй: Ми1ръ ти (бlгос­лов­лs­етъ чте­цA).

Чтeцъ: И# д¦ови тво­е­мY.

Ґллилyіа ґпcла.

Діaконъ: Пре­мyд­рость.

Чтeцъ, возглашaетъ: Ґлли­лy­іа, глaсъ шес­тhй.

Стjхъ: Живhй въ п0­мо­щи вhш­нz­гw, въ кр0­вэ бGа нбcна­гw вод­во­ри1т­сz.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, G.

Стjхъ: Речeтъ гDеви: зас­тyп­никъ м0й є3си2, и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на не­го2.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, G.

Їерeй, тaйнw: Мо­ли1т­ва прeж­де є3ђліа: Воз­сі­sй въ серд­цaхъ нa­шихъ чlвэ­ко­лю1б­че вLко, тво­е­гw2 бGора­зy­міz нет­лён­ный свётъ, и3 мhс­лєн­ныz нa­шz tвeр­зи џчи, во є3ђль­скихъ тво­и1хъ про­по­вё­да­ній ра­зу­мё­ніе: вло­жи2 въ нaсъ и3 бlжeн­ныхъ тво­и1хъ зa­по­вэ­дей стрaхъ, да плотс­к‡z п0­хw­ти вс‰ поп­рaв­ше, д¦0в­ное жи1­тель­ство пр0й­демъ, вс‰ ко бlго­у­гож­дe­нію тво­е­мY и3 мyдрству­ю­ще и3 дё­ю­ще.

Тh бо є3си2 прос­вэ­щe­ніе дyшъ и3 тэ­лeсъ нa­шихъ хrтE б9е, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ со без­на­чaль­нымъ тво­и1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ). Ґми1нь.

Діaконъ прі­eмъ ка­ди1ль­ни­цу, вла­гa­етъ въ ню2 fm­мі­aмъ.

Тaже глаг0летъ: Бlгос­ло­ви2, вла­дh­ко, ка­ди1­ло.

Тaже тaйнw: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Кади1­ло те­бЁ при­н0­симъ хrтE б9е нaшъ, въ во­ню2 бла­го­у­хa­ніz ду­х0в­на­гw, є4же прі­eмъ въ пренбcный тв0й жeрт­вен­никъ, воз­нис­пос­ли2 нaмъ бlго­дaть прес™aгw тво­е­гw2 д¦а (бlгос­лов­лs­етъ ка­ди1­ло).

Діaконъ ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу кру­г0мъ крес­то­ви1д­нw.

И# вх0­дитъ пa­ки во с™hй nл­тaрь, и3 ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу пa­ки, и3 сщ7eн­ни­ка.

И# tла­гa­етъ ка­ди1ль­ни­цу на мёс­то своE.

Чтeніе є3ђліа.

Діaконъ при­х0­дитъ къ сщ7eн­ни­ку, и3 подк­ло­ни1въ є3мY гла­вY свою2, дер­жS и3 nрaрь со с™hмъ є3ђлі­емъ крaй­ни­ми пeрс­ты, си1­рэчь, во џномъ мёс­тэ с™hz тра­пe­зы.

Діaконъ, глаг0летъ: Бlгос­ло­ви2, вLко, бlго­вэс­ти1­те­лz с™aгw ґпcла и3 є3ђлjс­та їw­aн­на бGос­л0­ва.

Їерeй: БGъ, мlтва­ми с™aгw, слaв­на­гw, всех­вaль­на­гw ґпcла и3 є3ђлjс­та їw­aн­на бGос­л0­ва, да дaстъ те­бЁ гла­г0лъ бlго­вэст­вy­ю­ще­му си1­лою мн0­гою, во и3с­пол­нe­ніе є3ђліа воз­лю1б­лен­на­гw сн7а сво­е­гw2, гDа нa­ше­гw ї}са хrтA.

Діaконъ: Ґми1нь.

И# пок­ло­ни1в­сz с™0му є3ђлію, в0з­метъ є5, и3 и3з­шeдъ с™hми двeрь­ми, пред­хо­дs­щымъ є3мY лам­пa­дамъ, при­х0­дитъ и3 сто­и1тъ на ґм­вH­нэ, и3ли2 на ўчи­нeн­номъ мёс­тэ.

Діaконъ, глаг0летъ: Пре­мyд­рость, пр0с­ти ўс­лh­шимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

Діaконъ: T їw­aн­на с™aгw є3ђліа чтe­ніе.

Ли1къ: Слa­ва те­бЁ, б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ.

Їерeй: В0н­мемъ.

Діaконъ: Во врe­мz џно, воз­ве­дE ї}съ џчи свои2 на нб7о, и3 ре­чE: џ§е, прі­и1­де чaсъ: прос­лa­ви сн7а тво­е­го2, да и3 сн7ъ тв0й прос­лa­витъ тS: Ћко­же дaлъ є3си2 є3мY влaсть всs­кіz пл0­ти, да всs­ко є4же дaлъ є3си2 є3мY, дaстъ и5мъ жи­в0тъ вёч­ный. Сe же є4сть жи­в0тъ вёч­ный, да знa­ютъ те­бE є3ди1­на­го и4с­тин­на­го бGа, и3 є3г0­же пос­лaлъ є3си2 ї}съ хrтA. Ѓзъ прос­лa­вихъ тS на зем­ли2: дё­ло со­вер­ши1хъ, є4же дaлъ є3си2 мнЁ да сот­во­рю2. И# нh­нэ прос­лa­ви мS ты2 џ§е ў те­бE са­ма­гw2 слa­вою, ю4же и3мёхъ ў те­бE прeж­де мjръ не бhсть. Kви1хъ и4мz твоE че­ло­вё­кwмъ, и5х­же дaлъ є3си2 мнЁ t мj­ра: твои2 бё­ша, и3 мнЁ и5хъ дaлъ є3си2, и3 сл0­во твоE сох­ра­ни1­ша. Нh­нэ ра­зу­мё­ша, ћкw вс‰, є3ли6­ка дaлъ є3си2 мнЁ, t те­бE сyть: Ћкw гла­г0­лы, и5х­же дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и5мъ: и3 тjи прі­s­ша, и3 ра­зу­мё­ша во­и1с­тин­ну, ћкw t те­бE и3зы­д0хъ, и3 вё­ро­ва­ша, ћкw тh мz пос­лA. Ѓзъ њ си1хъ мо­лю2: не њ всeмъ мj­рэ мо­лю2, но њ тёхъ, и5х­же дaлъ є3си2 мнЁ, ћкw твои2 сyть. И# мо‰ вс‰, тво‰ сyть: и3 тво‰, мо‰: и3 прос­лa­вих­сz въ ни1хъ. И# кто­мY нёсмь въ мj­рэ, и3 сjи въ мj­рэ сyть, и3 ѓзъ къ те­бЁ грz­дY. џ§е с™hй, соб­лю­ди2 и5хъ во и4мz твоE, и5х­же дaлъ є3си2 мнЁ, да бy­дутъ є3ди1­но, ћко­же и3 мы2. Е#г­дA бёхъ съ ни1­ми въ мj­рэ, ѓзъ соб­лю­дaхъ и5хъ во и4мz твоE: и5х­же дaлъ є3си2 мнЁ, сох­ра­ни1хъ, и3 ник­т0­же t ни1хъ по­ги1­бе, т0к­мw сhнъ по­ги1­бель­ный, да сбy­дет­сz пи­сa­ніе. Нh­нэ же къ те­бЁ грz­дY, и3 сі‰ гла­г0­лю въ мj­рэ да и4мутъ рa­дость мою2 и3с­п0л­не­ну въ се­бЁ.

Ли1къ: Слa­ва те­бЁ, б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ.

Е#ктеніA сугyбаz.

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS ду­ши2, и3 t все­гw2 по­мыш­лe­ніz нa­ше­гw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: ГDи все­дер­жи1­те­лю, б9е nц7ъ нa­шихъ, м0­лимъ ти сz, ўс­лh­ши, и3 по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Поми1­луй нaсъ б9е, по ве­ли1­цэй ми1­лос­ти тво­eй, м0­лимъ ти сz, ўс­лh­ши, и3 по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ве­ли1­комъ гос­по­ди1­нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёй­шемъ пат­рі­aр­сэ кm­рjл­лэ, и3 гос­по­ди1­нэ вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­шемъ мит­ро­по­лj­тэ пан­те­ле­и1­мо­нэ, и3 гос­по­ди1­нэ нa­шемъ пре­wсщ7eн­нэй­шемъ є3пcкпэ ве­ні­а­ми1­нэ и3 всeй во хrтЁ брa­тіи нa­шей.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй, тaйнw: Мlтва при­лёж­на­гw мо­лe­ніz: ГDи б9е нaшъ, при­лёж­ное сіE мо­лe­ніе прі­и­ми2 t тво­и1хъ р†бъ, и3 по­ми1­луй нaсъ по мн0­жест­ву ми1­лос­ти тво­еS, и3 щед­рH­ты тво‰ низ­пос­ли2 на ны2, и3 на вс‰ лю1­ди тво‰, чa­ю­щыz t те­бE бо­гa­тыz ми1­лос­ти.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ бо­гох­ра­ни1­мэй стра­нЁ нa­шей, влас­тёхъ и3 в0­инствэ є3S, да ти1­хое и3 без­м0лв­ное жи­тіE по­жи­вeмъ во всs­комъ бlго­чeс­тіи и3 чcто­тЁ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ брa­ті­zхъ нa­шихъ, сщ7eн­ни­цэхъ, сщ7ен­но­мо­нa­сэхъ, и3 всeмъ во хrтЁ брaтствэ нa­шемъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ бlжeн­ныхъ и3 прис­но­пa­мzт­ныхъ с™ёй­шихъ пат­рі­aр­сэхъ пра­вос­лaв­ныхъ, и3 соз­дa­те­лехъ с™aгw хрa­ма се­гw2 и3 њ всёхъ преж­де­по­чи1в­шихъ nц7ёхъ и3 брa­ті­zхъ, здЁ ле­жa­щихъ и3 пов­сю1­ду пра­вос­лaв­ныхъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ми1­лос­ти, жи1з­ни, ми1­рэ, здрa­віи, спа­сe­ніи, по­сэ­щe­ніи, про­щe­ніи и3 њс­тав­лe­ніи грэ­хHвъ ра­бHвъ б9іихъ, брa­тіи с™aгw хрa­ма се­гw2.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz гDу бGу нa­ше­му, њ є4же ўс­лh­ша­ти глaсъ мо­лe­ніz нaсъ грёш­ныхъ, и3 по­ми1­ло­ва­ти ра­бHвъ сво­и1хъ, їе­рeа ґле­xaнд­ра, неп­рaзд­ныz џль­ги, nт­ро­ко­ви1­цы ґнас­та­сjи, мла­дeн­ца трЂ­фw­на, мла­дe­ни­цы xe­ніи, мла­дeн­ца се­ра­фj­ма, пav­ла, на­тa­ліи, їw­aн­на, ґле­xaнд­ра, зи­на­j­ды и3 пок­рh­ти и5хъ t всs­кіz ск0р­би, бэ­ды2, гнё­ва и3 нyж­ды, и3 t всs­кіz бо­лёз­ни ду­шeв­ныz и3 тэ­лeс­ныz, да­ро­вa­ти же и5мъ здрa­віе съ дол­го­дeнстві­емъ, рцeмъ вси2: ск0­рw ўс­лh­ши и3 ми1­лос­тив­нw по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ пло­до­но­сs­щихъ и3 доб­ро­дё­ю­щихъ во с™ёмъ и3 все­чест­нёмъ хрa­мэ сeмъ, труж­дa­ю­щих­сz, по­ю1­щихъ и3 предс­то­s­щихъ лю1­дехъ, њжи­дa­ю­щихъ t те­бE ве­ли1­кіz и3 бо­гa­тыz млcти.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA заупок0йнаz.

Діaконъ: Поми1­луй нaсъ б9е, по ве­ли1­цэй ми1­лос­ти тво­eй, м0­лимъ ти сz, ўс­лh­ши, и3 по­ми1­луй.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Е#щE м0­лим­сz њ ўпо­ко­e­ніи дyшъ ўс0п­шихъ ра­бHвъ б9іихъ, ні­ко­лaа, є3ка­те­рj­ны, в0­и­на ґле­xaнд­ра, ма­рjи, пav­ла, люд­ми1­лы, ґле­xjа, є3v­до­кjи, и3 њ є4же прос­ти1­ти­сz и5мъ всs­ко­му прег­рэ­шe­нію, в0ль­но­му же и3 не­в0ль­но­му.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Ћкw да гDь бGъ ўчи­ни1тъ дy­шы и4хъ, и3дё­же прa­вед­ніи ўпо­ко­s­ют­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй, G.

Діaконъ: Ми1лос­ти б9іz, цrтва нбcна­гw, и3 њс­тав­лe­ніz грэ­хHвъ и4хъ, ў хrтA безс­мeрт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Млcтивъ и3 щeдръ гDь, пи1­щу да­дE бо­s­щым­сz є3гw2, и3 прaв­да є3гw2 пре­бы­вa­етъ въ вёкъ вё­ка.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй, тaйнw: Б9е ду­хHвъ, и3 всs­кіz пл0­ти, смeрть поп­рa­вый и3 ді­a­во­ла ўп­разд­ни1­вый, и3 жи­в0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ, гDи, по­к0й дy­шы ўс0п­шихъ р†бъ тво­и1хъ, ні­ко­лaа, є3ка­те­рj­ны, в0­и­на ґле­xaнд­ра, ма­рjи, пav­ла, люд­ми1­лы, ґле­xjа, є3v­до­кjи, въ мёс­тэ свёт­лэ, въ мёс­тэ ѕлaч­нэ, въ мёс­тэ по­к0й­нэ, tню1­ду­же tбэ­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хa­ніе. всs­кое сог­рэ­шe­ніе, со­дё­zн­ное и4ми сл0­вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лe­ні­емъ, ћкw бlгjй чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ, прос­ти2: ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не сог­рэ­ши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ грэ­хA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0­во твоE и4с­ти­на.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 воск­ре­сe­ніе и3 жи­в0тъ и3 по­к0й ўс0п­шихъ р†бъ тво­и1хъ, ні­ко­лaа, є3ка­те­рj­ны, в0­и­на ґле­xaнд­ра, ма­рjи, пav­ла, люд­ми1­лы, ґле­xjа, є3v­до­кjи, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, со без­на­чaль­нымъ тво­и1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# зат­во­рs­ют­сz с™ы6z двє1­ри.

Е#ктеніA њ њглашeнныхъ.

Діaконъ: Помо­ли1­те­сz, њг­ла­шeн­ніи гDви.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Вёр­ніи, њ њг­ла­шeн­ныхъ по­м0­лим­сz, да гDь по­ми1­лу­етъ и5хъ.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њгла­си1тъ и5хъ сл0­вомъ и4с­ти­ны.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Tкрh­етъ и5мъ є3ђліе прaв­ды.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Сое­ди­ни1тъ и5хъ с™ёй сво­eй со­б0р­нэй и3 ґпcль­стэй цeрк­ви.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Спа­си2, по­ми1­луй, зас­ту­пи2 и3 сох­ра­ни2 и5хъ, б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њгла­шeн­ніи, гла­вы6 вa­шz гDви прик­ло­ни1­те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, тaйнw: Мlтва њ њг­ла­шeн­ныхъ, прeж­де с™aгw воз­но­шe­ніz: ГDи б9е нaшъ, и4же на вы­с0­кихъ жи­вhй и3 на сми­рє1н­ныz при­зи­рa­zй, и4же спа­сe­ніе р0­ду чlвё­чес­ко­му низ­пос­лa­вый, є3ди­но­р0д­на­го сн7а тво­е­го2 и3 бGа, гDа нa­ше­го ї}са хrтA: при1з­ри на ра­бы6 тво‰ њг­ла­шє1н­ныz, подк­л0н­шыz те­бЁ сво‰ вы­6z, и3 спо­д0­би | во врe­мz бlго­по­лyч­ное бa­ни па­ки­бы­тіS, њс­тав­лe­ніz грэ­хHвъ и3 nдeж­ди нет­лё­ніz, со­е­ди­ни2 и5хъ с™ёй тво­eй со­б0р­нэй и3 ґпcль­стэй цeрк­ви, и3 соп­рич­ти2 и5хъ и3зб­рaн­но­му тво­е­мY стa­ду.

Їерeй, возглашaетъ: Да и3 тjи съ нa­ми слa­вzтъ пре­чест­н0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Літургjа вёрныхъ.

Е#ктеніA вёрныхъ пёрваz.

Діaконъ: Е#ли1­цы њг­ла­шeн­ніи, и3зы­ди1­те. Њг­ла­шeн­ніи, и3зы­ди1­те. Е#ли1­цы њг­ла­шeн­ніи, и3зы­ди1­те. Да ни кто2 t њг­ла­шeн­ныхъ: є3ли1­цы вёр­ніи, пa­ки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй, тaйнw: Мlтва вёр­ныхъ, пeр­ваz, по є4же расп­рост­рe­ти ґн­ті­ми1нсъ: Бlго­да­ри1мъ тS гDи б9е си1лъ, спо­д0­бив­ша­го нaсъ предс­тa­ти и3 нh­нэ с™0му тво­е­мY жeрт­вен­ни­ку, и3 при­пaс­ти ко щед­р0­тамъ тво­и6мъ њ нa­шихъ грэ­сёхъ, и3 њ людс­ки1хъ не­вё­дэ­ні­ихъ. прі­и­ми2 б9е мо­лe­ніе нa­ше, сот­во­ри1 ны дос­т0й­ны бh­ти, є4же при­но­си1­ти те­бЁ мо­лє1­ніz и3 моль­бы6, и3 жє1рт­вы безк­рHв­ныz њ всёхъ лю1­дехъ тво­и1хъ: и3 ўдов­ли2 нaсъ, и5х­же по­ло­жи1лъ є3си2 въ слyж­бу твою2 сію2, си1­лою д¦а тво­е­гw2 с™aгw, не­w­суж­дeн­нw и3 неп­ретк­но­вeн­нw въ чи1с­тэмъ сви­дё­тель­ствэ с0­вэс­ти нa­шеz, при­зы­вa­ти тS на всs­кое врe­мz и3 мёс­то: да пос­лy­шаz нaсъ, ми1­лос­тивъ нaмъ бy­де­ши, во мн0­жест­вэ тво­еS бlгос­ти.

Діaконъ, возглашaетъ: Пре­мyд­рость.

Їерeй: Ћкw по­до­бa­етъ те­бЁ всs­каz слa­ва, чeсть и3 пок­ло­нe­ніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Е#ктеніA вёрныхъ вторaz.

Діaконъ: Пaки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ свhш­нэмъ ми1­рэ, и3 спа­сe­ніи дyшъ нa­шихъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ ми1­рэ все­гw2 мj­ра, бlгос­то­s­ніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 со­е­ди­нe­ніи всёхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ с™ёмъ хрa­мэ сeмъ, и3 съ вё­рою, бlго­го­вё­ні­емъ и3 стрa­хомъ б9іимъ вхо­дs­щихъ в0нь, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ и3з­бa­ви­ти­сz нaмъ t всs­кіz ск0р­би, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй, тaйнw: Мlтва вёр­ныхъ, вто­рaz: Пaки, и3 мн0­гаж­ды те­бЁ при­пa­да­емъ, те­бЁ м0­лим­сz, бла­гjй и3 че­ло­вэ­ко­лю1б­че, ћкw да приз­рёвъ на мо­лe­ніе нa­ше, њчи1с­ти­ши нa­шz дy­шы и3 тэ­ле­сA t всs­кіz сквeр­ны пл0­ти и3 дy­ха, и3 дa­си нaмъ не­по­ви1н­ное и3 не­w­суж­дeн­ное предс­то­s­ніе с™aгw тво­е­гw2 жeрт­вен­ни­ка. дa­руй же б9е, и3 мо­лs­щым­сz съ нa­ми прес­пё­z­ніе жи­тіS и3 вё­ры и3 рa­зу­ма ду­х0в­на­гw: дaждь и5мъ всег­дA со стрa­хомъ и3 лю­б0­вію слу­жa­щымъ те­бЁ, не­по­ви1н­нw и3 не­w­суж­дeн­нw при­час­ти1­ти­сz с™hхъ тво­и1хъ т†­инъ, и3 не­бeс­на­гw тво­е­гw2 цrтвіz спо­д0­би­ти­сz.

Діaконъ, возглашaетъ: Пре­мyд­рость.

Їерeй: Ћкw да под8 дер­жa­вою тво­eю всег­дA хра­ни1­ми, те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Херувjмскаz пёснь и3 вели1кій вх0дъ.

И# tвер­зa­ют­сz с™ы6z двє1­ри.

Ли1къ: И%же хе­ру­вj­мы тaй­нw њб­ра­зy­ю­ще, и3 жи­вот­во­рs­щей трbцэ трис™yю пёснь при­пэ­вa­ю­ще, всs­кое нh­нэ жи­тeйс­кое tло­жи1мъ по­пе­чe­ніе.

Їерeй, тaйнw: Мlтва вёр­ныхъ, трe­тzz: Ник­т0­же дос­т0­инъ t свz­зaв­ших­сz плотс­ки1­ми по­хоть­ми2 и3 сласть­ми2 при­хо­ди1­ти, и3ли2 приб­ли1­жи­ти­сz, и3ли2 слу­жи1­ти те­бЁ, цRю2 слa­вы: є4же бо слу­жи1­ти те­бЁ, ве­ли1­ко и3 стрaш­но и3 са­мёмъ нбcнымъ си1­ламъ. но nбa­че не­из­ре­чeн­на­гw рa­ди и3 без­мёр­на­гw тво­е­гw2 че­ло­вэ­ко­лю1­біz, неп­ре­л0ж­нw и3 не­из­мён­нw бhлъ є3си2 че­ло­вёкъ, и3 ґр­хі­е­рeй нaмъ бhлъ є3си2: и3 слу­жeб­ныz сеS и3 безк­р0в­ныz жeрт­вы свz­щен­но­дёйствіе прe­далъ є3си2 нaмъ, ћкw вLка всёхъ. тh бо є3ди1нъ, гDи б9е нaшъ, вла­дh­чест­ву­е­ши нбcны­ми и3 зем­нh­ми, и4же на пrт0­лэ хе­ру­вjмс­тэ но­си1­мый, и4же се­ра­фj­мwвъ гDь, и3 цRь ї}левъ, и4же є3ди1нъ с™ъ, и3 во с™hхъ по­чи­вa­zй. тS u5бо мо­лю2 є3ди1­на­го бла­гa­го и3 бла­го­пос­лyш­ли­ва­го: при1з­ри на мS грёш­на­го и3 не­пот­рeб­на­го ра­бA тво­е­го2, и3 њчи1с­ти мою2 дy­шу и3 сeрд­це t с0­вэс­ти лу­кa­выz, и3 ўдов­ли1 мz, си1­лою с™aгw тво­е­гw2 д¦а, њб­ле­чe­на бла­го­дa­тію свz­щeнства, предс­тa­ти с™ёй тво­eй сeй тра­пe­зэ, и3 свz­щен­но­дёйство­ва­ти с™0е и3 пре­чcтое твоE тё­ло, и3 чест­нyю кр0вь. къ те­бё бо при­хож­дY прик­л0нь мою2 вhю, и3 мо­лю1 ти сz, да не tвра­ти1­ши ли­цA тво­е­гw2 t ме­нE, ни­жE tри1­не­ши ме­нE t џт­рwкъ тво­и1хъ: но спо­д0­би при­не­сє1н­нымъ те­бЁ бh­ти, мн0ю грёш­нымъ и3 не­дос­т0й­нымъ ра­б0мъ тво­и1мъ, да­рHмъ си6мъ. тh бо є3си2 при­но­сsй и3 при­но­си1­мый, и3 прі­eм­лzй и3 раз­да­вa­е­мый хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, со без­на­чaль­нымъ тво­и1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бла­ги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Діaконъ прі­eмъ ка­ди1ль­ни­цу, вла­гa­етъ въ ню2 fm­мі­aмъ.

Тaже глаг0летъ: Бlгос­ло­ви2, вла­дh­ко, ка­ди1­ло.

Тaже тaйнw: ГDу по­м0­лим­сz.

Їерeй: Кади1­ло те­бЁ при­н0­симъ хrтE б9е нaшъ, въ во­ню2 бла­го­у­хa­ніz ду­х0в­на­гw, є4же прі­eмъ въ пренбcный тв0й жeрт­вен­никъ, воз­нис­пос­ли2 нaмъ бlго­дaть прес™aгw тво­е­гw2 д¦а (бlгос­лов­лs­етъ ка­ди1­ло).

Діaконъ ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу кру­г0мъ крес­то­ви1д­нw.

И# вх0­дитъ пa­ки во с™hй nл­тaрь, и3 ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу пa­ки, и3 сщ7eн­ни­ка.

И# tла­гa­етъ ка­ди1ль­ни­цу на мёс­то своE.

Сщ7еннослужи1тели ста­ю1тъ пред8 с™0ю тра­пe­зою.

Їерeй, ти1хw (возвышaетъ рyки): И%же хе­ру­вj­мы тaй­нw њб­ра­зy­ю­ще, и3 жи­вот­во­рs­щей трbцэ трис™yю пёснь при­пэ­вa­ю­ще, всs­кое нh­нэ жи­тeйс­кое tло­жи1мъ по­пе­чe­ніе.

Діaконъ (возвышaетъ nрaрь): Ћкw да цRS всёхъ под8­и1­мемъ, ѓгGль­ски­ми не­ви1­ди­мw до­рm­но­си1­ма чи1н­ми. Ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа (пок­л0нъ).

Їерeй (возвышaетъ рyки): И%же хе­ру­вj­мы тaй­нw њб­ра­зy­ю­ще, и3 жи­вот­во­рs­щей трbцэ трис™yю пёснь при­пэ­вa­ю­ще, всs­кое нh­нэ жи­тeйс­кое tло­жи1мъ по­пе­чe­ніе.

Діaконъ (возвышaетъ nрaрь): Ћкw да цRS всёхъ под8­и1­мемъ, ѓгGль­ски­ми не­ви1­ди­мw до­рm­но­си1­ма чи1н­ми. Ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа (пок­л0нъ).

Їерeй (возвышaетъ рyки): И%же хе­ру­вj­мы тaй­нw њб­ра­зy­ю­ще, и3 жи­вот­во­рs­щей трbцэ трис™yю пёснь при­пэ­вa­ю­ще, всs­кое нh­нэ жи­тeйс­кое tло­жи1мъ по­пе­чe­ніе.

Діaконъ (возвышaетъ nрaрь): Ћкw да цRS всёхъ под8­и1­мемъ, ѓгGль­ски­ми не­ви1­ди­мw до­рm­но­си1­ма чи1н­ми. Ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа (пок­л0нъ).

Сщ7еннослужи1тели tх0­дzтъ въ пред­ло­жe­ніе, пред­хо­дs­щу ді­a­ко­ну.

Їерeй, тaйнw: Б9е, њчи1с­ти мS грёш­на­го (прі­eмъ ка­ди1ль­ни­цу, ка­ди1тъ с™0е пред­ло­жe­ніе).

Діaконъ, ти1хw: Воз­ми2, вLко.

Їерeй: Воз­ми1­те рy­ки вa­шz во с™†z, и3 блгcви1­те гDа (взeм­летъ воз­дyхъ, воз­ла­гa­етъ воз­дyхъ на лё­вое рa­мо ді­a­ко­на).

И# взeм­летъ дjс­косъ, воз­ла­гa­етъ дjс­косъ на гла­вY ді­a­ко­на, и3мy­ща­гw ка­ди1ль­ни­цу на є3ди1­номъ t пeрс­тwвъ, взeм­летъ по­ти1рь.

Свэщен0сецъ пред8­и1­детъ со свэ­щeю.

Сщ7еннослужи1тели и3з­х0­дzтъ сё­вер­ною стра­н0ю, њб­х0­дzтъ хрaмъ, мо­лs­ще­сz.

Діaконъ: Вели1­ка­го гос­по­ди1­на и3 nт­цA нa­ше­го кm­рjл­ла, с™ёй­ша­го пат­рі­aр­ха мос­к0вс­ка­го и3 всеS ру­си2, и3 гос­по­ди1­на вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­ша­го пан­те­ле­и1­мо­на, мит­ро­по­лj­та kрос­лaвс­ка­го и3 рос­т0вс­ка­го, и3 гос­по­ди1­на нa­ше­го пре­wсщ7eн­нэй­ша­го ве­ні­а­ми1­на, є3пcкпа рh­бинс­ка­го и3 да­ни1­ловс­ка­го да по­мz­нeтъ гDь бGъ во цaрствіи сво­eмъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Їерeй: Пре­wс­вz­щє1н­ныz мит­ро­по­лj­ты, ґр­хі­е­пjс­ко­пы и3 є3пjс­ко­пы, и3 вeсь мо­нa­шес­кій чи1нъ, и3 при1­четъ цер­к0в­ный, брa­тію с™aгw хрa­ма се­гw2, вaсъ и3 всёхъ пра­вос­лaв­ныхъ хrті­aнъ да по­мz­нeтъ гDь бGъ во цaрствіи сво­eмъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ћкw да цRS всёхъ под8­и1­мемъ, ѓгGль­ски­ми не­ви1­ди­мw до­рm­но­си1­ма чи1н­ми. Ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Діaконъ вх0­дитъ внyтрь с™hхъ двe­рей, сто­и1тъ њдес­нyю.

Тaже глаг0летъ: Сщ7eнство твоE да по­мz­нeтъ гDь бGъ во цaрствіи сво­eмъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Їерeй: Свz­щен­но­ді­a­конство твоE да по­мz­нeтъ гDь бGъ во цaрствіи сво­eмъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Бла­го­oб­рaз­ный їH­сифъ, со дрe­ва снeмъ пре­чcтое твоE тё­ло, пла­ща­ни1­цею чи1с­тою њб­ви1въ, и3 бла­го­у­хaнь­ми во гр0­бэ н0­вэ зак­рhвъ, по­ло­жи2 (пос­тав­лs­етъ с™hй по­ти1рь и3 дjс­косъ на с™yю тра­пe­зу, взeмъ т0й со гла­вы2 ді­a­ко­на).

Во гр0­бэ пл0тс­ки, во ѓдэ же съ ду­шeю, ћкw бGъ: въ раи1 же съ раз­б0й­ни­комъ, и3 на пrт0­лэ бhлъ є3си2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3с­пол­нsz не­w­пи1­сан­ный (взeмъ пок­р0­вeцъ t свz­щeн­на­гw дjс­ко­са по­ла­гa­етъ на є3ди1­ной стра­нЁ свz­тhz тра­пe­зы).

Ћкw жи­во­н0­сецъ, ћкw раS крас­нёй­шій во­и1с­тин­ну, и3 чер­т0­га всs­ка­гw цaрс­ка­гw по­ка­зa­сz свэт­лёй­шій хrтE, гр0бъ тв0й, и3с­т0ч­никъ нa­ше­гw воскrніz (взeмъ пок­р0­вeцъ t с™aгw по­ти­рS по­ла­гa­етъ на є3ди1­ной стра­нЁ свz­тhz тра­пe­зы).

Бла­го­oб­рaз­ный їH­сифъ, со дрe­ва снeмъ пре­чcтое твоE тё­ло, пла­ща­ни1­цею чи1с­тою њб­ви1въ, и3 бла­го­у­хaнь­ми во гр0­бэ н0­вэ зак­рhвъ, по­ло­жи2 (взeмъ воз­дyхъ t ді­a­ко­нz рa­ма и3 по­ка­ди1въ пок­ры­вa­етъ и4мъ с™†z).

Ўбlжи2, гDи, бlго­во­лe­ні­емъ тво­и1мъ сі­H­на, и3 да со­зи1ж­дут­сz стё­ны їе­rли6мс­кіz: Тог­дA бlго­во­ли1­ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шe­ніе и3 все­со­же­гa­є­маz: тог­дA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тель­цы2 (прі­eм­летъ ка­ди1ль­ни­цу t ді­a­ко­но­вы ру­ки2, ка­ди1тъ с™jи да­ры2, G).

И# tда­eтъ ка­ди1­ло.

Їерeй (њпусти1въ фелHнь, приклони1въ же главY, глаг0летъ діaкону): Помо­ли1­сz њ мнЁ, брa­те и3 сос­лу­жи1­те­лю.

Діaконъ: Д¦ъ с™hй нaй­детъ на тS, и3 си1­ла вhш­нz­гw њсэ­ни1тъ тS.

Їерeй: Т0й­же д¦ъ со­дёйству­етъ нaмъ вс‰ дни6 жи­во­тA нa­ше­гw.

Діaконъ (поклони1въ главY, держS вкyпэ и3 nрaрь треми2 пє1рсты десни1цы, глаг0летъ ко сщ7eннику): Помz­ни1 мz, вLко с™hй.

Їерeй: Да по­мz­нeтъ тS гDь бGъ во цrтвіи сво­eмъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Діaконъ: Ґми1нь (цэ­лy­етъ дес­ни1­цу їе­рeа, и3с­х0­дитъ сё­вер­ны­ми двeрь­ми).

И# зат­во­рs­ет­сz за­вё­са и3 с™ы6z двє1­ри.

Е#ктеніA проси1тельнаz.

Діaконъ: И#сп0л­нимъ мо­ли1т­ву нa­шу гDеви.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ пред­ло­жeн­ныхъ чест­нhхъ да­рёхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ с™ёмъ хрa­мэ сeмъ, и3 съ вё­рою, бlго­го­вё­ні­емъ и3 стрa­хомъ б9іимъ вхо­дs­щихъ в0нь, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ и3з­бa­ви­ти­сz нaмъ t всs­кіz ск0р­би, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй, тaйнw: Мlтва при­но­шe­ніz, по пос­тав­лe­ніи б9eст­вен­ныхъ да­рHвъ на с™ёй тра­пe­зэ: ГDи б9е все­дер­жи1­те­лю, є3ди1­не с™е, прі­eм­лzй жeрт­ву хва­лe­ніz t при­зы­вa­ю­щихъ тS всёмъ сeрд­цемъ. прі­и­ми2 и3 нaсъ грёш­ныхъ мо­лє1­ніz и3 при­не­си2 ко с™0му тво­е­мY жeрт­вен­ни­ку, и3 ўдов­ли2 нaсъ при­но­си1­ти те­бЁ дa­ры же и3 жє1рт­вы д¦Hв­ныz њ нa­шихъ грэ­сёхъ и3 њ людс­ки1хъ не­вё­дэ­ні­ихъ, и3 спо­д0­би нaсъ њб­рэс­ти2 бла­го­дaть пред8 то­б0ю, є4же бh­ти те­бЁ бла­гоп­рі­sт­нэй жeрт­вэ нa­шей, и3 все­ли1­ти­сz д¦у бла­го­дa­ти тво­еS бlг0­му въ нaсъ, и3 на пред­ле­жa­щихъ да­рёхъ си1хъ, и3 на всёхъ лю1­дехъ тво­и1хъ.

Діaконъ: ДнE все­гw2 со­вер­шeн­на, свs­та, ми1р­на и3 безг­рёш­на, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ЃгGла ми1р­на, вёр­на нас­тaв­ни­ка, хра­ни1­те­лz дyшъ и3 тэ­лeсъ нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Про­щe­ніz и3 њс­тав­лe­ніz грэ­хHвъ и3 прег­рэ­шe­ній нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Д0б­рыхъ и3 по­лeз­ныхъ ду­шaмъ нa­шымъ, и3 ми1­ра мj­ро­ви, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Пр0­чее врe­мz жи­во­тA нa­ше­гw въ ми1­рэ и3 по­ка­s­ніи скон­чa­ти, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Хrті­aнс­кіz кон­чи1­ны жи­во­тA нa­ше­гw, без­бо­лёз­не­ны, не­пос­тhд­ны, ми1р­ны и3 д0б­ра­гw tвё­та на стрaш­нэмъ су­ди1­щи хrт0­вэ пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Прес™yю, пре­чcтую, пребlгос­ло­вeн­ную, слaв­ную вLчцу нa­шу бцdу и3 прис­нодв7у мRjю со всё­ми с™hми по­мz­нyв­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Щед­р0­та­ми є3ди­но­р0д­на­гw сн7а тво­е­гw2, съ ни1м­же бlгос­ло­вeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, возглашaетъ: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

СЂмволъ вёры.

Діaконъ: Воз­лю1­бимъ другъ дрy­га, да є3ди­но­мhс­лі­емъ и3с­по­вё­мы:

Ли1къ: Nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, трbцу є3ди­но­сyщ­ную, и3 не­раз­дёль­ную.

Їерeй, тaйнw: Воз­люб­лю2 тS гDи, крё­пос­те моS, гDь ўт­верж­дe­ніе моE, и3 при­бё­жи­ще моE (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), G.

И# цэ­лy­етъ с™†z си1­це, ћко­же сyть пок­ро­вe­ны, пeр­вэе вер­хY с™aгw дjс­ко­са: тa­же вер­хY с™aгw по­ти­рS, и3 крaй с™hz тра­пe­зы пред8 со­б0ю.

Діaконъ: Двє1­ри, двє1­ри пре­мyд­рос­тію в0н­мемъ.

И# tвер­зa­ет­сz за­вё­са.

Лю1діе: Вёрую во є3ди1­на­го бGа nц7A все­дер­жи1­те­лz, твор­цA нб7у и3 зем­ли2, ви6­ди­мымъ же всBмъ и3 не­ви6­ди­мымъ. И# во є3ди1­на­го гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3ди­но­р0д­на­го, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ. свё­та t свё­та, бGа и4с­тин­на, t бGа и4с­тин­на, рож­дeн­на, не сот­во­рeн­на, є3ди­но­сyщ­на nц7Y, и4м­же вс‰ бh­ша. Нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди сп7сe­ніz сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воп­ло­ти1в­ша­го­сz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во­че­ло­вёч­ша­сz. Рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjйс­тэмъ пі­лa­тэ, и3 стра­дaв­ша, и3 пог­ре­бe­на. И# воск­рeс­ша­го въ трe­тій дeнь, по пи­сa­ні­ємъ. И# воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэ­дs­ща њдес­нyю nц7A. И# пa­ки грz­дy­ща­го со слa­вою су­ди1­ти жи­вы6мъ и3 мє1рт­вымъ, є3гH­же цrтвію не бy­детъ кон­цA.

И# въ д¦а с™aго, гDа жи­вот­во­рs­ща­го, и4же t nц7A и3с­хо­дs­ща­го, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спок­ла­нs­е­ма и3 сслa­ви­ма, гла­г0­лав­ша­го прbр0­ки. Во є3ди1­ну с™yю, со­б0р­ную и3 ґпcль­скую цRковь. И#с­по­вё­дую є3ди1­но кRщe­ніе, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ. Чaю воскrніz мeрт­выхъ: И# жи1з­ни бy­ду­ща­гw вё­ка, ґми1нь.

Їерeй возд­ви­зa­етъ воз­дyхъ, и3 дер­жи1тъ над8 с™hми дар­ми2, пот­рz­сa­ю­ще.

Е#vхарісти1ческій кан0нъ.

Діaконъ: Стa­немъ д0б­рэ, стa­немъ со стрa­хомъ, в0н­мемъ, с™0е воз­но­шe­ніе въ ми1­рэ при­но­си1­ти.

Ли1къ: Ми1лость ми1­ра, жeрт­ву хва­лe­ніz.

Їерeй: Бlго­дaть гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, и3 лю­бы2 бGа и3 nц7A, и3 при­чaс­тіе с™aгw д¦а, бy­ди со всё­ми вa­ми (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# со д¦омъ тво­и1мъ.

Їерeй (возвышaетъ рyки): ГорЁ и3мё­имъ серд­цA.

Ли1къ: И$ма­мы ко гDу.

Їерeй (возвышaетъ рyки): Бlго­да­ри1мъ гDа.

Ли1къ: Дос­т0й­но и3 прa­вед­но є4сть, пок­ла­нs­ти­сz nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, трbцэ є3ди­но­сyщ­нэй и3 не­раз­дёль­нэй.

Їерeй, тaйнw: Дос­т0й­но и3 пра­вeд­но тS пё­ти, тS бlгос­ло­ви1­ти, тS хва­ли1­ти, тS бlго­да­ри1­ти, те­бЁ пок­ла­нs­ти­сz на всs­комъ мёс­тэ вLчест­віz тво­е­гw2: тh бо є3си2 бGъ не­из­ре­чe­ненъ, не­до­вё­домь, не­ви1­димь, не­пос­ти­жи1мь, при1с­нw сhй, тa­кож­де сhй, ты2 и3 є3ди­но­р0д­ный тв0й сн7ъ, и3 д¦ъ тв0й с™hй. ты2 t не­бы­тіS въ бы­тіE нaсъ при­вeлъ є3си2, и3 tпaд­шыz возс­тa­вилъ є3си2 пa­ки, и3 не tсту­пи1лъ є3си2 вс‰ тво­рS, д0н­де­же нaсъ на нб7о воз­вeлъ є3си2, и3 цrтво твоE да­ро­вaлъ є3си2 бy­ду­щее. њ си1хъ всёхъ бла­го­да­ри1мъ тS, и3 є3ди­но­р0д­на­го тво­е­го2 сн7а, и3 д¦а тво­е­го2 с™aго, њ всёхъ, и4х­же вё­мы, и3 и5х­же не вё­мы, kв­лeн­ныхъ и3 не­sв­лен­ныхъ бlго­дэ­s­ні­ихъ бhв­шихъ на нaсъ. бlго­да­ри1мъ тS и3 њ слyж­бэ сeй, ю4же t рyкъ нa­шихъ прі­s­ти и3з­в0­лилъ є3си2. ѓще и3 предс­то­sтъ те­бЁ тh­сz­щы ґр­хaгGлwвъ, и3 тмы6 ѓгGлwвъ, хе­ру­вj­ми, и3 се­ра­фj­ми шес­ток­ри­лa­тіи, мно­го­o­чи1­тіи воз­вы­шa­щі­и­сz пер­нa­тіи.

Їерeй, возглашaетъ: Побёд­ную пёснь по­ю1­ще, во­пі­ю1­ще, взы­вa­ю­ще и3 гла­г0­лю­ще:

Діaконъ прі­и1мъ с™yю ѕвэз­ди1­цу t с™aгw дjс­ко­са, тво­ри1тъ кrтA џб­разъ вер­хY є3гw2, и3 цэ­ло­вaвъ ю5 по­ла­гa­етъ.

Діaконъ при­х0­дитъ, и3 стa­нетъ на дес­нёй стра­нЁ, взeмъ рі­пj­ду въ рy­цэ, њмa­хи­ва­етъ ти1­хw со всs­кимъ вни­мa­ні­емъ и3 стрa­хомъ, вер­хY с™hхъ да­рHвъ, ћкw не сёс­ти мy­хамъ, ни и3н0­му че­со­мY та­ко­в0­му.

Ли1къ: С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь са­ва­Hfъ, и3с­п0лнь нб7о и3 зем­лS слa­вы тво­еS, њсaн­на въ вhш­нихъ, бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне, њсaн­на въ вhш­нихъ.

Їерeй, тaйнw: Съ си1­ми и3 мы2 бла­жeн­ны­ми си1­ла­ми, вLко че­ло­вэ­ко­лю1б­че, во­пі­eмъ и3 гла­г0­лемъ: с™ъ є3си2 и3 прес™ъ, ты2 и3 є3ди­но­р0д­ный тв0й сн7ъ, и3 д¦ъ тв0й с™hй. с™ъ є3си2 и3 прес™ъ, и3 ве­ли­ко­лёп­на слa­ва твоS, и4же мjръ тв0й тa­кw воз­лю­би1лъ є3си2, ћко­же сн7а тво­е­го2 є3ди­но­р0д­на­го дa­ти: да всsкъ вё­ру­zй въ не­го2 не по­ги1б­нетъ, но и4мать жи­в0тъ вёч­ный, и4же при­шeдъ, и3 всE є4же њ нaсъ смот­рe­ніе и3с­п0л­нивъ, въ н0щь въ ню1­же пре­да­s­ше­сz, пa­че же сaмъ се­бE пре­да­s­ше, за мірс­кjй жи­в0тъ, прі­eмъ хлёбъ во с™ы6z сво‰ и3 пре­чи6с­тыz и3 не­по­ро6ч­ныz рy­ки, бlго­да­ри1въ и3 бlгос­ло­ви1въ, њс­вz­ти1въ, пре­ло­ми1въ, да­дE с™ы6мъ сво­и6мъ ў§нкHмъ и3 ґпcлwмъ, рeкъ:

Їерeй: Прі­и­ми1­те, kди1­те, сіE є4сть тё­ло моE є4же за вы2 ло­ми1­мое во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ.

Діaконъ ўка­зy­етъ на с™hй дjс­косъ со nра­рeмъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, тaйнw: Под0б­нэ и3 чa­шу по вe­че­ри, гла­г0­лz:

Їерeй: Пjй­те t неS вси2, сіS є4сть кр0вь моS н0­ва­гw за­вё­та, ћже за вы2 и3 за мнH­гіz и3з­ли­вa­е­маz, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ.

Діaконъ ўка­зy­етъ на с™hй по­ти1рь со nра­рeмъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, тaйнw: Поми­нa­ю­ще ќбw спа­си1­тель­ную сію2 зa­по­вэдь, и3 вс‰ ±же њ нaсъ бы6в­шаz: кrтъ (кrтное знa­ме­ніе), гр0бъ, трид­нeв­ное воск­ре­сe­ніе, на нб7сA вос­хож­дe­ніе, њдес­нyю сэ­дё­ніе, вто­р0е и3 слaв­ное пa­ки при­шeст­віе.

Їерeй, возглашaетъ: Тво‰ t тво­и1хъ те­бЁ при­но­сs­ще, њ всёхъ и3 за вс‰.

Діaконъ tла­гa­етъ рі­пj­ду на мёс­то своE, пре­л0жъ рy­цэ кrто­oб­рaз­нэ, и3 под8­eмъ с™hй дjс­косъ, и3 с™hй по­ти1рь, и3 пок­ло­ни1т­сz ўми­лeн­нэ.

Ли1къ: ТебE по­eмъ, те­бE бlгос­ло­ви1мъ, те­бЁ бlго­да­ри1мъ гDи, и3 м0­лимъ ти сz, б9е нaшъ.

Їерeй, тaйнw: Е#щE при­н0­симъ ти2 сло­вeс­ную сію2 и3 безк­р0в­ную слyж­бу, и3 пр0­симъ, и3 м0­лимъ, и3 ми1­ли сz дё­емъ, низ­пос­ли2 д¦а тво­е­го2 с™aго на ны2, и3 на пред­ле­жa­щыz дa­ры сі‰.

Тaже ти1хw: Б9е, њчи1с­ти мS грёш­на­го и3 по­ми1­луй мS (пок­л0нъ), G.

(Воз­вы­шa­етъ рy­ки): ГDи, и4же прес™aго тво­е­го2 д¦а, въ трe­тій чaсъ ґпcлwмъ тво­и6мъ низ­пос­лa­вый: то­гw2 бlгjй, не tи­ми2 t нaсъ, но њб­но­ви2 нaсъ мо­лs­щихъ ти сz.

Діaконъ: Сeрд­це чи1с­то со­зи1ж­ди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њб­но­ви2 во ўт­р0­бэ мо­eй.

Їерeй (возвышaетъ рyки): ГDи, и4же прес™aго тво­е­го2 д¦а, въ трe­тій чaсъ ґпcлwмъ тво­и6мъ низ­пос­лa­вый: то­гw2 бlгjй, не tи­ми2 t нaсъ, но њб­но­ви2 нaсъ мо­лs­щихъ ти сz.

Діaконъ: Не tвeр­жи ме­нE t ли­цA тво­е­гw2 и3 д¦а тво­е­гw2 с™aгw не tи­ми2 t ме­нE.

Їерeй (возвышaетъ рyки): ГDи, и4же прес™aго тво­е­го2 д¦а, въ трe­тій чaсъ ґпcлwмъ тво­и6мъ низ­пос­лa­вый: то­гw2 бlгjй, не tи­ми2 t нaсъ, но њб­но­ви2 нaсъ мо­лs­щихъ ти сz.

Діaконъ: Бlгос­ло­ви2 вLко, с™hй хлёбъ.

Їерeй: И# сот­во­ри2 ќбw хлёбъ сeй (ў­ка­зy­етъ на с™hй дjс­косъ), чест­н0е тё­ло хrтA тво­е­гw2 (бlгос­лов­лs­етъ с™hй хлёбъ).

Діaконъ: Ґми1нь.

Бlгос­ло­ви2 вLко, с™yю чa­шу.

Їерeй: Ґ є4же въ чa­ши сeй (ў­ка­зy­етъ на с™hй по­ти1рь), чcтнyю кр0вь хrтA тво­е­гw2 (бlгос­лов­лs­етъ с™hй по­ти1рь).

Діaконъ: Ґми1нь.

Бlгос­ло­ви2 вLко, nбо‰.

Їерeй: Пре­ло­жи1въ д¦омъ тво­и1мъ с™hмъ (бlгос­лов­лs­етъ nбо‰).

Діaконъ: Ґми1нь, ґми1нь, ґми1нь (вси2: пок­л0нъ ве­ли1­кій).

Їерeй: Ћко­же бh­ти при­ча­щa­ю­щым­сz во трез­вё­ніе ду­ши2, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ, въ прі­wб­щe­ніе с™aгw тво­е­гw2 д¦а, во и3с­пол­нe­ніе цrтвіz нбcна­гw, въ дерз­но­вe­ніе є4же къ те­бЁ, не въ сyдъ, и3ли2 во њсуж­дe­ніе.

Е#щE при­н0­симъ ти2 сло­вeс­ную сію2 слyж­бу, њ и5же въ вё­рэ по­чи1в­шихъ, прa­o­ц7эхъ, nц7ёхъ, пат­рі­aр­сэхъ, прbр0­цэхъ, ґпcлэхъ, про­по­вёд­ни­цэхъ, є3ђлjс­тэхъ, мy­че­ни­цэхъ, и3с­по­вёд­ни­цэхъ, воз­дeрж­ни­цэхъ, и3 њ всs­комъ дy­сэ прa­вед­нэмъ въ вё­рэ скон­чaв­шем­сz.

Діaконъ по­да­eтъ ка­ди1­ло.

Їерeй, возглашaетъ (взeмлетъ кади1ло): И#зрsд­нw њ прес™ёй, пре­чcтэй, пребlгос­ло­вeн­нэй, слaв­нэй вLчцэ нa­шей бцdэ и3 прис­нодв7э мRjи (чер­ти1тъ кrтъ съ ка­ди1­ломъ, ка­ди1тъ пред8 с™0ю тра­пe­зою, G).

Ли1къ: Дос­т0й­но є4сть ћкw во­и1с­тин­ну, бла­жи1­ти тS бцdу, прис­нобlжeн­ную, и3 пре­не­по­р0ч­ную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

Їерeй, тaйнw: С™aгw їw­aн­на про­р0­ка, пред­тe­чи и3 крес­ти1­те­лz, с™hхъ слaв­ныхъ и3 всех­вaль­ныхъ ґпcлъ, с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw и3 всёхъ с™hхъ тво­и1хъ: и4х­же мо­ли1т­ва­ми по­сэ­ти2 нaсъ б9е, и3 по­мz­ни2 всёхъ ўс0п­шихъ њ на­дeж­ди воскrніz жи­во­тA вёч­на­гw, и3 ўпо­к0й и5хъ, и3дё­же при­сэ­щa­етъ свётъ ли­цA (по­ми­нa­етъ по име­нHмъ, и4х­же х0­щетъ, ўс0п­шихъ).

Е#щE м0­лимъ тS, по­мz­ни2 гDи всs­кое є3пcкпство пра­вос­лaв­ныхъ, прa­вw прa­вz­щихъ сл0­во тво­еS и4с­ти­ны, всs­кое прес­вЂ­терство, во хrтЁ ді­a­конство, и3 всs­кій свz­щeн­ни­чес­кій чи1нъ.

Е#щE при­н0­симъ ти2 сло­вeс­ную сію2 слyж­бу њ все­лeн­нэй, њ с™ёй со­б0р­нэй и3 ґпcль­стэй цRкви, њ и5же въ чис­то­тЁ и3 чест­нёмъ жи1­тель­ствэ пре­бы­вa­ю­щихъ: њ бо­гох­ра­ни1­мэй стра­нЁ нa­шей, влас­тёхъ и3 в0­инствэ є3S. Дaждь и5мъ гDи ми1р­ное прав­лe­ніе, да и3 мы2 въ ти­ши­нЁ и4хъ ти1­хое и3 без­м0лв­ное жи­тіE по­жи­вeмъ, во всs­комъ бlго­чeс­тіи и3 чис­то­тЁ.

Діaконъ ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу џк­рестъ.

И# ка­ди1тъ с™hй nл­тaрь, и3 с™yю тра­пe­зу пa­ки, и3 сщ7eн­ни­ка.

И# по­ми­нa­етъ дjп­тm­ха, си1­рэчь по­мsн­никъ ўс0п­шихъ.

Їерeй, возглашaетъ: Въ пeр­выхъ по­мz­ни2 гDи, ве­ли1­ка­го гос­по­ди1­на и3 nт­цA нa­ше­го кm­рjл­ла, с™ёй­ша­го пат­рі­aр­ха мос­к0вс­ка­го и3 всеS ру­си2, и3 гос­по­ди1­на вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­ша­го пан­те­ле­и1­мо­на, мит­ро­по­лj­та kрос­лaвс­ка­го и3 рос­т0вс­ка­го, и3 гос­по­ди1­на нa­ше­го пре­wсщ7eн­нэй­ша­го ве­ні­а­ми1­на, є3пcкпа рh­бинс­ка­го и3 да­ни1­ловс­ка­го, и5х­же дa­руй с™ы6мъ тво­и6мъ цRквамъ, въ ми1­рэ цё­лыхъ, чcтныхъ, здрa­выхъ, дол­го­дeнству­ю­щихъ, прa­вw прa­вz­щихъ сл0­во тво­еS и4с­ти­ны (по­ми­нa­етъ по име­нHмъ, и4х­же х0­щетъ, жи­вhхъ).

Ли1къ: И# всёхъ, и3 вс‰.

Їерeй, тaйнw: Помz­ни2 гDи вёсь сію2, въ нeм­же жи­вeмъ, и3 всs­кій грaдъ и3 стра­нY, и3 вё­рою жи­вy­щихъ въ ни1хъ. По­мz­ни2 гDи плa­ва­ю­щихъ, пу­те­шeст­ву­ю­щихъ, не­дy­гу­ю­щихъ, стрaж­ду­щихъ, плэ­нeн­ныхъ, и3 спа­сe­ніе и4хъ. По­мz­ни2 гDи пло­до­но­сs­щихъ, и3 доб­рот­во­рs­щихъ во с™hхъ тво­и1хъ цRквахъ, и3 по­ми­нa­ю­щихъ ўбH­гіz, и3 на вс‰ ны2 ми1­лwс­ти тво‰ низ­пос­ли2.

Їерeй, возглашaетъ: И# дaждь нaмъ є3ди1­нэ­ми ўс­ты2 и3 є3ди1­нэмъ сeрд­цемъ слa­ви­ти и3 вос­пэ­вa­ти пре­чcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, возглашaетъ: И# да бy­дутъ ми1­лwс­ти ве­ли1­ка­гw бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA со всё­ми вa­ми (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# со д¦омъ тво­и1мъ.

Е#ктеніA проси1тельнаz.

Діaконъ: Вс‰ с™ы6z по­мz­нyв­ше, пa­ки и3 пa­ки ми1­ромъ гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ при­не­сeн­ныхъ и3 њс­вz­щeн­ныхъ чест­нhхъ да­рёхъ, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Ћкw да чlвэ­ко­лю1­бецъ бGъ нaшъ прі­eмъ | во с™hй и3 пренбcный и3 мhс­лен­ный св0й жeрт­вен­никъ, въ во­ню2 бlго­у­хa­ніz ду­х0в­на­гw, воз­нис­п0с­летъ нaмъ б9eст­вен­ную бlго­дaть и3 дaръ с™aгw д¦а, по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Њ и3з­бa­ви­ти­сz нaмъ t всs­кіz ск0р­би, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй, тaйнw: ТебЁ пред­ла­гa­емъ жи­в0тъ нaшъ вeсь и3 на­дeж­ду, вLко че­ло­вэ­ко­лю1б­че, и3 пр0­симъ, и3 м0­лимъ, и3 ми1­ли сz дё­емъ, спо­д0­би нaсъ при­час­ти1­ти­сz нбcныхъ тво­и1хъ и3 стрaш­ныхъ т†­инъ, сеS свz­щeн­ныz и3 ду­х0в­ныz тра­пe­зы, съ чи1с­тою с0­вэс­тію, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ, въ про­щe­ніе сог­рэ­шe­ній, во nб­щe­ніе д¦а с™aгw, въ нас­лё­діе цrтвіz нбcна­гw, въ дерз­но­вe­ніе є4же къ те­бЁ, не въ сyдъ и3ли2 во њсуж­дe­ніе.

Діaконъ: ДнE все­гw2 со­вер­шeн­на, свs­та, ми1р­на и3 безг­рёш­на, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ЃгGла ми1р­на, вёр­на нас­тaв­ни­ка, хра­ни1­те­лz дyшъ и3 тэ­лeсъ нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Про­щe­ніz и3 њс­тав­лe­ніz грэ­хHвъ и3 прег­рэ­шe­ній нa­шихъ, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Д0б­рыхъ и3 по­лeз­ныхъ ду­шaмъ нa­шымъ, и3 ми1­ра мj­ро­ви, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Пр0­чее врe­мz жи­во­тA нa­ше­гw въ ми1­рэ и3 по­ка­s­ніи скон­чa­ти, ў гDа пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Хrті­aнс­кіz кон­чи1­ны жи­во­тA нa­ше­гw, без­бо­лёз­не­ны, не­пос­тhд­ны, ми1р­ны и3 д0б­ра­гw tвё­та на стрaш­нэмъ су­ди1­щи хrт0­вэ пр0­симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: Сое­ди­нe­ніе вё­ры, и3 при­чaс­тіе с™aгw д¦а и3сп­ро­си1в­ше, сa­ми се­бE, и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: И# спо­д0­би нaсъ, вLко, со дерз­но­вe­ні­емъ, не­w­суж­дeн­нw смё­ти при­зы­вa­ти те­бE нбcна­го бGа nц7A, и3 гла­г0­ла­ти.

Лю1діе, пою1тъ: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, возглашaетъ: Ми1ръ всBмъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: И# д¦ови тво­е­мY.

Діaконъ: Гла­вы6 вa­шz гDви прик­ло­ни1­те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, тaйнw: Бlго­да­ри1мъ тS, цRю2 не­ви1­ди­мый, и4же не­ис­чeт­ною тво­eю си1­лою вс‰ со­дё­тель­ство­валъ є3си2, и3 мн0­жест­вомъ ми1­лос­ти тво­еS t не­бы­тіS въ бы­тіE вс‰ при­вeлъ є3си2: сaмъ вLко, съ нб7сE при1з­ри на подк­л0н­шыz те­бЁ гла­вы6 сво‰, не бо2 подк­ло­ни1­ша пл0­ти и3 кр0­ви, но те­бЁ стрaш­но­му бGу. ты2 u5бо вLко, пред­ле­ж†­щаz всBмъ нaмъ во бла­г0е и3з­рав­нsй, по ко­е­гH­же сво­eй пот­рe­бэ: плa­ва­ю­щымъ сплa­вай, пу­те­шeст­ву­ю­щымъ спу­те­шeст­вуй, не­дy­гу­ю­щыz и3с­цэ­ли2, вра­чY дyшъ и3 тэ­лeсъ.

Їерeй, возглашaетъ: Бlго­дa­тію, и3 щед­р0­та­ми, и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бі­емъ є3ди­но­р0д­на­гw сн7а тво­е­гw2, съ ни1м­же бlгос­ло­вeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# зат­во­рs­ет­сz за­вё­са.

Раздроблeніе с™aгw ѓгнца.

Сщ7еннослужи1тели, ти1хw: Б9е, њчи1с­ти мS грёш­на­го и3 по­ми1­луй мS (пок­л0нъ), G.

Діaконъ, возглашaетъ: В0н­мемъ.

Їерeй: С™†z с™ы6мъ (воз­н0­ситъ с™hй хлёбъ).

Ли1къ: Е#ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слa­ву бGа nц7A, ґми1нь.

Діaконъ вх0­дитъ во с™hй nл­тaрь, сто­и1тъ њдес­нyю свz­щeн­ни­ка.

Діaконъ, ти1хw: Разд­ро­би2, вLко, с™hй хлёбъ.

Їерeй (раздроблsетъ и5 на четhре ч†сти со внимaніемъ и3 благоговёніемъ): Разд­роб­лs­ет­сz и3 раз­дэ­лs­ет­сz ѓг­нецъ б9ій, разд­роб­лs­е­мый и3 не­раз­дэ­лs­е­мый, всег­дA kд0­мый и3 ни­ког­дa­же и3ж­ди­вa­е­мый, но при­ча­щa­ю­щы­z­сz њс­вz­щa­zй.

Подо­бa­етъ те­бЁ вё­да­ти, q їе­рeе, ћкw разд­роб­лsz с™hй ѓг­нецъ, по­ла­гaй ч†с­ти крeст­нымъ знa­ме­ні­емъ д0­лу ко с™0му дjс­ко­су, зак­лa­ні­емъ же го­рЁ ћко­же прeж­де є3г­дA за­ка­лa­ше­сz.

ЇИ&С, ќбw по­ла­гaй на вhш­нэй стра­нЁ с™aгw дjс­ко­са, ±же є4сть на вос­т0­цэ: Х&С же, t д0­лу є4же є4сть на зa­па­дэ: ґ є4же, НІ, t сё­вер­ныz стра­ны2: КА же, съ по­лy­ден­ныz стра­ны2, ћко­же здЁ и3з8­wб­ра­зи1­сz.

ЇИ&С, ќбw чaсть взeмъ, и3с­пол­нsй с™yю чa­шу. Х&С же, чaсть, разд­роб­лsй свz­щeн­ни­кwмъ и3 ді­a­ко­нwмъ. Ты­6z же двЁ ч†с­ти с™ы6z, є4же НІ, и3 є4же, КА, при­чaст­ни­кwмъ да разд­роб­лs­е­ши на ч†с­ти м†­лыz, є3ли1­кw бy­детъ до­в0ль­но по разс­мот­рe­нію тво­е­мY. Ґ t чaс­ти прес™ы6z бцdы, и3ли2 де­вz­ти1хъ чи­нHвъ с™hхъ, и3ли2 и3нhхъ є3ли1­кw во с™ёмъ дjс­ко­сэ сyть, ни­кa­ко­же ко­го2 да при­час­ти1­ши: т0­чію t двою2 ч†с­тію, њс­тaв­шею с™aгw ѓгн­ца, да при­ча­щa­е­ши.

Къ то­мy­же те­бЁ вё­до­мо бy­детъ и3 њ сeмъ, ћкw є3г­дA раст­во­рs­е­ши с™hмъ ўк­р0п­цемъ б9eст­вен­ную кр0вь вLчню, тог­дA да вли­вa­е­ши съ разс­мот­рe­ні­емъ, є3ли1­кw бh­ти до­в0ль­но всBмъ хо­тs­щымъ при­час­ти1­ти­сz. Тa­кож­де и3 t ві­нA и3 во­ды2, є3г­дA про­бо­дa­е­ши с™hй ѓг­нецъ, тог­дA да вли­вa­е­ши то­ли1­кw, є3ли1­кw бh­ти до­в0ль­но всBмъ: пос­лэ­ди1 же ни­кa­ко­же что2 да вли­вa­е­ши, но т0­чію t раст­во­рe­ніz є3ди1­ною, є4же на С™†z с™ы6мъ, и3 тa­кw при­ча­щaй всёхъ t си1хъ.

Діaконъ: И#сп0л­ни вLко, с™hй по­ти1рь (ў­ка­зy­етъ на с™hй по­ти1рь со nра­рeмъ).

Їерeй (взeмъ горЁ лежaщую чaстицу, ћже, ЇИ&С, твори1тъ съ нeю кrтъ верхY с™aгw потирS): И#спол­нe­ніе д¦а с™aгw (вла­гa­етъ во с™hй по­ти1рь).

Діaконъ (пріeмлетъ теплотY): Бlгос­ло­ви2 вLко теп­ло­тY.

Їерeй: Бlгос­ло­вeн­на теп­ло­тA с™hхъ тво­и1хъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (бlгос­лов­лs­етъ теп­ло­тY), ґми1нь.

Діaконъ (вливaетъ, є3ли1кw дов0льно, кrтоoбрaзнw внyтрь с™aгw потирS): Теп­ло­тA вё­ры и3с­п0лнь д¦а с™aгw, ґми1нь.

И# tстa­вивъ теп­ло­тY, сто­и1тъ мa­лw по­дa­лэ.

Причащeніе свzщеннослужи1телей.

Ли1къ: Причaстенъ, глaсъ }: Хва­ли1­те гDа съ нб7съ, хва­ли1­те є3го2 въ вhш­нихъ.

Їерeй, ти1хw: Діa­ко­не, прис­ту­пи2.

Діaконъ тво­ри1тъ пок­л0нъ бла­го­го­вёй­нw, про­сS про­щe­ніz.

Їерeй дер­жS с™hй хлёбъ, да­етъ про­то­ді­a­ко­ну.

Діaконъ, ти1хw: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

Пре­по­дaждь мнЁ вLко, чcтн0е и3 с™0е тё­ло гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA.

Їерeй: Вікeн­тію, про­то­ді­a­ко­ну пре­по­да­eт­сz чcтн0е и3 с™0е и3 пре­чcтое тё­ло гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ є3гw2, и3 въ жи1знь вёч­ную.

Діaконъ tх0­дитъ со­за­ди2 с™hz тра­пe­зы, прик­ло­ни1въ гла­вY.

И# тво­ри1тъ пок­л0нъ бла­го­го­вёй­нw, про­сS про­щe­ніz.

Їерeй дер­жS с™hй хлёбъ, да­етъ ді­a­ко­ну.

Діaконъ, ти1хw: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

Пре­по­дaждь мнЁ вLко, чcтн0е и3 с™0е тё­ло гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA.

Їерeй: Кmрjл­лу, свz­щен­но­ді­a­ко­ну пре­по­да­eт­сz чcтн0е и3 с™0е и3 пре­чcтое тё­ло гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ є3гw2, и3 въ жи1знь вёч­ную.

Діaконъ tх0­дитъ со­за­ди2 с™hz тра­пe­зы, прик­ло­ни1въ гла­вY.

Їерeй, ти1хw: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

(Взeм­летъ є3ди1­ну чaс­ти­цу с™aгw хлё­ба): ЧCтн0е и3 прес™0е тё­ло гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA пре­по­да­eт­сz мнЁ, ґле­xjю, про­то­ї­е­рeю, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ мо­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную.

Їерeй: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

(Взeм­летъ є3ди1­ну чaс­ти­цу с™aгw хлё­ба): ЧCтн0е и3 прес™0е тё­ло гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA пре­по­да­eт­сz мнЁ, лі­вe­рію, їе­ро­мо­нa­ху, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ мо­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную.

Їерeй: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

(Взeм­летъ є3ди1­ну чaс­ти­цу с™aгw хлё­ба): ЧCтн0е и3 прес™0е тё­ло гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA пре­по­да­eт­сz мнЁ, ве­ні­а­ми1­ну, свz­щeн­ни­ку, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ мо­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную.

Їерeй, подклони1въ главY: Вёрую, гDи, и3 и3с­по­вё­дую, ћкw ты2 є3си2 во­и1с­тин­ну хrт0съ, сн7ъ бGа жи­вa­гw, при­шe­дый въ мjръ грBш­ныz спас­ти2, t ни1х­же пeр­вый є4смь ѓзъ: є3щE вё­рую, ћкw сіE сa­мое є4сть пре­чи1с­тое тё­ло твоE, и3 сіS є4сть сa­маz чест­нaz кр0вь твоS. мо­лю1­сz u5бо те­бЁ: по­ми1­луй мS, и3 прос­ти1 ми прег­рэ­шє1­ніz мо‰ вHль­наz и3 не­вHль­наz, ±же сл0­вомъ, ±же дё­ломъ, ±же вё­дэ­ні­емъ и3 не­вё­дэ­ні­емъ: и3 спо­д0­би мS не­w­суж­дeн­нw при­час­ти1­ти­сz пре­чи1с­тыхъ тво­и1хъ тa­инствъ, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную.

Вeче­ри тво­еS тaй­ныz, днeсь сн7е б9ій, при­чaст­ни­ка мS прі­и­ми2: не бо2 вра­гHмъ тво­и6мъ тaй­ну по­вёмъ, ни лоб­зa­ніz ти2 дaмъ ћкw їy­да, но ћкw раз­б0й­никъ и3с­по­вё­даю тS: по­мz­ни1 мz гDи, во цrтвіи тво­eмъ.

Да не въ сyдъ и3ли2 во њсуж­дe­ніе бy­детъ мнЁ при­ча­щe­ніе с™hхъ тво­и1хъ т†­инъ гDи, но во и3с­цэ­лe­ніе ду­ши2 и3 тё­ла.

Сщ7еннослужи1тели при­ча­щa­ют­сz въ ру­кaхъ дер­жи1­ма­гw со стрa­хомъ и3 всs­цэмъ ўт­вер­жe­ні­емъ.

Їерeй, ти1хw: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

ЧCтнhz и3 с™hz кр0­ве гDа бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, при­ча­щa­ю­сz ѓзъ рaбъ б9ій, про­то­ї­е­рeй ґле­xjй, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ мо­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную, ґми1нь (и3з­пи­вa­етъ и3з8 с™hz чa­ши трик­рa­ты).

(Њ­ти­рa­етъ свои2 ўст­нЁ, и3 сщ7eн­на­гw по­ти­рS въ ру­кY дер­жи1­мымъ пок­р0в­цемъ): СE при­кос­нy­сz ўст­нaмъ мо­и6мъ, и3 tи1­метъ без­за­кH­ніz мо‰, и3 грэ­хи2 мо‰ њчи1с­титъ.

Їерeй: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

ЧCтнhz и3 с™hz кр0­ве гDа бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, при­ча­щa­ю­сz ѓзъ рaбъ б9ій, їе­ро­мо­нaхъ лі­вe­рій, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ мо­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную, ґми1нь (и3з­пи­вa­етъ и3з8 с™hz чa­ши трик­рa­ты).

(Њ­ти­рa­етъ свои2 ўст­нЁ, и3 сщ7eн­на­гw по­ти­рS въ ру­кY дер­жи1­мымъ пок­р0в­цемъ): СE при­кос­нy­сz ўст­нaмъ мо­и6мъ, и3 tи1­метъ без­за­кH­ніz мо‰, и3 грэ­хи2 мо‰ њчи1с­титъ.

Їерeй: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

ЧCтнhz и3 с™hz кр0­ве гDа бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, при­ча­щa­ю­сz ѓзъ рaбъ б9ій, свz­щeн­никъ ве­ні­а­ми1нъ, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ мо­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную, ґми1нь (и3з­пи­вa­етъ и3з8 с™hz чa­ши трик­рa­ты).

(Њ­ти­рa­етъ свои2 ўст­нЁ, и3 сщ7eн­на­гw по­ти­рS въ ру­кY дер­жи1­мымъ пок­р0в­цемъ): СE при­кос­нy­сz ўст­нaмъ мо­и6мъ, и3 tи1­метъ без­за­кH­ніz мо‰, и3 грэ­хи2 мо‰ њчи1с­титъ.

Їерeй: Діa­ко­не, прис­ту­пи2.

Діaконъ: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

Пре­по­дaждь ми, вла­дh­ко, чест­ную и3 с™yю кр0вь гDа и3 бGа и3 спa­са нa­ше­гw ї}са хrтA.

Їерeй: При­ча­щa­ет­сz рaбъ б9ій про­то­ді­a­конъ ві­кeн­тій, чcтнhz и3 с™hz кр0­ве гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ сво­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную.

Діaконъ и3з­пи­вa­етъ и3з8 с™hz чa­ши трик­рa­ты.

Їерeй, ти1хw (діaконъ: њтирaетъ свои2 ўстнЁ, и3 сщ7eннагw потирS въ рукY держи1мымъ покр0вцемъ): СE при­кос­нy­сz ўст­нaмъ тво­и6мъ, и3 tи1­метъ без­за­кH­ніz тво‰, и3 грэ­хи2 тво‰ њчи1с­титъ.

Діaконъ: СE при­хож­дY къ безс­мeрт­но­му цRю2 и3 бGу нa­ше­му.

Пре­по­дaждь ми, вла­дh­ко, чест­ную и3 с™yю кр0вь гDа и3 бGа и3 спa­са нa­ше­гw ї}са хrтA.

Їерeй: При­ча­щa­ет­сz рaбъ б9ій ді­a­конъ кm­рjллъ, чcтнhz и3 с™hz кр0­ве гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ сво­и1хъ, и3 въ жи1знь вёч­ную.

Діaконъ и3з­пи­вa­етъ и3з8 с™hz чa­ши трик­рa­ты.

Їерeй, ти1хw (діaконъ: њтирaетъ свои2 ўстнЁ, и3 сщ7eннагw потирS въ рукY держи1мымъ покр0вцемъ): СE при­кос­нy­сz ўст­нaмъ тво­и6мъ, и3 tи1­метъ без­за­кH­ніz тво‰, и3 грэ­хи2 тво‰ њчи1с­титъ.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Подо­бa­етъ вё­да­ти, ћкw ѓще сyть хо­тs­щіи при­ча­щa­ти­сz с™hхъ т†­инъ, разд­роб­лs­етъ сщ7eн­никъ. двЁ ч†с­ти с™aгw ѓгн­ца њс­тaв­шыz, є4же, НІ, и3 є4же КА, на м†­лыz ч†с­ти­цы, ћкw бh­ти всBмъ при­чaст­ни­кwмъ до­в0ль­но, и3 тa­кw вло­жи1въ и5хъ во с™yю чa­шу, при­ча­щa­етъ по nбh­чаю t тё­ла и3 кр0­ве гDни, со всs­кимъ nпaсствомъ.

Їерeй пок­ры­вa­етъ с™hй по­ти1ръ пок­р0в­цемъ, по­д0б­нэ и3 на с™hй ди1с­косъ воз­ла­гa­етъ ѕвез­ди1­цу и3 пок­рHв­цы.

Їерeй, ти1хw: Бlго­да­ри1мъ тS, вLко чlвэ­ко­лю1б­че, бlго­дё­те­лю дyшъ нa­шихъ: ћкw и3 въ нас­то­s­щій дeнь спо­д0­билъ є3си2 нaсъ нбcныхъ тво­и1хъ и3 безс­мeрт­ныхъ тa­инствъ. и3сп­рa­ви нaшъ пyть, ўт­вер­ди1 ны во стрa­сэ тво­eмъ вс‰, соб­лю­ди2 нaшъ жи­в0тъ, ўт­вер­ди2 нa­шz стw­пы2, мо­ли1т­ва­ми и3 мо­лeнь­ми слaв­ныz бцdы и3 прис­нодв7ы мRjи, и3 всёхъ с™hхъ тво­и1хъ.

Причащeніе мірsнъ.

И# tвер­зa­ет­сz за­вё­са и3 с™ы6z двє1­ри.

И# tвер­зa­ют­сz с™ы6z двє1­ри.

Діaконъ, возглашaетъ (поклони1всz є3ди1ною, пріeмлетъ поти1рь со благоговёніемъ, и3 прих0дитъ во двє1ри, и3 возносS с™hй поти1рь, показyетъ и5 лю1демъ): Со стрa­хомъ б9іимъ и3 вё­рою прис­ту­пи1­те.

Ли1къ: Бlгос­ло­вeнъ грz­дhй во и4мz гDне, бGъ гDь, и3 kви1­сz нaмъ.

Ли1къ: Причaстенъ, глaсъ }: Хва­ли1­те гDа съ нб7съ, хва­ли1­те є3го2 въ вhш­нихъ.

Прис­ту­пa­ютъ хо­тs­щіи при­ча­щa­ти­сz: и3 тa­кw и4дутъ є3ди1нъ по є3ди1­но­му, и3 пок­ла­нs­ют­сz со всs­цэмъ ўми­лe­ні­емъ и3 стрa­хомъ, сог­бeн­нэ рy­цэ къ пeр­семъ и3мy­ще: тa­же прі­eм­летъ б9eст­вєн­ныz т†й­ны.

Їерeй: При­ча­щa­ет­сz ра­б† б9іz неп­рaзд­наz џль­га, чcтнa­гw и3 с™aгw тё­ла и3 кр0­ве гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную (при­ча­щa­етъ ю5).

Діaконъ њти­рa­етъ є4й ўст­нЁ плa­томъ.

Причaстница цэ­лy­етъ с™yю чa­шу, и3 пок­ло­ни1в­сz tх0­дитъ.

Їерeй: При­ча­щa­ет­сz ра­б† б9іz nт­ро­ко­ви1­ца ґнас­та­сjа, чcтнa­гw и3 с™aгw тё­ла и3 кр0­ве гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную (при­ча­щa­етъ ю5).

Діaконъ њти­рa­етъ є4й ўст­нЁ плa­томъ.

Причaстница цэ­лy­етъ с™yю чa­шу, и3 пок­ло­ни1в­сz tх0­дитъ.

Їерeй: При­ча­щa­ет­сz рaбъ б9ій мла­дe­нецъ трЂ­фwнъ, чcтнa­гw и3 с™aгw тё­ла и3 кр0­ве гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную (при­ча­щa­етъ є3го2).

Діaконъ њти­рa­етъ є3мY ўст­нЁ плa­томъ.

Причaстникъ цэ­лy­етъ с™yю чa­шу, и3 пок­ло­ни1в­сz tх0­дитъ.

Їерeй: При­ча­щa­ет­сz ра­б† б9іz мла­дe­ни­ца xe­ніа, чcтнa­гw и3 с™aгw тё­ла и3 кр0­ве гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную (при­ча­щa­етъ ю5).

Діaконъ њти­рa­етъ є4й ўст­нЁ плa­томъ.

Причaстница цэ­лy­етъ с™yю чa­шу, и3 пок­ло­ни1в­сz tх0­дитъ.

Їерeй: При­ча­щa­ет­сz рaбъ б9ій мла­дe­нецъ се­ра­фjмъ, чcтнa­гw и3 с™aгw тё­ла и3 кр0­ве гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, во њс­тав­лe­ніе грэ­хHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную (при­ча­щa­етъ є3го2).

Діaконъ њти­рa­етъ є3мY ўст­нЁ плa­томъ.

Причaстникъ цэ­лy­етъ с™yю чa­шу, и3 пок­ло­ни1в­сz tх0­дитъ.

Ли1къ: Ґлли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Їерeй вх0­дитъ во с™hй nл­тaрь, и3 пос­тав­лs­етъ с™az на с™ёмъ прес­т0­лэ.

Діaконъ (пріeмъ с™hй дjскосъ верхY с™aгw потирS): Воскrніе хrт0­во ви1­дэв­ше, пок­ло­ни1м­сz с™0му гDу ї}су, є3ди1­но­му безг­рёш­но­му: кrтY тво­е­мY пок­ла­нs­ем­сz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE по­eмъ и3 слa­вимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaз­вэ те­бE и3н0­гw не знa­емъ, и4мz твоE и3ме­нy­емъ. Прі­и­ди1­те вси2 вёр­ніи, пок­ло­ни1м­сz с™0му хrт0­ву воскrнію: сe бо прі­и1­де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. всег­дA бlгос­ло­вs­ще гDа, по­eмъ воскrніе є3гw2: рас­пs­тіе бо пре­тер­пёвъ, смeр­тію смeрть раз­ру­ши2.

Свэ­ти1­сz свэ­ти1­сz н0­вый їе­rли1­ме: слa­ва бо гDнz на те­бЁ воз­сіS. ли­кyй нh­нэ и3 ве­се­ли1­сz сі­H­не, тh же чcтаz кра­сyй­сz бцdе, њ вос­тa­ніи ржcтвA тво­е­гw2.

Q пaс­ха вe­ліz и3 сщ7eн­нэй­шаz, хrтE! q мyд­рос­те, и3 сл0­ве б9ій, и3 си1­ло! по­да­вaй нaмъ и4с­тэе те­бE при­ча­щa­ти­сz, въ не­ве­чeр­нэмъ дни2 цrтвіz тво­е­гw2.

Перенесeніе с™hхъ дарHвъ на жeртвенникъ.

Їерeй, возглашaетъ: Спа­си2 б9е лю1­ди тво‰, и3 бла­гос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Тaже тaйнw: Воз­не­си1­сz на нб7сA б9е, и3 по всeй зем­ли2 слa­ва твоS (ка­ди1тъ с™yю тра­пe­зу, G).

Ли1къ: Глaсъ в7: Ви1дэ­хомъ свётъ и4с­тин­ный, прі­s­хомъ д¦а нбcна­го, њб­рэ­т0­хомъ вё­ру и4с­тин­ную, не­раз­дёль­нэй трbцэ пок­ла­нs­ем­сz: тa бо нaсъ спас­лA є4сть.

Їерeй воз­ла­гa­етъ дjс­косъ на гла­вY ді­a­ко­на.

Діaконъ прі­eмъ с™hй дjс­косъ со бла­го­го­вё­ні­емъ, зрS внЁ къ двe­ремъ, нич­т0­же гла­г0­лz, tх0­дитъ въ пред­ло­жe­ніе, и3 пос­тав­лs­етъ и5.

Їерeй, тaйнw (поклони1всz, и3 пріeмъ с™hй поти1рь, њбращaетсz къ двeремъ, зрS на лю1ди): Бlгос­ло­вeнъ бGъ нaшъ:

Тaже возглашaетъ: Всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Ли1къ: Глaсъ ѕ7: Да и3с­п0л­нzт­сz ўс­тA нa­шz хва­лe­ніz тво­е­гw2 гDи, ћкw да по­eмъ слa­ву твою2, ћкw спо­д0­билъ є3си2 нaсъ при­час­ти1­ти­сz с™ы6мъ тво­и6мъ, б9eст­вєн­нымъ, безс­мє1рт­нымъ и3 жи­вот­во­рs­щымъ тaй­намъ, соб­лю­ди2 нaсъ во тво­eй с™hни вeсь дeнь по­у­чa­ти­сz прaв­дэ тво­eй. ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа, ґл­ли­лy­іа.

Їерeй и3дeтъ въ пред­ло­жe­ніе и3 пос­тав­лs­етъ с™ую чa­шу на жeрт­вен­никъ.

Діaконъ ка­ди1тъ свz­щeн­ни­ка.

Їерeй ка­ди1тъ с™jи да­ры2.

Діaконъ разк­ры­вa­етъ nрaрь и3 ўт­верж­дa­етъ и5 на рa­мо.

Е#ктеніA бlгодaрственнаz.

Діaконъ и3з­х0­дитъ сё­вер­ною стра­н0ю, ста­eтъ на nбhч­номъ мёс­тэ ґм­вH­на.

Діaконъ, глаг0летъ: Пр0с­ти прі­и1м­ше б9eст­вен­ныхъ, с™hхъ, пре­чcтыхъ, безс­мeрт­ныхъ, не­бeс­ныхъ и3 жи­вот­во­рs­щихъ, стрaш­ныхъ хrт0­выхъ т†­инъ, дос­т0й­нw бла­го­да­ри1мъ гDа.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Зас­ту­пи2, спа­си2, по­ми1­луй и3 сох­ра­ни2 нaсъ б9е, тво­eю бlго­дa­тію.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Діaконъ: Дeнь вeсь со­вер­шeнъ, с™ъ, ми1­ренъ и3 безг­рё­шенъ и3сп­ро­си1в­ше, сa­ми се­бE и3 другъ­дрy­га, и3 вeсь жи­в0тъ нaшъ хrтY бGу пре­да­ди1мъ.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw ты2 є3си2 њс­вz­щe­ніе нa­ше, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (прs­мw дер­жS є3ђліе, сог­нyвъ ґн­ті­ми1нсъ, тво­ри1тъ над8 ни1мъ кrтъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Мlтва заамвHннаz.

Їерeй, возглашaетъ: Съ ми1­ромъ и3зh­демъ.

Ли1къ: Њ и4ме­ни гDни.

Діaконъ, возглашaетъ: ГDу по­м0­лим­сz.

Ли1къ: ГDи по­ми1­луй.

Їерeй, возглашaетъ: Бlгос­лов­лs­zй бlгос­ло­вs­щыz тS гDи, и3 њс­вz­щa­zй на тS ўпо­вa­ю­щыz, спа­си2 лю1­ди тво‰, и3 бла­гос­ло­ви2 дос­то­s­ніе твоE, и3с­пол­нe­ніе цRкве тво­еS сох­ра­ни2, њс­вz­ти2 лю1­бz­щыz бла­го­лё­піе д0­му тво­е­гw2: ты2 тёхъ восп­рос­лa­ви б9eст­вен­ною тво­eю си1­лою, и3 не њс­тa­ви нaсъ ўпо­вa­ю­щихъ на тS. ми1ръ мj­ро­ви тво­е­мY дa­руй, цeрк­вамъ тво­и6мъ, свz­щeн­ни­кwмъ, в0­инству, и3 всBмъ лю1­демъ тво­и6мъ: ћкw всs­кое да­s­ніе бlго, и3 всsкъ дaръ со­вер­шeнъ свh­ше є4сть, схо­дsй t те­бE nц7A свё­тwвъ: и3 те­бЁ слa­ву, и3 бlго­да­рe­ніе, и3 пок­ло­нe­ніе воз­сы­лa­емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

Діaконъ сто­и1тъ на дес­нёй стра­нЁ пред8 џб­ра­зомъ вLки хrтA, дер­жS nрaрь св0й, гла­вY прик­л0нь.

Ли1къ: Бyди и4мz гDне блгcвe­но t нh­нэ и3 до вё­ка, G.

Потреблeніе с™hхъ дарHвъ.

Ли1къ: Pа­л0мъ дв7ду, внег­дA и3з­мэ­ни2 ли­цE своE пред8 ґві­ме­лe­хомъ: и3 tпус­ти2 є3го2, и3 tи1­де, lг: Бlгос­лов­лю2 гDа на всs­кое врe­мz, вh­ну хва­лA є3гw2 во ўс­тёхъ мо­и1хъ. Њ гDэ пох­вa­лит­сz ду­шA моS: да ўс­лh­шатъ кр0т­цыи и3 воз­ве­се­лsт­сz. Воз­ве­ли1­чи­те гDа со мн0ю, и3 воз­не­сeмъ и4мz є3гw2 вкy­пэ. Взыс­кaхъ гDа, и3 ўс­лh­ша мS и3 t всёхъ скор­бeй мо­и1хъ и3з­бa­ви мS. Прис­ту­пи1­те къ не­мY и3 прос­вэ­ти1­те­сz, и3 ли1­ца в†­ша не пос­ты­дsт­сz. Сeй ни1­щій возз­вA, и3 гDь ўс­лh­ша и5, и3 t всёхъ скор­бeй є3гw2 сп7сE и5. Њпол­чи1т­сz ѓгGлъ гDень w4к­рестъ бо­s­щих­сz є3гw2 и3 и3з­бa­витъ и5хъ. Вку­си1­те и3 ви1­ди­те, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўпо­вa­етъ нaнь. Б0й­те­сz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть ли­шe­ніz бо­s­щым­сz є3гw2. Бо­гa­тіи њб­ни­щa­ша и3 взал­кa­ша: взыс­кa­ю­щіи же гDа не ли­шaт­сz всs­ка­гw блa­га. Прі­и­ди1­те, ч†­да, пос­лy­шай­те ме­нE, стрa­ху гDню на­у­чY вaсъ. Кт0 є3сть че­ло­вёкъ хо­тsй жи­в0тъ, лю­бsй дни6 ви1­дэ­ти блa­ги; Ўдер­жи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўст­нЁ твои2, є4же не гла­г0­ла­ти ль­сти2. Ўк­ло­ни1­сz t ѕлA и3 сот­во­ри2 блa­го: взы­щи2 ми1­ра и3 по­же­ни2 и5. Џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ мо­ли1т­ву и4хъ. Ли­цe же гDне на тво­рs­щыz ѕл†z, є4же пот­ре­би1­ти t зем­ли2 пa­мzть и4хъ. Возз­вa­ша првdніи, и3 гDь ўс­лh­ша и5хъ и3 t всёхъ скор­бeй и4хъ и3з­бa­ви и5хъ. Бли1з8 гDь сок­ру­шeн­ныхъ сeрд­цемъ, и3 сми­рє1н­ныz дy­хомъ сп7сeтъ. МнH­ги скHр­би првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3з­бa­витъ | гDь. Хра­ни1тъ гDь вс‰ кHс­ти и4хъ, ни є3ди1­на t ни1хъ сок­ру­ши1т­сz. Смeрть грёш­ни­кwвъ лю­тA, и3 не­на­ви1­дz­щіи првdна­го прег­рэ­шaтъ. И#з­бa­витъ гDь дy­шы р†бъ сво­и1хъ, и3 не прег­рэ­шaтъ вси2 ўпо­вa­ю­щіи на не­го2.

Їерeй вх0­дитъ с™hми двeрь­ми, tх0­дитъ въ пред­ло­жe­ніе.

Їерeй, ти1хw: Мlтва, гла­г0­ле­маz внег­дA пот­ре­би1­ти с™†z: И#спол­нe­ніе за­к0­на и3 про­р0­кwвъ сaмъ сhй хrтE б9е нaшъ, и3с­п0л­ни­вый всE n§ес­кое смот­рe­ніе, и3с­п0л­ни рa­дос­ти и3 ве­сe­ліz серд­цA нa­шz, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ.

И# и3з­шeдъ, да­етъ лю1­демъ ґн­тj­дwръ.

Діaконъ вх0­дитъ сё­вер­ною стра­н0ю, пот­реб­лs­етъ с™†z со стрa­хомъ, и3 со всs­кимъ ўт­верж­дe­ні­емъ.

Њкончaніе літургjи.

Їерeй: Бlгос­ло­вe­ніе гDне на вaсъ, то­гw2 бlго­дa­тію и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бі­емъ, всег­дA, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (бlгос­лов­лs­етъ на­р0дъ).

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй, возглашaетъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вa­ніе нa­ше, слa­ва те­бЁ.

Џба ли6ка: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Бlгос­ло­ви2.

Їерeй: Tпyстъ: Воск­ре­сhй и3з8 мeрт­выхъ хrт0съ и4с­тин­ный бGъ нaшъ, мlтва­ми пре­чcтыz сво­еS м™ре, с™aгw сщ7ен­ном§ни­ка fе­ра­п0н­та, є3пcкпа сар­дjйс­ка­гw, и3 всёхъ с™hхъ, по­ми1­лу­етъ и3 спа­сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ.

Ли1къ: Мн0­го­лё­тіе: Вели1­ка­го гос­по­ди1­на и3 nт­цA нa­ше­го кm­рjл­ла, с™ёй­ша­го пат­рі­aр­ха мос­к0вс­ка­го и3 всеS ру­си2, и3 гос­по­ди1­на вы­со­коп­ре­wсщ7eн­нэй­ша­го пан­те­ле­и1­мо­на, мит­ро­по­лj­та kрос­лaвс­ка­го и3 рос­т0вс­ка­го, и3 гос­по­ди1­на нa­ше­го пре­wсщ7eн­нэй­ша­го ве­ні­а­ми1­на, є3пcкпа рh­бинс­ка­го и3 да­ни1­ловс­ка­го, брa­тію с™aгw хрa­ма се­гw2, и3 вс‰ пра­вос­лaв­ныz хrті­a­ны, гDи сох­ра­ни1 и3хъ на мн0­гаz лё­та.

Послёдованіе междочaсіz f7 чaса

Pалмы2.

Чтeцъ: Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Прі­и­ди1­те, пок­ло­ни1м­сz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY цReви и3 бGу нa­ше­му (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ).

Ґл­ли­лy­іа, рв7i: Хва­ли1­те, џт­ро­цы, гDа, хва­ли1­те и4мz гDне. Бy­ди и4мz гDне бlгос­ло­вe­но t нh­нэ и3 до вё­ка. T вос­тHкъ с0лн­ца до з†­падъ хвaль­но и4мz гDне. Вы­с0къ над8 всё­ми kзh­ки гDь: над8 нб7сы2 слa­ва є3гw2. Кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ; на вы­с0­кихъ жи­вhй, И# на сми­рє1н­ныz при­зи­рa­zй на нб7си2 и3 на зем­ли2: Возд­ви­зa­zй t зем­ли2 ни1­ща, и3 t гн0­и­ща воз­вы­шa­zй ўб0­га: По­са­ди1­ти є3го2 съ кн‰­зи, съ кн‰­зи лю­дeй сво­и1хъ: Все­лsz неп­л0­довь въ д0мъ, мa­терь њ чa­дэхъ ве­се­лs­щу­сz.

Pа­л0мъ дв7ду, ґг­гeа и3 за­хa­ріи, рlз: И#спо­вём­сz те­бЁ, гDи, всёмъ сeрд­цемъ мо­и1мъ, и3 пред8 ѓгGлы вос­пою2 те­бЁ, ћкw ўс­лh­шалъ є3си2 вс‰ гла­г0­лы ќстъ мо­и1хъ: Пок­ло­ню1­сz ко хрa­му с™0му тво­е­мY и3 и3с­по­вём­сz и4ме­ни тво­е­мY њ млcти тво­eй и3 и4с­ти­нэ тво­eй, ћкw воз­ве­ли1­чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE с™0е. В0нь­же ѓще дeнь при­зо­вy тz, ск0­рw ўс­лh­ши мS: ўм­н0­жи­ши мS въ ду­ши2 мо­eй си1­лою тво­eю. Да и3с­по­вё­дzт­сz те­бЁ, гDи, вси2 цa­ріе зeмс­тіи, ћкw ўс­лh­ша­ша вс‰ гла­г0­лы ќстъ тво­и1хъ: И# да вос­по­ю1тъ въ пу­тeхъ гDнихъ, ћкw вe­ліz слa­ва гDнz: Ћкw вы­с0къ гDь, и3 сми­рє1н­ныz при­зи­рa­етъ, и3 вы­сH­каz и3з­да­лe­ча вёсть. Ѓще пой­дY пос­ре­дЁ ск0р­би, жи­ви1­ши мS: на гнёвъ вр†гъ мо­и1хъ прос­тeрлъ є3си2 рy­ку твою2, и3 сп7сe мz дес­ни1­ца твоS. ГDь воз­дaстъ за мS: гDи, млcть твоS во вёкъ: дёлъ ру­кY тво­є­1ю не прeз­ри.

Въ ко­нeцъ, pа­л0мъ дв7ду, рlf: И#зми1 мz, гDи, t че­ло­вё­ка лу­кa­ва, t мy­жа неп­рa­вед­на и3з­бa­ви мS: И%же по­мhс­ли­ша неп­рaв­ду въ сeрд­цы, вeсь дeнь њпол­чa­ху бр†­ни: И#з8­wст­ри1­ша љзhкъ св0й ћкw ѕмі­и1нъ: ћдъ ѓс­пі­довъ под8 ўст­нa­ми и4хъ. Сох­ра­ни1 мz, гDи, и3з8 ру­ки2 грёш­ни­чи, t че­ло­вBкъ неп­рa­вед­ныхъ и3з­ми1 мz, и5же по­мhс­ли­ша за­пs­ти стw­пы2 мо‰. Скрh­ша г0р­діи сёть мнЁ и3 ќжы, пре­пs­ша сёть но­гa­ма мо­и1­ма: При сте­зи2 соб­лaз­ны по­ло­жи1­ша ми2. Рёхъ гDеви: бGъ м0й є3си2 ты2, вну­ши2, гDи, глaсъ мо­лe­ніz мо­е­гw2. ГDи, гDи, си1­ло сп7сe­ніz мо­е­гw2, њсэ­ни1лъ є3си2 над8 гла­в0ю мо­eю въ дeнь брa­ни. Не пре­дaждь ме­нE, гDи, t же­лa­ніz мо­е­гw2 грёш­ни­ку: по­мhс­ли­ша на мS, не њс­тa­ви ме­нE, да не ког­дA воз­не­сyт­сz. Гла­вA њк­ру­жe­ніz и4хъ, трyдъ ўс­тeнъ и4хъ пок­рh­етъ |. Па­дyтъ на ни1хъ ќг­ліz џг­нєн­наz, низ­ло­жи1­ши | во страс­тeхъ, и3 не пос­то­sтъ. Мyжъ љзh­ченъ не и3сп­рa­вит­сz на зем­ли2: мy­жа неп­рa­вед­на ѕл†z ўло­вsтъ во и3ст­лё­ніе. Поз­нaхъ, ћкw сот­во­ри1тъ гDь сyдъ ни1­щымъ и3 мeсть ўбH­гимъ. Nбa­че првdніи и3с­по­вё­дzт­сz и4ме­ни тво­е­мY, и3 все­лsт­сz прa­віи съ ли­цeмъ тво­и1мъ.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тропари2 междочaсіz.

Чтeцъ: С™hй б9е, с™hй крёп­кій (кrтное знa­ме­ніе, пок­л0нъ), с™hй безс­мeрт­ный, по­ми1­луй нaсъ, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, по­ми1­луй нaсъ: гDи, њчи1с­ти грэ­хи2 нa­шz: вLко, прос­ти2 без­за­кH­ніz н†­ша: с™hй, по­сэ­ти2 и3 и3с­цэ­ли2 нe­мw­щи нa­шz, и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди.

ГDи по­ми1­луй, G.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свz­ти1т­сz и4мz твоE, да прі­и1­детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0­лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на зем­ли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њс­тa­ви нaмъ д0л­ги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њс­тав­лs­емъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не вве­ди2 нaсъ во и3с­ку­шe­ніе, но и3з­бa­ви нaсъ t лу­кa­ва­гw.

Їерeй, возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1­ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а (кrтное знa­ме­ніе), нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ (пок­л0нъ).

Чтeцъ: Ґми1нь.

Ли1къ: Сэдaленъ, глaсъ в7: Прос­вэ­ти1­вый зем­н†z кrт0мъ и3 приз­вa­вый на по­ка­s­ніе грBш­ныz, не tлу­чи2 ме­нE стa­да тво­е­гw2, пaс­ты­рю д0б­рый: но взы­щи2 ме­нE заб­лyжд­ша­го вLко, и3 с™0му тво­е­мY стa­ду соп­рич­ти2, и4же є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэ­ко­лю1­бецъ.

Стjхъ: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе):

Под0бенъ: Млcрдіz сyщи и3ст0чникъ: Ћкw раз­б0й­никъ и3с­по­вё­дую, и3 во­пію1 ти бlг0­му: по­мz­ни1 мz гDи, во цrтвіи тво­eмъ: и3 съ ни1мъ мS соп­рич­ти2, и4же в0­лею стrти нaсъ рa­ди прі­e­мый.

Глaсъ ѕ7: И# нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ, под0бенъ: Млcрдіz двє1ри: Нaсъ рa­ди рас­пs­та­го, прі­и­ди1­те вси2 вос­по­и1мъ, то­г0 бо ви1­дэ мRjа на дрe­вэ, и3 гла­г0­ла­ше: ѓще и3 рас­пs­тіе тер­пи1­ши, ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й.

Њкончaніе междочaсіz.

Чтeцъ: ГDи по­ми1­луй, м7.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Чтeцъ: ЧCтнёй­шую хе­ру­в‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нe­ніz се­ра­ф‡мъ, без8 и3ст­лё­ніz бGа сл0­ва р0жд­шую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чa­емъ.

И$ме­немъ гDнимъ бlгос­ло­ви2, џт­че.

Їерeй, возглашaетъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, по­ми1­луй нaсъ.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Мlтва с™aгw ве­ли1­ка­гw ва­сj­ліа: ВLко гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, дол­го­тер­пё­вый њ нa­шихъ сог­рэ­шe­ні­ихъ, и3 дa­же до нh­нэш­нz­гw ча­сA при­ве­дhй нaсъ, в0нь­же на жи­вот­во­рs­щемъ дрe­вэ ви1­сz, бlго­ра­зyм­но­му раз­б0й­ни­ку, и4же въ рaй пу­те­сот­во­ри1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeр­тію смeрть раз­ру­ши1лъ є3си2, њчи1с­ти нaсъ грёш­ныхъ и3 не­дос­т0й­ныхъ р†бъ тво­и1хъ. сог­рэ­ши1­хомъ бо и3 без­за­к0н­но­ва­хомъ, и3 нёс­мы дос­т0й­ни воз­вес­ти2 nче­сA н†­ша и3 возз­рё­ти на вы­со­тY нбcную: за­нE њс­тa­ви­хомъ пyть прaв­ды тво­еS, и3 хо­ди1­хомъ въ в0­лzхъ сер­дeцъ нa­шихъ. но м0­лимъ твою2 без­мёр­ную бlгость, по­ща­ди2 нaсъ гDи, по мн0­жест­ву млcти тво­еS, и3 сп7си2 нaсъ и4ме­не тво­е­гw2 рa­ди с™aгw, ћкw и3с­че­з0­ша въ су­е­тЁ днjе нa­ши, и3з­ми2 нaсъ и3з8 ру­ки2 соп­ро­ти1в­на­гw, и3 њс­тa­ви нaмъ грэ­хи2 нa­шz, и3 ўмерт­ви2 плотс­к0е нa­ше муд­ро­вa­ніе, да вeт­ха­го tло­жи1в­ше че­ло­вё­ка, въ н0­ва­го њб­ле­цeм­сz: и3 те­бЁ по­жи­вeмъ нa­ше­му вLцэ, и3 бlго­дё­те­лю, и3 тa­кw тво­и6мъ пос­лё­ду­ю­ще по­ве­лё­ні­ємъ, въ вёч­ный по­к0й дос­ти1г­немъ, и3дё­же є4сть всёхъ ве­се­лs­щих­сz жи­ли1­ще, тh бо є3си2 во­и1с­тин­ну и4с­тин­ное ве­сe­ліе и3 рa­дость лю1­бz­щихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слa­ву воз­сы­лa­емъ, со без­на­чaль­нымъ тво­и1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­вот­во­рs­щимъ тво­и1мъ д¦омъ, нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Tпyстъ.

Їерeй, возглашaетъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вa­ніе нa­ше, слa­ва те­бЁ.

Џба ли6ка: Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у (кrтное знa­ме­ніе), и3 нh­нэ и3 при1с­нw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи по­ми1­луй, G.

Бlгос­ло­ви2.

Їерeй: Tпyстъ: Воск­ре­сhй и3з8 мeрт­выхъ хrт0съ и4с­тин­ный бGъ нaшъ, мlтва­ми пре­чcтыz сво­еS м™ре, пре­по­д0б­ныхъ и3 бGон0с­ныхъ nц7ъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, по­ми1­лу­етъ и3 спа­сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 че­ло­вэ­ко­лю1­бецъ.